Aula Vysoké školy báňské v Ostravě znovu ožila při pořádání XXII. ročníku mezinárodní konference ochrany obyvatelstva, která se uskutečnila ve dnech 31. 1. – 1. 2. 2024. Za Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska byli přítomni vedoucí ÚORP Ing. Nikola Fenclová, vedoucí ÚOROO Pavel Říha a vedoucí úseku IZS SH ČMS Mgr. Martin Štěpánek.

Ústředním tématem této odborné konference bylo „Nové trendy v ochraně obyvatelstva“. Přítomné přivítali úvodním slovem hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška, MBA, rektor VŠB-TUO prof. RNDr. Václav Snášel, CSc., náměstek generálního ředitele pro prevenci a CNP MV-GŘ HZS ČR brig. gen. Ing. Daniel Miklós, MPA, děkan FBI doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, dr.h.c. a prezidentka SPBI, z.s. Ing. Lenka Černá.

Zahájení konference proběhlo v ranních hodinách 31. 1. 2024 a následoval blok přednášek zaměřený na civilně vojenskou spolupráci, kde brig. gen. Ing. Daniel Miklós, MPA vystoupil s tématem „Bezpečnostní situace v Evropě a systém krizového řízení v ČR“. Následně zástupce Ústřední vojenské nemocnice Zdeněk Jícha přednesl „Pohled ochrany obyvatelstva a civilního nouzového plánování z pohledu vojenského zdravotnictví“.

Následující blok byl zaměřen na humanitární pomoc při velkých mimořádných událostech z pohledu EU. Na úvod této části on-line formou vystoupil představitel polské univerzity s tématem „Metody hodonocení rizik a adaptačního potenciálu v krizovém řízení“, polského kolegu na pódiu vystřídal představitel HZS MSK Marek Gašparín, který představil program IPA, který je zaměřen na zvýšení úrovně ochrany obyvatelstva v kandidátských zemích EU.

Odpolední blok byl koncipován na změny v krizovém řízení v ČR. Úvodem zástupce MV-GŘ HZS ČR Barbora Šindlerová představila základní informace ohledně novely krizové legislativy, na níž navázala její kolegyně Barbora Pálková s tématem „Stav implementace směrnice CER“. Dále ředitel Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč přednesl téma týkající se managementu rizik a jeho návrhu řešení v podmínkách ČR, a Eleonóra Tilcerová z MV-GŘ HZS ČR přítomné informovala o taktickém cvičení a jeho průběhu ZÓNA 2023. V závěru této části byl kupříkladu představen informační systém Jestřáb či chytrá komunikační síť pro samosprávy a státní správu firmy MUNIPOLIS s.r.o.

Následující den byl zahájen blokem přednášek týkající se vzdělávání v ochraně obyvatelstva, kde byli zmíněna Miroslavem Antonínem z FBI simulace a odborná příprava v krizovém řízení, které byli zaměřeny na aktuální poznatky ze zahraničních studií. Dále kolektiv HZS MSK přednesli problematiku zavádění přeshraniční spolupráce pro řešení povodní, představitel HZS Jihomoravského kraje vystoupil s tématem „Uplatnění opatření ochrany obyvatelstva při řešení dopravní nehody dvou autobusů na D2“ a Eleonóra Tilcerová z MV-GŘ HZS ČR probírala výsledky šetření České školní inspekce žáků 9. tříd ZŠ.

Závěrečným blok této konference byl orientován na nové technologie v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení. V této části se zástupci ČVUT věnovali praktické výuce ochrany obyvatelstva, dále zástupci z Policejní akademie ČR v Praze přednesli témata „Některé specifické aspekty týkající se komunikace CBRN rizika s obyvatelstvem – význam kvantifikace CBRN látek a jejich účinků“ a „Hrozba CBRN a možnosti minimalizace jejich biologických účinků se zaměřením na radioaktivní látky“.

Sborník přednesených témat bude po uveřejnění dostupný na stránkách konference.

Ing. Nikola Fenclová

vedoucí ÚORP