ZÁPIS KE STAŽENÍ

Přítomni:        

VV SH ČMS:     M. Němečková, J. Aulický, J. Bidmon, R. Dudek, Z. Nytra, D. Vilímková, J. Orgoník, O. Lacina, J. Žižka, J. Henc, J. Brychcí, I. Kraus, J. Slámečka, J. Polanský, S. Kotrc, R. Mácha, T. Letocha, V. Liška, R. Kučera, P. Říha, N. Fenclová – 21 osob

Přizváni:          K. Barcuch, R. Fešar, I. Špačková, J. Fialová, M. Čížek, J. Netík, M. Štěpánek

Omluveni:       J. Salivar, A. Minář, T. Vosyková, M. Sojka

Jednání zahájila a řídila starostka SH ČMS Ing. Monika Němečková.

1) Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu jednání

Zapisovatel:                 Nikola Fenclová

Ověřovatelé:                Ivan Kraus

                                   Jiřina Brychcí

                                                                                                                                         

M. Němečková přivítala přítomné členy VV SH ČMS, přizvané hosty a omluvila nepřítomné. Dále vyjmenovala seznam písemně předložených materiálů, které byly zaslány na e-mail před jednáním a požádala o schválení programu.

Usnesení č. 114/2-11-2023:    VV SH ČMS schvaluje předložené materiály, dále schvaluje zapisovatelku, ověřovatele a program jednání.

                                                  HLASOVÁNÍ: PRO 21

 

2) Kontrola plnění usnesení

materiál byl zaslán elektronicky

114/8-9-2022:

Plnění: v řešení

156/3-11-2022:

Plnění: v řešení

70/27-4-2023:

Plnění: trvá

96/22-6-2023:

Plnění: v řešení

103/26-9-2023

Plnění: splněno

111/26-9-2023:

Plnění: splněno

 

Usnesení č. 115/2-11-2023: VV SH ČMS bere kontrolu plnění usnesení na vědomí.

HLASOVÁNÍ: PRO 21

 

3) Informace z jednání Vedení SH ČMS

materiál byl zaslán elektronicky

 

 • Příprava SS OSH, které proběhlo 14. 10. 2023 v Přibyslavi.
 • Změna termínu nadcházejícího MČR v Závodu hasičské všestrannosti a brannosti ve Vlašimi byl posunut z původního termínu konec března na nový termín 6. - 7. dubna 2024 z důvodu kolize s termínem Jablonecké haly.
 • Na základě vítězství družstva dívek na předchozí Olympiádě hasičské mládeže CTIF v Celje byla ČR předložena nabídka na proškolení dalšího mezinárodního rozhodčího soutěží mládeže CTIF. Vedení SH ČMS schválilo návrh na Petra Kostrůnka z KSH Zlínského kraje.
 • Je avizováno, že v rámci konsolidačního balíčku dojde v příštím roce ke snížení neinvestiční státní dotace pro NNO, tedy i pro SH ČMS, v oblasti MV ČR až o 50 %. Na základě série jednání je navržena další schůzka v PS PČR dne 3. 11. 2023 v 8:00 hod. v Poslaneckém klubu STAN.
 • Podařilo se obhájit titul Organizace uznaná pro práci s dětmi a mládeží MŠMT. Platnost titulu je do konce roku 2026. Požadavky na udělení titulu se zvyšují a do budoucna je nutné koncepčně pracovat na konkrétních tématech (např. samofinancování, zapojení mladých lidí do rozhodovacích procesů, práce s nezvýhodněnými lidmi/dětmi, vzdělávací akce pro širokou veřejnost atd.).
 • V rámci soudních sporů byla podána informace:
  • hlasovací právo na VH HVP – řízení pravomocně skončeno ve prospěch SH ČMS;
  • nájemné – žalobce ke dni 27. 9. 2023 sice požádal o pokračování v řízení, nicméně s uvedením odůvodnění: Jednání o mimosoudním řešení sporu mezi stranami pokračují, ale s ohledem na složitost rozhodování a věci samotné nebylo zatím možné dojít ke smírnému ukončení sporu, o kterém však obě strany intenzivně jednají. Ze strany žalobce se tedy jedná pouze o formální krok, který mu z procesních důvodů přikazuje zákon s ohledem na zákonnou lhůtu jednoho roku, po jejíž uplynutí by bylo řízení zastaveno.
  • První hasičská – v tomto soudním sporu je řízení přerušeno a podle domluvy s žalobcem, to tak i prozatím zůstane.
 • Starostka OSH Jeseník Dáša Bártková požádala o odklad platby odvodu členských příspěvků až ke konci roku 2023 z důvodu zajištění chodu OSH – žádosti bylo vyhověno.
 • Na základě posledního jednání přípravného štábu bude termín setkání praporů v Telči posunut na 15. června 2024.
 • Ples SH ČMS se bude konat 20. ledna 2024 v Hlinsku, přípravy probíhají. Předprodej vstupenek začne od listopadu.
 • Náměstkyně D. Vilímková informovala o setkání Zasloužilých hasičů v Domažlicích. Poděkovala za skvělou přípravu a organizaci P. Ouřadovi.
 • Bylo předloženo vyhodnocení nabídek na technické zhodnocení prostor předsálí včetně toalet a toalet v expozici v CHH Přibyslav.

J. Slámečka upozornil na poznámku v zápisu z jednání Vedení SH ČMS, týkající se jednání respektive nejednání předchozího vedení s Dr. Goláněm o právních sporech.  Uvedl,  že  on osobně se s p. Goláněm sešel pouze jednou, v roce 2019 před konáním VH HVP, a jednalo se o doplnění DR HVP, a.s. Nikdy více s Dr. Goláněm nejednal.

Usnesení č. 116/2-11-2023: VV SH ČMS bere na vědomí informace z jednání Vedení SH ČMS.

HLASOVÁNÍ: PRO 21

4) Informace z jednání ÚKRR, průběžná kontrolní činnost SH ČMS

K. Barcuch informoval, že na posledním jednání ÚKRR bylo řešeno plnění kontrolní činnosti VV SH ČMS a žádost p. Mourala o prošetření činnosti v SDH Viničné Šumice. Šetření probíhá ve spolupráci s OKRR OSH Brno – venkov. Do konce roku proběhne ještě 6 kontrol v OSH a v Kanceláři SH ČMS.

Usnesení č. 117/2-11-2023: VV SH ČMS bere informace na vědomí.

HLASOVÁNÍ: PRO 21

 

5) Smlouva o dílo – CHH Přibyslav

materiál byl předložen písemně

 

J. Bidmon představil návrh smlouvy o dílo v CHH Přibyslav. Jedná se o investici na technické zhodnocení sociálních zařízení v CHH Přibyslav, dle schváleného rozpočtu SH ČMS. Na základě předložených nabídek komise ve složení J. Bidmon, J. Fialová a R. Dudek vybrala nabídku firmy Starkon, a.s..

Usnesení č. 118/2-11-2023:    VV SH ČMS pověřuje 1. náměstka starostky SH ČMS J. Bidmona podpisem smlouvy s firmou Starkon, a.s., kde předmětem plnění je rekonstrukce vybraných prostor CHH.

HLASOVÁNÍ: PRO 21

 

6) Shromáždění starostů OSH – diskuzní příspěvky z bodu 8) Diskuse

materiál byl předložen písemně

M. Němečková předložila diskuzní příspěvky ze SS OSH, z bodu 8) Diskuse, ke kterým se rozvinula diskuse:

Téma: Doložení totožnosti prostřednictvím OP

Obecné příspěvky k tématu: D. Vilímková, M. Sobotková, J. Myslín, M. Wagner

 • Příspěvek L. Zeman – konkrétní návrhy
  • zrušení povinnosti OP vyjma MČR
  • zachování možnosti předkládání i cestovního pasu společně s výpisem z evidence obyvatel (bude přeloženo ÚORM k projednání)
 • Příspěvek T. Lefner - konkrétní návrh
  • požádal starosty a starostky o návrhy pro ÚORM a ÚORHS, jak řešit prokázání skutečné totožnosti závodníka (člena SH ČMS)

(doručené návrhy budou předloženy ÚORM a ÚORHS)

Téma: Registrační průkazy sportovců, zařazení mladší kategorie do postupových kol

 • Příspěvek J. Černý – konkrétní návrh
  • zvážit vydávání speciálních registračních průkazů sportovců (bude předloženo ÚORM a ÚORHS k projednání)
  • přidat do ZHVB i postup mladší kategorie do krajských kol – je nutné tento dotaz specifikovat, zda diskutující neměl na mysli postupovou sportovní soutěž Hry Plamen

Téma: Reakce na diskusní příspěvek L. Zemana – v bodu 6) Volební období

 • Příspěvek J. Salivar
  • reakce na diskuzní příspěvek L. Zemana – vypracování právního posudku týkající se volebního období

Téma: Stanovy

 • Příspěvek M. Miksánek – konkrétní návrh
  • novelizace stanov - hlasování na SS OSH podle členské základny (bude předloženo ÚORVO a pracovní skupině „Stanovy“ k projednání)

Usnesení č. 119/2-11-2023:    VV SH ČMS

 1. pověřuje starostku SH ČMS ověřením přesnosti námětu J. Černého ohledně startu mladší kategorie.
 2. po projednání diskuzních příspěvků ze SS OSH ze dne 14.10.2023 – VV SH ČMS vyjadřuje nesouhlas s tvrzením L. Zemana v bodu jednání 6), které se týkalo vypracování právního posudku k volebnímu období. Pověřuje M. Němečkovou a J. Žižku sdělením tohoto stanoviska dotčeným subjektům a projednáním dalšího postupu.

                                                  HLASOVÁNÍ: PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1

 

7) Stanovy SH ČMS

materiál byl zaslán elektronicky

M. Němečková poděkovala pracovní skupině za zpracování všech připomínek, které obdržela. Pracovní skupina se zabývala pouze těmi, které se týkaly přímo stanov. Ty jsou zahrnuty jako přehled ve zpracované presentaci tak, jak byly doručeny, bez jazykových úprav. 

Dále připomněla schválený harmonogram novelizace stanov.

Usnesení č. 120/2-11-2023:    VV SH ČMS bere informace na vědomí a vyjadřuje poděkování všem pobočným spolkům SH ČMS (OSH, KSH), kteří se novelizaci stanov věnovali a zaslali své připomínky.

                                                  HLASOVÁNÍ: PRO 21

 

8) Informace z ČNV CTIF

 

M. Němečková předala informace z jednání ČNV CTIF, který se konal dne 30. 10. 2023, kde byla přítomna společně s J. Žižkou (zástupce HVP). Prvním bodem byla aktualizace členského zastoupení v ČNV CTIF: HZS ČR, SH ČMS, ČHJ, MHJ, SPBI, THT Polička, HVP, AVHZSP, AHD, FBI VŠB, ČHSF. Dalším bodem byly informace od nového viceprezidenta za ČR Martina Nekuly z Delegates assembly.

Z. Nytra předal informace z Delegates assembly. Pro oblast mládeže a sportu byl zvolen nový viceprezident z Chorvatska. Trvá pozastavení členství Ruska a Běloruska. Vznik nové komise požárního sportu, kde byl jmenován vedoucím komise Z. Nytra a za ČR zde jsou nominováni Tomáš Lefner (SH ČMS) a Pavel Musil (HZS).

M. Němečková doplnila, že v Hradci Králové proběhla národní kvalifikace družstev mladých hasičů na 24. Mezinárodní soutěž mladých hasičů CTIF a poděkovala KSH Královéhradeckého kraje a OSH Hradec Králové za organizaci akci a všem zúčastněným družstvům i trenérům za hladký průběh soutěže. Rovněž poděkovala HZS Královéhradeckého kraje, za poskytnutí zázemí pro akci. V Trentinu budou ČR reprezentovat 4 družstva. Byla vznesena žádost generálnímu řediteli HZS ČR za součinnost při dopravě, SH ČMS odešle písemnou žádost. Požádala také ředitele ÚHŠ JK na rezervaci autobusu v termínu 20. – 28. 7. 2024 pro cestu do Trentina v Itálii. Vznesla žádost k členům VV SH ŠMS, zda bude někdo mít zájem o účast na XXIV. Mezinárodní soutěže mladých hasičů za VV SH ČMS, aby toto sdělil nejpozději na dalším jednání VV SH ČMS.

Dále ČNV CTIF pověřil SH ČMS zpracováním a vyhlášení kvalifikačních podmínek pro družstva mužů a žen na 18. Mezinárodní soutěž družstev mužů a žen v klasických disciplínách CTIF, od 1.1.2024.

Starostka informovala, že ČHJ projevila zájem o jedno místo v Komisi historie CTIF společně se zástupci SH ČMS V. Liškou a J. Fialovou. Sdělila, že vznesla návrh, aby se CTIF podílel na nákladech za provoz archivu CTIF a expozice, který je v CHH Přibyslav. Dále ČNV CTIF diskutoval o obecné podpoře historie a muzejnictví v oblasti požární ochrany. Rovněž byla provedena aktualizace zastoupení ČR v odborných komisích:  Komise hasičských soutěží (CTIF) - T. Lefner a M. Hartmanová (SH ČMS); Komise požárního sportu - T. Lefner (SH ČMS) a P. Musil (HZS Plzeňského kraje); Komise vedoucích mládeže - M. Crháková a J. Lédl (SH ČMS).

 

Usnesení č. 121/2-11-2023:    VV SH ČMS bere informace na vědomí.

                                                  HLASOVÁNÍ: PRO 21

 

9) Návrhy na vyznamenání

materiál byl předložen písemně

M. Němečková předložila návrhy na vyznamenání a požádala o jejich schválení. Dále informovala, že při jarním termínu předávání titulu ZH, se budou předávat i medaile Za záchranu života a Za odvahu a statečnost.

Usnesení č. 122/2-11-2023:    VV SH ČMS schvaluje předložené návrhy na vyznamenání.

HLASOVÁNÍ: PRO 21

 

10) Různé

M. Němečková v návaznosti na usnesení č. 70/27-4-2023 předložila VV stávající podobu Metodického pokynu na používání symbolů s ochrannými známkami SH ČMS a požádala I. Špačkovou o prověření, zda MP čl. 6 obsahuje všechny symboly SH ČMS chráněné ochrannou známkou.

K tomuto tématu se rozvinula diskuse.

Část VII. MP – znak, logo: „Mohou ho používat pouze organizační jednotky SH ČMS a členové SH ČMS“ - je nutné v MP upřesnit, že se jedná o nekomerční užívání a vyřešit postup pro jiné subjekty, které chtějí využívat symboly SH ČMS s ochrannou známkou SH ČMS – výhradně logo (udělení souhlasu, kým, za jakých podmínek, formulář žádosti).

V. Liška upozornil, že při udělení souhlasu s používáním Loga SH ČMS, musí být smlouva zaslána na Úřad pro ochranu průmyslového vlastnictví, dále je potřeba upřesnit výraz „používat“ tak, aby ho používaly opravdu a pouze organizační jednotky SH ČMS.

Usnesení č. 123/2-11-2023:    VV SH ČMS

 1. ukládá I. Špačkové prověřit aktuální stav ochranných známek SH ČMS a doplnit metodický pokyn, termín do 31.12.2023.
 2. pověřuje M. Němečkovou konzultací s právním zástupcem SH ČMS, jaké jsou možnosti řešení – užívání chráněných symbolů jinými subjekty pro komerční účely

                                                  HLASOVÁNÍ: PRO 21

 

M. Němečková informovala přítomné, že bylo doručeno do datové schránky vyjádření Ministerstva financí k zaslaným připomínkám týkající se konsolidace. Vypořádání připomínek, tak jak je navrženo, neodráží podstatu připomínek SH ČMS.

Usnesení č. 124/2-11-2023:    VV SH ČMS pověřuje starostku odpovědí MF – reakce na návrh vypořádání připomínek SH ČMS, termín do 10.11.2023

                                                  HLASOVÁNÍ: PRO 21

M. Němečková informovala o zaslané žádosti GŘ HZS ČR o jmenování zástupce Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska do komise pro vyhodnocení investičních dotací pro JSDH obcí na rok 2024. Zástupcem byl znovu jmenován R. Kučera.

Usnesení č. 124/2-11-2023:    VV SH ČMS schvaluje R. Kučeru jako zástupce SH ČMS do komise pro vyhodnocení investičních dotací pro JSDH obcí na rok 2024.

                                                  HLASOVÁNÍ: PRO 21

M. Němečková představila přítomným nový návrh rozpočtu na ples SH ČMS v roce 2025, o který zažádalo OSH Teplice. Navrhla, aby byl příspěvek SH ČMS na organizaci plesu navýšen tím, že SH ČMS zachová příspěvek 100 000 Kč a zakoupí vstupenky pro hosty, které zve SH ČMS. Mezi OSH Teplice a SH ČMS bude uzavřena písemná dohoda, kde dojde k vymezení organizačních činností a zejména finančního zajištění plesu.

J. Henc souhlasil s návrhem starostky a uvedl, že organizace akce bude v kompetenci OSH, ale KSH je podpoří finančním příspěvkem a pomocí při získání dalších prostředků. Organizačně se ale podílet nemůže, z důvodu souběhu dalších republikových akcí.

Usnesení č. 125/2-11-2023:    VV SH ČMS

 1. schvaluje OSH Teplice jako organizátora XXVIII. Reprezentačního plesu SH ČMS v roce 2025.
 2. pověřuje Ing. Sojku přípravou písemné dohody o pořádání XXVIII. Reprezentačního plesu SH ČMS s OSH Teplice.

                                                  HLASOVÁNÍ: PRO 21

M. Němečková požádala přítomné, aby informovali všechna OSH o nezbytnosti naplnění Kalendáře akcí na rok 2024. Nyní bude rozdělen na Kalendář sportovních soutěží a na ostatní volnočasové aktivy a výcvik (vyprošťování, uzlování, TFA, ZHVB apod.). Dokument je jednou z povinných příloh k žádostem o státní podporu.

Usnesení č. 126/2-11-2023:    VV SH ČMS ukládá všem členům VV SH ČMS informovat příslušné OSH.

                                                  HLASOVÁNÍ: PRO 21

M. Němečková sdělila, že SH ČMS má stále zřízen tzv. „povodňový účet“. Základ vkladu byl od České spořitelny, která věnovala v minulosti dar neziskovým organizacím, které pomáhaly při povodních. Na tomto povodňovém účtu je symbolický zůstatek cca 60 000 Kč, již několik let a odečítá se pouze poplatek za vedení tohoto účtu. Předkládá tedy VV návrh hlavního ekonoma SH ČMS, aby se peníze využily účelově např. na účel, který přímo souvisí s oblastí represe či ochrany obyvatelstva.

Usnesení č. 127/2-11-2023:    VV SH ČMS pověřuje R. Kučeru a P. Říhu zpracováním návrhu využití prostředků z „povodňového účtu“. Termín 2. 12. 2023.

                                                  HLASOVÁNÍ: PRO 21

J. Orgoník představil návrh „Hlášení o činnosti“, ze kterého byl odebrán údaj o pomoci uprchlíkům z Ukrajiny na KACPU.

Usnesení č. 128/2-11-2023:    VV SH ČMS schvaluje návrh Hlášení o činnosti za rok 2023 a ukládá vedoucímu ÚORVO J. Orgoníkovi, aby hlášení bylo v souladu s formulářem v centrální evidenci SH ČMS. Termín zpřístupnění – konec listopadu 2023.

                                                  HLASOVÁNÍ: PRO 21

M. Němečková informovala přítomné o jednáních se zástupci MV, s poslanci o zachování stejné výše alokace ve výzvě GŘ HZS pro NNO na spolkovou činnost na rok 2024, jako byla v roce 2023. Další jednání proběhne 3. 11. 2023 v PS ČR.

Usnesení č. 129/2-11-2023:    VV SH ČMS bere informace na vědomí.

                                                  HLASOVÁNÍ: PRO 21

M. Němečková požádala VV o stanovisko k mailu od L. Zemana, který všichni členové VV SH ČMS obdrželi písemně předem, s materiály k jednání VV. L. Zeman vznáší námitku k podané informaci starostky a náměstka Z. Nytry na SS v Přibyslavi, že 15 OSH a KSH uskutečnilo volební shromáždění delegátů pro volební období 2020–2025 řádně (do 30.6.2020).

Členům VV byla v materiálech poskytnuta tabulka termínů konání shromáždění delegátů OSH a KSH v letech 2020 – 2021.

J. Slámečka připomněl kroky, které minulé Vedení SH ČMS udělalo v době, kdy nastupovala pandemie covidu-19 v rámci konání SD SDH a SD OSH směrem ke konání V. Sjezdu SH ČMS.

J. Orgoník upřesnil, že tato opatření (harmonogram konání SD) byla činěna směrem ke konání sjezdu, nikoliv s ohledem na délku volebního období. Délka volební období dle článku 5 stanov v těchto opatřeních bohužel nebyla řešena.

J. Slámečka připomněl, že hlasováním per rollam byl upraven harmonogram konání V. sjezdu SH ČMS.

M. Němečková reagovala na J. Orgoníka a J. Slámečku, potvrdila, že hlasováním per rollam  byl upraven harmonogram průběhu konání SD směrem ke konání V. Sjezdu SH ČMS. Ovšem informace podaná na SS, nebyla vztažena ke konání sjezdu, ale k článku 5 stanov, k délce volebního období. 

T. Letocha uvedl, že z jeho pohledu jde o dvě různé informace, a že při schválení nového harmonogramu pro konání V. Sjezdu SH ČMS nemohlo být počítáno s tím, že se bude automaticky zkracovat volební období funkcionářům zvoleným na nové volební období.

Usnesení č. 130/2-11-2023:    a) VV SH ČMS projednalo námitku L. Zemana a ukládá postupovat Vedení SH ČMS  při  přípravě  VI. Sjezdu  SH ČMS  dle  Usnesení  ze SS OSH ze dne 14. 10. 2023.

                                                  b) VV SH ČMS pověřuje starostku SH ČMS písemnou odpovědí L. Zemanovi formou sdělení o projednání námitky VV SH ČMS dne 2.11.2023 a zaslání zápisu z tohoto jednání

                                                  HLASOVÁNÍ: PRO 20, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1

M. Němečková požádala R. Kučeru o zastoupení na SP OSH Plzeň – sever.

M. Němečková informovala o dohodě s firmou Bushman na 30% slevu pro členy SH ČMS na oblečení. Žádost o slevový kód mohou členové zaslat na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., kde uvedou číslo členského průkazu. Leták s podrobnostmi je zveřejněn na webu dh.cz. Z každého nakoupeného výrobku bude 10 % podpořeno CHH v Přibyslavi.

Usnesení č. 131/2-11-2023:    VV SH ČMS bere informace na vědomí.

                                                  HLASOVÁNÍ: PRO 20

Informace členů VV SH ČMS:

D. Vilímková informovala o proběhlém Setkání vedoucích aktivů ZH, které proběhlo v Domažlicích. Upozornila na nevybíravé chování vedoucího aktivu ZH Libereckého kraje p. Pavla Vejnara z OSH Semily. Vyzdvihla však, že setkání samotné bylo skvěle připravené.

D. Vilímková upozornila na změnu termínu MČR ZHVB na 6. – 7. dubna 2024 z důvodu kolize termínů s Jabloneckou halou. Dále informovala, že plánované školení rozhodčích I. stupně bude pro nenaplnění stanovené kapacity přeloženo na začátek roku 2024.

D. Vilímková dále informovala, že změna stejnokrojového předpisu bude rozsáhlejší, než se očekávalo. Proto byla ÚORVO utvořena pracovní skupina na úpravu stejnokrojového předpisu ve složení: D. Vilímková, T. Švejdová, J. Orgoník, J. Brychcí, A. Pazdera a E. Vovsíková. První schůzka proběhla v Benešově.

J. Brychcí pokračovala s T. Švejdovou na úpravách převážně technického charakteru.

J. Brychcí seznámila přítomné, že společnost Bandi zachovala i na letošní rok slevy pro dobrovolné hasiče. Dále upozornila na fakt, že činnost SH ČMS je širší a širší je čím dá tím obtížnější zajistit dobrovolníky na organizaci akcí.

R. Kučera informoval, že bylo zahájeno jednání s garantem kurzu pro rozhodčí TFA s p. Drozdíkem (GŘ HZS). Z jednání vyplynulo, že nelze pořádat školení rozhodčích TFA v Přibyslavi, jelikož tu nejsou k dispozici požadované překážky. Kurz by mohl proběhnout v ÚHŠ BP, kde může vypomoci HZS Královehradeckého kraje. Kurz bude rozdělen do více termínů tak, aby kurzy splňovaly dané podmínky. Nejbližší kurz proběhne: 16. 12. 2023.

Model přihlašování do kurzů přes ŠVZ Brno není pro dobrovolné hasiče vhodný, administrace kurzů by bylo vhodné řešit prostřednictvím ÚHŠ.

M. Čížek upozornil, že by ÚHŠ měly být zahrnuty do akreditačního pověření z HZS ČR.

Z. Nytra sdělil, že u rozhodčích požárního sportu se plánuje zrušit obnovy kvalifikace a je možné dle stejného modelu praktikovat kurzy i u rozhodčích TFA.

R. Kučera požádal o informaci, kde se má konat MČR v TFA v roce 2024.

T. Letocha informoval, že dle plánu má proběhnout v KSH JHM (Brno) a vznesl dotaz, v jaký termín se má MČR v TFA konat. V termínu 19. 9. 2024 se bude konat také MČR ve vyprošťování HZS ČR ve Vyškově.

R. Kučera odpověděl, že MČR v TFA se koná pravidelně první říjnový víkend (5. 10. 2024). Upozornil, že posunutí termínu na září může kolidovat s krajskými koly v TFA.

Dále proběhla aktualizace rozpisu konání republikových akcí.

M. Němečková zrekapitulovala konání republikových akcí v roce 2024:

 • MČR hry Plamen – Praha
 • MČR dorostu v PS – Jihočeský kraj
 • MČR v PS – Olomoucký kraj
 • MČR v TFA – Jihomoravský kraj
 • MČR v ZHVB – Vlašim
 • MČR v běhu na 60 m s překážkami – Ústecký kraj
 • Setkání praporů – Telč
 • Reprezentační ples SH ČMS - Hlinsko

Dále proběhla rekapitulace pro rok 2025:

 • MČR hry Plamen – Jihomoravský kraj
 • MČR dorostu v PS – Středočeský kraj
 • MČR v PS – Kraj Vysočina
 • MČR ve vyprošťování – Jihočeský kraj
 • Reprezentační ples SH ČMS – Teplice

ROZPIS KONÁNÍ REPUBLIKOVÝCH AKCÍ BUDE PŘÍLOHOU ZÁPISU

Usnesení č. 132/2-11-2023:    VV SH ČMS schvaluje aktualizovaný rozpis republikových akcí

                                                  HLASOVÁNÍ: PRO 19

 

R. Kučera dále podotkl, že člen ÚORR z jihomoravského kraje se dlouhodobě nezúčastňuje jednání.

M. Němečková souhlasila, že  někteří členové ÚOR se účastní jednání velmi minimálně, chápe pracovní povinnosti a další překážky, ale do budoucna je tedy nezbytné zvážit, zda stávající systém obsazení rad zachovat nebo navrhnout jiný.

Usnesení č. 133/2-11-2023:    VV SH ČMS ukládá vedoucím ÚOR, aby zpracovali přehled účasti členů ÚOR nejen na jednáních a na akcích pořádaných příslušnou ÚOR v roce 2023. Termín do 20.11.2023

                                                  HLASOVÁNÍ: PRO 19

T. Letocha přednesl námět VV KSH JHM, aby ve všech kategoriích byl přestupní systém založený na příslušnosti dle trvalého bydliště byl nahrazen systémem příslušnosti dle členství v SDH.  Námět bude předán ÚORM a ÚORHS.

M. Němečková vznesla dotaz na VV KSH JHM, k jakému datu by v daném roce navrhovali,  aby se přestupní termín ve vztahu k členství v SDH stanovil? Zachovat 30.3.? Je to velmi podstatná informace.

J. Brychcí poděkovala I. Jirotovi za uspořádání školení hospodářů v KSH LBC.

N. Fenclová informovala o proběhlém jednání ÚORP, které se konalo 17. 10. 2023. Na tomto jednání byly stanoveny dvě pracovní skupiny, kde první z nich se bude zabývat návrhem současné činnosti referenta prevence a druhá se zaměří na novelizaci MP k získání odbornosti Preventista III a II. Dále představila změny v organizačním zabezpečení soutěže POODM pro rok 2024. V rámci nového ročníku přibyli tři nové kategorie – CX1 a CX2 (komiksové provedení) a DT3 (počítačová modelace – hodnocení pouze na republikové úrovni). V rámci kategorie je povolen max. formát A2. Slavnostní vyhodnocení republikového kola se uskuteční 20. 6. 2024 na Hradě Bouzov. Vzdělávací seminář je přesunut na konec února 2024.

Usnesení č. 134/2-11-2023:    VV SH ČMS schvaluje organizační zabezpečení soutěže POODM na rok 2024.

                                                  HLASOVÁNÍ: PRO 19

M. Němečková informovala, že od 1. 1. 2024 dojde ke změně zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, která se mj. týká DPP/DPČ. Navrhla, aby proběhla porada s pracovníky KSH a ekonomickým oddělením Kanceláře SH ČMS v Praze. Jednání by proběhlo v termínu 28. 11. 2023 od 9:00 hod.

Usnesení č. 135/2-11-2023:    VV SH ČMS schvaluje termín porady s pracovníky KSH a ekonomickým oddělením Kanceláře SH ČMS v Praze.

                                                  HLASOVÁNÍ: PRO 19

M. Němečková poděkovala za uspořádání Rescue campů a vyzvala přítomné k připojení do pořádání této akce v ostatních krajích.

M. Němečková informovala, že v březnu 2024 by měla být vyhlášeny tzv. šablony na vzdělávání dětí a mládeže z evropských grantů.

11) Závěr jednání

M. Němečková poděkovala na závěr všem zúčastněným za práci, trpělivost a aktivní přístup při jednání.

Předsedající:               Monika Němečková   ___________________

Zapisovatelka:            Nikola Fenclová          ___________________

Ověřovatelé:              Jiřina Brychcí              ___________________

Ivan Kraus                   ___________________