V návaznosti na novelizaci zákona 589/1992,Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, došlo k nové povinnosti odesílat na Českou správu sociálního zabezpečení Přehled o výši pojistného od 1. 7. 2020 (tj. poprvé za měsíc červen 2020) výhradně v elektronické podobě

Metodika k elektronickému odesílání