Zápis z jednání Ústřední odborné rady vzdělávání SH ČMS (ÚORVZ) v ÚHŠ Jánské Koupele dne 7.6.2018

KE STAŽENÍ 

Přítomni: Bc. Richard Dudek, plk. Ing. Ladislav Geleta,  Ing. Petr Vícha,   Ing. Martin Čížek, Doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák, Jitka Fabiánová,  Mgr. Jan Dumbrovský, Ing. Josef Myslín,   PhDr. Ondřej Andrys, MAE. Ing. Jan Karger

Omluveni: Jiří Orsák, , Jiří Pátek,  Ing. Pavel Haas,

Program jednání  ÚORVZ:

1)         Zahájení

2)         Kontrola plnění úkolů

3)         Hodnocení  Univerzity dobrovolného hasiče (UDH) a Junior univerzity (J-uni) v roce 2017 a zabezpečení UDH a J - uni v následujícím období

4)         Vzdělávací systém SH ČMS

5)         Vzdělávací internetové stránky

6)         Vzdělávací projekty financované EU

7)         Různé

8)         Závěr

1) Zahájení

Jednání zahájil vedoucí ÚORVZ Jan Karger, který přivítal náměstka starosty SH ČMS.  Richarda Dudka a přítomné členy rady. Současně omluvil nepřítomné členy.

 

2) Kontrola plnění úkolů

Usnesením z předchozího jednání ÚORVZ byl stanoven úkol přednést na VV SH ČMS doporučení,  aby uložil všem ústředním odborným radám,  včetně  Ústřední kontrolní a revizní rady, aby zpracovaly doporučené  normy znalostí pro členy a funkce . pro které odpovídá zaměření jejich rady, ve  Sboru dobrovolných hasičů. Přitom budou respektovat návrh ÚORVZ na formu a obsah normy znalostí. Termín splnění úkolu je do konce roku 2018. V roce 2019 pak zpracují normy znalostí pro úroveň OSH a KSH. Úkol byl splněn a VV SH ČMS doporučení schválil.

 

3) Zabezpečení Univerzity dobrovolného hasiče (UDH) a Junior univerzity (J-uni)

a) UDH – druhý běh UDH byl ukončen pro všechny studenty z Bílých Poličan, Přibyslavi a Jánských Koupelích 9 prosince 2017 v aule VŠB - TU Ostrava. Ukončení bylo velmi slavnostní, důstojné a kopírovalo akademickou promoci. Součástí bylo i kulturní vystoupení. Absolventům byly předány absolventské diplomy a odznaky. Slavnostního závěru se za SH ČMS zúčastnili náměstci starosty SH ČMS Jan Slámečka a Richard Dudek, za VŠB TÚ Ostrava děkan fakulty bezpečnostního inženýrství Jiří Pokorný. Mezi hosty byly i delegace z Polska a Slovenska. Po všech stránkách je možné slavnostní závěr hodnotit pozitivně, Jeden problém však vyvstal, neb absolventi z CHH Přibyslav využili této příležitosti k předání absolventských medailí, které si nechali zhotovit sami na vlastní náklady. U některých absolventů z ostatních škol se však tento akt nesetkal s pochopením a byl kritizován. Pro organizátory to musí být poučení a musí zachovat jednotnost na závěr předávaných výstupů studia. Úkolem pro podzimní měsíce 2017 bylo provést nábor studentů UDH pro nový běh v období 2018 – 2020. Nábor se opíral o usnesení dubnového shromáždění starostů OSH, které uložilo OSH a KSH získat nové studenty. Nábor se zdařil, přihlásilo se více než 100 osob, dokonce nemohli být uspokojeni všichni zájemci. Nový běh začínal v CHH Přibyslav s 30 posluchači, v ÚHŠ Jánské Koupele s 35 posluchači a v ÚHŠ Bílé Poličany s 38 posluchači. Předpokládaný počet přijatých přitom byl celkem 90 studentů. V prvním ročníku nového běhu UDH byly v jarní části zabezpečeny dvě plánovaná víkendová soustředění, jejichž náplní byla požární represe. Lektorské zabezpečení bylo FBI VŠB TU Ostrava (Miloš Kvarčák, Jiří Tomiczek). Na základě absolvování těchto témat mají možnost studenti UDH v podzimní části podrobit se zkouškám k získání odznaku odbornosti SH ČMS „Hasič“. Miloš Kvarčák také navrhl , aby byla studentům dána možnost získat OZO ( Odborně způsobilá osoba), což by pro zájemce z řad studentů byla jistě vítaná příležitost. Vzhledem k vysoké náročnosti souvisejících zkoušek je však zájemce potřeba co nejlépe připravit. V tomto smyslu budou vedena další jednání. Pro pozimní část UDH jsou stanoveny termíny a zaměření. První soustředění se bude týkat vnitrooganizační problematiky SH ČMS a bude zajištěno ústřední odbornou radou vnitroorganizační. V druhém soustředění budou přednášena témata z Psychologie funkcionáře a komunikace. Lektorsky zabezpečí VŠB – TU Ostrava.

b) Junior univerzita ( J-uni) – vzdělávání mladých hasičů, je dalším vzdělávacím projektem který je v gesci ÚORVZ. Projekt je zaměřen zejména na podporu technického vzdělávání mládeže. V roce 2018 je realizován pro 35 mladých hasičů z Moravskoslezského kraje. Dosavadní průběh prvních dvou víkendových soustředění byl velmi zdařilý, probíhal za velkého zájmu studentů (mladých hasičů). Bude pokračovat týdenním prázdninovým soustředěním na začátku července a slavnostně  ukončen bude 23.9.2018 na akademické půdě VŠB .

4)   Vzdělávací systém SH ČMS                                                          

Je téma, kterým se ÚORVZ začala zabývat v roce 2016 a je  reakcí na obsah nového statutu  odborných rad, kde je kromě jiného stanoven pro radu úkol vytvořit systém vzdělávání funkcionářů SH ČMS a ve spolupráci s ostatními odbornými radami vytvořit normy znalostí pro jednotlivé funkcionáře SH ČMS, a to na všech úrovních. Na základě usnesení z posledního jednání vedoucí ÚORVZ informoval, že předložil VV SH ČMS doporučení,  aby uložil všem ústředním odborným radám,  včetně  Ústřední kontrolní a revizní rady, aby zpracovaly doporučené  normy znalostí pro členy a funkce . pro které odpovídá zaměření jejich rady. VV SH ČMS toto doporučení schválil. Následně byly všem ústředním odborným radám zaslány podkladové materiály (vzory) pro vytvoření norem znalostí. Taktéž v zájmu splnění tohoto úkolu se sešel vedoucí ÚORVZ s vedoucím ÚORVO Lubomírem Janebou k jednání k této problematice. Dne 15.5.2018 se obrátil náměstek starosty a vedoucí ÚORVO Lubomír Janeba na ostatní odborné rady, aby pro aktualizaci Rukověti funkcionáře,  dle svého zaměření aktualizovali funkční náplně pro tuto příručku.  Tato žádost je vlastně opakováním naší žádosti na vytvoření norem znalostí, protože první část normy znalostí je právě funkční náplň. ÚORVZ má ve své gesci funkci vzdělavatel – organizační referent. Návrhy v tomto smyslu pro tuto funkci zpracovali tři členové rady a to Josef Myslín, Ondřej Andrys a Jan Karger.  K těmto třem návrhům následně probíhala živá diskuse. Výsledkem je návrh funkční náplně, která vznikla ze všech tří návrhů a která bude bezodkladně zaslána Lubomíru Janebovi a taktéž bude východiskem pro zpracování normy znalostí   pro tuto funkci.

 

 5Vzdělávací internetové stránky

Josef Myslín, který zpravuje vzdělávací internetové stránky informoval, že jejich možností využívá převážně úsek mládeže. Z jiných oblastí nejsou přírůstky nových učebních materiálů.

 

6) Vzdělávací projekty financované EU

Členové rady se stále zabývají možnostmi získání dotací z EU. Sledují výzvy a zjišťují, že základním problémem je fakt, že dobrovolní hasiči ve většině výzev nesplňují předpoklady pro zařazení do cílové skupiny možných žadatelů. Přesto ÚHŠ Jánské Koupele byl schválen projekt podaný v roce 2016 s názvem „Rozvoj kooperace a výměna zkušeností záchranných složek v přeshraničním prostoru „ a to v rámci  operačního   programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika. Spolupracujícími subjekty v tomto projektu je ÚHŠ Jánské Koupele a odborná škola požární ochrany v Martině. Projekt byl zpracován ve spolupráci s Bezpečnostním klastrem a výška schváleného příspěvku činí 272 515 Eur. Realizace projektu byla zahájena 1.února 2018, po tom co byla podepsána po dlouhých odkladech smlouva s řídícím orgánem. V souladu s rozpočtem projektu v první fázi bylo pořízeno nové vybavení učebny (stoly, židle, interaktivní tabule). Další aktivity projektu probíhají v souladu se stanoveným harmonogramem. První monitorovací zpráva byla podána k 30.4.2018.

 

7) Různé

Jan Dumbrovský a Jan Karger podali informaci z únorového jednání s Krajskou radou seniorů MSK  (KRS MSK), která je partnerem KÚ MSK a členem rady seniorů ČR. Z jednání vyplynulo doporučení, aby se KSH MSK stalo členem této rady a hasičtí senioři tak se mohli zúčastňovat aktivit pořádaných Krajskou radou seniorů. Stejné doporučování lze adresovat všem KSH. Z jednání také vyplynulo, že KRS MSK nemá své vlastní finanční prostředky, je ale možné s jejím doporučením podat speciální projekty na Krajský úřad a to zejména na vzdělávací akce. Tedy otvírá se možnost tímto způsobem získat finanční prostředky např. na zabezpečení univerzity třetího věku pro seniory z řad SH ČMS.

V další části byla na podnět Richarda Dudka diskutována možnost organizování vědomostních soutěží pro členy SH ČMS, což by také mohl být příspěvek pro zvyšování znalostí našich členů. Pro vědomostní soutěže se naskýtá celá škála různých forem jejich zabezpečení , zaměření, možností rozdělení do kategorií apod. Bylo domluveno, že rozmýšlet nad touto problematikou dostanou členové rady jako „domácí úkol“ a při dalším jednání rady se k tomuto vrátíme.

8)  Závěr

Vedoucí ÚORVZ Jan Karger poděkoval všem zúčastněným za aktivní přístup k jednání a  popřál klidnou a bezpečnou cestu domů.

Zapsal : Jan Karger – vedoucí ÚORVZ