Vytisknout

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ - ke stažení

Přítomni:        

VV SH ČMS:     M. Němečková, J. Aulický, J. Bidmon, R. Dudek, J. Salivar, D. Vilímková, J. Orgoník, J. Žižka, A. Minář, J. Henc, J. Brychcí, I. Kraus, J. Slámečka, T. Letocha, R. Mácha, J. Polanský, S. Kotrc, R. Kučera, V. Liška, P. Říha – 20 osob

Přizváni:          J. Bochňák, J. Netík, J. Pátek, T. Vosyková, I. Špačková, I. Jirota

Omluveni:       Z. Nytra, O. Lacina, M. Čížek, J. Karger, I. Špačková

Jednání zahájila a řídila starostka SH ČMS Ing. Monika Němečková.

1) Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu jednání

Zapisovatel:                 Tereza Vosyková

Ověřovatelé:                Ivan Kraus

                                   Jiřina Brychcí

                                                                                                                                         

- M. Němečková přivítala přítomné členy VV SH ČMS, přizvané hosty a omluvila nepřítomné. Dále vyjmenovala seznam předložených materiálů a přednesla program dle pozvánky. Dále navrhla členům VV SH ČMS stálou zapisovatelku a ověřovatele zápisu.

- Před zahájením jednání byly předány dekrety nově zvoleným členům VV SH ČMS (vedoucí ÚOR).

- M. Němečková požádala o schválení záznamu z jednání pro účely zápisu.

Usnesení č. 60/22-10-2021:              VV SH ČMS povoluje pořízení záznamu z jednání pro účely zápisu.

                                                                       HLASOVÁNÍ: PRO 20

Usnesení č. 61/22-10-2021               VV SH ČMS schvaluje zapisovatelku, ověřovatele a program jednání.

                                                                       HLASOVÁNÍ: PRO 20

 

2) Kontrola plnění usnesení

Materiál byl přiložen písemně

170/24-7-2020

TRVALÝ ÚKOL

 Vyhledávání studentů UDH.

24/8-4-2021

TRVALÝ ÚKOL

50/16-9-2021

SPLNĚNO

Usnesení č. 62/22-10-2021:              VV SH ČMS bere informace o plnění usnesení na vědomí.

                                                           HLASOVÁNÍ: PRO 20

 

 

3) Informace z jednání Vedení SH ČMS

Materiál byl přiložen písemně

- M. Němečková okomentovala některé body ze zápisu z jednání Vedení SH ČMS.

- Informovala o úvodním jednání s První hasičskou s.r.o.

- Hovořila také o zaslané žádosti o schůzku z firmy Rosenbauer.

- Informovala o schválení žádosti o podporu při vydání publikace AHVZSP, konkrétně O. Lukšem.

- Sdělila, že „Hlášení o činnosti“ je v přípravě, úkolem byl vedením pověřen ředitel kanceláře.

- Informovala, že Vedení SH ČMS rozhodlo, že dotaci z NSA mohou čerpat pouze ty pobočné spolky, které splnily účelové určení a uspořádaly min. 1 postupovou soutěž.

- Dále hovořila o jednání o úrazovém pojištění s HVP. Proběhla úprava dodatku k úrazové pojistce. 

V dodatku jsou upraveny zejména činnosti pro úrazové plnění např. výcvik.

- J. Salivar hovořil o prvotním jednání s p. Goláněm, na kterém se řešila především vzájemná komunikace.

Usnesení č. 63/22-10-2021:              VV SH ČMS bere na vědomí informace z jednání Vedení SH ČMS.

HLASOVÁNÍ: PRO 20

 

- J. Slámečka vznesl dotaz, v jaké výši byla schválena částka na publikaci AVP, od O. Lukše. Odpověď: 100 000,-Kč. Dále vznesl dotaz, kdo bude jmenován 1. náměstkem starostky SH ČMS. Odpověď: Josef Bidmon (podpisové právo bude mít i J. Salivar). Dále hovořil o tom, aby se pamatovalo na usnesení předchozího VV, kde je uvedeno, že v případě jednání s JUDr. Goláněm musí SH ČMS jednat v souladu s doporučením právních zástupců SH ČMS.

- M. Němečková odpověděla, že tato skutečnost je vedení známa, je logická a vedení ji naprosto akceptuje. Na úvodním jednání se prozatím nejednalo o soudních sporech, setkání mělo spíše společenský charakter, za účelem navázání komunikace.

- J. Brychcí vznesla dotaz, jestli nákup olejového transformátoru do Přibyslavi byl uveden v investičním plánu. Odpověď: V investičním plánu tato položka nebyla uvedena.

- J. Pátek upozornil, že informaci o nutnosti nákupu transformátoru podával kanceláři SH ČMS již v roce 2019. Nákup oddaloval do poslední chvíle, aby sehnal nejlevnější variantu. M. Němečková odpověděla, že tato informace je pro vedení nová, vedení bude řešit s ředitelem kanceláře na dalším jednání.

- J. Bochňák sdělil, že ÚKRR bude tento rok provádět kontroly v OSH a požádal zástupce krajů o vyplnění Plánu kontrolní činnosti.

 

 

 

 

 

 

4) Návrh rozpočtu SH ČMS na rok 2022

Materiál přiložen písemně

- M. Němečková okomentovala přiložený materiál a informovala, že proběhla jedna zásadní strukturální změna. Byly sloučeny náklady ÚOR do jednoho bodu.

Upozornila, že položky státních dotací nelze přesně rozpočtovat, jelikož nyní ještě nejsou vypsány dotační výzvy MV a MŠMT.

Usnesení č. 64/22-10-2021:                         VV SH ČMS schvaluje materiál „Návrh rozpočtu SH ČMS na rok 2022“ a doporučuje ho k předložení SS OSH.

                                                                       HLASOVÁNÍ: PRO 20

5) Příprava SS OSH

Materiál přiložen písemně

 

- M. Němečka přednesla body pozvánky na jednání SS OSH. Informovala o záměru vedení, aby na každém jednání SS OSH byl představen 1 - 2 úspěšné projekty SH ČMS (ze sborů, okresů, krajů). Dále vyzvala členy VV SH ČMS, aby nahlásili členy do návrhové komise.

VV SH ČMS

pí. Vilímková

Praha

p. Wagner

Středočeský

pí. Šindelářová

Jihočeský

p. Pazdera

Plzeňský

pí. Foldová

Karlovarský

p. Hubáček

Liberecký

p. Štěpán

Královéhradecký

pí. Steinerová

Pardubický

p. Cerman

Vysočina

p. Ježek

Olomoucký

p. Hlavinka

Zlínský

p. Nevařil

Moravskoslezský

p. Sedláček

Ústecký

pí. Špidlíková

Jihomoravský

p. Kuchař

- M. Němečková seznámila členy VV s dopisem KSH Plzeňského kraje – dovolba člena VV.

Vzhledem k tomu že KSH Plzeňského kraje si nezvolilo na VI. Sjezdu SH ČMS svého zástupce do VV a ÚKRR byla oslovena právní zástupkyně SH ČMS, aby SH ČMS sdělila, jak postupovat v tomto nestandardním případě, tak, aby nedošlo k porušení Stanov SH ČMS.

M. Němečková odcitovala stanovisko JUDr. Čížkové, která uvádí, že Stanovy SH ČMS nedovolují dodatečně dovolit člena do VV SH ČMS a ÚKRR, pokud neklesne počet členů VV stanovený sjezdem.  V usnesení sjezdu jsou uvedeny konkrétní osoby, jako členové VV SH ČMS bez uvedení dovolby člena KSH Plzeňského kraje. Tím byl stanoven nejnižší počet členů VV. Tento se nesnížil, proto stanovy neumožňují SS OSH dovolit dalšího člena.

- L. Minář vznesl dotaz, jestli nelze najít jinou možnost, jak provést dovolbu člena KSH Plzeňského kraje. Dále se dotázal, proč nebyl přítomen nikdo z vedení.

- M. Němečková uvedla, že je možné požádat o další právní výklad, popřípadě hledat jiné cesty v dialogu s KSH Plzeňského kraje. Každopádně je nutné postupovat v souladu se stanovami a chránit dobré jméno SH ČMS. Rovněž odpověděla A. Minářovi, že kanceláři SH nebylo doručeno od KSH Plzeňského kraje žádné pozvání pro členy vedení.

Na toto téma probíhala mezi členy VV SH ČMS diskuze.

Usnesení č. 65/22-10-2021:                          VV SH ČMS nedoporučuje zařazení bodu „volba člena VV SH ČMS a ÚKRR“ do programu jednání SS OSH z důvodu nesouladu se Stanovami SH ČMS.

Unesení VI. sjezdu jednoznačně vymezuje počet členů VV SH ČMS a ÚKRR. Usnesení neuvádí delegování pravomoci dovolit člena VV SH ČMS a ÚKRR na jednání SS OSH, na rozdíl od usnesení V. sjezdu, který ve svém usnesení deleguje pravomoc dovolit člena VV SH ČMS na jednání SS OSH.

                                                                       HLASOVÁNÍ: PRO 20

6) Plnění usnesení VI. sjezdu SH ČMS – Zaměření činnosti SH ČMS 2021+

Materiál přiložen písemně

 

 

- M. Němečková představila materiál Zaměření činnosti SH ČMS 2021+.

Dokument má charakter programového prohlášení, je rozdělen do pěti částí, úseků činnosti, kdy každá obsahuje souhrnné klíčové aktivity.

Dále upozornila, že je nezbytné v nových stanovách řešit i skutečnost délky volebního období.

 

Usnesení č. 66/22-10-2021:                VV SH ČMS schvaluje materiál „Zaměření činnosti SH ČMS 2021+“.

HLASOVÁNÍ: PRO 20

 

7) Plán činnosti na rok 2022 – termínové kalendáře jednání SS OSH, VV SH ČMS a vedení SH ČMS do 30. 6. 2022 vč. plánu kontrol

Materiál přiložen písemně

 

- J. Aulický představil materiál Termínový kalendář jednání SS OSH, VV SH ČMS a vedení SH ČMS do 30. 6. 2022. MČR v TFA bude probíhat ve Štramberku. Nyní se čeká na jednání konference MSFHZ v Taškentu, respektive na termíny MS, aby mohl být stanoven termín MĆR mužů a žen.

 - J. Henc doplnil termín MČR dětí a dorostu, které se bude konat 1. - 3. července 2022.

- J. Brychcí vznesla dotaz, jestli je dostačující jednání VV SH ČMS 31. března a až poté další jednání VV SH ČMS v květnu. Odpověď: Bude doplněno ještě další jednání VV SH ČMS, může být i on – line v dubnu. Podobně požádala, aby v červnu proběhlo ještě jedno jednání VV SH ČMS.

Usnesení č. 67/22-10-2021:                         VV SH ČMS schvaluje po doplnění „Termínový kalendář jednání SS OSH, VV SH ČMS a vedení SH ČMS do 30. 6. 2022“.

                                                           HLASOVÁNÍ: PRO 20

 

8) Hodnocení MČR ve vyprošťování, MČR Plamen, dorostu, PÚ, 100 m, věže, TFA – písemně včetně plnění rozpočtu

Materiál přiložen písemně

 

- M. Němečková připomněla, že ústní hodnocení bylo předmětem předchozího jednání VV, nyní je doplněno písemnými materiály včetně plnění rozpočtu.

Schází písemné vyhodnocení MČR CTIF, kde je třeba dopracovat vyúčtování.

Usnesení č. 68/22-10-2021:                         VV SH ČMS:

  1. ukládá řediteli kanceláře předložit písemnou zprávu z MCR CTIF na dalším jednání VV;
  2. bere na vědomí hodnocení MČR ve vyprošťování, MČR Plamen, dorostu, PÚ, 100 m, věže, TFA

                                                           HLASOVÁNÍ: PRO 20

 

- J. Orgoník upozornil, že odkaz na výsledky MČR záchranných psů, psovodů IZS není funkční.

Usnesení č. 69/22-10-2021:                         VV SH ČMS ukládá řediteli kanceláře sjednání nápravy nefungujícího odkazu na výsledky MČR záchranných psů, psovodů IZS.

                                                           HLASOVÁNÍ: PRO 20

- J. Orgoník upozornil, že výsledky MČR ve vyprošťování je vhodné doplnit o počet bodů, které družstva získala.

 

Usnesení č. 70/22-10-2021:                         VV SH ČMS ukládá řediteli kanceláře doplnit výsledky u MČR ve vyprošťování – www.dh.cz

                                                           HLASOVÁNÍ: PRO 20

 

9) Zajištění VH SDH a okrsků

Materiál přiložen písemně

 

- J. Orgoník představil materiál Zabezpečení valných hromad sborů a valných hromad okrsků

SH ČMS za roky 2020 a 2021.

Materiál zahrnuje směrodatné termíny pro konání valných hromad a poskytuje informace nejen o průběhu valné hromady či návrh usnesení, ale i další odkazy na dokumenty, které je nutné v závazných termínech odevzdat (vložit, odeslat).

Usnesení č. 71/22-10-2021:                         VV SH ČMS schvaluje materiál „Zabezpečení valných hromad sborů a valných hromad okrsků

SH ČMS za roky 2020 a 2021“.

                                                           HLASOVÁNÍ: PRO 20

 

10) Směrnice o cestovních náhradách

Materiál přiložen písemně

 

- M. Němečková představila materiál Směrnice o cestovních náhradách a upozornila na změny, které v materiálu proběhly.

Usnesení č. 72/22-10-2021:                          VV SH ČMS schvaluje Směrnici o cestovních náhradách.

                                                           HLASOVÁNÍ: PRO 20

 

 

11) Návrhy na vyznamenání

 

- M. Němečková předložila návrhy na vyznamenání.

Usnesení č. 73/22-10-2021:                         VV SH ČMS schvaluje předložená vyznamenání.

                                                           HLASOVÁNÍ: PRO 20

 

12) Různé

 

- M. Němečková informovala, že kvalifikovaný akcionář HVP a.s. ZLT com s.r.o. požádal o svolání valné hromady.  Vedení SH ČMS navrhuje SS, aby SH ČMS zastupoval do termínu dalšího jednání SS OSH (duben 2022) na valných hromadách HVP a.s. člen Vedení SH ČMS R. Dudek a jako náhradníka J. Bidmona.

Usnesení č. 74/22-10-2021:                         VV SH ČMS schvaluje pana Bc. Richarda Dudka a jako náhradníka pana Josefa Bidmona, jako zástupce SH ČMS na valných hromadách HVP a.s. do konání dalšího SS OSH (duben 2022).

                                                                       HLASOVÁNÍ: PRO 20

 

- M. Němečková přednesla návrh na doplnění DR HVP, a.s. členem VV SH ČMS Václavem Liškou.

- Členové VV obdrželi CV pana Václava Lišky.

Usnesení č. 75/22-10-2021:                         VV SH ČMS schvaluje návrh Vedení SH ČMS na doplnění DR HVP, a.s. panem Václavem Liškou.

                                                           HLASOVÁNÍ: PRO 19, ZDRŽEL SE 1

 

- J. Salivar informoval o jednání se zástupci společnosti ČEPRO, a.s., která navrhla možnost marketingové spolupráce v několika rovinách – propagační spolupráce, členské benefity, či nabídka možností zaměstnání ve firmě ČEPRO pro členy SDH.

Usnesení č. 76/22-10-2021:                         VV SH ČMS bere na vědomí informace vyplývající z jednání se zástupci společnosti ČEPRO.

                                                           HLASOVÁNÍ: PRO 20

- M. Němečková informovala výkonný výbor o průběhu schůzky s M. Proškem, zástupcem společnosti Hasičovo. Snahou je najít vzájemný kompromis v oblasti mediální prezentace činnosti SH ČMS s důrazem na respektování identity SH ČMS.

- J. Salivar hovořil o problematice i u ostatních portálů, které využívají práce dobrovolných hasičů nejen pro získání finančních partnerů. Zdůraznil přístup vedení SH, které vidí jako zásadní větší aktivitu při jednání s potenciálními partnery a smluvní ujednání, projednaná minimálně na úrovni vedení.

- M. Němečková informovala o spuštění dotační výzvy Můj klub 2022. Upozornila na doporučení pro SDH – zřízení datové schránky, které zjednoduší celý proces podávání žádosti.

- T. Letocha upozornil, že od roku 2023 bude povinnost zřídit datovou schránku uzákoněna i pro pobočné spolky.

- M. Němečková požádala vedoucí ÚOR, aby přednesli návrhy na členy ÚOR. Většina návrhů vychází z nominací KSH.

- ÚORP: Jan Aulický, Hana Lánská, Jiří Červák, Zdeněk Květoň, Pavel Pagáč, Jaroslav Kosina, Petr Tlach, Milan Dufka, Květuše Bogapovová, Antonín Teplý, Jaroslav Kožnárek, Mojmír Dostál, Josef Jakuba, Milan Strnadel – odb. konzultant: Lucie Kalvarová (MSK), Jan Majer (PZK)

- ÚORM: Dana Vilímková, Monika Němečková, Josef Orgoník, Lucie Šulcová, Pavel Hronek, Jana  

              Vaněčková, Josef Hoffmann, Anna Plačková, Martina Crháková, David Urbánek, Julie Burdychová, Andrea Dopitová, Jana Trojancová, Milena Sobotková, Jiří Chlápek, Tomáš Zdražila – bude doplněný člen ÚORM za KSH Pardubického kraje.

- ÚORR: Robert Kučera, Josef Bidmon, Jaroslav Salivar, Tomáš Letocha, Václav Šimek, Milan Růžička, František Děd, Zbyšek Zuber, Vítězslav Homolka, Pavel Suchý, Martin Karásek, Petr Hepnar, Pavel Černohous, Radek Kadlec, Michal Kobylka, Leopold Andrýsek, Stanislav Pumprla, Vojtěch Feher – odb. konzultant: Pavel Morávek, Milan Kučera

- ÚORHS: Ivan Kraus, Jaroslav Salivar, Zdeněk Nytra, Roman Mácha, Martina Hartmanová, Martin Spilka, František Kotrc, František Dlesk, Milan Novák, Jana Kovaříková, Jakub Paulíček, Martin Lipár, Jaroslav Křen, Vladimír Gába, Tomáš Lefner.

 ÚORHiM: Václav Liška, František Polák, Petra Myslínová Cejpková, Rudolf Sirotek, Karel Boháč, Ladislav Dvořák, Miroslav Kružík, Jan Štalmach – odb. konzultant: Jakub Černý, Josef Nitra

- ÚOROO: Pavel Říha, Josef Bidmon, Jaroslav Salivar, Bohumír Martínek, Václav Jankovský, Jiří Šustr, Vladislav Strejc, Daniel Kubásek, Petr Šutera, Vladimír Vonruška, Radek Vávra, Tomáš Bartoň, Richard Dudek – odb. konzultant Bohumír Martínek.

- ÚORVO: Josef Orgoník, Zdeněk Nytra, Dana Vilímková, Eva Vovsíková, Alois Pazdera, Josef Černý, Matěj Prošek, Vladimír Maxa, Eva Steinerová, Jiří Sazima, Petr Razima, Michal Hašek, Vlastimil Nevařil, Jan Dumbrovský  – odb. konzultant: Jiřina Brychcí, Helena Kotrcová

- M. Němečková požádala členy VV SH ČMS o návrhy spolupracovníků s odpovídajícím právním vzděláním a zkušenostmi pro tvorbu osnovy nových stanov.

- R. Dudek informoval, že bude oslovovat možné členy do pracovní skupiny vzdělávání.

- J. Brychcí vznesla dotaz, zda všichni členové VV jsou členy nebo konzultanty odborných rad, - odpověď: nejsou. Dále informovala o průběhu sněmu Svazu měst a obcí. Hovořili o pokračování stávající spolupráce. Dále znovu požádala o zpracování manuálu pro hasičská muzea.

- V. Liška odpověděl, že tato metodika bude součástí koncepce ÚORHiM, rovněž se plánuje setkání provozovatelů muzeí s ÚORHiM.

- R. Kučera podporuje navázání spolupráce se společností ČEPRO, a.s. Dále informoval, že KSH PZK se rozhodlo zrušit Hasičské muzeum v Chotěšově.

- I. Kraus informoval, že MČR CTIF ve Dvoře se bude konat 24. 9. 2022. Dále vznesl dotaz na budoucnost ÚHŠ Bílé Poličany. Odpověď: Objekty v Bílých Poličanech jsou z velké části majetkem HVP a.s., které spravuje První hasičská. Jednání s První hasičskou probíhají.

Na toto téma se vedla mezi členy VV SH ČMS diskuse.

- J. Slámečka požádal o úpravu Zprávy o činnosti, která bude přednášena na zítřejším SS OSH. Jedná se o doplnění: a) používání státního znaku SH ČMS bylo schváleno v poslanecké sněmovně jednohlasně, b) úprava názvu knihy: Hasičské automobily na Vysočině z první poloviny 20. století, c) v pasáži o poděkování za podporu samospráv vyzdvihnout podporu z KÚ.

 

13) Závěr jednání

- M. Němečková poděkovala na závěr všem zúčastněným za práci a aktivní přístup při jednání.

Předsedající:               Monika Němečková   ___________________

Zapisovatelka:            Tereza Vosyková        ___________________

Ověřovatelé:              Ivan Kraus                   ___________________

Jiřina Brychcí              ___________________