Ve středu 10. května se v Divadle u hasičů sešli zástupci platformy HOPE-LOG, předních neziskových organizací, HZS, AČR a ministerstev zahraničních věcí a zdravotnictví, aby diskutovali o zefektivnění humanitární logistiky v České republice. Záměrem setkání bylo plánování konference zaměřené na představitele státní správy, samospráv a krizových štábů s cílem zefektivnit oblast humanitární logistiky a posílit spolupráci mezi státními a neziskovými záchranářskými složkami nebo krizovými štáby.


HOPE-LOG a zástupců významných neziskových organizací působících na poli ochrany obyvatelstva (ADRA, ČČK, ČvT, Diakonie, SH ČMS a další), generálního ředitelství HZS ČR, Teritoriálních sil AČR a ministerstev zahraničních věcí a zdravotnictví. Důvodem jednání byla oblast zefektivnění humanitární logistiky. Události posledních let, ať už se jednalo o pandemii COVIDu, tornádo na jižní Moravě, válku na Ukrajině nebo obří lesní požár v NP České Švýcarsko, jasně ukázaly důležitost efektivně fungující logistiky a nutnost úzké kooperace mezi jednotlivými záchranářskými, dobrovolnickými a jinými složkami. Nejde pouze o distribuci humanitární pomoci. Jak ve svém úvodním příspěvku uvedl Ing. Dušan Repik z katedry logistiky Univerzity obrany v Brně, jeden ze zakladatelů platformy HOPE-LOG: „Činnost záchranných složek je zejména u mimořádných událostí velkého rozsahu tvořena až z osmdesáti procent logistikou“. Týlní zabezpečení záchranných složek, zajištění provozuschopnosti techniky, bezpečný pohyb a přesun zasahujících sil a materiálu, koordinace jednotek a informační tok mezi jednotlivými složkami jsou klíčovými prvky efektivního zásahu. Humanitární logistika je tak nedílnou součástí ochrany obyvatelstva v časech krizí. Jejím cílem je zajistit efektivní a rychlou distribuci pomoci, materiálu a potřebné techniky a zařízení do oblastí postižených různými mimořádnými událostmi, včetně koordinace a zabezpečení sil na místě události.

Jako prvním krokem, které platforma HOPE-LOG plánuje, je uspořádání konference ke konci tohoto roku. Jak se shodli účastníci kulatého stolu, tato úvodní konference by měla být uzavřená a debatní, cílovým publikem mají být odborní zástupci všech ministerstev a dalších důležitých státních a samosprávných organizací. Nosným tématem konference bude identifikace a analýza problematických bodů vybraných mimořádných událostí, kterých se panelisté se svými mateřskými organizacemi zúčastnily. Smyslem takto pojaté konference je vytipování systémově problematických prvků s následnou debatou, jak zefektivnit systém pomoci do budoucna. Dalšími plánovanými aktivitami je uspořádat konferenci zaměřenou na členy krizových štábů na úrovni samospráv a příslušníků jednotek požární ochrany, worskshopy a semináře. Cílem je řešit problémy společně, cíleně a komplexně. „Určitě když hovoříme o humanitární logistice, tak za nás v tom případě musíme myslet na jednotky požární ochrany, protože veškerou tu logistiku dělají na místě (MU) především jednotky požární ochrany. To by mělo být ta cílová skupina lidí, kam by měly směřovat ty informace, pracovat s nimi a předávat je dál.“, říká plk. Martin Legner, ředitel odboru IZS a JPO na MV-GŘ HZS ČR.

Dále byla diskutována potřeba a význam vzdělávání a školení v oblasti humanitární logistiky jak pro záchranáře a dobrovolníky, včetně potřeby adekvátního vzdělání dětí a žáků ve školách. U záchranářů a dobrovolníků je důležité, aby měli dostatečné znalosti a dovednosti v oblasti logistiky a dovedli tak efektivně plánovat a poskytovat pomoc. „Mnoho neziskových organizací po posledních událostech nabralo spoustu nových dobrovolníků. Je potřeba ty nové dobrovolníky vzdělávat a sjednotit vzdělávání, aby když přijdou na to místo mimořádné události a mají pomáhat, tak aby vše fungovalo, tak jak to má fungovat.“, podotýká vedoucí Ústřední rady ochrany obyvatelstva SH ČMS, Pavel Říha.

V rámci platformy HOPE-LOG se diskutuje o výzvách a problémech, kterým čelí zasahující složky a dobrovolníci, možných způsobech, jak zefektivnit jejich činnost, včetně koordinovaného postupu a odstraňování překážek. Platforma HOPE-LOG si klade za cíl pomocí lessons learned, tedy vzájemného učení se ze zkušenosti, vzdělávat nejenom zapojené organizace z neziskového a veřejného sektoru. Cílem je vytvořit ucelený přehled, sdílet zkušenosti, vzdělávat a vytvářet vzdělávací materiály, navázání dialogu a spolupráce mezi státními a samosprávnými institucemi, včetně akademického sektoru. 

Mgr. Martin Štěpánek, MBA

vedoucí úseku represe, prevence a ochrany obyvatelstva SH ČMS