Informace k zavedení Elektronické evidence tržeb  ( 3.část) – zvýšení limitu

V návaznosti na snahu o úpravu EET u spolků vydalo Generální finanční ředitelství úpravu metodiky k EET platnou od 15.5.2017. Spolky stále nejsou úplně vyjmuty z povinnosti evidence EET, ale došlo k výrazné úpravě v oblasti definice drobné podnikatelské činnosti.

Limit byl zvýšen z původních 175 000,-Kč na 300 000,-Kč a zároveň se již do daného obratu vedlejší podnikatelské činnosti nezahrnují tržby/příjmy, které jsou uhrazeny na účet.

Citace z Metodického pokynu k aplikaci zákona o evidenci tržeb Verze 2.0 vydaného Generálním finančním ředitelstvím:

Podle ustanovení § 12 odst. 3 písm. h) ZoET evidovanou tržbou nejsou také tržby z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků. Veřejně prospěšným poplatníkem se v souladu s ust. § 17a odst. 1 zákona o daních z příjmů, rozumí poplatník, který v souladu se svým zakladatelským právním jednáním, statutem, stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním. Pojem veřejně prospěšný pak koresponduje s principy veřejné prospěšnosti vymezené v § 146 a násl. občanského zákoníku.

Drobná vedlejší podnikatelská činnost však není nikde explicitně definována, resp. jedná se o neurčitý právní pojem. Naplnění kritéria „drobné podnikatelské činnosti“ je tak u poplatníka nutné posuzovat vždy s přihlédnutím k okolnostem konkrétního případu.

V zájmu zajištění jednotné aplikace tohoto ustanovení, bude správce daně při posuzování drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků postupovat následovně: Č. j.: 44668/17/7100-10114-050011 strana 17 (celkem 45) O příjem z drobné vedlejší činnosti ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 písm. h) ZoET se bude jednat v případě, že veřejně prospěšný poplatník v roce, jenž předchází roku, ve kterém by mu bez dalšího vznikla povinnost evidence tržeb z vedlejší podnikatelské činnosti, měl příjem/výnos z této činnosti nejvýše 300 000 Kč nebo tyto příjmy činily nejvýše 5 % z celkových příjmů/výnosů veřejně prospěšného poplatníka za sledované období .

  • Ø S účinností od 5. 2017 se výše této absolutní částky mění na 300 000 Kč.

Při určování výše příjmů/výnosů z vedlejší podnikatelské činnosti pro účely posouzení splnění výše uvedených kritérií pro příjem z drobné vedlejší podnikatelské činnosti se nezohledňují platby, které nesplňují formální náležitosti pro evidovanou tržbu, nebo tržby, které jsou vyloučeny z evidence tržeb dle § 12 nebo § 36 ZoET. Pokud poplatník provozuje více druhů vedlejší činnosti, příjmy/výnosy z těchto činností se pro účely posouzení drobné vedlejší podnikatelské činnosti sčítají. V případě, že kritéria pro vyloučení tržeb z evidence dle § 12 odst. 3 písm. h) ZoET splněna nejsou, je poplatník povinen platby splňující formální náležitosti a materiální znaky evidované tržby evidovat. Splnění podmínek pro vyloučení tržeb z povinnosti evidence musí být poplatník správci daně schopen na vyžádání doložit.

 

 

Formální náležitosti pro evidovanou tržbu dle § 5 ZoET splňuje platba poplatníkovi, která je uskutečněna:

  1. a) v hotovosti,
  2. b) bezhotovostním převodem peněžních prostředků, k němuž dává příkaz plátce prostřednictvím příjemce, kterým je poplatník, který má tržbu evidovat (typicky se jedná o karetní transakce, bez ohledu na to, zda se jedná o debetní, kreditní či předplacené bankovní karty),
  3. c) šekem,
  4. d) směnkou,
  5. e) v jiných formách, které mají charakter obdobný předchozím formám podle písmen a) až d) (např. dárkové karty, poukázky na zboží a služby - kam patří též stravenky, dále i platby prostřednictvím žetonů a obdobných instrumentů, včetně virtuálních měn) nebo
  6. f) započtením kauce nebo obdobné jistoty složené některým ze způsobů platby podle předchozích bodů.
  • Ø Do obratu se nezapočítávají platby přijaté na účet

Zpracovalo: Ekonomické oddělení SHČMS dne 16.5.2017