Zápis z jednání ÚOROO

 

Termín: 7.11. 2017

Místo: Praha, Hasičský dům

Účast

Přítomni: Martínek Bohumír, Štyndl Pavel, Vondruška Vladimír, Šustr Jiří, Vícha Petr, Capil Vojtěch, Čížek Martin, Jankovský Václav, Vacek Miroslav, Strejc Vladislav, Ryba František,

Vávra Radek, Maděra Antonín, Dudek Richard, Rada Michal

Hosté: Hornychová Dagmar,

Omluveni: Jan Slámečka, Hrubý Václav, Bartoň Tomáš, Tašlová Johana,

Nepřítomni: Job Lukáš, Doubrava Jan,

 

Program:

 1. Kontrola plnění úkolů z minulých jednání
 2. Stav plnění dlouhodobých úkolů, plán práce ÚOROO na rok 2018
 3. Informace z jednání vedení a VV SH ČMS
 4. Informace z činnosti KOR a OOR, odborníků (stav plnění usnesení VV č.8/2016)
 5. Závěry semináře k ochraně obyvatelstva v ÚHŠ Jánské Koupele – návrhy na další postup
 6. Kursy odborností ochrany obyvatelstva v ÚHŠ, popř. v krajích, stav, plán na rok 2017 a výhled na 1. pololetí 2018, požadavky na odbornou pomoc a aktualizaci obsahu (Informace členů ÚOROO o stavu v krajích – technik OO a členů z ÚHŠ – všechny kursy). Požadavky na kursy ÚOROO ve spolupráci s KSH. Projekt Msk.
 7. Metodický pokyn k zapojování SDH do plnění úkolů ochrany obyvatelstva – právní výklad, pojištění
 8. Informace o semináři k ochraně obyvatelstva v Praze
 9. Úprava expozice ochrany obyvatelstva v CHH Přibyslav - stav
 10. Různé

 

Poznámky k bodům programu:

Ad 1 Kontrola plnění úkolů z minulých jednání

Vedoucí ÚOROO přivítal členy na jednání. K prvnímu budu konstatoval, že poslední jednání rady se uskutečnilo dne 10.5. 2017. K hlavním úkolům, které zde byly stanoveny patřily:

 • příprava semináře k problematice ochrany obyvatelstva ve Sdružení, který se uskutečnil 8.-9. 6. 2017. Jeho závěry (návrh) byl zaslán elektronicky (další viz bod 5)
 • zpracování právního výkladu postavení skupin dobrovolníků pro ochranu obyvatelstva (SDOO), návrh zaslán elektronicky. Další k tomu v bodě 7.
 • dokončení úprav expozice CO (OO) v Přibyslavi. Další k tomu v bodě 9.

Ad 2 Stav plnění dlouhodobých úkolů, plán práce ÚOROO na rok 2018

        Úkoly jsou plněny podle závěrů V. sjezdu. Úkoly na rok 2018 byly zaslány elektronicky. Do Plánu práce ÚOROO  na rok 2018 byly zahrnuty i závěry semináře    z června 2017.

Ad 3 Informace z jednání vedení a VV SH ČMS

  VV projednával standardní úkoly. Mimo jiné schválil „Zaměření činnosti SH ČMS na rok 2018, včetně plánu práce ÚOROO.

  Schválil nového člena naší ÚOROO Michala Radu.

  Byla zahájena diskuse o našem příspěvku ke 100.výročí založení ČSR, každý námět je vítán.

Důležitým bodem byla příprava na shromáždění starostů OSH dne 28.10, které kromě standardních záležitostí (zpráva o činnosti SH ČMS, o hospodaření, zaměření činnosti Sdružení), řešilo stížnost proti rozhodnutí orgánu SH ČMS. Jednalo se o 4 stížnosti (OSH Jeseník, Plzeň-město, Chlumín a Kostelec nad Labem) proti rozhodnutí dubnového shromáždění OSH o změně stanov. SS schválilo Rozhodnutí VV SH ČMS ke stížnostem proti rozhodnutí orgánu Sdružení – stížnosti byly neoprávněné a dále Stanovisko k postupu ve věci smluv o kolektivním členství. Vedoucí ÚOROO informoval stručně o obsahu těchto dokumentů.

 

Ad 4 Informace z činnosti KOR a OOR, odborníků (stav plnění usnesení VV č.8/2016)

Členové ÚOROO informovali o situaci:

 1. Strejc (Plzeňský kraj) – jsou 3 SDH, které se zabývají OO, jeden má JPO V, u 2 je SDOO i technika; KSH vydalo letáky pro obyvatelstvo, kde je i OO

M.Vacek (Pardubický kraj) – technici ochrany obyvatelstva se školí po okresech, proškoleno 44 členů SDH; město Pardubice vytvořilo tzv. Panel nevládních organizací se zapojením SDOO.

 1. Vondruška (KHk) – KSH odkoupilo část areálu v Bílých Poličanech, probíhá rekonstrukce, začíná se realizovat projekt školícího zařízení pro ochranu obyvatelstva a mládež v rámci ÚHŠ Bílé Poličany

V.Jankovský (Stčk) – v rámci kraje zatím žádné školení neproběhlo

 1. Capil (Zlk) – informoval o nákupu 39 nových hasičských aut + dotace 300.000 pro dobrovolné hasiče v roce 2018

R.Vávra (KVy) – technici OO jsou proškolováni, předurčené JPO pro ochranu obyvatelstva se zúčastnily cvičení zaměřeného na povodně

P.Štyndl (Lik) – pro JPO je plánováno 15,0 mil. kč,-, bude se nakupovat 10 stanů. V roce 2017 se uskutečnilo velké cvičení se zapojením techniků OO (viz bod 10. Různé)

 1. Šustr (Jčk) – na začátku roku 2018 (únor nebo březen) se připravuje příprava instruktorů PVČ, budou osloveni k účasti referenti prevence SDH
 2. Rada (Pha) – viz bod 8

Ad 5 Závěry semináře k ochraně obyvatelstva v ÚHŠ Jánské Koupele – návrhy na další postup

 • Závěry a náměty byly zaslány písemně, připomínky.
 • Byly zaslány rovněž NGŘ Danieli Miklosovi, s kterým budou probrány asi začátkem roku
 • K tomu přibude ještě jeden úkol, který je v závěrech naznačen v odborném vzdělávání jako kursy sebeochrany. Jde o vytvoření minima pro hasiče. Bude vydáno písemně jako minimum ze všech oblastí činnosti dobrovolných hasičů (připravuje ÚOR vzdělávání)

Z diskuse k tomuto bodu:

 1. Vícha – zašle vedoucímu ÚOROO návrh minima, po doplnění bude rozesláno členům rady a po jejich připomínkách postoupen ÚOR pro vzdělávání
 2. Rada – navrhuje projednat s NGŘ možnosti zapojení Sdružení do bezpečnostního výzkumu

Vedoucí ÚOROO – požádal členy o zaslání připomínek k materiálu do 31.12. 2017

 

Ad 6. Kursy odborností ochrany obyvatelstva v ÚHŠ, popř. v krajích, stav, plán na rok 2017 a výhled na 1. pololetí 2018, požadavky na odbornou pomoc a aktualizaci obsahu  

Ve spolupráci UOROO s KSH (MSH HMP) se v roce 2018 uskuteční kursy IPVČ v Jčk (únor nebo březen), specialistů OO v Praze (září), popř. IPVČ v Praze.

P.Vícha (ÚHŠ Jánské Koupele) informoval o projektu realizovaném v ÚHŠ. Do konce roku 2018 se plánuje proškolit 200 techniků OO, 200 specialistů OO a 100 instruktorů PVČ. Projekt byl zahájen v září 2017, dosud proběhly 4 kursy techniků OO (55 osob), 2 kursy specialistů OO (zúčastnili se pracovníci obecních úřadů a ORP)

 1. Dudek – doplnil, že kursy jsou financované z projektu Msk, jsou zdarma, vč. refundace mezd. U specialistů OO se změnil původní obsah (metodický manuál), obsahuje kromě problematiky obcí i problematiku ORP – lektoři jsou výlučně příslušníci HZS Msk a VŠB TÚ Ostrava (FBI). Ve spolupráci s radou mládeže se řeší jejich podíl v účasti na kursech IPVČ.
 2. Čížek (ÚHŠ Bílé Poličany) – proběhl 1 kurs techniků OO

Ad 7 Metodický pokyn k zapojování SDH do plnění úkolů ochrany obyvatelstva

K vytváření, zajištění akceschopnosti a nasazení SDOO byl zpracován návrh výkladu právního postavení těchto skupin. Návrh byl zaslán elektronicky, připomínky předal V.Strejc. Ostatní připomínky do 31.12. 2017.

Byl zpracován návrh pojištění členů SDOO, s kterým byli přítomni seznámeni. Návrh se dále řešení.

Stoupá zájem o vytváření SDOO, zájemci by si rádi něco konkrétního přečetli v Hasičských novinách. Je dohodnuto s šéfredaktorem HN O. Přibylem, že udělá stránku o SDOO, kde budou příklady od těch, které již existují. Vedoucí ÚOROO vyzval členy rady k zaslání informací do 30.11.2017. K tomu nabídl spolupráci vedoucí ÚORR.

Ad 8 Informace o semináři k ochraně obyvatelstva v Praze

 1. Rada podal zevrubnou informaci o připravovaných akcích v oblasti ochrany obyvatelstva v HMP.

Dne 25.11. se uskuteční seminář prevence, kde bude projednána také otázka zapojení referentů prevence do kursů instruktorů PVČ. Kursy by mohly probíhat od roku 2018 ve spolupráci MSH Praha a ÚOROO.

Dne 28.11. se uskuteční porada pracovní skupiny OO jejíž náplní bude problematika zapojení SDOO do opatření OO v Praze. V pracovní skupině jsou zastoupeni kromě členů Sdružení, příslušníci HZS HMP a Magistrátu. K problémům k řešení patří např.:

 • stanovení režimů činnosti SDOO, včetně možnosti jejich nasazení mimo svůj „obvod“ působnosti (např. při stavbě protipovodňových stěn) a napojení na HZS HMP nebo Magistrát či městské části a obce
 • připravuje se kurs specialistů OO; k tomu se upravuje stávající metodický manual z důvodu “jiných” norem platných v Praze (zákon o hlavním městě Praze, statut HMP, gesce za opatření OO na úrovni Magistrát či Městská část).

Metodický manual připravuje HZS a Magistrát, kteří budou rovněž zabezpečovat lektorskou činnost. Jako první budou osloveni členové Sdružení, kteří vykonávají funkce v orgánech obcí či městských částí (zastupitelstvo, rady, komise). V praze se jedná o cca 40 osob.

Vedoucí rady k tomu poznamenal, že existují možnosti spolupráce mezi SDH, které mají SDOO a nemají jednotku a SDH, které mají jednotku. V Praze je příkladem spolupráce SDH Braník (SDOO) a JSDHO Písnice. Ke společným akcím patří například výcvik členů SDOO u JSDHO v různých činnostech. V souladu s právními předpisy (Stanovy, zákon o požární ochraně k oprávnění velitele JSDHO požádat o osobní pomoc při požáru a jiné mimořádné události) lze uvažovat i o formální zpracování smlouvy mezi SDH (u SDH s jednotkou v souladu se souhlasem zřizovatele)

Ad 9 Úprava expozice ochrany obyvatelstva v CHH Přibyslav – stav

Expozice je upravena, návštěvnost se zvýšila (v podstatě z nuly). Už vstupní panel „Hasiči a ochrana obyvatelstva“ „zve“ ke vstupu. Podařilo se hlavně dát některé věci z historie zapojení hasičů do CPO, CO a OO. Řada věcí je v komentáři, aby se nemusely předělávat historické panely, vitríny apod.

Vedoucí rady navrhnul provést jednání rady v květnu nebo dubnu 2018 v Přibyslavi a prohlédnou expozici. Termín bude sdělen na ÚOROO v únoru 2018.

Ad 10 Různé

 1. Štyndl – informoval o připravované akci „Fontána“ v Praze v roce 2018. Dále informoval o připravované metodice MF k problematice vyčleňování financí v obcích a krajích na krizové situace. Měl by být zahrnut do Věstníku vlády jako závazný předpis. Z pohledu Sdružení by se mělo jednat i o prostředky pro SDH (jednotky, SDOO?).

            Na závěr jednání prezentoval cvičení IZS v Libereckém kraji, které proběhlo v září 2017.

 

Vedoucí ÚOROO: Příští jednání 20.2.2018, 09.30, Praha         

 

Zpracoval: Bohumír Martínek