ZÁZNAM KE STAŽENÍ

Přítomni: Bc. Richard Dudek,  plk. Ing. Ladislav Geleta,  Ing. Petr Vícha,  Doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák,  Mgr. Jan Dumbrovský,  Ing. Pavel Haas,  Ing. Jan Karger, Ing. Martin Čížek, Jitka Fabiánová, Ing. Josef Myslín, přizván Miroslav Studník

Omluveni: Jiří Pátek, PhDr. Ondřej Andrys, MAE

Program jednání  ÚORVZ:

1)        Zahájení

2)        Kontrola plnění úkolů

3)        Zabezpečení  Univerzity dobrovolného hasiče (UDH) a Junior univerzity (J-uni) v roce 2021,

4)        Informační systém DH

5)        Vzdělávací projekty

6)        Různé

7)         Závěr

 • Zahájení

Jednání zahájil vedoucí ÚORVZ Jan Karger, který přivítal  přítomné členy rady. Současně omluvil nepřítomné členy.

 • Kontrola plnění úkolů

Kontrola plnění úkolů bude probíhat v rámci projednávání  plánovaných bodů jednání.

 • Zabezpečení Univerzity dobrovolného hasiče (UDH) a Junior univerzity (J-uni)
 1. UDH – vlivem vládních opatření v souvislosti s pandemií nebylo dokončeno studium probíhající v roce 2018 – 2020.  Zbývá slavnostní ukončení studia na akademické půdě TU – VŠB Ostrava, které bylo odloženo na 13.listopadu 2021. Aula TU – VŠB Ostrava je na tento termín rezervována. Scénář slavnostního ukončení  studia UDH zpracuje Doc. Kvarčák, který bude i promoci řídit. Za pozvání hostů jsou odpovědni Ing. Čížek, Jiří Pátek, Ing. Karger. Za studenty v rámci  slavnostního ukončení vystoupí zástupce studentů z Jánských Koupelí, za organizátory studia pak Jiří Pátek Vytisknutí diplomů zabezpečí CHH Přibyslav, přičemž je třeba zkontrolovat správnost uvedených údajů, případně tyto aktualizovat. V závěru roku 2020 probíhal nábor nových studentů UDH na období 2021 – 2023. Opět bude studium probíhat v ÚHŠ Bílé Poličany, Jánské Koupele a v CHH Přibyslav. Záměr, aby studium probíhalo i v Jihočeském kraji nevyšel, pro nezájem KSH Jihočeského kraje. Do každého realizačního místa se přihlásil plánovaný počet studentů, tedy 30 osob. Bohužel platná vládní opatření neumožnila zahájení studia v I. pololetí roku 2021 a proto bylo rozhodnuto, že zahájení studia bude posunuto  na  začátek roku   Z diskuse k tomuto tématu vzniklo doporučení členů ÚORVZ, aby se doba studia se zkrátila  ze tří na dva roky a to při zachování obsahu studia. To z toho důvodu, že by se tak zvýšil počet absolventů a taktéž závazek studovat  tři roky je pro některé studenty dlouhý a obtížně splnitelný. 

Junior univerzita ( J-uni) – vzdělávání mladých hasičů, je dalším vzdělávacím projektem který je v gesci ÚORVZ. Projekt je zaměřen zejména na podporu technického vzdělávání mládeže a je zabezpečen ÚHŠ Jánské Koupele. Spolupracujícími subjekty je VŠB – TU Ostrava a Střední průmyslová škola v Hranicích.  V roce 2020 byl realizován pro 35 mladých hasičů z Pardubického kraje ve třech víkendových soustředěních a týdenním prázdninovým soustředění. Celý  průběh byl velmi vydařený a probíhal za velkého  zájmu studentů (mladých hasičů). Spolupracujícími subjekty byla VŠB – TU Ostrava a Střední průmyslová škola v Hranicích.  Junior univerzita byla v duchu vysokoškolské výuky zahájena na začátku roku imatrikulaci a v září 2020 zakončena v aule VŠB-TUO slavnostním předáním osvědčení o studiu. Tohoto slavnostního aktu se zúčastnila prorektorka Ing. Zdeňka Chmelíková, Ph.D. a další významní hosté.  Původní plán v roce 2021 zabezpečit studium Junior univerzity pro mladé hasiče z Jihočeského kraje nevyšel a bude realizován pro 35 mladých hasičů ze Zlínského kraje. Vzhledem k existující situaci studium bude zahájeno až 2. července 2021 a ukončeno 3.října 2021 slavnostním závěrem na akademické půdě v aule VŠB - TU Ostrava.  K projektu Junior – univerzita proběhla diskuse, z které vyplynulo následující : projekt je velmi úspěšný a smysluplný, neb technicky zdatní členové   jsou v JSDH velmi potřební a studium Junior univerzity podporuje technické vzdělávání. Bohužel však cílová skupina je velmi malá, cca 35 mladých hasičů za rok. Z tohoto důvodu ÚORVZ doporučuje, aby zmíněné studium probíhalo i na dalších místech, především pak v ÚHŠ Bílé Poličany a CHH Přibyslav. V těchto místech pak bude potřebné získat ke spolupráci vysokou školu a střední školu. Ing. Haas pak navrhl, aby se využilo i jarních prázdnin ke konání zkrácené (přesto ale smysluplné) verze Junior univerzity. Takto pořádané týdenní studium by současně přispělo k lepšímu vytížení kapacity školských zařízení v jarních měsících. Tento návrh se setkal s kladným ohlasem a v tomto smyslu bude směrováno doporučení pro budoucnost.

 • Informační systém DH

Na návrh ÚORVO a ÚORVZ v roce 2019 VV SH ČMS schválil  vznik programu Informační systém DH  (info DH), což bude vlastně elektronická příručka pro hasiče, kde budou moci nalézt potřebné a praktické informace, které jim pomůžou plnit jejich úkoly, aktivity atd. ( např: přijímání nových členů,  pořádání  soutěží, táborů, plesů, pojištění atd). Nejdůležitější povinnosti budou  rozvedeny se s srozumitelným návodem (manuálem) na řešení, včetně všech případných tiskopisů a dokumentů. Vytvořením softwerové části pro informační systém info DH programu byl pověřen pan Miroslav Studník, který byl na jednání rady pozván a program předvedl. Program se dělí na dvě části, uživatelskou (klientskou) a administrativní. Klientská část  je dostupná bez přihlášení, a lze v ní prohlížet obsah webu. Obsah je členěn prozatím do 8 základních sekcí (kulturní a společenská činnost, vnitroorganizační, ekonomika, mládež, sport, prevence, represe, ochrana obyvatelstva). Dle potřeby je možnost rozšíření o další sekce.

Každá sekce by měla mít  svého administrátora (garanta), který za ní bude zodpovídat a plnit ji příslušnými informacemi a soubory. Zároveň bude v programu účet SuperAministrátora, který bude spravovat SubAministrátory daných sekci.

Systém poběží na zabezpečeném serveru přes šifrovanou HTTPS komunikaci.

Podporované formáty souboru pro stažení jsou PDF, XLXS, DOC, JPG  (word ,exel , obrázek a pdf).

V systému si lze nastavit odběr novinek v dané sekci, nebo také všech novinek.

Na titulní straně bude soupis novinek- nejnovějších článků a zároveň bude možné dané materiály komentovat..

V programu lze vyhledávat fulltextovým vyhledávačem, který na zadané slovo např. "ples" najde všechny články obsahující klíčové slovo ples a zobrazí to uživateli v přehledném výpise.

Druhá část programu je administrativní a je přístupná pouze pod heslem. Počet uživatelských účtu není omezen.

V administrativní části bude možné spravovat: uživatelské účty, kategorie článku, přidávání a editace veškerého obsahu příručky, posílaní emailu, zobrazení logu kdo a jak s programem pracoval.

V rámci ukázky programu byly také předvedeny  první zkušebně vložené manuály. Prozatím je jich tam umístěno 55. Prezentovaný program byl členy rady hodnocen pozitivně a doporučují, aby ve tvorbě informačního stému se pokračovalo s tím, že je nezbytné, aby byl určen hlavní garant systému a garanti jednotlivých sekcí. Popisovaný záměr však nelze realizovat amatérsky, nezbytné je profesionální zabezpečení.  Je taktéž nezbytné zaplatit panu Miroslavu Studníkovi za vytvoření   softwarové části pro informační systém info DH.

 • Vzdělávací projekty

 

Jednou z možností financovat vzdělávání  je získávat dotace prostřednictvím různých projektů. Bohužel SH ČMS nemá pracovníky, kteří by se cíleně věnovali získávání dotací. Záleží tak ve většině na každém spolku, jak se v tomto smyslu snaží. Řada pobočných spolků umí získat finance pomocí různých projektů z dotací nadací, měst, či krajů. Méně úspěšná je snaha finance získávat z fondů EU a to i proto, že při sledování výzev je zjišťováno,  že dobrovolní hasiči (jejich vzdělávací zařízení) ve většině výzev nesplňují předpoklady pro zařazení do cílové skupiny možných žadatelů. Přesto  uspěly některé žádosti,  např. podané KSH MSK a ÚHŠ Jánské Koupele a jejich schválené projekty jsou spolufinancované EU.   Jednak to byl  projekt  s názvem „Rozvoj kooperace a výměna zkušeností záchranných složek v přeshraničním prostoru„ a to v rámci  operačního   programu Interreg V-A Slovenská republika − Česká republika. Spolupracujícími subjekty v tomto projektu je ÚHŠ Jánské Koupele a škola požární ochrany v Martině. Druhý projekt nazvaný „Zachraňujeme spolu“ byl realizován KSH MSK a jeho slovenským partnerem. Oba příjemci dotace v celkové výši přesahující 10 miliónů korun  velmi úspěšně   splnily své úkoly v rámci projektů v souladu s plánovanými aktivitami, harmonogramem a rozpočtem projektu. Negativem byla nutnost přefinancovat projekty  z vlastních zdrojů a  nadměrná administrativa spojená s projektem a taktéž zdlouhavé schvalování monitorovacích zpráv a žádostí o platbu.  Přes uvedená negativa je žádoucí pokračovat ve snahách o zisk dotací na vzdělávání. Výsledkem mohou být, tak jak v minulosti při řadě realizovaných projektů  kvalitně a smysluplně vzdělaní hasiči a současně je možnost získání kvalitních učebních pomůcek, materiálního zabezpečení a zlepšení zázemí pro vzdělávání.

 • Závěr

ÚORVZ doporučuje nové radě:

 1. Zvážit možnost zkrácení studia UDH na dva roky při zachování stávajícího obsahu studia (argumenty viz výše).
 2. Zvážit studium Junior univerzity z pohledu míst, kde bude projekt realizován a i z hlediska délky studia (argumenty viz výše)
 3. Prosazovat plnou funkčnost projektu Informační systém (Info DH) na profesionální úrovni ( argumentace viz výše)
 4. Usilovat a podílet se na získávání dotací na vzdělávací projekty pro dobrovolné hasiče
 5. Obecně a plošně prosazovat potřebnost vzdělávání, posílení motivace ke vzdělávání a personálního a finančního zabezpečení vzdělávání. Nezbytné je i řešit kvalitu lektorského sboru a starostlivost o jeho rozvoj. Prosazovat i zavádění moderních výukových metod vzdělávání dospělých.

Na závěr vedoucí ÚORVZ poděkoval členům rady za jejich práci v radě za celé období. Obdobně vystoupil i náměstek starosty SH ČMS Richard Dudek, který pozitivně ocenil práci ÚORVZ.

Zapsal : Jan Karger – vedoucí ÚORVZ