Zápis

z jednání Ústřední odborné rady vzdělávání SH ČMS (ÚORVZ) dne 18. 5. 2016 v ÚHŠ Jánské Koupele

 

Přítomni: Richard Dudek, DiS., Plk. Ing. Ladislav Geleta, Ing. Pavel Haas, Ing. Petr Vícha,  Bc. Mojmír Studník, Ing. Martin Čížek, Doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák, Ing. Josef Myslín, Ing. Jan Karger

Přizvaní hosté: Bc. Jiří Blažek (Vysoká škola podnikání a práva Praha)

Omluveni: Jiří Orsák, Jiří Pátek, Jitka Fabiánová, Mgr. Jan Dumbrovský, PhDr. Ondřej Andrys, MAE

Program jednání  ÚORVZ:

1)        Zahájení

2)        Kontrola plnění úkolů

3)        Nový Statut odborných rad SH ČMS - seznámení, úkoly ÚORVZ

4)        Hodnocení Univerzity dobrovolného hasiče (UDH) v roce 2015 a zabezpečení UDH. v roce 2016

5)        Elektronická knihovna

6)        Vzdělávací projekty v novém programovém období - možnosti

7)        Kurzy nově zařazené do nabídky vzdělávacích zařízení SH ČMS, hodnocení kurzu pro starosty SDH (p. Fabiánová)

8)        Různé

9)        Závěr

K jednotlivým bodům programu:

1)Zahájení

Jednání zahájil vedoucí ÚORVZ Jan Karger, který přivítal náměstka starosty SH ČMS Richarda Dudka a přítomné členy ÚORVZ. Omluvil nepřítomné, kteří všichni chyběli z objektivních důvodů a řádně se omluvili.

2)Kontrola plnění úkolů

Bylo dohodnuto, že kontrola úkolů z minulého jednání bude součástí dalších bodů programu  a bude souviset s probíraným tématem.

3)Nový Statut odborných rad SH ČMS - seznámení, úkoly ÚORVZ

Jan Karger připomněl, že v mezidobí od konání posledního jednání rady VV SH ČMS schválil nový statut odborných rad (byl členům rady zaslán s pozvánkou) a mimo jiné jsou v něm definované úkoly jednotlivých rad. Je tedy nezbytné, aby i rada vzdělávání své aktivity plně zaměřila ke splnění těchto určených úkolů. Základním úkolem rady v souladu se statutem je: “vytvořit systém vzdělávání pro členy a funkcionáře SH ČMS (s výjimkou odborné přípravy členů JSDHO a školení vedoucích mládeže), s obecným cílem zlepšovat odborné znalosti a dovednosti členů SH ČMS, tak aby mohli na potřebné úrovni plnit poslání dobrovolného hasičstva. Což zejména znamená:

- ve spolupráci s ostatními odbornými radami vytvořit normy znalostí pro jednotlivé funkcionáře SH ČMS a to na všech úrovních

- navrhnout cestu přenosu potřebných informací k cílové skupině (příručkou, školením, e-learingovým studiem apod.)

- navrhnout organizační řešení jednotlivých vzdělávacích akcí, včetně jejich ekonomického zabezpečení“, atd.

V této souvislosti bylo vzpomenuto, že návrh Vzdělávacího systému již v roce 2006 tehdejší vzdělávací rada vytvořila na obdobných základech. Nepodařilo se však získat pro spolupráci část ostatních ústředních odborných rad a záměry navrhované v materiálu se proto nezrealizovaly.

Jan Karger k tomuto bodu připravil návrhy dvou materiálů. Jednak tabulku, kde byly uvedeny všechny funkce v SH ČMS na všech úrovních (jedná se o cca 60 funkcí) a ke každé funkci navrhl, která ústřední odborná rada by zpracovala normu znalostí. Současně předložil k diskusi návrh „Vzoru normy znalostí pro jednotlivé funkce v SH ČMS“. Tento materiál obsahuje následující části:

1.         Obecné požadavky na výkon funkce (funkční náplň): ………………………..

2.         Požadavky na znalosti a dovednosti

 

Skupina znalostí

Požadavky potřebných znalostí a dovedností

A

Téma č.1

JE SEZNÁMEN:

ZNÁ:

UMÍ:

B

TÉMA č.2

JE SEZNÁMEN:

ZNÁ:

UMÍ:

Atd.

JE SEZNÁMEN:

ZNÁ:

UMÍ:

 

3. Navrhovaná vzdělávací aktivita, kterou budou zabezpečeny požadavky na výše uvedené znalosti a dovednosti: …………

4. V případě potřeby, kdo zabezpečí vytvoření vzdělávací aktivity a související finanční náklady: …………

5. Organizační řešení vzdělávací akce a odpovědnost za realizaci:  ……………

6. Finanční náklady na realizaci a kdo je ponese:  (SDH,OSH,KSH,SH ČMS, kombinace s účastnickým poplatkem apod.)

7. Návrhy jak zvýšit motivaci cílové skupiny vzdělávat se :…………

 

K těmto návrhům se rozvinula živá diskuse, která vyústila v následující závěry:

a) vzhledem k rozsahu daného úkolu nelze realizovat vytvoření norem znalostí současně u všech funkcí na všech úrovních, ale je potřeba postupné řešení. V první fázi se budeme zabývat funkcemi v SDH. Ještě před oslovením ostatních odborných rad ke spolupráci členové ÚORVZ navrhnou u všech funkcí v SDH obecné požadavky na výkon funkce (funkční náplně). Tato je základem pro další tvorbu v rámci „normy znalostí“. Východiskem bude letitý materiál s názvem „Rukověť funkcionáře SDH“, kterou je třeba aktualizovat. Tímto se budou zabývat všichni členové  ÚORVZ a do konce května 2016 zašlou svoji aktualizaci Richardu Dudkovi.

b) klíčovou pozici mezi vzděláváním funkcionářů SDH má vzdělávání starostů SDH, kteří mají na výsledky SH ČMS rozhodující vliv a z toho důvodu je jim třeba věnovat prvořadou a mimořádnou pozornost. Vzhledem ke svým dosavadním zkušenostem související návrhy vztahující se ke vzdělávání starostů zpracuje Pavel Haas.

c) je třeba v rámci vzdělávacího systému se věnovat nejen funkcionářům, ale i řadovým členům SDH, kteří svojí činností zabezpečují poslání SH ČMS a jejich aktivity  také vytváří obraz SH ČMS vnímaný našimi spoluobčany. Je třeba stanovit i požadavky na nového člena SH ČMS a najít cestu jak tyto požadavky uvést do praxe. Požadavky na nového člena zpracují Ladislav Geleta a Mojmír Studník do konce května 2016.

d) Pavel Haas navrhl, aby pro zlepšení situace vzdělávání členské základny  SH ČMS  ÚORVZ na každý rok zpracovala dohodnuté téma (vycházející z normy znalostí)/ v Power Pointové prezentaci ( v rozsahu cca 15 minut), Prezentace by byly k dispozici pro všechny SDH na stránkách www.dh.cz a SDH by mohli využít např. výročních členských schůzí, do jejichž programu by zařadily zmíněnou prezentaci. Současně by se zpracovalo doporučení pro vzdělávání členů SDH v daném roce. K zabezpečení toho úkolu se sejde pracovní skupina ve složení Dudek, Haas, Karger do konce června 2016.

4) Hodnocení Univerzity dobrovolného hasiče (UDH) v roce 2015 a zabezpečení UDH. v roce 2016

Bylo konstatováno, že UDH v roce 2015 byla zabezpečena na všech třech místech (v Přibyslavi, Bílých Poličanech a Jánských Koupelích) v souladu se stanoveným studijním plánem a stejně tak realizace UDH pokračuje v roce 2016. Pozitivem zůstává zájem a spokojenost studentů.

5)Elektronická knihovna

Od posledního jednání se obsah zásadně nezměnil. Další tvorba musí být v souladu s vytvářeným systémem vzdělávání (normami znalostí).

6)Vzdělávací projekty v novém programovém období – možnosti

Miloš Kvarčák podal následující informaci: na základě zpracované „Analýzy projektů spolufinancovaných z Evropských fondů v podmínkách SH ČMS na území MSK“, kterou vypracoval Bezpečnostně technologický klastr, lze zlepšit čerpání finančních prostředků pro činnost sborů dobrovolných hasičů.  Pro sbory dobrovolných hasičů je nejefektivnější získávání prostředků z dotačních titulů samospráv či právnických osob. Realizace projektu spolufinancovaných Evropskou unií je možná především v kooperaci s místními samosprávami. Pouze v ojedinělých případech je samotný sbor dobrovolných hasičů schopen realizovat evropský projekt zejména z projektů příhraniční spolupráce a MAS. Lze doporučit spolupracovat s obcí či městem, konzultovat s nimi jakým způsobem je schopna samospráva SDH pomoci a participovat na přípravě a realizaci (financování) projektu. Při hledání samotných dotačních titulů je vhodné zaměřit se na programy přeshraniční spolupráce, zejména na oblast mikro projektů, dále na dotace od Místních akčních skupin a nadačních fondů velkých firem. BT klastr má zkušenosti a kapacity pomoci při přípravě i realizaci schválených projektů. V rámci svého rozvoje podal klastr projekt, který po schválení umožní čerpat finanční prostředky zejména na vzdělávání. Do toho projektu lze zahrnout i složky dobrovolných hasičů.

Dále Jan Karger předložil písemný materiál informující o aktuálních dotačních možnostech pro dobrovolné hasiče. Bylo dohodnuto, že nejpozději do konce června se k problematice dotačních možností sejde pracovní skupina svolaná Richardem Dudkem a Jan Karger zabezpečí účast osoby, která se profesionálně zabývá projekty.

7)Kurzy nově zařazené do nabídky vzdělávacích zařízení SH ČMS, hodnocení kurzu pro starosty SDH (p. Fabiánová)

Na základě posledního jednání ÚORVZ Ústřední hasičská škola SH ČMS Jánské Koupele zařadila do svého programu na I. pololetí roku 2016 čtyři nové kurzy pro dobrovolné hasiče a to „Kurz pro starosty SDH“, „Základy vzdělávání dospělých“, „Preventista požární ochrany“ a „Zdravotník zotavovacích akcí“. Byli připraveni velmi kvalitní lektoři a kurzy byly nabízeny za příznivou cenu.  Bohužel tato nabídka se setkala s absolutním nezájmem. Proběhl jediný kurz určený starostům SDH, kterého se zúčastnilo 29 osob. Konkrétní hodnocení tohoto kurzu v rámci jednání rady neproběhlo kvůli nepřítomnosti p. Jitky Fabiánové, která měla tento kurz ve své gesci. V diskusi byly probírány příčiny malého zájmu o vyhlášené kurzy. Určitě chyby nastaly na straně organizátorů, kteří sice propagaci těchto vzdělávacích aktivit věnovali nemalou pozornost, nicméně je třeba propagaci ještě zesílit a adresovat ji přesněji k cílové skupině. Příčinou je ale také obecně slabá motivace členů SH ČMS ke vzdělání, což potvrzuje již celá řada školení, které skončily fiaskem pro žádnou, či minimální účast. Je nezbytné hledat možnosti jak motivovat dobrovolné hasiče ke vzdělávání a motivaci ke vzdělávání věnovat důraznou pozornost.

8)Různé

Ladislav Geleta informoval o novinkách v činnosti Školního a výcvikového zařízení HZS ČR.

Mimo jiné informoval o připravovaném kurzu „Vedoucí složek IZS“, jehož by se  mohli zúčastnit i vybraní dobrovolní hasiči.  Také slíbil prověřit možnost získání pedagogického minima a to především pro lektory ústředních hasičských škol.

Dále byl projednán návrh Mojmíra Studníka na školení BOZP pro členy JSDHO. Obcím legislativa ukládá pravidelně proškolovat členy JSDHO v této oblasti. Velitel jednotky by byl proškolen a mohl by dále školit všechny členy JSDH. Tím by obec ušetřila finanční prostředky a zefektivnilo by se školení v této oblasti. Toto školení, nepodléhá kontrolám prováděných HZS a proto také jej pracovníci obcí a velitelé opomíjejí. Přitom se jedná o legislativní povinnost, která ve svých důsledcích, může přinést zraněnému členovi JSDH v odmítnutí finančního plnění ze strany pojišťovny. Současně p. Dudek a p. Haas upozornili na situaci v oblasti prevence u měst a obcí, která je také legislativním nařízením. Oblast prevence, které nabývá nových obsahových forem, např. ochrana obyvatel, bývá zcela opomíjena. Obě tyto oblasti, školení BOZP a preventista by se daly uskutečnit během jediného školení.  SH ČMS může tímto počinem výrazně zvýšit svůj kredit u zástupců měst a obcí, kterým by tímto při pomohli řešení jejich povinností a členové SH ČMS by naplňovali s články 2,3 a 77 Stanov SHČMS. Současně členové SH ČMS, kteří by absolvovali školení preventisty, by se stali součásti koncepce Nařízení vlády v oblasti ochrany obyvatel do roku 2020 s výhledem do roku 2030.

9)Závěr

Vedoucí ÚORVZ Jan Karger poděkoval všem zúčastněným za aktivní přístup k jednání a popřál klidnou a bezpečnou cestu domů.

Zapsal : Jan Karger – vedoucí ÚORVZ