Plán práce vedení SH ČMS, výkonného výboru SH ČMS a shromáždění starostů OSH na rok 2020 (Do VI. sjezdu) - KE STAŽENÍ

Stálé body programu výkonného výboru:

 • Zahájení, volba zapisovatele, ověřovatelů, schválení programu jednání
 • Informace z jednání Vedení SH ČMS
 • Kontrola plnění usnesení
 • Informace z jednání ÚKRR, průběžná kontrolní činnost SH ČMS
 • Příprava VI. sjezdu SH ČMS
 • Návrhy na vyznamenání SH ČMS
 • Informace členů VV SH ČMS a činnost ÚORad za uplynulé období
 • Různé (Hasičský tisk, ČNV CTIF, …)
 • Informace o hospodářských výsledcích HVP, a. s.
 1. května -Vedení SH ČMS - Praha

     1) Rozvolnění Opatření vedení SH ČMS vydané 29. 3. 2020 k situaci v ČR

     2) Návrh Nového harmonogramu přípravy VI. sjezdu SH ČMS

     3) Návrh změny Plánu práce vedení, výkonného výboru a shromáždění starostů OSH     

         pro rok 2020 do VI. sjezdu SH ČMS

     4) Příprava jednání VV SH ČMS dne 4. 6. 2020

     5) Informace o současné situaci k čerpání grantů MV ČR a MŠMT ČR

     6) Současná situace v ÚHŠ

     7) Návrh Výroční zprávy SH ČMS za rok 2019

     8) Stav spolupráce mezi SH ČMS a HS Média

 1. června – Výkonný výbor SH ČMS + starostové KSH - Přibyslav

     1) Rozvolnění Opatření vedení SH ČMS vydané 29. 3. 2020 k situaci v ČR

     2) Návrh Nového harmonogramu přípravy a konání VI. sjezdu SH ČMS

     3) Návrh změny Plánu práce vedení, výkonného výboru a shromáždění starostů OSH

         pro rok 2020 do VI. sjezdu SH ČMS

     4) Informace o současné situaci k čerpání grantů MV ČR a MŠMT ČR

     5) Záměry činnosti ÚHŠ do konce roku 2020 (naplnění směrných čísel grantů MV ČR)

     6) Informace o hospodářských výsledcích HVP a.s. za rok 2019 a v roce 2020

     7) Příprava VH HVP a.s.

     8) Zpráva o hospodaření SH ČMS za rok 2019

     9) Projednání Výroční zprávy SH ČMS za rok 2019

 

 1. července – Vedení - Praha

     1) Činnost SH ČMS rozvolnění Opatření vedení SH ČMS k situaci v ČR

     2) Příprava jednání VV SH ČMS a SS OSH

     3) Stav přípravy VI. sjezdu SH ČMS

     4) Příprava MČR CTIF a MČR v TFA

 

 1. července – Výkonný výbor SH ČMS – Přibyslav

     1) Zajištění jednání Shromáždění starostů OSH

     2) Stav přípravy VI. sjezdu SH ČMS

     3) Zpráva o hospodaření SH ČMS za 1. pololetí 2020

     4) Informace o výsledcích HVP a.s. za 1. pololetí 2020

     5) Stav příprav schválených celostátních akcí (MČR TFA, CTIF a POODaM)

     6) Činnost SH ČMS rozvolnění Opatření vedení SH ČMS k situaci v ČR

    

 1. července – Shromáždění starostů OSH – Přibyslav

     1) Zahájení, volba pracovních komisí

     2) Průběžná zpráva od činnosti SH ČMS od posledního SS OSH

     3) Svolání VI. sjezdu SH ČMS v nově určeném termínu (Nový harmonogram přípravy  

         a konání VI. sjezdu SH ČMS)

     4) Výroční zpráva SH ČMS za rok 2019

     5) Zpráva o hospodaření SH ČMS za rok 2019 a za 1. pololetí roku 2020

     6) Zpráva o činnosti ÚKRR za rok 2019

     7) Zpráva o činnosti a hospodaření společností s vlastnickým podílem SH ČMS za 

         rok 2019 a za 1. pololetí roku 2020

     8) Zajištění VH sborů a VH okrsků SH ČMS 2020/2021

     9) Diskuze a vystoupení hostů

    10) Schválení usnesení

    11) Závěr

 1. září – Vedení SH ČMS – Praha

      1) Zhodnocení Shromáždění starostů OSH (průběh jednání, diskuze apod.)

      2) Stav přípravy VI. sjezdu SH ČMS

      3) Příprava MČR v TFA a CTIF

      4) Vyhodnocení akce POODaM

 1. září – Slavnostní ukončení Junior univerzity – VŠB – TU - Ostrava

 1. září – Porada starostů KSH - Přibyslav

 1. září – MČR v CTIF – Dvůr Králové nad Labem

 1. října – MČR v disciplínách TFA - Svitavy

 1. října - Vedení SH ČMS - Praha
 • Příprava jednání VV SH ČMS
 • Hodnocení Shromáždění starostů OSH, návrhy k realizaci jeho závěrů a vyhodnocení diskuse
 • Předběžný souhrn činnosti SH ČMS za rok 2020
 • Předběžný souhrn kontrolní činnosti za rok 2020
 1. – 5. listopadu – předání titulu Zasloužilý hasič – CHH Přibyslav (4 akty)

   

 1. listopadu - Výkonný výbor SH ČMS - Přibyslav
 • Příprava jednání Shromáždění starostů OSH
 • Stav přípravy VI. sjezdu SH ČMS
 • Projednání VH SDH (předkládá písemně: Kancelář SH ČMS z podkladů ÚORVO – stat. hlášení)
 • Projednání návrhů na ocenění Záslužným řádem Českého hasičstva pro VI sjezd SH ČMS

 1. listopadu - Shromáždění starostů OSH – CHH Přibyslav
 • Zahájení, volba pracovních komisí
 • Informace o činnosti SH ČMS od posledního SS OSH
 • Zaměření činnosti SH ČMS na rok 2021 – plány práce SS OSH, VV SH ČMS a Vedení SH ČMS
 • Projednání návrhů dokumentů VI. sjezdu SH ČMS (Program činnosti SH ČMS do roku 2025, program jednání, jednací a volební řád sjezdu, návrh usnesení sjezdu)
 • Diskuze, vystoupení hostů
 • Schválení usnesení
 • Závěr
 1. listopadu – Školení funkcionářů SH ČMS – Přibyslav
 1. listopadu – Slavnostní ukončení UDH – VŠB – TU Ostrava
 1. listopadu – Celorepublikové vyhlášení soutěže POODaM - Přibyslav

 

 1. prosince – Výkonný výbor SH ČMS – Přibyslav
 • Hodnocení Shromáždění starostů OSH, návrhy k realizaci jeho závěrů a vyhodnocení diskuse
 • Zhodnocení činnosti SH ČMS za období 2015 až 2020 (téze zprávy pro VI. sjezd SH ČMS)
 • Stav přípravy VI. sjezdu SH ČMS

 

 1. prosince – VI sjezd SH ČMS - Brno

 

Poznámka: program jednání rozhodovacích a výkonných orgánů SH ČMS se může měnit dle aktuální potřeby SH ČMS