Program Antivirus C

Promíjení pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatelům do 50 zaměstnanců

Cílem promíjení pojistného je podpora zachování zaměstnanosti u zaměstnanců v pracovním poměru.

Uplatnění nároku na prominutí pojistného

Nárok na prominutí pojistného uplatní zaměstnavatel na tiskopise „Přehled o výši pojistného“. Na měsíce, za které se pojistné promíjí, bude tiskopis doplněn o snížený vyměřovací základ. Tiskopis se zasílá Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) pouze elektronicky. Zaměstnavatel si sám posoudí, zda splňuje podmínky nároku na prominutí pojistného, a vypočte si výši pojistného, kterou bude povinen uhradit. Promíjení pojistného se uskutečňuje prostřednictvím snižování vyměřovacího základu zaměstnavatele. Postup zaměstnavatele bude OSSZ kontrolovat v rámci pravidelných následných kontrol.

Program Antivirus C se nevztahuje na dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti, i když by se z nich odvádělo sociální pojištění!

Snížení sociálního pojištění se uplatní pouze na formuláři "Přehled o výši pojistného", v ostatních případech zůstává vše stejné (započtení do superhrubé mzdy, odvod daní...)!

Metodika a podmínky programu jsou uvedeny zde