ZÁPIS KE STAŽENÍ

Přítomni: dle prezenční listiny

Průběh jednání:

1/ Zahájení – jednání bylo zahájeno vedoucím rady, doc. Václavem Liškou, ve 12.10, který přivítal přítomné a vyslovil poděkování vedení Muzea jižního Plzeňska Blovice za možnost uskutečnění jednání v rámci Kolokvia Hasičská historie.

2/ Plán práce na rok 2024 – přítomným členům rady byl předložen návrh plánu práce na rok 2024. Pro rok 2024 je počítáno s vyhlášením nového ročníku soutěže „Kronikář“ a s vyhodnocením ročníku stávajícího, dále je počítáno se zapojením členů rady do festivalu Open House a realizací knihy Hasičský dům na Vinohradech, přípravou odborné publikace pro moderní badatele či seminářem pro zájemce o historii. Druhé setkání s vedoucími okresních a krajských rad historie by se uskutečnilo pravděpodobně v únoru 2025. V současné době probíhá v několika okresech /i krajích/ proces zakládání nových odborných rad historie, tudíž budou pozvání i jejich vedoucí dle aktualizovaného seznamu / k 31.12.2024/.

Rovněž probíhají práce na knize „Hasičská muzea u nás“ (J. Nitra).

Z úkolů pro rok 2023 zbývá splnit jediný a to Hodnocení práce ÚOR HiM v roce 2023, které připraví vedoucí rady s tajemnicí rady. Toto hodnocení bude zasláno per rollam členům rady, po zaslání doplnění a připomínek tak vznikne definitivní verze hodnocení.

Usnesení č. 7/1: ÚORHiM schvaluje plán práce na rok 2024 dle návrhu. Vedoucí rady je pověřen předložením schváleného plánu práce Ústřednímu výkonnému výboru SH ČMS.

3/ Vznik prvních hasičských sborů – vedoucí rady vyslovil poděkování Mgr. Miroslavu Kružíkovi, který k materiálu J. Nitry doplnil archivářský postup, kterak mohly vznikat spolky v období Rakouska-Uherska. Vedoucí rady navrhuje, aby zkrácená forma článku byla publikována v Hasičských novinách do konce tohoto roku  a v širším pojetí pak v Hasičském čtení na jaře 2024 . Proti tomuto návrhu není námitek.

Usnesení č. 7/2: ÚORHiM schvaluje předložený materiál jako své oficiální stanovisko a ukládá vedoucímu rady, aby první část předložil Ústřednímu výkonnému výboru SH ČMS a požádat o publikování v Hasičských novinách, a rovněž ukládá p. Josefu Nitrovi tento materiál publikovat v Hasičském čtení.

4/ Propagace malých hasičských muzeí – vedoucí rady seznámil přítomné s výsledkem jednání s firmou, jež připravila virtuální prohlídku v Přibyslavi /PanoPro virtuality/. Primárním záměrem je připravit podobnou prezentaci Hasičského domu pro projekt Open House. Vedoucí rady vznesl dotaz na zástupce firmy, zda by podobnou prezentaci byli ochotni udělat také pro malá hasičská muzea, s čímž dle jejich slov jejich obchodního ředitele není problém /a jsou ochotni dojet do různých muzeí po celé republice/. Podpora vytvoření těchto videí by byla hrazena z fondu Nadace Přibyslav. Vzorové video z malého hasičského muzea v Líšnici u Žamberka by mohlo být představeno ještě v letošním roce, zde by finance poskytla obec Líšnice (předjednáno vedoucím rady se starostou obce).

Vedoucí rady předložil přítomným členům seznam předvytipovaných hasičských muzeí malého rozsahu s tím, že tento seznam je možno na základě dalších námětů upravit a doplnit. Některé změny byly zapracovány přímo na místě jednání, případné další připomínky či podněty by měly být zaslány na email tajemnice rady nejpozději do konce září t. r.

Úkol č. 1/7: Nejpozději do konce září t. r. zaslat na email tajemnice rady podněty a doplnění k představenému seznamu hasičských muzeí vytipovaných pro možnosti 3D propagace.

 

5/ Požární vlak – v tomto bodě seznámil vedoucí rady s daty a místy, kdy a kde proběhne zastavení požárního vlaku. Jedná se o následující termíny a lokace:

  9. září 2023: Praha-Vršovice

16. září 2023: Česká Třebová

17. září 2023: Trutnov

23. září 2023: Bohumín

30. září 2023: Liberec

6/ Závěr – vedoucí rady poděkoval všem přítomným za konstruktivní jednání a za veškerou dosavadní spolupráci. Jednání bylo ukončeno ve 13.00 hod.

Za Ústřední odbornou radu historie a muzejnictví:

 

Doc. Václav Liška, v. r.

Vyhotovení zápisu: Petra Myslínová Cejpková