Vážení vedoucí sportovních oddílů SDH.

Na základě výzvy Národní sportovní agentury si Vás dovolujeme požádat o aktualizaci činnosti sportovců v centrální evidenci členské základny SDH.

Konkrétně se jedná o aktualizaci všech sportovců, kteří se účastní 6-ti a více oficiálních sportovních soutěží v daném roce.

Pro doplnění uvádíme definici termínu „oficiální soutěž“ z Výzvy Můj klub 2024: Oficiální soutěží se pro potřeby této Výzvy rozumí sportovní soutěž řízená sportovním svazem (tj. SH ČMS) dle bodu 2.7., krajským nebo okresním sportovním svazem (tj. KSH nebo OSH) dle bodu 2.8., a která je uvedena v jejich oficiálních termínových listinách jednotlivých soutěží (kalendář sportovních soutěží SH ČMS). Cílem soutěže je dosažení sportovního výsledku a porovnání sportovního výkonu.

 

Žádáme všechny sportovní oddíly SDH o provedení aktualizace vyznačením sportovce ve sloupci „Sportovec s 6 účastmi“ (viz. příloha) nejpozději do 10.04.2024

Po té bude provedena sumarizace za SH ČMS a import souboru do rejstříku sportu, dle pokynů Národní sportovní agentury (NSA).

Důvodem aktualizace je výzva NSA směrem k SH ČMS, na potvrzení údajů, které pobočné spolky (SDH) uvádějí v rejstříku sportu např. pro žádost o finanční podporu v programu Můj klub, ale i další výzvy (např. výzva „SVAZY“, tj. finanční podpora okresních a krajských kol).

 

Připomínáme, že soulad centrální evidence SDH s rejstříkem sportu NSA je NEZBYTNÝ.

Pokud jako SDH nemáte přístup do centrální evidence SDH, požádejte o součinnost Vaše okresní sdružení (OSH).

Velmi Vám děkujeme za pochopení a spolupráci.

Věříme, že společně dokážeme na výzvu NSA reagovat v souladu s požadavky.