KE STAŽENÍ

Právní postavení skupin dobrovolníků pro ochranu obyvatelstva SDH

Úvod

            Dne 16.6.2016 byl Výkonným výborem SH ČMS schválen „Metodický pokyn SH ČMS pro starosty (starostky) SDH k vytváření skupin dobrovolníků pro ochranu obyvatelstva a k zapojení SDH do preventivně výchovné činnosti“. Protože obsahuje řadu odkazů na právní normy, které je potřebné znát pro lepší pochopení textu tohoto metodického pokynu, zpracovala Ústřední odborná rada ochrany obyvatelstva jeho právní výklad. Jeho obsahem je výklad právních norem nebo interních aktů, které se vztahují na:

Kapitola 1 Vytváření skupin dobrovolníků pro ochranu obyvatelstva SDH (dále jen „SDOO“) z hlediska:

 1. SH ČMS, resp. SDH
 2. Hasičského záchranného sboru (dále jen „HZS“) a obce

Kapitola 2 Fungování SDOO a udržování její akceschopnosti ve vztahu k:

 1. SDH
 2. HZS
 3. obci

Kapitola 3 Nasazování SDOO při mimořádných událostech ve vztahu k:

 1. HZS/velitel zásahu
 2. obci/veliteli jednotky SDH obce

 

KAPITOLA 1. Vytváření SDOO

a) Z hlediska SH ČMS, resp. SDH

       Skupina dobrovolníků pro ochranu obyvatelstva (SDOO) je organizovaný útvar, který je ustaven podle možností sboru a zájmu členů /čl.83, odst.1 Stanov Sdružení/.        

       Činnost SDOO řídí její vedoucí /čl.83, odst.2 Stanov Sdružení/. Vedoucí SDOO je členem orgánu sboru (čl. 73, odst.6, písm. d) Stanov Sdružení), resp. členem výboru sboru /čl.77, odst.2, písm. b) Stanov Sdružení/, volí a odvolává jej valná hromada /čl. 75, odst.3, písm.) Stanov Sdružení/.

            SDOO je tvořená členy příslušného SDH, popř. technikou a věcnými prostředky.         Základnou SDOO je klubovna SDH, popř. zbrojnice nebo její část / Metodický pokyn SHČMS pro starosty (starostky) SDH k vytváření skupin dobrovolníků pro ochranu obyvatelstva a k zapojení SDH do preventivně výchovné činnosti v oblasti ochrany obyvatelstva č.5/2016/.

            Vytváření SDOO jen za účelem naplnění zájmů části členů SDH však není zcela v souladu se Stanovami SH ČMS. V nich je uvedeno, že zapojení sborů do plnění úkolů ochrany obyvatelstva je výrazem naplňování cílů a základních podmínek činnosti Sdružení. K nim patří spolupůsobení při vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů, včetně poskytování pomoci při mimořádných událostech /čl. 2, odst. 1, písm. a) Stanov Sdružení/. Jeho součástí je pomoc veřejnosti, zejména obcím, státním orgánům, fyzickým a právnickým osobám při plnění úkolů ochrany obyvatelstva /čl. 3, odst. 3, písm. g) Stanov Sdružení/

Kromě pomoci obcím zde výrazně vystupuje pomoc jednomu ze státních orgánů a tím je Hasičský záchranný sbor.

 

b) Z hlediska HZS a obce

       Hasičský záchranný sbor plní a organizuje úkoly ochrany obyvatelstva /§ 1, zákon č.320/2015/. Proto je gestorem za koordinaci opatření ochrany obyvatelstva v České republice. Konkrétní úkoly v ochraně obyvatelstva má stanovené zákonem (§7 a § 10 zákona č.239/2000 Sb.).

       Z těchto skutečností vyplývá role HZS, zejména hasičských záchranných sborů krajů (hl. m. Prahy) i při vytváření SDOO.

       Konkrétní postup k zajištění plnění úkolů ochrany obyvatelstva stanoví, v souladu s Řádem výkonu služby v jednotkách HZS podniků, SDH obcí a SDH podniků, čl.11, odst. 16“ HZS kraje (hl. m.) ve spolupráci s obcemi, a to na základě analýzy potřeb zajištění plnění úkolů ochrany obyvatelstva v dané obci. Na základě této analýzy doporučuje HZS obci realizovat některá opatření, která se týkají jednotek zřizovaných obcí (např. zřízení funkce technika ochrany obyvatelstva nebo družstva ochrany obyvatelstva) a pokud by jednotka, některé úkoly nezvládala pak doporučí vytvoření SDOO. V tomto případě by SDOO byla vytvořena smluvně na základě dohody s obcí o poskytnutí osobní pomoci nebo smluvně s HZS kraje (hl. m.) o poskytnutí plánované pomoci na vyžádání, tj. jako ostatní složka IZS (§ 4, odst. 2, zákona č.239/2000 Sb.)

          V případě potřeby zřizování funkce technika ochrany obyvatelstva, družstva ochrany obyvatelstva nebo skupiny dobrovolníků pro ochranu obyvatelstva pomáhá SDH vyhledat vhodné osoby z řad svých členů (§75, zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně)

 

Kapitola 2. Fungování SDOO a udržování její akceschopnosti ve vztahu k:

a) SDH

      Aby SDOO mohla fungovat v akceschopném stavu zabezpečuje SDH:

 • udržování jejího potřebného početního stavu,
 • cestou vedoucího skupiny organizuje její odbornou přípravu a navrhuje tyto úkoly do plánu práce SDH na příslušný rok. Členové SDOO se zúčastní minimálně jedenkrát ročně základní odborné přípravy v rozsahu cca 4 vyučovací hodiny. Základní odbornou přípravu zajišťuje pro členy vedoucí SDOO (Pozn. účastníci plánované přípravy jsou pojištěni pro případ úrazu pojistnou smlouvou č. 0011-304-083 mezi HVP, a.s. a SHČMS),
 • další příprava může být realizována na základě dohod, a to účastí na přípravě a cvičeních nebo po dohodě s velitelem jednotky SDH obce, zejména vedoucího SDOO na některé části odborné přípravy, která se týká oblasti ochrany obyvatelstva nebo podpory činnosti jednotky,
 • vysílání členů SDOO do specializačních kursů,
 • na základě dohody s obcí nebo HZS zajištění techniky a věcných prostředků,
 • vybavení členů SDOO osobními ochrannými pracovními pomůckami,
 • přehled o preventivních zdravotních prohlídkách.

b) HZS    

   SDOO může mít statut ostatní složky IZS (§4, odst.2, zákona č.239/2000 Sb., o IZS) a bude plnit úkoly na základě dohody mezi SDH a HZS kraje (hl. m.) o plánované pomoci na vyžádání (§21, zákona č.239/2000 Sb., o IZS). Vzor dohody je uveden v příloze 4 Metodického pokynu č.5/2016.

       Obsahem dohody může být i způsob zabezpečení přípravy členů skupiny dobrovolníků ochrany obyvatelstva ze strany HZS kraje (hl. m.). Základním předpokladem této přípravy je úspěšné absolvování speciálního kursu techniků ochrany obyvatelstva vedoucím SDOO.

c) obci

       SDOO může přímo plnit úkoly v oblasti ochrany obyvatelstva v obci na základě dohody SDH se starostou obce (městské části) o poskytování osobní pomoci, zejména v případě, že v obci není zřízena jednotka SDH obce (§15, písm. b) Vyhlášky č.328/2001 Sb., a §16, písm. d) zákona č.239/2000 Sb., o IZS). Vzor dohody mezi SDH a obcí je uveden v příloze 3 Metodického pokynu č.5/2016.

Dle dohody se může obec zavázat vytvořit materiální a organizační podmínky pro výkon činností SDOO (popř. jiných obcí zřizovaných subjektů), poskytovat prostředky na vybavení SDOO, zejména pracovní a ochranné prostředky, prostředky pro zvýšení bezpečnosti práce a prostředky pro zabezpečení činnosti. Pokud je v obci zřízena jednotka, měla by obec, jako její zřizovatel, stanovit vazby mezi jednotkou a SDOO, zejména v oblasti přípravy (možnost přípravy společně s JSDHO ve smluvně vymezených činnostech) a operačního řízení (např. řízení cestou velitele JSDHO).

Obec má možnost poskytovat finanční nebo materiální prostředky pro zabezpečení akceschopnosti SDOO a to zejména:

 • poskytováním věcných darů (§ 85, písmeno b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích),
 • poskytováním dotací ((§ 85, písmeno c) zákona č.128/2000 Sb., o obcích),
 • poskytováním prostředků z rozpočtu obce na výdeje spojené s výkonem státní správy (tj. zabezpečení úkolů ochrany obyvatelstva vyplývající z §15, zákona č.239/2000 Sb., o IZS),
 • poskytováním prostředků ke krytí závazků přijatých na základě dohody (§9, odst. 1, písm. c), e) a h), zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů).

K jiným, obcí zřizovaným subjektům, kde může být využit potenciál členů SDH, patří zejména zařízení civilní ochrany (§ 15, odst. 3, zákona č.239/2000 Sb., o IZS) nebo družstva ochrany obyvatelstva zřizované v rámci JSSDHO.

Kapitola 3 Nasazování SDOO při mimořádných událostech ve vztahu k:

a) HZS/veliteli zásahu

Pokud má SDOO statut ostatní složky IZS bude plnit úkoly na základě dohody mezi SDH a HZS kraje (hl. m.) o plánované pomoci na vyžádání (§21, zákona č.239/2000 Sb., o IZS). Její činnost bude vykonávána na výzvu operačního a informačního střediska příslušného HZS kraje (hl. m.) (§5, odst. 3, písm. a) zákona č. 239/2000 Sb.,).

Pokud je pomoc poskytována na základě požadavku velitele zásahu při organizaci součinnosti složek s těmi, kteří poskytují osobní pomoc (§3, odst. 3, písm. i) Vyhlášky č.328/2001 Sb.) je SDOO povolávána na výzvu  operačního a informačního střediska příslušného HZS kraje/hl. m.) (§5, odst.3, písm. b) zákona č. 239/2000 Sb.,) nebo přímo na výzvu velitele zásahu (§ 19, odst.3, písm. c) zákona č. 239/2000 Sb., o IZS).

b) obci/veliteli jednotky SDH obce

            SDOO v souladu s dohodou mezi obcí a příslušným SDH plní úkoly na výzvu starosty obce. i (§ 16, písm. d) zákona č.239/2000 Sb., o IZS).

Pozn. To platí i v případě, že dohoda není uzavřena a starosta vyzve celou skupinu nebo některého člena k poskytnutí osobní pomoc

    SDOO plní úkoly na výzvu velitele jednotky SDH obce v případě, že tento postup je zahrnut do dohody mezi obcí a SDH nebo velitel vyzve SDOO na základě § 92 zákona o požární ochraně k poskytnutí osobní pomoci s tím, že je to s vědomím velitele zásahu a pomoc je uvedena ve zprávě o zásahu nebo dílčí zprávě o zásahu.

V obou případech, to je za nebo při poskytnutí osobní pomoci na výzvu operačního a informačního střediska příslušného HZS kraje/HMP (§5, odst. a) zákona č. 239/2000 Sb.,), velitele zásahu nebo starosty obce, náleží SDOO (popř. jejím členům):

 • náhrada výdajů SDOO (členů) - (§29, odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb., o IZS),
 • peněžní náhrada za omezení vlastnického nebo užívacího práva (§29, odst. 2 zákona  č. 239/2000 Sb., o IZS),
 • náhrada škody způsobené SDOO (členům), zejména škody na zdraví (§30 zákona č. 239/2000 Sb., o IZS).