Vyjádření VV SH ČMS k diskusnímu příspěvku na SS OSH 22. 10. 2016 starostky OSH Prachatice

Vysvětlení přepravy hasičů a mladých hasičů na různé akce v DA Avia, starších DA kde nejsou konstrukčně namontovány bezpečnostní pásy a dalších DA kde jsou bezpečnostní pásy.

1) Řidičské oprávnění a kolik je možno vozit osob:

Řidiči s řidičským oprávněním  B mohou řídit motorová vozidla jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg nebo v případě rozšíření rozsahu nepřevyšuje 4 250 kg.

Řidiči s řidičským oprávněním  D1 mohou řídit motorová vozidla, jejichž délka nepřesahuje 8 metrů, s více než 8, ale nejvýše 16 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg,

Řidiči s řidičským oprávněním  D mohou řídit motorová vozidla s více než 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg,

2) Věk řidičů:

Řidičské oprávnění lze udělit jen osobě, která dosáhla věku

a) 18 let, jedná-li se o skupiny A2, B, B+E, C1 a C1+E,
b) 21 let, jedná-li se o skupiny C, C+E, D1, D1+E,
c) 24 let, jedná-li se o skupiny A, D a D+E.

Řidičské oprávnění pro skupinu C lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 18 let, a pro skupinu D osobě, která dosáhla věku 21 let. Tato řidičská oprávnění omezí obecní úřad obce s rozšířenou působností do dosažení věku stanoveného v odstavci 1 písm. e) a f) pouze k řízení vozidel

a) Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany,
b) při zkušební jízdě v souvislosti s jejich opravou nebo údržbou.

3) Vysvětlení skupiny vozidel:

a) B jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmenech a) až e), jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg nebo v případě rozšíření rozsahu nepřevyšuje 4 250 kg,

b) C1 jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou traktorů, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 7 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg,

c) C jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou traktorů a vozidel uvedených v písmeni g), jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg,

d) D1 jsou zařazena motorová vozidla, jejichž délka nepřesahuje 8 metrů, s více než 8, ale nejvýše 16 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg,

e) D jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmeni i) s více než 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg,

4) Vysvětlení přepravy osob:

Zákon 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích  v § 6 odst. 1 písm. b jasně stanovuje, že řidič je povinen nepřepravovat  ve vozidle kategorie M1, N1, N2 nebo N3, které není vybaveno zádržným bezpečnostním systémem (jedná se o všechny DA Avia) dítě mladší tří let a dítě menší než 150 cm na  sedadle vedle řidiče.

1. Vozidlo kategorie M1, N1, N2 nebo N3 bez bezpečnostních pásů (tj. nevybavené na žádném sedadle bezpečnostním pásem)
-  se dítě mladší než 3 roky vůbec vozit nesmí
-  děti starší 3 let lze vozit na zadních sedadlech nepřipoutané, resp. bez 
autosedačky

-  dítě větší než 150 cm je možné vézt na sedadle vedle řidiče
-  počet přepravovaných dětí starších 3 let nesmí přesáhnout počet povolených 
míst k přepravě osob

-  počet všech přepravovaných osob nesmí přesáhnout počet povolených míst k přepravě osob

DA kde jsou bezpečnostní pásy se dětské autosedačky musejí od 1.7.2006 povinně používat  na všech typech komunikací:

Možnosti poutání dětí v různých situacích

Dítě, které měří nejvýše 150 cm a váží nejvýše 36 kg, by mělo být vždy přepravováno v autosedačce, která odpovídá hmotnosti a výšce dítěte. Zákon stanoví povinnost řidiče motorového vozidla skupiny M1, N1, N2 nebo N3, vyjma případů uvedených v § 6 odst. 3, 4 a 5, užít pro přepravu dětí do 36 kg a nepřesahující výšku 150 cm vždy autosedačku, a to i při přepravě dítěte v městském provozu.

Pro účely zákona 361/2000 Sb. vyhovuje i tzv. kolíbka nebo podsedák, pokud je homologován pro použití (má atest). Je tedy nutno jej považovat za autosedačku, pokud bude použit zároveň s bezpečnostním pásem. Autosedačka musí být ve vozidle umístěna, upevněna a použita k přepravě dětí pouze podle podmínek stanovených výrobcem autosedačky, které jsou uvedeny v návodu k použití této autosedačky.

Tedy použití dětských zádržných systémů je od července 2006 povinné při všech jízdách na všech druzích pozemních komunikací (tedy nejen na dálnicích, ale i v obcích).

Pokud dítě přesáhne svou výškou limit 150 cm nebo hmotnost 36 kg, nemusí být přepravováno v autosedačce, ale lze jej přepravovat pouze za použití bezpečnostních pásů,    je-li jimi dané sedadlo vybaveno. Pro představu, toto platí např. i pro dítě, které při 140 cm výšky váží 40 kg, nebo naopak při 155 cm výšky váží 30 kg

1. Vozidlo kategorie M1, N1, N2 nebo N3 s bezpečnostními pásy pouze na předních sedadlech

- lze dítě mladší než 3 roky vézt jen v autosedačce umístěné vpředu, tj. na sedadle vedle řidiče

- děti starší 3 let lze vozit na zadních sedadlech nepřipoutané, resp. bez autosedačky

- počet přepravovaných dětí starších 3 let nesmí přesáhnout počet povolených míst k přepravě osob

- počet všech přepravovaných osob nesmí přesáhnout počet povolených  míst k přepravě osob

2.   Vozidlo kategorie M1, N1, N2 nebo N3 s bezpečnostními pásy

- lze vozit děti v autosedačkách (včetně kolíbek, klasických autosedaček i podsedáků), a to   včetně dětí do 3 let, vzadu i na sedadle vedle řidiče

- při přepravě 3 dětí na zadních sedadlech, když jsou na zadních sedadlech už dvě  autosedačky a třetí autosedačka se tam již nevejde, lze třetí dítě starší 3 let přepravovat s použitím bezpečnostního pásu  bez autosedačky.

- počet všech přepravovaných osob nesmí přesáhnout počet povolených míst k přepravě osob

5) Vysvětlení kategorií vozidel:

Kategorie M

- motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu osob

Kategorie N

- motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu nákladů

Kategorie vozidel M se člení na:

a) M1 - vozidla, která mají nejvýše osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, nebo víceúčelová vozidla,

b) M2 - vozidla, která mají více než osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, a jejichž nejvyšší přípustná hmotnost nepřevyšuje 5 000 kg.

c) M3 - vozidla, která mají více než osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, a jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 5 000 kg.

Kategorie vozidel N se člení na:

a) N1 - vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg,

b) N2 - vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg, avšak nepřevyšuje 12 000 kg,

c) N3 - vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost převyšuje 12 000 kg.

6) Co říká zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

(1) Řidič motorového vozidla je povinen

b) nepřepravovat ve vozidle kategorie M1, N1, N2 nebo N3), které není vybaveno zádržným bezpečnostním systémem,

1. dítě mladší tří let,

2. dítě menší než 150 cm na sedadle vedle řidiče,

c) přepravovat ve vozidle kategorie M1, N1, N2 nebo N3), které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, dítě, jehož tělesná hmotnost nepřevyšuje 36 kg a tělesná výška nepřevyšuje 150 cm, pouze za použití dětské autosedačky; při této přepravě

1. dítě musí být umístěno v dětské autosedačce, která odpovídá jeho hmotnosti a tělesným rozměrům,

2. na sedadle, které je vybaveno airbagem, který nebyl uveden mimo činnost, nebo pokud byl uveden mimo činnost automaticky, nesmí být dítě v dětské autosedačce přepravováno čelem proti směru jízdy,

d) umístit a upevnit dětskou autosedačku na sedadle a dítě do dětské autosedačky podle podmínek stanovených výrobcem dětské autosedačky v návodu k použití této dětské autosedačky,

e) přepravovat ve vozidle kategorie M1, N1, N2 nebo N3), které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, dítě, jehož tělesná hmotnost převyšuje 36 kg nebo tělesná výška převyšuje 150 cm, pouze je-li dítě za jízdy připoutáno bezpečnostním pásem,

f) přepravovat ve vozidle kategorie M1 a N1), které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem a ve kterém jsou na zadním sedadle již umístěny 2 dětské autosedačky a nedostatek prostoru neumožňuje umístit třetí dětskou autosedačku, třetí dítě starší 3 let a menší než 150 cm na zadním sedadle pouze, je-li toto dítě za jízdy připoutáno bezpečnostním pásem,

g) poučit osoby starší 3 let nebo osoby je doprovázející přepravované ve vozidle kategorie M2 a M3), které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, o povinnosti použít zádržný bezpečnostní systém, pokud tato informace není zajištěna jiným způsobem.

7) Jízda vozidel s právem přednostní jízdy § 41 Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

(1) Řidič vozidla, který při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností užívá zvláštního výstražného světla modré barvy, případně doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení (dále jen "vozidlo s právem přednostní jízdy"), je  povinen dbát potřebné opatrnosti, aby neohrozil bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

(2) Zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy mohou být vybavena vozidla

a) Ministerstva vnitra používaná policií a označená podle zvláštního právního předpisu,13)

b) Vězeňské služby,

c) vojenské policie označená podle zvláštního právního předpisu,12)

d) obecní policie, která určí obec,

e) hasičských záchranných sborů,

f) důlní záchranné služby,

g) poruchové služby plynárenských zařízení,

h) poskytovatele zdravotnické záchranné služby, poskytovatele zdravotnické dopravní služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče,

i) ozbrojených sil používaná u vojenských záchranných útvarů pro plnění humanitárních úkolů civilní ochrany.

j) celní správy označená podle zvláštního právního předpisu14),

k) Generální inspekce bezpečnostních sborů označená podle zvláštního právního předpisu45).

(3) Vláda může stanovit nařízením další vozidla, která pro plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy.

(4) Řidičem vozidla s právem přednostní jízdy smí být osoba starší 21 let, která musí splňovat podmínky stanovené tímto zákonem.

8) Závěr a doporučení:

Z výše uvedeného vyplývá, že přeprava osob (členů SH ČMS)  automobily JPO obcí, které jsou ve vlastnictví obce a zařazeny do IZS je možná, ale za dodržení především zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

Při přepravě členů SH ČMS na soutěže a různé akce se doporučuje především domluvit povolení od majitele automobilu (obecní úřad), vyřazením automobilu z IZS (operační a informační středisko kraje) a nepoužívat výstražné a zvukové znamení (nejlépe zakrýt VRZ).

Nepoužívá-li se výstražné a zvukové zařízení není automobil začleněn do kategorie s právem předností jízdy.

Při samotné přepravě osob dodržet počet povolených míst k sezení a mít správné řidičské oprávnění pro přepravu osob.

Na závěr doporučení:  NEZNALOST ZÁKONŮ NEOMLOUVÁ