KE STAŽENÍ

Zápis z jednání Ústřední odborné rady vzdělávání SH ČMS (ÚORVZ) v ÚHŠ Jánské Koupele dne 5. 12. 2018

 

Přítomni: plk. Ing. Ladislav Geleta,  Ing. Petr Vícha,  Doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák, Jitka Fabiánová,  Mgr. Jan Dumbrovský, Ing. Josef Myslín, Ing. Pavel Haas,  Ing. Jan Karger

Omluveni: Jiří Orsák, Jiří Pátek, Bc. Richard Dudek, Ing. Martin Čížek, PhDr. Ondřej Andrys, MAE

 

Program jednání  ÚORVZ:

1)         Zahájení

2)         Kontrola plnění úkolů

3)         Hodnocení  Univerzity dobrovolného hasiče (UDH) a Junior univerzity (J-uni) v roce 2017 a zabezpečení UDH a J - uni v následujícím období

4)         Vzdělávací systém SH ČMS

5)         Vzdělávací internetové stránky

6)         Vzdělávací projekty financované EU

7)         Různé

8)         Závěr

1) Zahájení

Jednání zahájil vedoucí ÚORVZ Jan Karger, který přivítal  přítomné členy rady. Současně omluvil nepřítomné členy.

2) Kontrola plnění úkolů

Kontrola plnění úkolů bude probíhat v rámci projednávání  plánovaných bodů jednání.

3) Zabezpečení Univerzity dobrovolného hasiče (UDH) a Junior univerzity (J-uni)

a) UDH – v roce 2018 byl realizován první ročník v CHH Přibyslav , ÚHŠ Bílé Poličany a Jánské Koupele. Studium proběhlo dle plánu, jen v ÚHŠ Jánské Koupele však došlo díky přesunu SS OSH na 8.12, kdy byla plánováno téma „ vnitroorganizační činnost“ k zařazení tohoto tématu na rok 2019, stejně jako prevence (vzhledem k možnostem lektora). Místo přesunutých témat byla zabezpečena témata plánovaná na první pololetí  roku  Studium se setkává s velmi pozitivním ohlasem studentů, probíraná témata jsou hodnocena jako výrazně přínosná. Organizátoři hodnotí velmi kladně zájem a kázeň studentů. Studenti měli možnost se podrobit  zkouškám k získání odznaku odbornosti SH ČMS „Hasič“.

Plán na I. pololetí roku 2019:

ÚHŠ Jánské Koupele : 11.-13.-1. – Požární prevence, 29.-31.3. -  Vnitroorganizační činnost

CHH Přibyslav: 15.-17.2 – Ochrana Obyvatelstva, 29.3.-31.3. – Psychologie funkcionáře, komunikace

ÚHŠ Bílé Poličany: 8. -10.2. - Psychologie funkcionáře, komunikace, 29.3. – 31.3. – Ochrana obyvatelstva

Lektorsky zabezpečí: ÚORP, ÚOROO, ÚORVO, Ostravská univerzita

Po diskusi navrhli členové ÚORVZ téma ročníkové práce pro studenty UDH pro rok 2019: doporučují, aby každý posluchač zpracoval návrh preventivně výchovné akce určené pro seniory.

b) Junior univerzita ( J-uni) – vzdělávání mladých hasičů, je dalším vzdělávacím projektem který je v gesci ÚORVZ. Projekt je zaměřen zejména na podporu technického vzdělávání mládeže. V roce 2018 byl realizován pro 35 mladých hasičů z Moravskoslezského kraje ve třech víkendových soustředěních a týdenním prázdninovým soustředění. Celý í průběh byl velmi zdařilý, probíhal za velkého zájmu studentů (mladých hasičů). Spolupracujícími subjekty byla VŠB – TU Ostrava a Střední průmyslová škola v Hranicích.  Junior univerzita byla v duchu vysokoškolské výuky zahájena na začátku roku imatrikulaci a 23. září 2018 zakončena v aule VŠB-TUO slavnostním předáním osvědčení o studiu. Tohoto slavnostního aktu se zúčastnil senátor ing. Zdeněk Nytra, ředitel Sdružení pro rozvoj MSK ing. Radúz Mácha, zástupci univerzity, Sdružení hasičů ČMS a další hosté.

Pro rok  2019 zabezpečí studenty nového ročníku J-uni  KSH Kraje Vysočina.  Vše podstatné je domluveno a zabezpečeno. Termíny jednotlivých soustředění:  25 - 27.1., 15 – 17.3., 30.6. – 6.7., 20 - 22.9.  Na 22.9. nutno zamluvit aulu VŠB (prosba na Doc. Kvarčáka).

4)   Vzdělávací systém SH ČMS                                                          

ÚORVZ předložil VV SH ČMS doporučení,  aby uložil všem ústředním odborným radám,  včetně  Ústřední kontrolní a revizní rady, aby zpracovaly doporučené  normy znalostí pro členy a funkce v SDH,  pro které odpovídá zaměření jejich rady. VV SH ČMS toto doporučení schválil. Následně byly všem ústředním odborným radám zaslány podkladové materiály (vzory) pro vytvoření norem znalostí. Taktéž v zájmu splnění tohoto úkolu se sešel vedoucí ÚORVZ s vedoucím ÚORVO Lubomírem Janebou k jednání k této problematice. Dne 15.5.2018 se obrátil náměstek starosty a vedoucí ÚORVO Lubomír Janeba na ostatní odborné rady, aby pro aktualizaci Rukověti funkcionáře,  dle svého zaměření aktualizovali funkční náplně pro tuto příručku.  Tato žádost je vlastně opakováním naší žádosti na vytvoření norem znalostí, protože první část normy znalostí je právě funkční náplň. ÚORVZ má ve své gesci funkci vzdělavatel – organizační referent. Návrh funkční náplně byl zpracován a odeslán p. Janebovi.  Bylo dohodnuto, že do 28.2.2019 všichni členové ÚORVZ navrhnou na základě zpracované funkční náplně normu znalostí pro funkci vzdělavatel – organizační referent SDH. Jako první z ústředních odborných rad odevzdala ÚOROO doporučenou normu znalostí pro funkci referent preventivně výchovné práce a ochrany obyvatelstva. Dle dostupných informací další odborné rady na tomto úkolu pracují, anebo jej mají zařazený na nejbližší jednání své rady.

5) Vzdělávací internetové stránky

Josef Myslín, který spravuje vzdělávací internetové stránky informoval, že přírůstek nových vzdělávacích materiálů je minimální.

6) Vzdělávací projekty financované EU

Členové rady se stále zabývají možnostmi získání dotací z EU. Sledují výzvy a zjišťují, že základním problémem je fakt, že dobrovolní hasiči ve většině výzev nesplňují předpoklady pro zařazení do cílové skupiny možných žadatelů. Přesto ÚHŠ Jánské Koupele byl schválen projekt podaný v roce 2016 s názvem „Rozvoj kooperace a výměna zkušeností záchranných složek v přeshraničním prostoru „ a to v rámci  operačního   programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika. Spolupracujícími subjekty v tomto projektu je ÚHŠ Jánské Koupele a odborná škola požární ochrany v Martině. Projekt byl zpracován ve spolupráci s Bezpečnostním klastrem a výška schváleného příspěvku činí 272 515 Eur. Realizace projektu byla zahájena 1.února 2018, po tom co byla podepsána po dlouhých odkladech smlouva s řídícím orgánem. V souladu s rozpočtem projektu v první fázi bylo pořízeno nové vybavení učebny (stoly, židle, interaktivní tabule). Dále proběhlo výběrové řízení na zabezpečení plánované vzdělávací aktivity kurzu Výcvik bezpečné jízdy při krizových situacích. Vybráno  bylo  akreditované Centru bezpečné jízdy Libor Václavík – Libros v Ostravě –  Přívoze, kde od listopadu se tyto kurzy již realizují. O tyto je mimořádný zájem, již jsou plně obsazena všechna nabízená místa. Ohlasy dosavadních absolventů strojníků- řidičů JSDHO jsou mimořádně pozitivní. Celkem se kurzů zúčastní 76 řidičů z ČR a 76 ze SR. Jsou již také připraveny kurzy pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou (budou probíhat na území ČR) a kurzy Povodňový výcvik (realizované na území SR).  Tyto kurzy jsou plánovány na období duben – říjen 2019. Komplikací pro projekt, který je řízen slovenskou stranou je především zdlouhavé vyřizování administrace projektu a tím i proplácení vzniklých výdajů.  Se stejnými problémy se potýká i KSH MSK realizující projekt ve stejném programu.

 

7) Různé

Člen ÚORVZ Jan Dumbrovský podal informaci o jednání s Krajskou radou seniorů MSK a o možnostech vzájemné spolupráce. Z diskuse k tomuto vyplynulo doporučení věnovat seniorské problematice zvýšenou pozornost. Jako možnosti se jeví pokračování Univerzity třetího věku pro hasičské seniory a pořádání rekreačních pobytů pro seniory s náplní obohacenou  zejména o vzdělávání, sport a kulturu.  V tomto smyslu již rada zpracovala návrh.

 

8)  Závěr

Vedoucí ÚORVZ Jan Karger poděkoval všem zúčastněným za aktivní přístup k jednání. Popřál klidné a radostné svátky vánoční a jen vše nejlepší v novém roce. Taktéž  popřál klidnou a bezpečnou cestu domů.

Zapsal : Jan Karger – vedoucí ÚORVZ