Záznam z  7. zasedání Ústřední kontrolní a revizní rady SH ČMS, které se konalo dne

 1. 4. 2017 v Přibyslavi

Přítomni:        K. Barcuch - místopředseda ÚKRR, J. Dvořák, J. Kumpán, V. Štefl, D. Bittnerová, M. Bělohlávek, B. Biegler, P. Lamoš, F. Malý,  A. Vovsík,  J. Jemelka, J. Říha

Omluveni:      J. Bochňák - předseda ÚKRR  a J. Juráň - účast na sjezdu DPO

za Kancelář SH ČMS: I. Jirota,

                                    

Jednání bylo svoláno jako řádné. Pozvánka obsahovala tento program:

 1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, projednání a schválení programu jednání,
 2. Projednání materiálů určených pro jarní Shromáždění starostů (plnění rozpočtu za rok 2016, pohledávky mezi SH ČMS a OSH)
 3. Informace o projednávaných tématech ve VV SH ČMS
 4. Projednání zprávy ÚKRR pro jarní Shromáždění starostů
 5. Informace k dotacím pro rok 2017
 6. Kontrolní akce OSH v součinnosti se členy VV, kontrola inventarizace majetku SH ČMS
 1. Různé (výběr skrutátorů na jarní jednání SS, rozprava, poznatky členů ÚKRR).

            .

Jednání řídil místopředseda ÚKRR Karel Barcuch, přivítal přítomné a omluvil J. Bochňáka a J. Juráně, kteří byli pověřeni oficiální účastí na Sjezdu Dobrovolné požární ochrany v Bratislavě.  K  jednotlivým bodům bylo konstatováno a přijato:

 1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu jednání Karel Barcuch jednání zahájil a přednesl programem jednání (dle pozvánky). Program jednání byl schválen jednomyslně. Zapisovatelem byl zvolen Ivan Jirota, ověřovateli Jan Kumpán a Bohumil Biegler.
 1. Projednání materiálů určených pro jarní Shromáždění starostů (plnění rozpočtu za rok 2016, pohledávky mezi SH ČMS a OSH)

K uvedenému bodu vystoupil I. Jirota. Konstatoval, že se podařilo dodržet základní parametry schválené změny rozpočtu 2016. Hospodářský výsledek  po zdanění je 1,137 mil. Kč a daň 1.737 mil. Kč (základ daně 9,14 mil. Kč). V přehledu pohledávek mezi SH ČMS a OSH je dlouhodobý dluh OSH Jeseník, v návrhu usnesení SS bude na tento stav zřejmě reagováno.

                                                                                              ÚKRR vzala informaci na vědomí

 1. Informace o projednávaných tématech ve VV SH ČMS

Ivan Jirota informoval o jednání na Ministerstvu financí dne 11.4.2017 - účastníci za MF ministr Babiš, nám. Scillerová, řed Finanční správy  Janečka, za SH ČMS starosta Richter, ekonomové Sojka a Jirota. Jednání bylo svoláno na základě dopisu starosty SH ČMS především k dopadu EET na spolky a dále ke zveřejňování ekonomických údajů ve sbírce listin u registrace spolků. Ze strany SH ČMS byly vzneseny argumenty, aby v rámci hlavní činnosti (včetně drobné související činnosti s pořádanými akcemi) bylo upuštěno od povinnosti EET, aby limit pro vedlejší podnikatelskou činnost byl ze 175 tis. Kč zvýšen na 600 tis. Kč a aby se upustilo od zveřejňování výkazu Přehled o majetku a závazcích pro neziskové subjekty, které vedou jednoduché účetnictví. Návrhy včetně zdůvodnění byly zástupcům MF předány písemně.

Ivan Jirota informoval o připravených převodech majetku pro SS (uvedeno v příloze k usnesení SS)

Karel Barcuch a I.Jirota informovali o připravovaném návrhu na změnu Stanov SH ČMS, který je připraven k projednání  na zítřejší Shromáždění  starostů OSH.                                                                      

                                                                       ÚKRR vzala informace na vědomí

 1. Projednání zprávy ÚKRR pro jarní Shromáždění starostů

Návrh zprávy ÜKRR  za rok 2016 pro SS zpracoval J. Bochňák a K. Barcuch s ní seznámil členy ÚKRR.  Zpráva byla doplněna o výzvu pro MSH Plzeň město na navržení termínu dokončení  kontroly včetně SDH Škvrňany. Poté byla zpráva jednomyslně schválena a Karel Barcuch pověřen jejím přednesením na SS.

 

Usnesení ÚKRR č. 5/2017

ÚKRR schvaluje zprávu o činnosti ÚKRR za rok 2016 a pověřuje místopředsedu ÚKRR aby ji přednesl na Shromáždění starostů OSH dne 22. 4. 2017

5. Informace k dotacím pro rok 2017

Ivan Jirota seznámil členy ÚKRR s přidělenými dotacemi MŠMT a MV na rok 2017 a s klíčem pro jejich rozdělení na KSH a OSH. Přidělené dotace zůstávají na přibližně stejné úrovni jako v roce 2016.

                                                                                   ÚKRR vzala informace na vědomí

6. Kontrolní akce  OSH v součinnosti se členy VV, kontrola inventarizace majetku SH ČMS

V příloze záznamu je uvedena tabulka kontrol OSH.

 

II. inventarizace na CHH Přibyslav a ÚHŠ proběhly a u SH ČMS Praha bude dokončena v květnu 2017. Z a ÚKRR se zúčastní p. Bělohlávek a p.Vovsík

                                                                                              ÚKRR vzala informaci na vědomí

7. Různé

 I.         Stav projednání došlých stížností

 

7.1       Usnesením ÚKRR č. 3/2016 byl kontrolní skupině ve složení K. Barcuch, J. Kumpán a M. Bělohlávek uloženo podat informaci o dokončení kontroly u MěSH Plzeň město a SDH Skvrňany. K. Barcuch učinil několik pokusů o sjednání termínu kontroly, ale bez úspěchu. Uvedený stav byl doplněn do zprávy ÚKRR za rok 2016 a MsH Plzně-město byla vyzváno, aby nabídlo termín dokončení kontroly.

                                                                                               Úkol  nadále trvá

 7.2 Na jednání ÚKRR dne 14.2.2017 bylo řečeno a usneseno:

 ÚKRR  obdržela od VV SH ČMS  k prošetření stížnost na vedení OSH Plzeň jih . Stížnost zpracoval starosta SDH Spálené Poříčí 10.11.2016 a doplnil ji o předchozí stížnost z 15.1.2016 a rozsudky ve věci zpronevěry finančních prostředků z pokladny OSH Plzeň jih. Uvedené materiály byly zaslány předem  všem členům ÚKRR. Po obsáhlé diskusi bylo přijato toto usnesení:

Usnesení ÚKRR č. 4/2017:

ÚKRR jmenuje kontrolní skupinu ve složení M Bělohlávek - vedoucí a  K. Barcuch, J.Kumpán - členové k prošetření stížnosti Karla Kovaříka - starosty SDH Spálené Poříčí na hospodaření a vedení účetnictví  OSH Plzeň jih. Kontrolní skupina může na vyžádání využít právní konzultace s Mgr. Březinovou pracovníky  Kanceláře sdružení.

                                                                                              Termín: 31.3.2017

M. Bělohlávek a K. Barcuch uvedli: Kontrola proběhla, za OSH Plzeň jih se zúčastnili pp. Černý, Zuber a Petrželka, schodek v pokladně uhradí společně členové VV a OKRR do 31.12.2019. Kontrolní zápis bude dopracován a předložen na nejbližší jednání ÚKRR.

 

 7. 3. Na jednání ÚKRR dne 14.2.2017 bylo řečeno a usneseno:

ÚKRR projednala stanovisko k možnosti poskytnutí finančních prostředků pro okrsky, které nemají právní subjektivitu, tj. nemají přiděleno IČ a nejsou zapsány ve spolkovém rejstříku. (stížnost okrsku v rámci OSH Jihlava).

ÚKRR konstatuje, že nelze takovémuto okrsku poskytnou přímé finanční částky, neboť nemohou vést účetnictví. Finance mohou být poskytnuty a zúčtovány (dokladově) na příslušném OSH nebo některém SDH, které má právní subjektivitu.

 

Na návrh K. Barcucha ještě k tomuto stanovisku zpracuje ÚKRR odpověď a zašle ji příslušnému okrsku a OSH Jihlava.

7. 4. Na jednání ÚKRR dne 20.8.2016 bylo řečeno a usneseno:

Na minulém jednání ÚKRR 22.4.2016 bylo k uvedené problematice konstatováno:  "Stížnost na jednání starostky OSH Jeseník je nejasná  a  ÚKRR doporučila, aby se jí zabývala především okresní a krajská kontrolní a revizní rada".

Členům ÚKRR byly zaslány pro informaci všechny materiály včetně stanoviska VV OSH Jeseník a zápis z kontroly OKRR v SDH Stará Červená Voda. Oba dopisy z SDH Stará Červená voda a VV OSH Jeseník ze dne 5.4. a 30. 5.( datum přijetí) jsou velice nejasné,  a proto  ÚKRR

pověřuje : 

OKRR okresu Jeseník,  aby ve spolupráci s KKRR Olomouckého kraje (které jsou uvedeny v předmětných dopisech) , společně provedli řádné prošetření záležitostí,

Z: předseda KKRR Olomouckého kraje Josef Jemelka  a  předseda OKRR okresu Jeseník                                                                                              T:  12/2016

K této věci byly ÚKRR  doručeny dopisy týkající se regulérnosti svolání Valné hromady 19.3.2016:

- dopis současného starosty a VV SDH Stará Červená Voda z 16.12.2016, který konstatoval, že schůze svolával minulý VV Stará Červená Voda , ale jakým způsobem mu není známo.

- dopis OKRR Jeseník podepsaný v zastoupení Romanem Vargou, který konstatuje, že mimořádnou valnou hromadu svolal minulý VV SDH Stará Červená Voda na 19.3.2016 v 17:00 hod. Na této valné hromadě byl stávající výbor odvolán nový výbor zvolen řádně svolanou valnou hromadou dle čl. 79 stanov SH ČMS.

Dodatečně bylo vyžádáno závěrečné stanovisko KKRR, která na svém jednání dne 7.3.2017 v bodě 5. uvedenou stížnost uzavřela konstatováním, že při volbě nového výboru SDH k porušení stanov SH ČMS nedošlo.

ÚKRR vyslechla doplňující informace z průběhu šetření KKRR KSH Olomouckého kraje a s uvedeným závěrem se ztotožnila.

Podklad pro odpověď SDH Stará Červená Voda je uveden v příloze.. 

II. Ostatní

7. 5. Byl doplněn a uzavřen přehled kontrol OSH 2016 členy VV ve spolupráci se členy ÚKRR. Přehled je uveden v příloze.

7.6.  Činností skrutátora na jednání SS byli pověřeni : Karel Barcuch, Pavel Lamoš, Vladimír Štefl, František Malý

Místopředseda ÚKRR jednání v 19,45 hod. ukončil, poděkoval členům za aktivní přístup k projednávané problematice a připomněl, že příští jednání ÚKRR se bude konat při příležitosti MR v PS v Praze dne 26.8.2017.

Zapsal :           Ivan Jirota

Ověřili:           Bohuslav Biegler v.r. 

                        Jan Kumpán v.r.