V obřadní síni staré radnice ve Žďáru nad Sázavou se 28. května 2024 uskutečnil slavnostní okresní aktiv u příležitosti 160. výročí vzniku prvního hasičského sboru v Koruně České s českým velením. Akce se účastnili nejen členové výkonného výboru, okresní kontrolní rady, členové aktivu zasloužilých hasičů při OSH a starostové okrsků, ale i řada čestných hostů, mezi nimiž nechyběl náměstek hejtmana Kraje Vysočina Ing. Vladimír Novotný, okresní ředitelé složek IZS, velitelé stanic profesionálních hasičů okresu, zástupci měst Žďárského regionu, a další. Všem přítomným, kterých bylo na osm desítek předal starosta OSH Luboš Zeman Pamětní medaile, které k tomuto výročí vydalo ústředí SH ČMS. V průběhu slavnosti připomněl starosta OSH některá základní fakta z historie hasičů.

„Při takovéto příležitosti nelze jinak, než se krátce ohlédnou do historie. Dnes si připomínáme 160 let od založení prvního hasičského sboru s Českým velením ve Velvarech. Chybělo skutečně málo a první hasičský sbor mohl vzniknout přímo v našem regionu. Městská rada ve Velkém Meziříčí již 2. dubna roku 1863 projevila podáním žádosti c.k. místodržitelství v Brně zájem založit český hasičský sbor. Tato žádost je o několik měsíců starší, než ta Velvarská a je tedy považována za vůbec nejstarší. Její součástí byly i Stanovy hasičského Cyrilo-Metodějského sboru ve Velkém Meziříčí. Bohužel úřednický aparát v Brně přání nevyhověl a žádost byla zamítnuta. První českým hasičským sborem na území Koruny české se tak stal 22. května roku 1864 ve Velvarech přičiněním obchodníka Karla Krohna.“

Spolková činnost a myšlenka pomoci bližním se šířila, jako lavina.

„Za deset let po vzniku prvního sboru ve Velvarech – tedy v roce 1874 bylo evidováno již více jak 100 dobrovolných hasičských sborů na území Čech a Moravy. V našem regionu to byly například sbory ve Velké Bíteši, v Měříně, v Bohdalově, v Křižanově a v dalších místech. K největšímu rozmachu zakládání českých hasičských sborů došlo v následujících desetiletích zakončujících 19. století. Vznik českých sborů byl zaznamenán nejen na českém území a na Moravě, ale i ve Slezsku. První český sbor v tomto regionu byl založen roku 1884 v Kylešovicích u Opavy. 

Opomenuto nebylo ani významných osobní z naší historie.

 „Snad jen ještě krátká vzpomínka na ty hasičské velikány, kteří myšlenku nezištně pomáhat druhým v nesnázích, pozitivně šířili u nás na Vysočině a na Žďársku. Za mnohé průkopníky jsem již vzpomněl Tita Kršku – zakládajícího starostu České ústřední jednoty hasičské na Moravě, v jejímž čele stal až do svého náhlého úmrtí v roce 1900, kdy umírá na následky při hašení velkého požáru. Připomenout musím i dva muže z horáckého venkova, kteří Kršku postupně nahradili v čele hasičů na Moravě, a počátkem 20. století společně zastupovali moravskou zemskou jednotu v nejvyšším orgánu hasičů tehdejší monarchie – v předsednictvu celorakouského svazu, který zastřešoval dobrovolné hasiče všech zemí Rakouska – Uherska.  Byli to venkovští učitelé Karel Vozáb z Velkého Beranova a František Vilím z Věcova na Novoměstsku. Velmi pozitivně se do dějin českého hasičstva zapsal i František Raupach z tehdejšího Německého Brodu. Od roku 1932 stál v čele celorepublikového Svazu československého hasičstva až do roku 1938. Byl zvolen stařešinou mezinárodní organizace Sdružení slovanského hasičstva zastřešující orgány všech zemí, v nichž žily slovanské národy. Zastupoval československé hasiče v mezinárodní organizaci CTIF se sídlem v Paříži. V tomto výčtu osobností nelze zapomenou i na JUDr. Miroslava Řepiského. Nepocházel sice z našeho kraje, ale měl tady u nás na Vysočině téměř celoživotní rodinné vazby a posledních více jak 20 roků svého života strávil v malé osadě Olešná nedaleko Nového Města na Moravě. Vysočinu, jak několikrát řekl, považoval za svůj druhý domov. Proto se stal i čestným členem některých našich sborů dobrovolných hasičů. Právě letos v červenci si připomeneme 100. výročí nedožitých narozenin. Novodobá historie dobrovolných hasičů na Žďársku zapsala do svých dějin ještě jednu výraznou osobnost, která tento region proslavila v celostátním měřítku i na poli mezinárodní spolupráce zemí světové organizace CTIF. V roce 2003 odešel nečekaně ve věku 59 let tehdejší starosta okresního sdružení hasičů ve Žďáru nad Sázavou, republikový náměstek starosty, v té době také ředitel krajské pobočky hasičské vzájemné pojišťovny a místopředseda představenstva této společnosti – bratr Jan Dřínek. I jemu patří dík za jeho obětavost a morální sílu při šíření dobrovolné hasičské myšlenky“

Setkání bylo i příležitostí k poděkování.

Konstatování o úspěšné činnosti okresního sdružení bychom nemohli učinit, kdyby neexistovala vzájemná spolupráce s Vámi, která je v mnohých případech téměř příkladná. Pracovitý kolektiv vedení okresního sdružení hasičů, výkonný výbor, odborné rady, starostové okrsků, samosprávy měst, městysů a obcí, i celý IZS v okrese. Dnes jsme si Vás pozvali, abychom Vám při této slavnostní příležitosti poděkovali za spolupráci a Vaši pomoc. Činím tak s úctou a pokorou – srdečné poděkování vám všem. Ušlechtilý odkaz zakladatelů, ve spojení s potivou prací každodenní současnosti, nechť je naše budoucnost!“

Luboš Zeman
starosta OSH ČMS okresu Žďár nad Sázavou