ZÁPIS KE STAŽENÍ

Přítomni:   dle prezenční listiny

 

Zapsala:   Tereza Švejdová

 

Program jednání:

  1. Zahájení, schválení programu
  2. Příprava VI. sjezdu SH ČMS
  3. Různé, informační a organizační záležitosti (informace z jednání orgánů SH ČMS a další)
  4. Rekapitulace přijatých závěrů, ukončení jednání

 

 

K bodu 1) Zasedání ÚORVO zahájil a řídil vedoucí rady Lubomír Janeba. Přivítal všechny přítomné a omluvil nepřítomnost řádně omluvených členů rady. Poděkoval přítomným členům za jejich účast na posledním jednání před VI. sjezdem SH ČMS. Na závěr přečetl program jednání a stručně okomentoval zápis z posledního jednání ÚORVO.

 

            1/21     ÚORVO  bere na vědomí program jednání.

 

K bodu 2)byl členům rozdán materiál schválený SS OSH dne 28. 5. Návrh usnesení VI. sjezdu a Program jednání VI. sjezdu SH ČMS. SS OSH schválilo veškeré potřebné materiály k jednání VI. sjezdu SH ČMS. Na jednání VI. sjezdu byl pozván generálporučík Ing. Drahoslav Ryba a hejtman Jihomoravského kraje. Členům ÚORVO byly rozdány aktuální Hasičské noviny s představením kandidátů. Časový program jednání sjedu byl upraven z důvodu efektivnosti celého jednání. Celkový počet účastníků sjezdu bude cca do 400 osob. Dále vyjmenoval veškeré materiály, které byly odeslány delegátům sjezdu. Delegáti sjezdu obdrží Zprávu o činnosti SH ČMS mezi sjezdy a ještě poslední upřesňující informace týkající se především hygienických opatření, Zprávu o činnosti SH ČMS v období mezi sjezdy.

Na závěr proběhla krátká diskuse ohledně časového harmonogramu VI. sjezdu SH ČMS včetně vystoupení kandidátů na funkci náměstka starosty SH ČMS.

           

2/21     ÚORVO bere na vědomí písemný materiál Návrh usnesení VI. sjezdu SH ČMS a Program jednání VI. sjezdu SH ČMS.

 

K bodu 3) vedoucí rady přítomné informoval o jednáních Vedení S HČMS, VV SH ČMS a SS OSH, které se konaly od posledního jednání ÚORVO. Přítomné seznámil s termíny soutěží na celorepublikové úrovni, které SH ČMS čeká do konce sezóny 2021. Všechny soutěže se konají v rámci dodržení všech hygienických podmínek.

Dále vedoucí rady členům stručně okomentoval písemný návrh Metodický pokyn starosty – Postup organizačních jednotek SH ČMS při pořízení historického praporu, který byl vytvořen na konci roku 2020. Materiál bude členům zaslán elektronicky se zápisem jednání a s žádostí o zaslání připomínek do 30.6.2021 na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

K problematice pozastaveného předávání titulů ZH v době nouzového stavu byli členové rady seznámeni s řešením tohoto stavu. V měsíci únoru byl odeslán všem členům SH ČMS, kterým byl titul schválen osobní dopis starosty s gratulací a ujištění s předáním titulu jakmile to bude možné. OSH byla nabídnuta individuální možnost předání ve spolupráci s Vedením SH ČMS a KSH.

  1. Brychcí vznela žádost, aby byla odeslána informace na OSH se jmény navržených na titul ZH k ověření aktuelnosti evidovaného stavu. Následně informovala o aktuálně probíhajících soutěží a práce s mládeží. Na závěr zmínila špatný start OSH Česká Lípa v rámci mládeže. V rámci OSH plánují po letních prázdninách školení funkcionářů.
  2. Netík informoval o aktuální činnosti AZH. Momentálně jsou v kontaktu pouze po telefonu.
  3. Fabiánová informovala přítomné o aktuálním portálu vzdělávání členů SH ČMS. Tento portál je zatím v procesu příprav – infodh.cz. Přítomným webové stránky stručně představila. Následně se rozvinula diskuse týkající se nového webu infodh.cz.
  4. Kuběna vznesl dotaz ohledně jmenování a nového sestavení Vedení v rámci KSH.

Vedoucí rady reagoval, že v každém případě musí být postupovanáné dle Stanov SH ČMS.

Na závěr proběhla diskuse ohledně aktuální činnosti SH ČMS v rámci pandemie.

 

K bodu 4) Závěrem dnešního zasedání poděkoval vedoucí rady Lubomír Janeba členům rady za velmi uspokojivou účast,zájem a reakce k jednotlivým bodům jednání. Vedoucí rady poděkoval všem členům vnitroorganizační rady za jejich vynikající činnosti za celé dané „šestileté“ volební období. Popřál do další činnosti hodně zdraví, osobní spokojenosti i úspěchů v další činnosti ve prostěpch SH ČMS.