ZABEZPEČENÍ VALNÝCH SBORŮ - ke stažení

Termíny:

 • valné hromady sborů za rok 2020 musí být ukončeny nejpozději 

do 31. 12. 2021. (Vzor usnesení č. 1 za rok 2020)

 • valné hromady sborů za rok 2021 musí být ukončeny nejpozději do 31. 1. 2022. (Vzor usnesení č. 2 za rok 2021)
 • valné hromady okrsků musí být ukončeny nejpozději do 28. 2. 2022 (Vzor usnesení č. 3)  

Doporučený program valné hromady:

 1. Zahájení a přivítání hostů
 1. Volba návrhové komise (tříčlenné)
 1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu (1 zapisovatel + 2 ověřovatelé)
 1. Zpráva o činnosti za daný rok (pozn. pro SDH, která čerpají dotaci NSA „Můj klub“ = výroční zprávu o činnosti za daný rok)
 1. Zpráva o hospodaření, účetní uzávěrka za daný rok
 1. Zpráva revizora
 1. Návrh plánu činnosti na další rok
 1. Návrh rozpočtu na další rok
 1. Diskuse (ocenění členů, výše členských příspěvků, přijetí nových členů apod.)
 1. Volba zástupců sboru/okrsku na valnou hromadu okrsku, popř. shromáždění představitelů OSH
 1. Usnesení (vzor viz. příloha)
 1. Závěr jednání

Na jednání valných hromad doporučujeme mimo výše uvedeného programu projednat:

 1. informace z jednání VI. sjezdu SH ČMS ze dne 9. července 2021 a usnesení z tohoto jednání
 1. informace z jednání rozhodovacích orgánů OSH, KSH a SH ČMS od poslední valné hromady 

Dále: 

 • vyplnit v programu evidencesdh „Hlášení o činnosti sboru za rok 2021“ popřípadě odevzdat toto hlášení v písemné podobě bezprostředně po konání VH, nejpozději do 31.01.2022
 • vyplnit a odevzdat Registrační list sportovního oddílu SDH (pokud v SDH působí)(https://sport.dh.cz/index.php/pozarni-sport/dokumenty/330-smernice-sportovnich-oddilu-sh-cmsnejpozději do 31.01.2022
 • pokud má sbor registrovaný sportovní oddíl, provádětaktualizacisportovců, trenérů atd. v Rejstříku sportu Národní sportovní agentury (průběžně po celý rok)
 • odeslat účetní závěrku do Sbírky listin veřejného rejstříku nejpozději do 31.12.2022

Metodické materiály k zabezpečení valné hromady:

Platné Stanovy SH ČMS čl. 75https://www.dh.cz/images/Dokumenty/Vnitroorganizacni/Stanovy_SH_%C4%8CMS_2021/Stanovy_SH_CMS_9.7.2021_-_podepsane.pdf

Příloha č. 1 Příručky funkcionáře sboru 

https://www.dh.cz/images/Dokumenty/Vnitroorganizacni/prirucka-funkcionare/Zajisteni-valnych-hromad-sboru-priloha-c.-1.pdf

Vzor usnesení č. 1 za rok 2020

Usnesení z valné hromady sboru

Usnesení valné hromady sboru

konané dne:  v (místo):

Valná hromada sboru  přijímá následující usnesení:

 1. Schvaluje:
 1. Zprávu o činnosti a hospodaření SDH a účetní závěrku za rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021
 1. Zprávu revizora sboru za rok 2020
 1. Plán činnosti sboru na rok 2021
 1. Hlášení o činnosti sboru za rok 2020
 1. Ukládá(doplnit dle potřeby)

 

Podpisy členů návrhové komise:

Vzor usnesení č. 2 za rok 2021

Usnesení z valné hromady sboru 

Usnesení valné hromady sboru

konané dne:  v (místo):

Valná hromada sboru  přijímá následující usnesení:

 1. Schvaluje:
 1. Zprávu o činnosti a hospodaření SDH a účetní závěrku za rok 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022
 1. Zprávu revizora sboru za rok 2021
 1. Plán činnosti sboru na rok 2022
 1. Hlášení o činnosti sboru za rok 2021
 1. Ukládá (doplnit dle potřeby)

Podpisy členů návrhové komise:

Vzor usnesení č. 3

Usnesení z valné hromadyokrsku

Usnesení valné hromady okrsku

konané dne:  v (místo):

Valná hromada okrsku  přijímá následující usnesení:

 1. Schvaluje:
 1. Zprávu o činnosti a hospodaření okrsku a účetní závěrku za rok 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022
 1. Zprávu revizora okrsku za rok 2021
 1. Plán činnosti okrsku na rok 2022
 1. Ukládá (doplnit dle potřeby)

Podpisy členů návrhové komise: