ZÁPIS KE STAŽENÍ 

Přítomni za ÚORHiM:

Václav Liška, Petra Myslínová Cejpková, František Polák, Miroslav Kružík, Ladislav Dvořák, Karel Boháč, Jan Štalmach, Rudolf Sirotek, Josef Nitra

Omluveni: Jakub Černý, Martin Holčík

Průběh jednání:

1/ Zahájení – jednání bylo zahájeno p. Václavem Liškou, vedoucím ÚORHiM, v 10.41 hod. přivítáním přítomných.

2/ Kontrola zápisu z minulého jednání

 • Nominace p. Holčíka do ÚORHiM jakožto zástupce Zlínského kraje byla zaslána.
 • Liška podal informaci o plánech na doplnění rady – kromě pana Holčíka je zvažován také pan Svoboda z Jihomoravského kraje a nová paní ředitelka CHH Přibyslav, jež nastupuje do funkce 1. května 2022.
 • Filatelie pro mladé hasiče – brožura byla vydána a rozdána členům Ústředního výkonného výboru SH ČMS i všem okresním starostům na Shromáždění starostů.
 • Úkol č. 1/1 – splněno.
 • Úkol č. 2/1 – trvá, termín prodloužen do konce září 2022 na další jednání rady.
 • Úkol č. 3/1 – žádné nové náměty nebyly ÚORHiM dodány, v činnosti bude postupovánu dle plánu práce připraveného na rok 2023.
 • Úkol č. 5/1 – termín posunut do 1. října 2022.
 • Úkol č. 6/1 – vrámci námětů na publikační činnost předložil p. Václav Liška myšlenku vytvoření publikace zaměřené na místa paměti připomínající hasiče, tzn. hroby, pamětní desky, pomníčky atd. Žádá přítomné, aby do 10. června 2022 zaslali na jeho email náměty na tato místa. Pan Nitra k tomuto uvedl, že při realizaci pamětních hasičských jízd docházelo k obnovení nějakého pietního místa a přislíbil zaslat p. Liškovi příspěvek (Majer).
 • V souvislosti s publikační činností dostali všichni členové rady na dnešním jednání publikaci „Ohňový patent“ (autor Petra Myslínová Cejpková). Křest publikace proběhne v rámci Hasičských slavností v Litoměřicích. Zde také proběhne křest publikace pana Nitry – Světové požáry a p. Lukše – Vyznamenání.
 • Úkol č. 7/1 – hasičské pozvánky – informaci podal p. Sirotek – optal se, zda je možné využít i některé materiály z knihy, kterou již dříve vydal dr. V. Liška, pan Liška v tom nevidí žádný problém a oba členové rady se dohodnou, co využít.
 • Úkol č. 8/1 – významná hasičská výročí – informaci podal p. Liška – na podzimním Shromáždění starostů bude představeno 150 let hasičského názvosloví. Pan Nitra je požádán, zda by dodal dvě nebo tři výročí pro příští rok. V roce 2023 uplyne 350 od vynálezu konopné hadice, avšak nejde o české výročí. Úkol trvá. Vedoucí rady prosí přítomné, aby se zamysleli nad případnými náměty.
 • Úkol č. 10/1 – klatovská stříkačka – na úkolu pracuje p. Holčík. Jelikož k zaslanému úvodu do publikace o parních stříkačkách nikdo nezaslal žádné připomínky, měla by publikace „Parní stříkačky na pohlednicích“ vyjít v letošním roce. Nyní prochází druhou korekturou. Pan Liška děkuje za zapůjčení pohlednic panu Františku Pokornému.
 • Seminář historiků a kronikářů – informaci podal p. Liška – proběhl v lednu 2022 na zámku Řitka (okres Praha-západ). Akce byla hodnocena velmi kladně. V sobotu 29. října 2022 se bude podobná akce konat na okrese Pelhřimov – vedoucí rady o této akci jednal i se starostou KSH Vysočina – čestným starostou SH ČMS J. Slámečkou, který jí vyjádřil podporu. V rámci setkání proběhne jednání ÚORHiM. Na konci února 2023 se uvažuje již o třetím setkání historiků a kronikářů v Pardubickém kraji, které se uskuteční buď na pardubické radnici či v městské zasedací místnosti. S Josefem Bidmonem – starosta KSH je dojednáno, že se akce bude konat ve spolupráci s Krajským sdružení hasičů Pardubického kraje – termín bude upřesněn.
 • „Hasičský prapor – náš symbol“ – Liška podal informaci o realizaci jak knihy, tak i setkání s řediteli hasičských muzeí na toto téma. V současné době máme kapitolu o sokolských praporech. Proběhlo jednání s paní ředitelkou muzea v Havlíčkově Brodě, na němž bylo dojednáno, že by příští rok proběhla v muzeu výstava, na níž by byly zapůjčeny prapory z Přibyslavi a některé prapory sokolské z Tyršova domu. Výstava by byla pořádána jako společný projekt hasičů a muzea.
 • Úkol 1/2 – hasičské názvosloví – úkol uzavřen, nebyly zaslány žádné podněty. Za finální zpracování úkolu zodpovídá vedoucí + tajemnice rady.
 • Úkol 2/2 – návrh vlaječky – změněno na 8. června 2022 (je třeba uzavřít v Litoměřicích).

3/ Plán jednání s vedoucími okresních odborných rad historie – na jednání Shromáždění starostů byla předložena vedoucím ÚORHiM všem přítomným starostům OSH a KSH tabulka s žádostí o vyplnění vedoucího krajské / okresní odborné rady historie a jeho kontaktními údaji, popř. uvést osobu z VV pověřenou historií a sběratelstvím, pokud není ustanovena odborná rada. Je zde plán, aby v prvé polovině příštího roku byli vedoucí okresních a krajských rad historie svoláni a probrány s nimi jejich představy, připomínky atd.

4/ Vyhlášení soutěže hasičských kronikářů – všem členům rady byl předložen písemný materiál s koncepcí vyhlášení nového ročníku této soutěže, jež několik let nebyla aktivována. Je snahou navázat na původní rozsah této soutěže a o zapojení nových tvůrců. Proti zvoleným tematickým okruhům není z řad členů rady žádných námitek. Vedoucí rady doporučuje propagaci, a sice prostřednictvím webového portálu SH ČMS (zajistí tajemnice rady u pí. Ireny Špačkové), rozeslání Kanceláří SH ČMS na jednotlivá okresní a krajská sdružení, dále otištění v Hasičských novinách a zveřejnění na Facebooku úseku historie a muzejnictví. Rovněž bude zasláno do Hasičovo. Tajemnice rady taktéž zajistí u kolegy Jakuba Černého, aby vyhlášení této soutěže bylo koncipováno jako Zpráwy č. 2 s tím, že jejich výtisk bude poskytnut návštěvníkům v Litoměřicích.

 

Úkol č. 1/3: Zajištění rozeslání a medializaci vyhlášení soutěže hasičských kronikářů. Odpovídá: tajemnice rady Petra Myslínová Cejpková

Příspěvky účastníků soutěže budou zasílány na adresu tajemnice rady (emailovou či poštovní) do 30. listopadu 2022.

Usnesení č. 3/1: ÚORHiM schválila vyhlášení XV. ročníku soutěže hasičských kronikářů.

 

5/ Různé

 • Vedoucí rady podal informaci o přípravě projektu NAKI III, kam by bylo možno zahrnout také již zmíněnou publikaci „Místa paměti na hasiče“
 • Pan Liška podal informaci o jednání s panem senátorem Oberfalzerem, předběžně bylo dojednáno, že by na sklonku roku mohlo proběhnout setkání v Senátu. V tuto chvíli jde o nástin této myšlenky.
 • Publikace o hasičském muzeu Vizovice – p. Jan Černý udělal pracovní verzi, nyní se čeká na vyjádření p. Štalmacha a jeho podněty a připomínky.
 • Pan Polák pozval všechny přítomné na otevření svého muzea ve Hvožďanech. Pozvánka bude zaslána elektronicky.
 • Liška podal informaci, že nyní je možno zajistit výrobu brožurek k různým seminářům cestou spolupráce s Památkovou komorou za režijní cenu.
 • Pan Nitra podal informaci o své nové publikaci „Světová požáry, města v ohni“. Požádal přítomné o náměty do „Hasičského čtení“ na téma „Co dělají hasiči, když nehasí“. Pan Liška doplnil, že by bylo možné tyto texty vydat jako samostatnou brožuru, kde by byly zahrnuty kulturní a další aktivity hasičských sborů (loutková divadla, masopusty atd.). Pan Boháč v této souvislosti uvedl tradici ze svého okolí, kdy hasiči chodili s prapory tzv. na družbu do vedlejší vesnice.
 • Pan Nitra dále podal informaci o přípravě výročí na rok 2024 (SDH Velvary), ke 160. výročí českého hasičstva. Na rok 2025 připadá výročí od založení prvního hasičského sboru na území Rakouska-Uherska, jedná se o Zákupy, avšak šlo o sbor německý.
 • V sobotu 7. května 2022 proběhne v Chebu setkání Karlovarského kraje s historickými prapory, které se zúčastní vedoucí Rady pan Liška.
 • Na setkání ředitelů hasičských muzeí v Kolibě (Litoměřice) dne 9. června 2022 by mělo být sděleno, že každé muzeum se může zúčastnit setkání praporů v Přibyslavi příští rok.

6/ Další jednání ÚORHiM – vedoucí rady navrhl jako termín setkání čtvrtek 9. června 2022 od 14.30 na výstavišti v Kolibě, kam bylo svoláno jednání ředitelů hasičských muzeí s tím. Jak již bylo zmíněno, další jednání pak proběhnou v rámci plánovaných setkání historiků a kronikářů, a sice 29. října 2022 a koncem února 2023.

7/ Poděkování – vedoucí rady poděkoval odstupujícímu řediteli CHH, p. Jiřímu Pátkovi, za jeho dlouholetou práci pro hasičstvo (nejen) v oblasti historie. Jako poděkování byla předána publikace „Ohňový patent“. Rada historie pevně věří, že  v nastavené spolupráci v oblasti CHH bude pokračováno i s novou paní ředitelkou.

8/ Závěr jednání – jednání bylo ukončeno p. Václavem Liškou ve 12.52 hod., který poděkoval všem za účast a popřál šťastnou cestu domů.

Za ÚORHiM: doc. Václav Liška, v. r.

Zápis vyhotovila: Petra Myslínová Cejpková