Téma č. 1: Hasičské mládí /všechna rozhodnutí a doporučení jsou pouze návrhy/

Martin Prechtl (SDH Bělov): Historie budoucnosti

Bohatá studie týkající se otázky hasičského mládí od doby vzniků prvních hasičských sborů, autor prokázal hloubkový zájem o téma, jehož výstupem je velmi čtivý text věnující se rozvoji aktivit hasičské mládeže, nechybí citace, přílohy či poznámkový aparát. Vytknout snad lze jediné, a to nezarovnání do pravého bloku /je pouze zarovnání vlevo, což působí poněkud rušivě s ohledem na celkovou preciznost této práce/.

Vhodné na vydání samostatné brožury s touto tématikou.

Rozhodnutí : Vítězná práce v této kategorii – jedinečnost a kvalita.

Jan Dumbrovský (SDH Háj ve Slezsku): 50. výročí Hry Plamen

Komplexní článek týkající se 50. výročí Hry Plamen, doplněný o vzpomínky – citované vzpomínky přímých aktérů, fotografie, poutavě napsáno.

Doporučení: 2. místo

Josef Nitra (SDH Braník): Rozhovor s Františkem Podolníkem

Rozhovor se zakladatelem Hry Plamen přibližující okolnosti vzniku Plamene, určitého symbolu soutěžní činnosti Mladých hasičů, doplněno o fotografie, nevýhodou může být malý rozsah textu.

Doporučení: 3. místo

Téma č. 2: Podnikové hasičské sbory

Martin Prechtl (SDH Bělov): Podnikové hasičské sbory: Ochránci výrobních závodů s letitou tradicí

Autor napsal velmi zajímavou práci, v níž se věnuje prvopočátkům vzniku podnikových (tehdy továrních) hasičských sborů, nepřináší suchá fakta, ale používá zajímavý styl psaní, poutavý, avšak neztrácející odborný charakter, práce je doplněna o historické fotografie a další přílohy, nechybí poznámkový aparát, zajímavé grafické zpracování, zdroje. Vytknout (stejně jako v případě autorova příspěvku k tématu Hasičské mládí) lze opět jen chybějící pravé zarovnání, vyzdvihnout však lze autorovu preciznost, s níž přistupuje ke zpracování daného tématu.

Rozhodnutí:    Vítězná práce v kategorii.

Téma č. 3: Volné téma

Diana Veselá (SDH Valachov): Videokronika SDH Valachov

Zajímavé a moderní zpracování novodobých dějin SDH Valachov v podobě sestřihu zajímavých momentů dětských akcí, vše osvěženo dynamickou a svěží hudbou, autorka zaslala doprovodný komentář k videokronice.

Doporučení: Udělit Čestného uznání ÚORHiM za neobvyklý a zajímavý nápad, jenž může být inspirací pro inovaci dalších ročníků Soutěže hasičských kronikářů.

Petr Štěpánek (SDH Votice): 150 let SDH Votice

Autor předložil zajímavou práci, jež je v podstatě průvodcem k výstavě z dějin SDH Votice. Tato výstava byla prezentována ve votickém klášteře ve dnech 6. září až 29. prosince 2023. Kladen důraz zejména na grafické zpracování s velkým počtem historických fotografií a dalších dokumentů.

Doporučení: Udělit Čestného uznání ÚORHiM za zajímavou koncepci a precizní grafické provedení.

Milada Vlčková (SDH Bezděčín): O kronice SDH Bezděčín

Autorka přináší velmi zajímavé povídání o kronice Sboru dobrovolných hasičů Bezděčín – zaobírá se koncepcí kroniky, obsahem i jejím poselstvím pro další generace. Práce není velkého rozsahu, vykazuje drobné stylistické nedostatky, avšak jedná se o ojedinělý text, jenž svým nápadem přináší možnost samostatného tématu v soutěži hasičských kronikářů – tedy postup při kompletaci kroniky sboru dobrovolných hasičů.

Doporučení: Udělit Čestného uznání ÚORHiM za ojedinělý nápad propojující naučné i beletristické prvky.

Jana Špačková (SDH Ješetice): Sbor dobrovolných hasičů Ješetice 1923 – 2023

Graficky a přehledně zpracovaná brožura s klíčovými momenty z dějin SDH Ješetice, doplněno o historické fotografie nejen ze života členů SDH, ale také o pozvánky, diplomy či techniku. Vynikající je zejména jazyková část – kvalitní stylistický projev a čtivost textu.

Rozhodnutí: Vítězná práce v kategorii, zajímavý nápad.

Tomáš Čeřovský, Martin Vágenknecht.:

120 let života Sboru dobrovolných hasičů Mlázovice

Jedná se o elektronickou kroniku sboru chronologicky a přehledně mapující dějiny mlázovických hasičů od doby, kdy ještě sbor nebyl založen, až po současné dějiny. Kronika přináší opravdu bohatou výpověď z dějin sboru, nechybí významná obrazová příloha. Vytknout snad lze jediné, a to např. při výčtu požárů až přílišné heslovité vyjadřování, s ohledem na četnost materiálu by byl vhodnější beletristický styl poutavý pro neznalého čtenáře.

Doporučení: 2. místo

Zdeněk Ondráček (SDH Kobeřice u Brna): Svatý Florián v Kobeřicích u Brna

Velmi pěkně sestavená studie zabývající se plastikou svatého Floriána v Kobeřicích u Brna. Autor se věnuje nejen samotné plastice, ale nezapomněl ani na osobnosti sboru, které u zrodu sv. Floriána stály. Publikace je doplněna bohatou fotografickou přílohou. Negativně může působit méně přehledné grafické uspořádání zejména textové části. Ocenit je však třeba přímé citace a jejich řádné označení.

Doporučení: 3. místo

 

ZVLÁŠTNÍ CENA

Martin Prechtl (SDH Bělov): Buditelé hasičské myšlenky v dobách rakousko-uherského mocnářství

Pan Prechtl zaslal soutěžní příspěvky do všech tří kategorií. Jeho práce vypovídají o preciznosti a zájmu o dané téma, po jazykové stránce jde o skvostná díla s bohatou znalostí hasičské historie, respektováním citačních pravidel, citlivou kompletací historických faktů a jejich zasazení do historického kontextu. Jediné negativum, které lze vytknout, je chybějící pravé zarovnání do bloku, avšak s ohledem na hloubku všech tří zaslaných studií, kdy práce pana Prechtla takřka opravdu vyčnívají, doporučuji tomuto autorovi udělit zvláštní cenu za účast ve všech vypsaných tématech a za opravdu vynikající přístup ke zpracovávané látce. U soutěžního příspěvku v tématu č. 3 je třeba navíc vyzdvihnout fakt, že práce opírající se o prvopočátky vzniku hasičských sborů na našem území by byla důstojnou vydanou publikací ke 160. výročí českého hasičstva. Z tohoto důvodu dáváme ke zvážení, zda autora neocenit zvláštní cenou za tento jedinečný počin.