Od pátku 22. 2. 2019 do neděle 24. 2. 2019 organizovalo v Přibyslavi, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska pracovní jednání vedoucích okresních a krajských rad represe. Jednání se účastnilo více jak 70. zástupců dobrovolných hasičů ze všech krajů.

Celá akce byla zahájena jednáním Ústřední odborné rady represe Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Jednání zahájil vedoucí odborné rady Bc. Robert Kučera. Za přítomnosti náměstka starosty Sdružení, Ing. Jaroslava Salivara, členové rady hodnotili dosavadní činnost dobrovolných hasičů v jednotlivých krajích. Zároveň se členové rady zabývali výhodami pro dobrovolné hasiče, které jsou projednávány na úrovni ministerstev a vlády.

V závěru pátečního jednání proběhly zkoušky nejvyšší specializace dobrovolných hasičů, Hasičů I. stupně.  V letošním roce se přihlásil rekordní počet uchazečů. Všichni zkoušky splnili. To je velmi potěšující.

Sobotní jednání zahájil Bc. Robert Kučera presentací strategického plánu oblasti represe. Zástupcům krajů a okresů byly presentovány úspěchy v jednání Sdružení s ústředními orgány státní správy. Velkou pozornost vzbudila i presentace o dopadech klimatických změn na hasiče. Jednání se neslo v duchu konstruktivního jednání, na úseku represe, ochrany obyvatelstva, služební kynologie a hasičských soutěží.

Nedělní blok byl věnován spolupráci dobrovolných hasičů a Hasičského záchranného sboru ČR. Brig. Gen. František Zadina presentoval společnou práci dobrovolných hasičů a hasičů z povolání. Velice důrazně poděkoval všem členům SH ČMS za dosavadní spolupráci.

Zdůraznil, že obě složky spolupracují nejen u mimořádných událostí, ale především také u dalších akcí typu Pyrocar, Hasičská fontána atd…..

Závěr jednání provedli vedoucí rady Bc. Robert Kučera a ředitel kanceláře SH ČMS ing. Jan Aulický. Poděkovali přítomným za pozornost a všem přednášejícím za spolupráci. Účastníci semináře zhodnotili v diskuzi pracovní jednání velmi kladně. Kučera na závěr zdůraznil, že vzájemná komunikační vazba s vedoucími rad represe pobočných spolků je pro celé Sdružení hasičů zásadní. Bez vzájemné vazby, bychom nemohli pro dobrovolné hasiče v jednotkách požární ochrany obcí účinně projednávat výhody, které projednáváme.

R. Kučera

veoducí ÚORR