KE STAŽENÍ

Zápis z jednání Ústřední odborné rady vzdělávání SH ČMS (ÚORVZ) v ÚHŠ Jánské Koupele dne 26.6.2019

 

Přítomni: Bc. Richard Dudek,  plk. Ing. Ladislav Geleta,  Ing. Petr Vícha,  Doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák,  Mgr. Jan Dumbrovský,  Ing. Pavel Haas,  Ing. Jan Karger, Ing. Martin Čížek

Omluveni: Jitka Fabiánová,  Jiří Orsák, Jiří Pátek, PhDr. Ondřej Andrys, MAE

Program jednání  ÚORVZ:

1)         Zahájení

2)         Kontrola plnění úkolů

3)         Hodnocení  Univerzity dobrovolného hasiče (UDH) a Junior univerzity (J-uni) v roce 2019 a zabezpečení UDH a J - uni v následujícím období

4)         Vzdělávací systém SH ČMS

5)         Vzdělávací projekty financované EU

6)         Různé

7)         Závěr

 • Zahájení

Jednání zahájil vedoucí ÚORVZ Jan Karger, který přivítal  přítomné členy rady. Současně omluvil nepřítomné členy.

 • Kontrola plnění úkolů

Kontrola plnění úkolů bude probíhat v rámci projednávání  plánovaných bodů jednání.

 • Zabezpečení Univerzity dobrovolného hasiče (UDH) a Junior univerzity (J-uni)
 1. UDH – aktuálně probíhá 2. ročník, studium je ve své polovině a probíhá dle plánu a bezproblémově. Zbývá pět víkendových soustředění zaměřených na následující témata: Základy vzdělává ní dospělých, Základy zdravotnických znalostí, Komunikaci a Psychologii funkcionáře, Public relations, Fundraising, Práci s mládeží,  Informační a komunikační technologie. Slavnostní ukončení na akademické půdě VŠB - TU Ostrava se plánuje na listopad 2020. Na návrh Doc. Kvarčáka soustředění zaměřené na Informační a komunikační technologie bude zajištěno pro všechny skupiny na VŠB – TU Ostrava, s tím, že studenti budou ubytování v ÚHŠ Jánské Koupele. Z toho vyplývá pro Ing. Čížka a Jiřího Pátka úkol do 30.8.2019 nahlásit termíny tohoto soustředění v prvním pololetí roku 2020 do ÚHŠ Jánské Koupele. Dále díky iniciativě Doc. Kvarčáka mají všichni studenti UDH možnost přihlásit se ke zkouškám  k získání odborné kvalifikace Technik PO nebo  Osoba odborně způsobilá v PO.  Pro uchazeče budou zabezpečeny odborné konzultace nad rámec plánované výuky. Dále členové ÚORVZ uvítali aktivitu starosty KSH Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Žižky směřující k tomu, aby další běh UDH od roku 2021 byl zabezpečován i v Jihočeském kraji. Takto by studium bylo přístupnější i pro studenty zejména z Jihočeského a Západočeského kraje. Dalším jednáním v tomto smyslu byl pověřen Kvarčák a Karger.
 2. Junior univerzita ( J-uni) – vzdělávání mladých hasičů, je dalším vzdělávacím projektem který je v gesci ÚORVZ. Projekt je zaměřen zejména na podporu technického vzdělávání mládeže. Spolupracujícími subjekty je VŠB – TU Ostrava a Střední průmyslová škola v Hranicích. V roce 2019 je realizován pro 36 mladých hasičů z kraje Vysočina ve třech víkendových soustředěních a týdenním prázdninovým soustředění. Prozatím byla zabezpečena dvě víkendová soustředění a první červencový týden proběhne týdenní soustředění. Závěrečné soustředění bude zakončeno dne 22. září 2019  v aule VŠB-TUO slavnostním předáním osvědčení o studiu. Pro rok  2020 se předpokládá, že studenty zabezpečí KSH Pardubického kraje. Nabídka v tomto směru byla učiněna. Za další jednání odpovídá Karger.

4)   Vzdělávací systém SH ČMS

K tomuto bodu Karger informoval, že je na začátek měsíce srpna 2019 předjednána schůzka s náměstkem starosty SH ČMS Lubomírem Janebou, kde se bude projednávat problematika k tomuto bodu. O konkrétním datu jednání budou členové rady informováni a bude vítaná jejich účast. Předmětem jednání bude i materiál zpracovaný Jitkou Fabiánovou nazvaný „Návrh koncepce vzdělávání členů SH ČMS“. Tento materiál je zaslán elektronicky členům ÚORVZ s tímto zápisem a je žádoucí, aby se k němu vyjádřily do konce července 2019.

 • Vzdělávací projekty financované EU

Karger informoval o zabezpečení projektu „Rozvoj kooperace a výměna zkušeností záchranných složek v přeshraničním prostoru „ a to v rámci  operačního   programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika. Spolupracujícími subjekty v tomto projektu je ÚHŠ Jánské Koupele a odborná škola požární ochrany v Martině. Realizace projektu byla zahájena 1.února 2018. V březnu 2019 byly ukončeny kurzy Výcvik bezpečné jízdy při krizových situacích v  akreditovaném Centru bezpečné jízdy Libor Václavík – Libros v Ostravě –  Přívoze. Celkem se kurzů zúčastnilo 76 řidičů z ČR a 76 ze SR, což  je 100% plánované hodnoty. Ohlasy absolventů strojníků - řidičů JSDHO byli mimořádně pozitivní. Od března 2019 ÚHŠ Jánské Koupele realizuje kurzy pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. Prozatím jich proběhlo pět a zbývající dva jsou plánované na měsíc září a říjen, K této aktivitě vznikla i 180 stránková příručka a byl zakoupen potřebný materiál. I tyto kurzy jsou hodnoceny velmi pozitivně. Slovenský partner v průběhu měsíců duben – červen zabezpečil  kurzy Povodňový výcvik. Z Čech se ho zúčastnilo celkem 49 hasičů, což je opět 100 % plánovaného počtu. Aktuálně realizační tým projektu připravuje závěrečnou konferenci, která se bude konat v termínu 8.- 9.listopadu 2019. Komplikací pro projekt, který je řízen slovenskou stranou je především zdlouhavé vyřizování administrace projektu a tím i proplácení vzniklých výdajů.  Se stejnými problémy se potýká i KSH MSK realizující projekt ve stejném programu.

 • Různé
 1. Karger informoval o úkolu z posledního VV SH ČMS, který zavazuje všechny ústřední odborné rady vypracovat návrh zaměření činnosti pro svůj úsek na období 2020 – 2025. Bylo dohodnuto, že každý člen ÚORVZ zpracuje svůj návrh na zaměření v oblasti vzdělávání do 30.7.2019 . S tímto zápisem bude členům ÚORVZ pro připomenutí zasláno zaměření činnosti na období 2015 – 2020 s komentářem o průběžném plnění.
 2. Další informace se týkala závěrečné práce pedagogického studia „Reforma hasičského vzdělávání v ČR“ člena ÚORVZ Ing. Pavla Haase. Na hasičské vzdělávání je zde pohlíženo nejen z hlediska odbornosti, ale i z hlediska pedagogického. A je to snad bohužel poprvé, kdy se někdo pedagogickou stránkou hasičského vzdělávání zabývá. V tom lze vidět velké pozitivum této práce. Ve své práci autor analyzuje aktuální stav hasičského vzdělávání. V druhé empirické části se pak zabývá především vzděláváním dobrovolných hasičů. Členové rady se plně se ztotožňuji s názorem Ing. Haase, že největší slabinou v oblasti odborné přípravy dobrovolných jednotek je „Základní odborná příprava dobrovolných hasičů“. Navrhuje změny, které by měly přinést potřebnou kvalitu této odborné přípravy. Z diskuse k této práci se členové rady dohodli, že prostudují práci Ing. Haase a na základě tohoto si  rada si klade za cíl provést aplikaci moderních didaktických metod v souladu se zásadami andragogiky do kurzů ZOP a V40 a to  bez zásahu do odborné části.
 • Úkoly pro členy ÚORV
 1. navrhnout zaměření činnosti SH ČMS v oblasti vzdělávání na období 2020 – 2025 do 30.7.2019 (viz bod č. 6a)
 2. připomínkovat materiál zpracovaný Jitkou Fabiánovou nazvaný „Návrh koncepce vzdělávání členů SH ČMS“ do 30.7.2019 (viz bod č.4)
 3. prostudovat závěrečnou práci pedagogického studia „Reforma hasičského vzdělávání v ČR“ člena ÚORVZ Ing. Pavla Haase (viz bod 6b), nejpozději do termínu jednání příští rady (listopad 2019).

Na závěr vedoucí ÚORVZ Jan Karger poděkoval všem zúčastněným za aktivní přístup k jednání a popřál klidnou a bezpečnou cestu domů.

Zapsal : Jan Karger – vedoucí ÚORVZ