KE STAŽENÍ

Zápis z jednání Výkonného výboru SH ČMS dne 21. 3. 2019 v Přibyslavi

Přítomni:            

VV SH ČMS: J. Slámečka, R. Dudek, L. Janeba, J. Salivar, J. Bidmon, J. Brychcí, V. Hulec, J. Henc, J. Karger,  R. Kučera, L. Kuběna, O. Lacina, A. Maděra, A. Minář, J. Majer, B. Martínek, J. Orsák, J. Pátek, A. Pazdera, S. Pumprla, J. Zips

Přizváni: J. Aulický, J. Bochňák, M. Čížek, J. Netík, I. Jirota, T. Vosyková, J. Čečrdlová, J. Bernátík, J. 

Černý, Z. Jandová, R. Šimíková, J. Žižka, J. Kubeš, H. Bílková

Omluveni: M. Wagner, V. Švubová, L. Procházka, M. Němečková, M. Brát

Jednání zahájil a řídil starosta SH ČMS Jan Slámečka.

1) Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu jednání

Zapisovatel: Tereza Vosyková

Ověřovatelé: Antonín Maděra, Jiřina Brychcí

 

J. Slámečka přivítal přítomné členy VV SH ČMS, přizvané hosty a omluvil nepřítomné. Následně vyjmenoval seznam předložených materiálů a přednesl program dle pozvánky.

Usnesení č. 21/21-3-2019:      VV SH ČMS schvaluje zapisovatelku a program jednání.

                                                   HLASOVÁNÍ: PRO 21

J. Slámečka vyzval přítomné, aby vyjádřili připomínky k zápisu z jednání VV SH ČMS ze dne 24. 1. 2019. Nikdo neměl připomínky.

 

2) Kontrola plnění usnesení

J. Slámečka vyzval J. Bochňáka, aby se vyjádřil ke kontrole plnění usnesení k bodu 40/14-6-2018.

J. Bochňák sdělil, že tato stížnost je stále v řešení a čeká se na zaslání protokolu od člena ÚKRR J. Říhy.

J. Slámečka informoval o schůzce s p. Kubíkem, heraldikem ze společnosti Alerion, ohledně návrhu nového znaku SH ČMS. Dále informoval o průběhu řešení novelizace Zákona o státních symbolech ČR.

J. Slámečka informoval o proběhlém pracovním jednání Vedení SH ČMS. Přednesl 3 hlavní závěry, které na jednání Vedení SH ČMS vyplynuly z jednání – projednání smluv, nový Statut Kanceláře SH ČMS, všechny změny v rozpočtu projednat na VV SH ČMS.

J. Salivar vznesl připomínky k závěrům z pracovního jednání Vedení SH ČMS. Připomněl, že stále neviděl Zápis z pracovního jednání Vedení SH ČMS ze dne 6. 3. 2019. Dále hovořil o přijatém závěru, že všechny uzavřené smlouvy by měly být předloženy ke kontrole VV SH ČMS a smlouvy, které se mají uzavřít, musí projít kontrolou VV SH ČMS.

J. Slámečka vysvětlil, proč není hotový zápis z pracovního jednání Vedení SH ČMS. Dále hovořil o podrobnějších informacích z pracovního jednání Vedení SH ČMS.

J. Salivar souhlasil s transparentností, ale vyžaduje, aby všechny smlouvy před podpisem, byly předloženy členům VV SH ČMS.

J. Slámečka vznesl dotaz, jak staré smlouvy mají být VV SH ČMS předloženy.

J. Salivar uvedl, že chce vidět všechny platné smlouvy, ze kterých vyplývá nějaké plnění.

O. Lacina souhlasil, aby byl vypracován seznam aktuálních platných smluv.

L. Janeba vznesl připomínku, že je probírán bod Kontrola plnění usnesení a stále není vypracován zápis z pracovního jednání Vedení SH ČMS. Navrhuje, aby tento bod byl vyřešen na dalším jednání VV SH ČMS, až bude hotový Zápis z pracovního jednání Vedení SH ČMS.

Usnesení č. 22/21-3-2019:  VV SH ČMS bere kontrolu plnění usnesení na vědomí. Dále ukládá Kanceláři SH ČMS vypracovat seznam platných smluv.

HLASOVÁNÍ: PRO 21

 

3) Informace z jednání Vedení SH ČMS

Materiál přiložen písemně

J. Slámečka okomentoval zápis z jednání Vedení SH ČMS, které se konalo 12. 2. 2019 a sdělil hlavní závěry z jednání.

J. Slámečka informoval o potřebě odhlasovat změnu výše paušálu pro vedoucí ÚOR, pro vedoucího AZH a členy ÚKRR na částku 5.000,- Kč.

I. Jirota doplnil informace podané J. Slámečkou, že členové, kterých se příspěvek týká a mají od SH ČMS placený telefonní paušál, budou dostávat pouze 3.000,- Kč.

Usnesení č. 23/21-3-2019:  VV SH ČMS souhlasí se změnou poskytování ročního paušálu na cestovní náhrady a telefonní paušál. Paušál ve výši 5.000,- Kč náleží členům VV SH ČMS, vedoucímu AZH a členům ÚKRR. Těm, kteří mají k dispozici služební telefon bude náležet paušál ve výší 3.000,- Kč. Paušál nenáleží starostovi SH ČMS, náměstkům starosty SH ČMS, ředitelům ÚHŠ a CHH.

HLASOVÁNÍ: PRO 21

J. Slámečka sdělil, že plnění úkolů V. sjezdu zaslané od vedoucích ÚOR je nutné upravit a zkompletovat.

Usnesení č. 24/21-3-2019:  VV SH ČMS ukládá Kanceláři SH ČMS zkompletovat jednotlivé materiály zaslané ÚOR do podoby Programu činnosti SH ČMS do roku 2020.

Termín: 13. 6. 2019

HLASOVÁNÍ: PRO 21

J. Slámečka informoval, že plánované jednání Vedení SH ČMS se starosty KSH je nahrazeno dnešním jednáním, na kterém jsou všichni přítomní a z důvodu potřeby projednat plnění Grantu MV ČR č. 9. Dále informoval o společném jednání s DPO SR a s hasiči z Maďarska v Galantě na Slovensku, kde byla podepsána Smlouva o spolupráci s hasiči z Maďarska.

Usnesení č. 25/21-3-2019:  VV SH ČMS bere na vědomí informace z jednání Vedení SH ČMS ze dne 12. 2. 2019.

HLASOVÁNÍ: PRO 21

4) Informace z jednání ÚKRR, průběžná kontrolní činnosti SH ČMS

J. Bochňák informoval o jednání ÚKRR dne 7. 3. 2019. Vyjmenoval body, které byly na jednání řešeny. Představil MP pro provádění kontrolní činnosti VV SH ČMS ve vztahu k organizačním jednotkám – pobočným spolkům SH ČMS. Dále hovořil o stížnosti p. Mošny ohledně vyloučení z SDH.

Usnesení č. 26/21-3-2019:  VV SH ČMS   a) bere na vědomí informace z jednání ÚKRR ze dne 7. 3. 2019.

a) bere na vědomí plán kontrolní činnosti VV SH ČMS 2019

b) schvaluje MP pro provádění kontrolní činnosti VV SH ČMS ve vztahu k organizačním jednotkám – pobočným spolkům SH ČMS.

   HLASOVÁNÍ: PRO 21

5) Výroční zpráva za rok 2018

Materiál přiložen písemně

J. Čečrdlová představila reprezentativní verzi Výroční zprávy za rok 2018, která bude mít formát A5. Vyzvala také členy VV SH ČMS o případné připomínky. Hovořila také o velké komplexní výroční zprávě za rok 2018, která je obsáhlejší a ve formátu A4.

Usnesení č. 27/21-3-2019:  VV SH ČMS bere na vědomí návrh Výroční zprávy za rok 2018 a doporučuje ji k předložení na jednání SS OSH.

HLASOVÁNÍ: PRO 21

6) Činnost Kanceláře SH ČMS, ÚHŠ, CHH a Nadace – hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2018, zaměření činnosti na rok 2019

Materiál přiložen písemně

J. Aulický okomentoval přiložený materiál a zhodnotil, že Kancelář SH ČMS splnila všechny zadané úkoly. Dále hovořil o úkolech Kanceláře SH ČMS na rok 2019. Okomentoval také připravovaný Statut Kanceláře SH ČMS na obsazení pracovních míst Kanceláře SH ČMS. Hovořil také o počtu zaměstnanců a o odchodu do důchodu D. Hladíkové, kterou zastoupí T. Švejdová. Pozici T. Švejdové převzala na poloviční úvazek nová zaměstnankyně Nikola Fenclová. Požádal také VV SH ČMS o navýšení pozice účetní. Požádal také o zjednání nové pracovní pozice Vedoucí úseku hasičských soutěží. Závěrem poděkoval všem zaměstnancům Kanceláře SH ČMS za práci.

J. Henc vznesl dotaz, co bude s Michalem Kolkou, když přijmeme nového pracovníka.

Na toto téma vznikla mezi přítomnými rozsáhlá diskuze.

J. Karger hovořil o potřebě zjednání další nové pozice projektového manažera.

J. Henc upozornil, že je nutné, aby v Kanceláři SH ČMS byl referent pro úsek hasičských soutěží, který se bude aktivně starat a organizovat celou tuto oblast, aby bylo zajištěno MČR v PS a další soutěže.

J. Salivar vznesl dotaz, proč nemá vytýkací dopis, dále hovořil o nutnosti zapracování člověka v úseku hasičských soutěží. Dále podotkl, že je potřeba nejen ekonom, ale i právník a hovořil o možnosti prolínání funkcí, pokud to bude člověk s praxí ve více oborech.

J. Orsák podotkl, že nikdo z přítomných nezaslal na M. Kolku stížnost.

Usnesení č. 28/21-3-2019:  VV SH ČMS   a) bere na vědomí Zprávu o činnosti Kanceláře SH ČMS za rok 2018

HLASOVÁNÍ: PRO 20, PROTI 1

a) ukládá Kanceláři SH ČMS vypracovat tabulku systematizace pracovních míst Kanceláře SH ČMS do příštího jednání VV SH ČMS, která bude navýšena o jednu pozici samostatná mzdová účetní.

HLASOVÁNÍ: PRO 20, ZDRŽEL SE 1   

                                                                      

J. Pátek okomentoval přiložený materiál Výroční zpráva Nadace pro podporu hasičského hnutí.

J. Salivar vznesl připomínky ke konkrétní pasáži v přiložené zprávě Nadace pro podporu hasičského hnutí.

J. Pátek dále přednesl Výroční zprávu Centra hasičského hnutí.

J. Slámečka vznesl návrh, aby J. Pátek předložil tabulku systematizace pracovních míst v CHH.

                                         

Usnesení č. 29/21-3-2019:  VV SH ČMS   a) schvaluje Výroční zprávu CHH za rok 2018 a ukládá řediteli  CHH vytvořit tabulku systematizace pracovních míst v CHH do příštího jednání VV SH ČMS

HLASOVÁNÍ: PRO 20, PROTI 1

a) schvaluje Výroční zprávu Nadace pro podporu hasičského hnutí za rok 2018

HLASOVÁNÍ: PRO 21

 

J. Karger zhodnotil činnost ÚHŠ za rok 2018 a přednesl Výroční zprávu ÚHŠ JK.

Usnesení č. 30/21-3-2019:  VV SH ČMS schvaluje Výroční zprávu Ústřední hasičské školy v Jánských Koupelích za rok 2018.

HLASOVÁNÍ: PRO 21

 

M. Čížek také zhodnotil činnost ÚHŠ za rok 2018. Dále vyjmenoval hlavní body činnosti.

J. Salivar vznesl připomínku, že ve Výroční zprávě obou ÚHŠ není ekonomická sekce.

M. Čížek zodpověděl, že zatím nemají hotové účetní závěrky. Proto ve Zprávě tato čísla nejsou.

J. Slámečka se připojil k připomínce na chybějící ekonomickou zprávu a dále hovořil o spolupráci ÚHŠ JK s HZS.

J. Karger informoval o nových webových stránkách a možného přihlašování online.

Usnesení č. 31/21-3-2019:  VV SH ČMS schvaluje Výroční zprávu Ústřední hasičské školy v Bílých Poličanech za rok 2018.

HLASOVÁNÍ:  PRO 21

 

7) Zpráva o hospodaření SH ČMS za rok 2018

Materiál přiložen písemně

I. Jirota okomentoval přiložený materiál Komentář k plnění rozpočtu SH ČMS za rok 2018 a Rozpočet SH ČMS za rok 2018. Dále hovořil o Pohledávkách OSH vůči SH ČMS a vyjmenoval OSH, která ještě nezaplatila. Termín zaplacení pohledávky je 31. 3. 2019. Dále přednesl žádost OSH Jeseník o odklad zaplacení pohledávky do 10. 4. 2019.

J. Salivar vznesl dotaz na konkrétní část v Komentáři k plnění rozpočtu SH ČMS ohledně vysvětlení splácení půjček a ohledně rozpočtu na akci Pyrocar 2018.

I. Jirota dotaz částečně zodpověděl, protože u sebe neměl všechny podklady.

Usnesení č. 32/21-3-2019:  VV SH ČMS schvaluje odklad zaplacení členských příspěvků OSH Jeseník do 10. 4. 2019. 

HLASOVÁNÍ: PRO 18, PROTI 2, ZDRŽEL SE 1

 

Usnesení č. 33/21-3-2019:  VV SH ČMS bere na vědomí návrh zprávy o hospodaření a doporučuje ke schválení na SS OSH.

HLASOVÁNÍ: PRO 20, ZDRŽEL SE 1

                                                                      

8) Kontrola plnění usnesení V. sjezdu SH ČMS

J. Slámečka sdělil, že tento bod byl probrán v bodu Kontrola plnění usnesení a bylo rozhodnuto, že Kancelář SH ČMS vypracuje souhrnný materiál Plnění usnesení V. sjezdu do roku 2020.

 

9) Příprava Shromáždění starostů OSH

J. Slámečka vyzval přítomné, aby nahlásili členy návrhové komise jednotlivých krajů. Dále vyjmenoval body dle pozvánky a určil, kdo bude k těmto bodům vystupovat.

VV SH ČMS

p. Janeba

Praha

p. Wagner

Středočeský

p. Jankovský

Jihočeský

p. Marek

Plzeňský

p. Veith

Karlovarský

p. Hubáček

Liberecký

p. Černý

Královéhradecký

p. Vondruška

Pardubický

p. Růžička

Vysočina

pí. Dopitová

Olomoucký

p. Hlavinka

Zlínský

p. Pumprla

Moravskoslezský

p. Orság

Ústecký

p. Henc

Jihomoravský

pí. Fabiánová

Usnesení č. 34/21-3-2019:  VV SH ČMS souhlasí s předloženou pozvánku na SS OSH.

HLASOVÁNÍ: PRO 21

10) Příprava MČR Plamen a dorostu, MČR v PS, MČR v klasických disciplínách CTIF, MČR ve vyprošťování 2019 – rozpočet

 J. Bidmon informoval o průběhu příprav MČR Plamen a MČR Dorostu.

J. Henc sdělil podrobnosti průběhu příprav MČR v PS.

J. Orsák přednesl informace o přípravě MČR v klasických disc. CTIF.

J. Aulický informoval o průběhu příprav MČR ve vyprošťování.

Usnesení č. 35/21-3-2019:  VV SH ČMS bere na vědomí informace o průběhu příprav MČR Plamen, MČR Dorostu, MČR v PS, MČR v klasických disciplínách CTIF a MČR ve vyprošťování.

HLASOVÁNÍ: PRO 21

11) Řešení Grantu MV č. 9

J. Slámečka sdělil, že MV již zaslalo rozhodnutí o grantech. Dále informoval, že KSH bude zaslána záloha ve výši 150 000,- Kč na mzdové prostředky zaměstnanců. Dále vyjmenoval ty KSH, které už mají uzavřené pracovní smlouvy se zaměstnanci. Dále starosta SH ČMS vyzval přítomné starosty KSH, kteří ještě nemají uzavřené pracovní smlouvy s pracovníky.

Usnesení č. 36/21-3-2019:  VV SH ČMS bere na vědomí informace o realizování úkolu a podepsání smluv se zaměstnanci KSH a ukládá starostům KSH, kteří ještě nemají uzavřené pracovní smlouvy, aby tak učinili v co nejkratší možné době.

HLASOVÁNÍ: PRO 21

J. Karger požádal také o zaslání zálohy ve výši 150 000,- Kč, kterou obdrží jednotlivá KSH oběma ÚHŠ a CHH .

Usnesení č. 37/21-3-2019:  VV SH ČMS souhlasí se zasláním zálohy ve výši 150 000,- Kč ÚHŠ JK, ÚHŠ BP a CHH.

HLASOVÁNÍ: PRO 21

12) Projednání harmonogramu přípravy VI. sjezdu SH ČMS

J. Aulický informoval o návštěvě Výstaviště Brno – Rotunda, kde se bude VI. sjezd konat. Podal informace o ubytování, parkování a stravě.

L. Janeba okomentoval materiál Harmonogram VI. sjezdu. Rozšířil organizační výbor o J. Bidmona.

Usnesení č. 38/21-3-2019:  VV SH ČMS po rozpravě k tomuto bodu a po projednání jeho doplňků SCHVALUJE Harmonogram                                                        přípravy a konání VI. sjezdu SH ČMS a ukládá Výkonnému výboru SH ČMS předložit tento materiál Shromáždění starostů OSH dne 13. dubna 2019.

HLASOVÁNÍ: PRO 21

13) Návrhy na vyznamenání

J. Slámečka předložil návrhy na vyznamenání a požádal o schválení. Upozornil, aby starostové KSH řádně kontrolovali návrhy na vysoká vyznamenání.

J. Zips podotkl, že u vysokých vyznamenání stále chybí více informací o oceněných.

Usnesení č. 39/21-3-2019:  VV SH ČMS jednomyslně schvaluje předložené návrhy na vyznamenání.

HLASOVÁNÍ: PRO 21

 

14) Informace o hospodářských výsledcích HVP, a. s.

H. Bílková informovala o proběhlém auditu a o splnění hospodářského výsledku, který umožní HVP, a.s. navýšit kapitál společnosti.

J. Kubeš doplnil informace pí. Bílkové ohledně hospodářského výsledku. Dále informoval o plánování Valné hromady HVP, a.s. na 20. 4. 2019.

J. Brychcí vznesla dotaz, jestli je možné vybavit OSH nůžkovými stany, na kterých by plachta nesla loga HVP, a.s., v rámci propagace.

L. Janeba vznesl dotaz, proč při dobrých výsledcích, nechtěla HVP, a.s. přispívat na Hasičské noviny a Alarmrevue.

H. Bílková odpověděla, že omezení správní režie je i u reklamy a prezentace.

 

Usnesení č. 40/21-3-2019: VV SH ČMS bere na vědomí informace od zástupců HVP, a.s. Josefa Kubeše a Heleny Bílkové a žádá o předložení zprávy o hospodaření na SS OSH.

HLASOVÁNÍ: PRO 21

J. Slámečka informoval o nutnosti obsadit 1 člena představenstva HVP, a.s. a 2 členy DR HVP, a.s. Vedení SH ČMS navrhuje jako člena DR HVP, a.s. p. Libora Beneše.

L. Beneš přednesl svůj životopis.

J. Salivar vznesl připomínku, že se na jednání Vedení SH ČMS na nikom neshodli.

J. Slámečka oponoval, že na pracovním jednání Vedení SH ČMS dne 6. 3. 2019 byly předloženy dva životopisy a shodli se na p. L. Benešovi.

A. Maděra vznesl dotaz, jak lze člena DR HVP, a.s. odvolat v případě, že by neplnil své povinnosti.

L. Janeba odpověděl, že člena DR HVP, a.s. schvaluje i odvolává VH HVP, a.s. Dále sdělil, že je nutnost alespoň jednoho člena DR HVP, a.s. obsadit.

J. Salivar požádal o reference na L. Beneše.

J. Orsák doplnil informace o L. Benešovi a jeho chování vůči hasičům.

J. Henc navrhl jako druhého člena DR HVP, a.s. J. Brychcí.

Usnesení č. 41/21-3-2019:  VV SH ČMS doporučuje Libora Beneše a Jiřinu Brychcí za členy DR HVP, a.s.

HLASOVÁNÍ: PRO 21

J. Slámečka navrhuje, aby byl obnoven mandát dvěma členům J. Kopáčové a p. Křivohlávkovi. Navrhuje snížit stav DR HVP, a.s. na 5 členů, který musí odsouhlasit VH HVP, a.s.

K tomuto tématu se vedla mezi členy VV SH ČMS diskuze.

Usnesení č. 42/21-3-2019:  VV SH ČMS souhlasí s navržením snížení počtu členů DR HVP, a.s. na 5 členů a s obnovením mandátu pí. Kopáčové a p. Křivohlávkovi.

HLASOVÁNÍ: PRO 20, ZDRŽEL SE 1

 

15) Různé

M. Čapek představil výsledky činnosti HS media za rok 2018. Dále požádal pro pivovar Litovel o souhlas se zaregistrováním Hasičské 11. Dále požádal o změnu smlouvy, aby HS media v roce 2019 nadále dostávala 60% ze zabezpečených komerčních prostředků.

L. Lahoda informovala o projektu Hasičský fanshop, který by fungoval jako e-shop a spravoval by ho HS media. Dále informovala o možné spolupráci s radiem Frekvence a1, s nápoji Smarty a Šprt od společnosti DM LIFE, s.r.o. a s prodejnou automobilů Autopalace group a s možnou spoluprací se sázkovou kanceláří.

J. Brychcí vznesla dotaz, jestli bude pokračovat spolupráce s deníky a s Vltava Labe media.

J. Čečrdlová podotkla, že požádala starosty OSH o zhodnocení spolupráce s deníky, ale dostala pouze 20 odpovědí.

L. Lahoda odpověděla, že smlouva s deníky byla podepsána i na rok 2019.

Usnesení č. 43/21-3-2019:  VV SH ČMS schvaluje pokračování smlouvy s HS media.

HLASOVÁNÍ: PRO 21

 

Usnesení č. 44/21-3-2019:  VV SH ČMS schvaluje, že finanční nastavení smlouvy s HS media zůstane v roce 2019 stejné jako v roce 2018.

HLASOVÁNÍ: PRO 20, ZDRŽEL SE 1 

 

Usnesení č. 45/21-3-2019:  VV SH ČMS uděluje formální souhlas se zaregistrováním značky Hasičská 11 a ukládá Kanceláři SH ČMS vypracovat tento souhlas.

HLASOVÁNÍ: PRO 19, ZDRŽEL SE 2

 

Usnesení č. 46/21-3-2019:  VV SH ČMS nesouhlasí s kontaktováním komerčního partnera sázkové kanceláře.

HLASOVÁNÍ: PRO 21

J. Slámečka informoval o proběhlém jednání s firmou Blažek, který otevře vzorkovou prodejnu v Olomouci, kde bude možnost změřit míry a objednat pánskou uniformu.

J. Brychcí podotkla, že na dámských uniformách chybí více kapes, doporučuje přizpůsobit dle pánské uniformy – vnitřní kapsy.

L. Janeba podotkl, že pivovar Litovel údajně nesouhlasí s dělením finančních prostředků mezi HS media a SH ČMS. Vznesl tedy dotaz, o jakou částku budeme dostávat od HS Media méně.

J. Slámečka odpověděl, že při nesplnění marketingových cílů pro následující sezony, může Litovel vyžadovat sankce za každou akci, kde k porušení dojde.

J. Henc představil nové vzorové propozice PS, dále požádal o prodloužení termínu přestupů do 10. 4. 2019.

A. Pazdera okomentoval konkrétní změny ve vzorových propozicích a podotkl, že není hotová nová směrnice hasičských soutěží.

J. Henc vysvětlil, proč není ještě zpracovaná směrnice hasičských soutěží.

Usnesení č. 47/21-3-2019:  VV SH ČMS schvaluje vzorové propozice PS 2019, včetně přílohy č. 1. Dále VV SH ČMS schvaluje prodloužení termínů přestupů do 10. 4. 2019.

HLASOVÁNÍ: PRO 20, ZDRŽEL SE 1

J. Bidmon požádal o schválení nové směrnice činnosti s kolektivy Mladý hasič. Poukázal na změny, které jsou v této směrnici zahrnuty.

A. Pazdera navrhl, aby se směrnice dnes neschvalovala a nabídl se, že pomůže s opravami některých termínů.

Na toto téma se vedla mezi členy VV SH ČMS diskuze.

Usnesení č. 48/21-3-2019:  VV SH ČMS neschvaluje směrnici činnosti s kolektivy Mladý hasič a ukládá ji po úpravě předložit na dalším jednání VV SH ČMS.

HLASOVÁNÍ: PRO 21

J. Aulický informoval o reprezentaci SH ČMS na veletrhu Pyros na výstavišti v Brně. Bude připravena smlouva, aby SH ČMS nemuselo hradit umístění stánku a aby hasiči měli levnější vstupné.

J. Černý informoval o akci Přípravky, které v letošním roce realizují na zámku Nebílovy. Požádal OSH a KSH, aby se v případě zájmu přihlásily.

J. Slámečka poděkoval organizátorům plesu SH ČMS v Ostravě. Dále poděkoval i řediteli HZS MSK.

J. Slámečka informoval o plánované akci Hasičská pouť na Sv. Hostýn, která se bude konat dne 27. 4. 2019. Dále požádal o udělení Řádu Sv. Floriána pro arcibiskupa Mons. Jana Graubnera.

Usnesení č. 49/21-3-2019:  VV SH ČMS schvaluje udělení Řádu Sv. Floriána pro arcibiskupa Mons. Jana Graubnera.

HLASOVÁNÍ: PRO 18,  PROTI 1, ZDRŽEL SE 2

 

J. Slámečka informoval o podepsání smluv s OSA a TOI TOI.

Usnesení č. 50/21-3-2019:  VV SH ČMS bere na vědomí informace o podepsání smluv se společností OSA a TOI TOI.

HLASOVÁNÍ: PRO 20, ZDRŽEL SE 1

 

J. Slámečka předložil ke schválení Metodický pokyn starosty SH ČMS k poskytování příspěvků jednotlivcům a družstvům na reprezentaci SH ČMS

Usnesení č. 51/21-3-2019:  VV SH ČMS schvaluje Metodický pokyn starosty SH ČMS k poskytování příspěvků jednotlivcům a družstvům na reprezentaci SH ČMS.

HLASOVÁNÍ: PRO 21

 

16) Závěr jednání

J. Slámečka poděkoval na závěr všem zúčastněným za práci a aktivní přístup při jednání.

Předsedající:                   Jan Slámečka                   ___________________

Zapisovatelka:                Tereza Vosyková            ___________________

Ověřovatelé:                   Jiřina Brychcí                   ___________________

Antonín Maděra             ___________________