Dlouho očekávaný VI. sjezd se uskutečnil 9. července 2021 v prostorách jednacího sálu brněnského výstaviště. Původně byl sjezd plánován na červen roku 2020, ale vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s celosvětovou pandemií odložilo jednání o celý rok.   

Sjezd řídil dosavadní náměstek starosty Lubomír Janeba, který v úvodu přivítal všechny delegáty a zejména vzácné hosty, kterými byl generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR genpor. Ing. Drahoslav Ryba a Jiří Novák, emeritní starosta OSH Písek a držitel Záslužného řádu českého hasičstva. Následně se slova ujal Jan Slámečka.

Starosta připomněl, že cílem sjezdu je zhodnotit práci od posledního sjezdu v roce 2015, určit nové cíle a zvolit výkonné a kontrolní orgány na nastávající funkční období. Dále J. Slámečka vzpomněl na zemřelé členy SH ČMS, předně na zemřelého starostu Karla Richtera a další členy výkonných orgánů na všech úrovních. V předložené zprávě komentoval, že se podařilo navázat na úspěšnou práci předchozího vedení a vyslovil poděkování všem členům SDH, kteří pomáhali během nouzového stavu. Rovněž jmenovitě poděkoval prvnímu náměstkovi L. Janebovi, který jej zastupoval v době, kdy mu jeho zdravotní komplikace neumožňovaly plně vykonávat funkci starosty.  Poděkoval rovněž celému Výkonnému výboru SH ČMS za vzájemnou součinnost a spolupráci, pracovníkům kanceláře, výkonný orgánům a odborným radám za velký kus obětavé práce a konečně všem delegátům za svou činnost během uplynulého období ve svých obcích a sborech. Rovněž starosta neopomněl zmínit i členy horní i dolní komory parlamentu, MV ČR a MŠMT, členy krajských zastupitelstev a krajských úřadů za jejich podporu.

V samém konci, s ohledem na končící funkční období, vyslovil starosta poděkování genpor. Ing. Drahoslavu Rybovi, řediteli GŘ HZS se slovy … „Milý Drahoši, děkujeme, že jsi osobním příkladem určoval směr spolupráce HZS a SH ČMS“ … Následně jménem Výkonného výboru SH ČMS byl D. Ryba oceněn jedním z nejvyšších oceněníMedailí za mimořádné zásluhy.

Na závěr vyjádřil J. Slámečka naději s přáním, aby se život vrátil do normálních kolejí, popřál klid, pohodu a pevné zdraví, přání bezstarostně zažívat spolkový život v plném rozsahu a navázat na bohatou činnost z doby ještě nedávné. K tomu všemu popřál mnoho síly, odvahy a diplomacie.

Následně o slovo požádal genpor. Ing. Drahoslav Ryba. Přednesl zdravici Ministra vnitra, ve které ministr děkuje členům SDH za veškerou obrovskou pomoc v uplynulých období při všech mimořádných událostech – pandemii, tornádu, záplavách apod. Zmínil vládní program systémové dotační i materiální pomoci hasičům, vyjmenoval jednotlivé druhy pomoci MV a státu hasičům. MV ČR Jan Hamáček udělil vysoké resortní vyznamenání MV ČR in memoriam Ing. Karlu Richterovi a Janu Slámečkovi, které bude předáno při samostatné příležitosti.

Genpor. Ing. Ryba předal osobní dárky Janu Slámečkovi a jeden symbolický dárek, ručně vyrobeného sv. Floriana. Na závěr vyslovil přání, aby nové vedení HZS i nové vedení SH ČMS k sobě našli cestu a spolupráce byla na stejné úrovni, jako byla doposud. Lubomír Janeba poděkoval a poblahopřál Ing. Rybovi k ocenění. Následně pokračovalo jednání VI. sjezdu.

Ve volbě na starostu bylo odevzdáno 332 hlasovacích lístků, z toho platných 270, neplatných 62 – 80,8 % – starostkou SH ČMS byla zvolena Ing. Monika Němečková. Ve volbě na předsedu ÚKRR bylo odevzdáno 333 hlasovacích lístků, z toho 317 platných, 16 neplatných – 94,9 % – Ing. Jan Bochňák byl zvolen předsedou ÚKRR.

Předseda volební komise předal dekrety o zvolení a funkční označení nově zvolené starostce SH ČMS. Volba pokračovala představením kandidátů na funkci náměstka starosty SH ČMS. Po představení kandidátů vystoupila nově zvolená starostka SH ČMS Ing. Monika Němečková a poděkovala za zvolení. Krátce pohovořila o tom, jak by si představovala změnu ve vedení sdružení ve prospěch rozvoje sdružení a s týmem podobně naladěným a o tom, kam si přeje, aby práce vedení sdružení směřovala. Popřála šťastnou volbu delegátům.

Předseda volební komise Ivan Kraus seznámil přítomné s výsledky voleb na náměstka starosty SH ČMS. V prvním kole volby náměstka bylo zvoleno 6 náměstků: Ing. Jan Aulický, Josef Bidmon, Bc. Richard Dudek DiS., Ing. Zdeněk Nitra, Ing. Jaroslav Salivar a Dana Vilímková. L. Janeba popřál zvoleným náměstkům hodně sil a pevné nervy ve funkci. Předseda volební komise předal zvoleným jmenovací dekrety. Volby pokračovaly volbou členů VV SH ČMS podle krajů. Do výkonného výboru byli zvoleni: Bc. Josef Orgoník, Oldřich Lacina, Ing. Jiří Žižka, Alois Minář, Jiří Henc, Ing. Jiřina Brychcí, Ivan Kraus, Josef Bidmon, Jan Slámečka, Ing. Bc. Tomáš Letocha, Roman Mácha, Jaromír Polanský a Stanislav Kotrc. Předseda volební komise předal zvoleným jmenovací dekrety. 

Následně se volili členové ÚKRR. Zvoleni byli: Ing. Karel Barcuch, Růžena Maděrová, Ing. Pavel Lamoš, Bc. Pavla Veselá Kaňková, Jaroslav Říha, František Malý, Dagmar Bittnerová, Ing Josef Dvořák, Vladislav Štefl, Ing. Bohuslav Biegler, Ing. Jan Tichý, JUDr. Jiří Gavlas, Ing. Jan Bochňák. Předseda volební komise předal zvoleným jmenovací dekrety.  Lubomír Janeba jménem předsednictva poděkoval předsedovi a členům volební komise. Zároveň popřál hodně úspěchů nově jmenovaným.

Posledním bodem bylo projednání a schválení usnesení VI. sjezdu SH ČMS. O slovo se přihlásila starostka Ing. Monika Němečková a vznesla návrh do usnesení. Přítomné požádala, aby sjezd udělil titul Čestný starosta SH ČMS Janu Slámečkovi a titul Čestný náměstek SH ČMS Lubomíru Janebovi. Usnesení VI. sjezdu SH ČMS bylo schváleno 99,1 % hlasů přítomných delegátů. Závěrečné slovo pronesla starostka SH ČMS Ing. Monika Němečková. Poděkovala za přípravu a uskutečnění sjezdu, poděkovala starostce KSH Jihomoravského kraje a kraji za finanční podporu. Zhodnotila uplynulé nelehké období a vyzdvihla pomoc členů SDH v nelehké pandemické situaci. Vyjádřila obdiv a poděkování těm, co se zapojují do nezištné práce v SDH nejen v uplynulé pandemické situaci. Zdůraznila své cíle práce starostky SH ČMS a svou podporu členům všech sborů. Čerpat bude především z odkazu předků a těch, kteří jí mnohé naučili, předně zemřelého Ing. Karla Richtera.

Lubomír Janeba zakončil VI. sjezd poděkováním za vzornou reprezentaci všech delegátů a za pomoc pořadatelů a prohlásil VI. sjezd za ukončený.  

převzato ze zápisu VI. sjezdu (zapsala: Jana Šilarová, Marie Marysková, Stanislava Kubíčková)

Mgr. Irena Špačková