KE STAŽENÍ

 

OBSAH: „Rozhodnutí Výkonného výboru SH ČMS k volbě nového starosty SH ČMS do VI. sjezdu SH ČMS, adresované všem členům a funkcionářům Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska“ 

              

K BODU 6: Příprava jednání Shromáždění starostů OSH

USNESENÍ č. 48/20-9-2018:

1) Výkonný výbor SH ČMS SCHVALUJE předložený materiál včetně doplnění textu.

2) Výkonný výbor SH ČMS SCHVALUJE  termín konání Shromáždění starostů OSH 8. 12. 2018.

2) Výkonný výbor SH ČMS UKLÁDÁ Kanceláři SH ČMS neprodleně zabezpečit všemi dostupnými prostředky, zejména elektronickými médii, zveřejnění schváleného „Rozhodnutí“.

3) Výkonný výbor SH ČMS UKLÁDÁ Vedení SH ČMS organizačně a obsahově připravit Shromáždění starostů OSH tak, aby na tomto jednání mohla být provedena volba nového starosty SH ČMS. Materiály k jednání Shromáždění starostů OSH budou Výkonnému výboru SH ČMS předloženy na příštím zasedání.

 

Rozhodnutí Výkonného výboru SH ČMS k volbě nového starosty SH ČMS do VI. sjezdu SH ČMS,

adresované všem členům a funkcionářům Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

 

Vážené starostky a starostové KSH,

vážené starostky a starostové OSH,

vážené starostky a starostové okrsků a sborů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska,

bratři a sestry hasiči,

je to pouhých pár týdnů, co jsme se rozloučili s dlouholetým starostou SH ČMS bratrem Ing. Karlem Richtrem.  Zemřel náhle v Přibyslavi, v kruhu svých hasičů a při nejprestižnější akci sdružení v tomto roce.

Život nás všech jde však dál, jak ve svých radostech, tak i strastech. Nejinak je tomu i v činnosti našeho spolku, nejpočetnějšího spolku v rámci České republiky.

Vodítkem, jak postupovat dál, jsou naše stanovy se zapracovanými aspekty nového Občanského zákoníku ve znění, které bylo schváleno Shromážděním starostů OSH 22. dubna 2017 a které nabylo účinnosti dnem 1. září 2017.

Výkonný výbor SH ČMS, při vědomí své odpovědnosti jako statutárního orgánu SH ČMS a s přihlédnutím k platným stanovám, jejichž filozofie a základ řídící činnosti je na všech úrovních řízení postavena na funkci – osobě starosty, rozhodl na svém zasedání dne 20. září 2018 většinou hlasů, aby byl na nejbližším jednání Shromáždění starostů OSH zvolen nový starosta SH ČMS.

VV SH ČMS ve svém rozhodnutí vychází zejména ze stanov SH ČMS, Čl. 37, odst. 5, písm. c) (citace „je oprávněno zvolit nový výkonný výbor a doplnit výbor o nové členy výkonného výboru, jestliže jejich počet klesne pod stanovený počet určený usnesením sjezdu; uvolní-li se funkce starosty, nebo některého z jeho náměstků, shromáždění starostů zvolí nového“). Shromáždění starostů OSH zvolí nového starostu SH ČMS způsobem uvedeným v Čl. 38, odst. 4, písm. a) stanov, to je hlasy starostů podle klíče, jeden hlas na každých započatých 1 000 hlasů podle posledního známého, shromážděním schváleného stavu členské základny.

Výkonný výbor SH ČMS v návaznosti na výše uvedené v souladu s Čl. 53, odst. 5, písm. c), Čl. 63, odst. 5, písm. c) stanov ukládá:

a) zajistit, aby bylo „Rozhodnutí VV SH ČMS“ zasláno do všech pobočných spolků spadajících do obvodu Vaší působnosti,

b) zajistit, aby kandidatura sbory navržených kandidátů na funkci starosty SH ČMS byla při použití Čl. 63, odst. 6, písm. bb) stanov a Čl. 53, odst. 6, písm. bb) stanov, projednána na mimořádných shromážděních delegátů sborů, přičemž lze využít delegátů zvolených na valných hromadách v roce 2014/2015 a následně na mimořádných Shromážděních delegátů OSH. Klíč (poměr počtu delegátů k počtu členů) v souladu s Čl. 53, odst. 2 a Čl. 63, odst. 2 stanov určuje svolavatel, to je v tomto mimořádném případě příslušný Výkonný výbor OSH (KSH),

c) zajistit, aby jména kandidátů na funkci starosty SH ČMS s jejich stručnou charakteristikou byla po projednání v příslušných orgánech OSH a KSH doručena Kanceláři SH ČMS do 18. listopadu 2018. Tato charakteristika bude od 23. listopadu 2018 zveřejněna ve všech elektronických informačních médiích SH ČMS.

„Rozhodnutí VV SH ČMS“ bude zveřejněno ve všech elektronických informačních médiích SH ČMS a v Hasičských novinách.

Výkonný výbor SH ČMS si je vědom, že výše uvedené úkoly budou vyžadovat značné pracovní i organizátorské úsilí jak ze strany funkcionářů sborů, OSH i KSH, tak i ostatních členů a funkcionářů     SH ČMS. Výkonný výbor SH ČMS je však přesvědčen, že tato mimořádná situace bude bez problémů zvládnuta.

Výkonný výbor SH ČMS je přesvědčen, že společným úsilím a při dodržení všech platných ustanovení stanov a příslušných směrnic SH ČMS, docílíme toho, aby na nejbližším jednání Shromáždění starostů OSH, jehož konání je stanoveno na 8. prosince 2018, byl nezpochybnitelně zvolen nový starosta SH ČMS, který náš spolek dovede k VI. sjezdu SH ČMS v červenci 2020.

              

                                         

                                                                    Členové Výkonného výboru SH ČMS

V Přibyslavi, dne 20. září 2018