Zřizuje se zpravidla na úrovni Sdružení. Na úrovni okresu zpravidla působí jen jeden člen, pověřený péčí o historii a muzejnictví v podmínkách okresu. Tento však dle vlastní iniciativy může spolupracovat s funkcionáři, kteří pečují o sbírky v regionálních muzeích, síních tradic nebo se sběrateli. Pověření členové zastupují jednotlivé OSH na odborné konferenci.

Odborná rada historie a muzejnictví mimo úkolů na úseku historie a muzejnictví bude za pomoci OSH a jednotlivých sekcí provádět a řídit ve spolupráci s Centrem hasičského hnutí Přibyslav sbírkotvornou činnost, práci kronikářů v SDH a OSH, vydávání publikací historie jednotlivých OSH a budování malých muzeí a síní tradic v SDH i OSH.

 • Odborná rada pro historii a muzejnictví pomáhá CHH zajišťovat:
 • zpracování historie na ústřední úrovni podle stanovených mezníků
 • zhodnocení spolupráce s CTIF od r. 1900 a její pokračování
 • rozvíjení muzejní činnosti jak v CHH, tak v malých muzeích a síních tradic
 • doplňování Síně mezinárodní spolupráce, knihovny, archivu CTIF, jakož i rozvíjení spolupráce s historiky CTIF
 • metodické řízení kronikářů krajů, okresů, okrsků a SDH
 • vydávání publikací o historii na všech stupních za pomoci Nadace pro podporu hasičského hnutí v ČR 7
 • spolupráci s ústředním aktivem Zasloužilých hasičů SH ČMS, jakož i s aktivy ZH v krajích a okresech
 • metodické řízení sběratelů historických předmětů jak členů, tak nečlenů SH ČMS

Dále je úkolem rady:

 • pokračovat v nastoupené spolupráci se zahraničními historiky v rámci CTIF a jednotlivými hasičskými muzei doma i v zahraničí
 • metodicky řídit a zabezpečovat služby pro sběratele historických předmětů (filatelie, autíčka, přilby, odznaky, apod.), převážná činnost zde bude zcela na zájmovém principu a její pojetí otevřené i pro nečleny SH ČMS a realizované převážně na komerční báze
 • spolupracovat s Nadací na podporu Centra hasičského hnutí v Přibyslavi.