Zápis ze zasedání ÚOR historie muzejnictví SH ČMS, úterý 8. prosince 2015 v 9,30 hod. v Hotelu Přibyslav

Přítomni:         viz prezenční listina, jako host přítomna paní Věra Nutilová, redaktorka Hasičských novin

Program:         viz pozvánka

Stálé body:

1) Zahájení a představení členů ÚOR historie a muzejnictví.

Jednání zahájil a řídil vedoucí ÚOR Jiří Pátek, přivítal přítomné a omluvil nepřítomné. Dnešní zasedání je ustavující. Jiří Pátek hovořil o jednáních směřujících k sestavení nové rady pro volební období 2015–2020. Definitivní personální složení bylo dojednáno v průběhu listopadu, počet členů rady se rozšířil. Rada má nyní 18 členů, část byla nominována z okresů a krajů, část jmenována ústředím jako tzv. odborní konzultanti. Všichni přítomní členové se pak krátce představili ostatním, zejména s ohledem na svoji činnost v oblasti historie hasičského hnutí. Dále členové upřesnili a aktualizovali kontaktní údaje.

2) Kontrola úkolů z minulého jednání.

Zápis byl schválen, úkoly z jednotlivých bodů budou projednány v rámci dnešního programu.

3) Informace z jednání orgánů SH ČMS.

Informace přednesl náměstek starosty SH ČMS Lubomír Janeba, který hovořil o průběhu ustavování nových orgánů sdružení po sjezdu a o dalších aktuálních otázkách.

Body dle programu:

1) Zaměření činnosti na období 2015–2020.

Předložený materiál byl po krátké debatě přítomnými odsouhlasen.

2) Plán činnosti na rok 2016.

Předložený materiál byl odsouhlasen bez závažných připomínek. Bylo dohodnuto organizovat jarní zasedání jako výjezdní – dvoudenní v Rožmitále pod Třemšínem (hasičské muzeum) v termínu 13.–14. dubna 2016. Podzimní zasedání by mělo proběhnout ve Svatoňovicích.

3) Informace o XXIII. mezinárodních rozhovorech.

Informace o průběhu rozhovorů podali Jiří Pátek a Stanislav Bárta. Mezinárodní rozhovory se v tomto roce uskutečnily v Přibyslavi ve dnech 6.–9. října 2015 Účastníků bylo asi 100 ze  12 zemí (Rakousko, Německo, Francie, Švýcarsko, Nizozemsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Chorvatsko, Rusko, Maďarsko, Česká republika). SH ČMS na jednání zastupovali Lubomír Janeba, Jiří Pátek, Vasil Pekar a Stanislav Bárta. Jednání komise historie CTIF se konalo nejprve v Praze v Muzeu České zemské hasičské jednoty. Důvodem byla certifikace tohoto muzea. Projednávána byla i pravidla certifikace jako taková, akce byla pojata jako ukázka certifikace v praxi (v příštím roce dojde také k recertifikaci samotného CHH Přibyslav). Potom se členové komise přesunuli zpět do Přibyslavi. Téma jednání pracovní skupiny pro historii hasičství a požární ochrany při CTIF bylo: „Velké požáry a významní žháři“. Z přednesených příspěvků byl již vydán tištěný sborník v rozsahu asi 400 stran (58 autorů z 11 zemí). Za českou stranu přispěli do sborníku Alois Vláčil a Vasil Pekar. Na začátku jednání byla za účasti všech přítomných starostou SH ČMS Ing. Karlem Richtrem a nově zvoleným viceprezidentem CTIF plk. Ing. Zdeňkem Nytrou slavnostně otevřena nově upravená expozice CTIF v CHH Přibyslav. V expozici ještě proběhnou další dílčí úpravy v příštím roce. Poslední den rozhovorů byla zorganizována tradiční exkurze. Účastníci navštívili firmu THT Polička a seznámili se s jejím výrobním programem. Dále navštívili hrad Svojanov, kde je přivítali krajští a okresní funkcionáři SH ČMS. Příští rozhovory se uskuteční ve dnech 5.–7. října 2016 v Dánsku, tématem bude „Motorizace hasičských sborů“.

4) Stav „Soutěže kronikářů“.

O soutěži kronikářů informoval přítomné Stanislav Bárta. Přihlášeny jsou pouze 4 práce (v 3 vyhlášených kategoriích). Takto malá účast kronikářů je jednoznačným neúspěchem. Bylo rozhodnuto hodnotit práce společně bez ohledu na kategorie. Pro hodnocení byla ustanovena skupina ve složení: Stanislav Bárta, Hanuš Vídršperk, Miroslav Kružík. Práce byly dodány v listinné podobě, hodnotitelé si je předají a hodnocení provedou do jarního zasedání. Všemi přítomnými byl pak široce diskutován současný stav soutěže kronikářů. Padly i návrhy, aby soutěž nebyla nadále vyhlašována, nakonec ale převážil názor, že jde o potřebnou věc, která by do budoucna měla být zachována. Diskuse se proto dále vedla zejména s ohledem na to, co všechno změnit a zlepšit, aby soutěž vzbudila větší zájem potenciálních účastníků. Na prvním místě byla konstatována potřeba zlepšit propagaci a informovanost o soutěži ve všech složkáh hasičské organizace. Dále by prospělo, pokud by práce byly pravidelně publikovány, ať už tištěnou formou, nebo v digitální podobě (např. webu CHH Přibyslav). Také vyhlášení by mohlo mít v budoucnu atraktivnější formu, např. odborný seminář, kde by autoři své práce prezentovali. Bude zřejmě potřebné celkově pozměnit zaměření, pravidla a také název soutěže a zcela nově ji definovat. Všichni členové by měli uvažovat o možných inovacích, otázka bude znovu otevřena na jarním zasedání v roce 2016. Účastníci v tomto bodu rovněž diskutovali o potřebě rozšířit ediční činnost CHH Přibyslav.

5) Informace o práci sekce filatelie a sběratelství.

Účastníky informoval Hanuš Vídršperk. Činnost sekce plynule pokračuje i v novém volebním období. V rámci setkání sběratelů se pořádají přednášky na různá témata (v poslední době např. faleristika). Důležitou složkou činnosti sekce je mj. pomoc sborům dobrovolných hasičů při pořádání oslav výročí, kde jednotliví členové sekce připravují jednorázové tematické výstavy. V letošním roce proběhlo mezinárodní setkání hasičských sběratelů v Turzovce na Slovensku, v příštím roce na podzim se připravuje toto setkání v ČR – v Letohradu. Z dalších plánovaných akcí informoval o přípravě pamětní plakety či medaile k uctění památky v letošním roce zemřelého Aloise Vláčila.

6) Různé

Jiří Pátek informoval o obnově expozice civiní ochrany v CHH Přibyslav, která se v současné době rekonstruuje ve spolupráci s ÚOR ochrany obyvatel.

Jaroslav Maděra upozornil na akce pořádané v hasičském muzeu ve Zbirohu (např. Tatrování), také tyto akce je třeba v rámci SH ČMS více propagovat.

Stanislav Bárta upozornil, že v CHH Přibyslav se momentálně zpracovává seznam publikací vydaných sbory dobrovolných hasičů (popř. dalšími organizačními složkami SH ČMS) k výročím založení, které jsou uloženy v knihovně CHH. Vyzval přítomné, aby případně přispěli k doplnění chybějících kusů.

7) Závěr

Vedoucí ÚOR Jiří Pátek ukončil zasedání a poděkoval přítomným za účast a za aktivní přístup k projednávaným bodům.

Zapsal: Miroslav Kružík