S velkou lítostí vám oznamujeme, že 28. prosince ve věku nedožitých 85 let opustil velkou hasičskou rodinu Zasloužilý hasič LADISLAV ŠVEJDA.

Rodině a přátelům vyjadřujeme upřímnou soustrast.

OSH Brno-venkov

 

Bratr Ladislav Švejda se narodil ve středu 16. 3. 1938. Do řad ČSPO Pršticích u Brna byl přijat 15. 1. 1955. Po vstupu se brzy stal členem soutěžního družstva a krátkou dobu pracoval ve funkci strojníka. Po přestěhování a začlenění se do ZO SPO Lelekovice se stal od 21. 1. 1975 do 10. 1. 1985 předsedou. Pod jeho vedením byla provedena rekonstrukce zbrojnice, přezbrojení na novou techniku a bylo vybudováno první hasičské cvičiště na okrese Brno-venkov i s řídící věží. Činnost ZO SPO se zkvalitnila, soutěžní družstvo získalo v kategorii mužů 2. místo v ČSR. Dále byl činný v okrsku a po zvolení do OV SPO zastával od 21. 3. 1972 do 21. 3. 1980 vedoucího okresní odborné rady prevence. Zde se mu podařilo navázat úzkou spolupráci s tehdejší okresní inspekcí PO a došlo ke zkvalitnění prevence. Dále je znám jako obětavý organizátor při různých akcích a nekompromisní rozhodčí. Od roku 1984 se jeho koníčkem stalo elektronické měření času při hasičských soutěžích, elektronickou časomíru zdokonalovat až do dnešní doby. Současně prováděl ozvučení soutěžních prostorů.

V podniku pracoval 25 let ve funkci požárního technika a vedoucího požární služby civilní ochrany. Podnikové družstvo dosahovalo pod jeho vedením dobrých výsledků a několikrát vyhrálo oborovou soutěž PO. V letech v letech 1972 – 1974 absolvoval dvouleté studium 6. běhu Dálkové školy požární ochrany na Ústřední škole PO v Bílých Poličanech, kde 18. 8. 1974 získal odznak odbornosti „Vzorný požárník I. stupně“ a „absolventa dálkové školy PO“. Za činnost v požární službě CO obdržel odznak „Vzorný pracovník Civilní obrany“ od Ministerstvo národní obrany ZMNO NCO ČSSR. Od 1. 12. 2017 byl členem SDH Silůvky. 21. 3. 1999 byl zvolen do funkce vedoucího Aktivu zasloužilých hasičů Jihomoravské oblasti, do které bylo zařazeno 15 okresů. Zde opět došlo ke zlepšení činnosti. V této činnosti pokračoval i v novém uspořádání krajů. Podařilo se mu zavázat úzkou spolupráci s Českým rozhlasem Brno, který nejen blahopřál zasloužilým hasičům, ale i vysílal v určitých pořadech zprávy o činnosti dobrovolných hasičů. Od 21. 3. 1999 - dosud byl členem Aktivu zasloužilých hasičů při SH ČMS. Jedno volební období od 21. 3. 1976 do 21. 3. 1979 vykonával funkci místopředsedy OV SPO Brno-venkov. Od 18. 3. 2005 do 23. 3. 2010 vykonával funkci náměstka starosty OSH Brno-venkov. Od 21. 3. 1999 do 18. 3. 2005 vykonával funkci starosty OSH Brno-venkov. Tuto funkci opět vykonával obětavě a došlo ke stmelení okresu a zlepšení jeho činnosti. Za prvořadý úkol vždy považoval práci s mladou generací a podařilo se mu s dalšími obětavci zorganizovat soutěž pod názvem „okresní liga mládeže“. Do soutěže se zapojila družstva i mimo okres Brno-okres. Po zřízení krajského uspořádání byl zvolen předsedou řídící rady a od 21. 3. 2002 do 21. 3. 2004 byl starostou KSH Jihomoravského kraje. Některé funkce byl nucen ze zdravotních důvodů opustit, protože organismus nesnesl takové zatížení (vážné operace srdce). Do posledních chvil vykonával činnost na úseku zasloužilých hasičů Jihomoravského kraje a časomíry na soutěžích. Při posledních volbách 9. 2. 2020 byl zvolen za člena okrskového výboru. Byl nositel odznaku odbornosti SH ČMS - rozhodčí požárního sportu od 21. 3. 2009 a vedoucí mládeže II. stupně od 1. 3. 2006.

Za 67 let aktivního členství obdržel množství čestných uznání a spolkových ocenění:

Čestné uznání MJ ČSPO 7. 8. 1965

Medaile Za příkladnou práci 7. 8. 1970

Čestné uznání OV SPO 7. 8. 1975

Čestné uznání ÚV SPO 7. 8. 1979

Medaile Za zásluhy 7. 8. 1980

Stužka za věrnost 20 let 7. 8. 1984

Medaile Za mimořádné zásluhy 17. 12. 1987

Stužka za věrnost 40 let 12. 11. 1997

Titul Zasloužilý hasič 15. 5. 1998

Medaile Za zásluhy o výchovu 6. 11. 2001

Řád sv. Floriána 19. 9. 2002

Odznak sv. Floriána 15. 12. 2003

Čestný funkcionář OSH 18. 3. 2005

Stužka za věrnost 50 let 15. 12. 2005

Medaile sv. Floriána 19. 5. 2007

Stužka za věrnost 60 let 15.12. 2015

Je nositelem dvou ,,Zlatých medailí Jihomoravského kraje a nositel medaile Zlínského kraje, druhého stupně.

SH ČMS-OSH Brno-venkov

Foto: David Dvořáček