ZÁZNAM KE STAŽENÍ

Přítomni: náměstek starostky SH ČMS Salivar Jaroslav, Josef Bidmon, vedoucí rady Kučera Robert, členové rady Růžička Milan, Šimek Václav, Zuber Zbyšek, Homolka Vítězslav, Lechota Tomáš, Pumprla Stanislav, Děd František, Kučera Milan, Schejbal František, Morávek Pavel, Hepnar Petr, Pavel Černohous, Radek Kadlec, Martin Karásek, Leopold Andrýsek, Vojtěch Feher

Zapisovatel: R. Kučera

Omluveni: Suchý Pavel, Kobylka Michal, Aulický Jan.

Jednání uvedl vedoucí ÚORR, přivítal přítomné na jednání ve Svitavách. Jmenovitě přivítal starostku SH ČMS paní Moniku Němečkovou a náměstky starostky SH ČMS Jaroslava Salivara, Josefa Bidmona.

1) Zahájení

Zahájil vedoucí rady R. Kučera, přivítal přítomné na jednání ÚORR. Přednesl přítomným omluvy z účasti na jednání, program dle pozvánky a požádal o připomínky a náměty. Dále byly členům rady předány vzájemně kontakty na všechny členy rady. Vedoucí rady požádal členy rady o informace z jejich krajských rad represe a o informace o jednání krajských odborných rad represe, kterých by se v průběhu funkčního období rád účastnil.

Program:

 • Zahájení a organizační záležitosti rady represe
 • Informace z jednání VV SHČMS a vedení SH ČMS
 • Informace ze sekce hasičských kynologů – MČR psovodů IZS 2021
 • Informace o průběhu a výsledku MČR VDN 2021 v Praze
 • Informace o přípravě MČR TFA 2022 ve Štramberku
 • Příprava IMZ vedoucích rad represe a zkoušek HASIČ I.
 • Informace z ÚHŠ Bílé Poličany – průběh kurzů a organizace odloučených tříd v rámci krajů
 • Řešení celostátních akcí – v následujícím funkčním období
 • Příprava aktualizace dokumentů v oblasti represe SH ČMS
 • Změny v hlášení o činnosti SDH a statistika nasazení při pandemii COVID
 • Diskuse, ostatní + informace z krajů + vystoupení hostů
 • Závěr
 • Rada program schválila.
 • Úkoly: zasílat vedoucímu ÚORR zápisy z jednání KORR a termíny jednání následujícího – všichni členové

2)  Informace z jednání Sjezdu a vedení SH ČMS

M. Němečková, přivítala přítomné členy rady a pohovořila globálně o pohledu vedení SH ČMS na oblast represe. Několika slovy pohovořila o připravované koncepci 2021+ a o strategických cílech oblasti represe. J. Salivar, informoval o jednání vedení SH ČMS. Dále informoval o nutnosti předávání informací ne jen z ústředních článků směrem níže ale i o zpětné vazbě ze spodních článků vůči ústředí. Hovořil o nutnosti zastupování členů SH ČMS zařazených v jednotkách požární ochrany, zejména ve vztahu k blížící se změně hasičské a krizové legislativy.

J. Bidmon, přednesl zájem SH ČMS o spolupráci s dalšími subjekty na zvyšování odborné úrovně všech členů SH ČMS, ať jsou či nejsou členy jednotek SDH obcí.

 • Rada vzala informace na vědomí
 • Úkoly: v návaznosti na zvýšení informovanosti nižších článků, bude kancelář SH ČMS rozesílat zápisy z ÚORR na kanceláře všem KSH a Kanceláře OSH pak zajistí předání informací do nižších a základních článků SH ČMS.

 

3)  Informace ze sekce hasičských kynologů – celostátní a mezinárodní akce

F. Schejbal a P. Morávek, informovali o průběhu MČR psovodů IZS 2021. Dále přednesli referát o průběhu nasazení a o úspěšných akcích psovodů SH ČMS za uplynulých 6. měsíců. Předali informace o průběhu oslav výročí 20. let fungování psovodů v LIK při SDH Hejnice. Psovodi dále provedli certifikační zkoušky dalších členů psovodů. Absolvovali Rescuecamp.

Psovodi SH ČMS žádají o novelizaci předpisů SH ČMS ve vztahu k práci psovodů. Přednesli jednotlivé body, které je třeba novelizovat. V souladu s tím navrhli nové znění jednotlivých konkrétních záležitostí.

R. Kučera, novelizace předpisů koresponduje se záměrem oblasti represe o aktualizaci vnitro spolkových předpisů. Pověřil pány Schejbala a Morávka přípravou novelizovaných předpisů a předložením na příštím jednání rady.

P. Morávek, informoval radu o celostátním instruktážně metodickém zaměstnání psovodů, které proběhlo prvý víkend v lednu 2022 v Přibyslavi. Pracovní jednání proběhlo více než uspokojivě a to jak účastí, tak i zaměřením. Dále požádal o možnost organizace dalšího cyklu pracovního jednání na celostátní platformě, které by se mělo konat poslední víkend v dubnu, opět v Přibyslavi.

 • Rada vzala informaci na vědomí.
 • Úkoly: Schejbal a P. Morávek připraví novelu předpisů a předloží na příštím jednání rady. Kancelář SH ČMS zajistí prostory a ubytování v Přibyslavi na termín 29. 4. – 1. 5. 2022. Podklady sdělí P. Morávek.

4)  Informace o přípravě MČR VDN 2021 V Praze

Z. Zuber, VI. mistrovství ČR jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí ve vyprošťování u dopravních nehod, které se konalo 25. září 2021 v Praze na Výstavišti v Holešovicích

Pořadí družstev:

 1. JSDHO Velešín
  • Velitel - Patrik CHUMLEN
  • Člen - Milan VLAŽNÝ
  • Člen - Filip VÍTŮ
  • Člen - Pavel PEČENKA
 2. JSDHO Frýdlant
  • Velitel - Oto PAVLÍK
  • Člen - Petr ČUBAN
  • Člen - Stanislav BURGR
  • Člen - Jaroslav Němec
 3. JSDHO Zbiroh
  • Velitel - Jiří PALEČEK
  • Člen - Radomil ANDĚL
  • Člen - Robert FEJT
  • Člen - Martin JEDLIČKA
 4. JSDHO Vrbno pod Pradědem
 5. JSDHO Rumburk
 6. JSDHO Jevíčko
 7. JSDHO Kostelec nad Orlicí
 8. JSDHO Rudná
 9. JSDHO Řeporyje
 10. JSDHO Přerov 1 - město
 11. JSDHO Nové Město na Moravě
 12. JSDHO Karolínka
 13. JSDHO Babice nad Svitavou

 

Poznatky ze soutěže:

Spojením dvou významných akcí Memoriál JUDr. Františka Kohouta a mistrovství nebyl zcela šťastný. Seminář pro účastníky mistrovství připravila ČAHD z.s. Seminář se konal 18. 9. 2021 od 14.00 hodin on- line vzhledem k epidemiologické situaci. Prezentace byly komentovány jejími zpracovateli.

Program 1. části

Čas

Téma

Garant

14:00 – 14:15

Zahájení + info

ČAHD z.s. + HZS hl.m. Prahy

14:15 – 14:45

Dopravní nehody nákladních vozidel

Bc. Zbyšek Zuber – ČAHD z.s.

14:45 – 15:15

Zásahy u vozidel s elektropohonem

Ing. Pavel Thin – ČAHD z.s.

15:15 – 15:45

Bezpečná jízda k zásahu – (statistika DN PO, výcvikové polygony, závažné nehody)

kpt. Ing. Marek Cochlar – GŘ HZS ČR

15:45 – 16:15

Dotazy týmů – odpovědi na CHAT

Garanti tematických okruhů

16:15 – 17:00

Přestávka

 

Program 2. části

Čas

Téma

Garant

17:00 – 17:15

Organizační záležitosti MČR VDN JSDH 2021

por. Bc. Jan Kulhánek HZS hl.m. Prahy

17:15 – 17:30

Rozlosování pořadí soutěžních pokusů

Bc. Zbyšek Zuber – ČAHD z.s.

17:30 – 17:45

Instrukce a porada vedoucích týmů s hlavním rozhodčím

Bc. Zbyšek Zuber – ČAHD z.s.

Ze strany účastníků byl seminář hodnocen pozitivně. Celé mistrovství bylo ze strany pořadatelů perfektně zajištěno. Všichni zainteresovaní odvedli obrovský kus práce. Veliké poděkování patří Martině Hartmanové. Technická četa pracovala s velikým nasazením a obrovskou ochotou. Sbor rozhodčích mohl plynule přecházet z jednoho pokusu na druhý. Úroveň zúčastněných jednotek JSDHO byla na velmi dobré úrovni. Činnost jednotlivých rozhodčích a figurantů byla profesionální a hodnotím ji kladně. Hladkému průběhu soutěže, pomohla také několikaletá zkušenost v maximálním nasazení počtu rozhodčích a vyškolených figurantek (Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 27/2018). Z tohoto důvodu se mohli rozhodčí věnovat své činnosti (stavba scénářů, umisťování figurantů, zástupce hlavního rozhodčího, figuranti jako pomocní rozhodčí).

Z. Zuber, dále informoval o připravovaných akcích

 • Výcvik v areálu Úhelnice. Bude určen pro členy JSDHO, které jsou předurčeny k zásahům u DN. V rámci zjednodušení naplňování IMZ příslušníky a členy JSDHO z jednotlivých krajů by bylo vhodné, aby byl vždy jeden běh určen pro jeden kraj bez ohledu na jeho velikost. Maximální počet bude 48 frekventantů na jeden běh. Frekventanti budou rozděleni do skupin po osmi lidech.
 • Rescue meeting JSDHO 2022, Rescue meeting JSDHO bude určen pro členy JSDHO, které jsou předurčeny k zásahům u DN. JSDHO proběhne v ŠVZ středisko Zbiroh v druhé polovině září nebo první polovině října Bude se jednat o víkendovou akci pro maximální počet 80 účastníků.
 • Skripta VDN, Skripta VDN jsou vytištěna v nákladu 500 ks. Po vytištění a distribuci budou v elektronické podobě umístěna i na portál https://www.hasici-vzdelavani.cz
 • Rada vzala informaci na vědomí.

 

5)  Informace o přípravě MČR TFA 2022 ve Štramberku

R. Kučera, uvedl, že mistrovství se bude konat ve Štramberku v termínu 1. 10. 2022. Součástí zápisu z jednání budou vzorové propozice pro organizaci nižších kvalifikačních kol TFA. Tyto propozice budou připraveny pro doplnění v rámci MČR TFA a budou předloženy na jednání VV SH ČMS 24. 2. 2022 ke schválení.

V. Feher, do přesnil, že se v rámci města Štramberku, KSH i Hejtmanství činí kroky ke zdárnému průběhu akce. Nad mistrovstvím již převzal záštitu hejtman MSK.

M. Růžička, položil dotaz na účast kategorie žen na MČR TFA. Rada se usnesla na stejném systému MČR TFA v ohledu na kategorii žen. Výkonnému výboru bude předložen návrh, aby se v tomto ohledu nečinili žádné další změny oproti roku 2021.

 • Rada vzala informaci na vědomí.
 • Úkoly: R. Kučera připraví jako součást zápisu vzorové propozice soutěže TFA. V. Feher zajistí doplnění organizačních záležitostí ohledně Štramberku do vzorových propozic tak, aby byly propozice připraveny na následující jednání ÚORR.

6)  Příprava IMZ vedoucích rad represe a zkoušek HASIČ I. St.

R. Kučera, akce se uskuteční v plánovaném termínu 18. 2. – 20. 2. 2022 v Přibyslavi. Celá akce bude zabezpečena v ohledu na aktuální proti epidemiologické nařízení.

 • 2. 2022 od 10:00 hodin proběhne jednání ÚORR v Přibyslavi v Hotelu
 • 2. 2022 od 16:00 hodin budou vyhlášeny zkoušky HASIČ I. Stupně. (komise bude ustavena podle počtu přihlášených uchazečů) místo konání Hotel Přibyslav
 • 2. 2022 od 9:00 hodin prvá část IMZ vedoucích odborných rad represe
 • 2. 2022 od 9:00 hodin druhá část IMZ vedoucích odborných rad represe. Předpokládaný konec 12:00 hodin. Místo konání prvé a druhé části bude upřesněn podle počtu přihlášených (Hotel/Zámek)

Program instruktážně metodického zaměstnání:

 • Prvá část:
 • Novelizovaný řád výkonu služby v jednotkách PO
 • Novelizovaná vyhláška MV o organizaci a činnosti JPO
 • Presentace Psovodi SH ČMS
 • Presentace oblasti represe v Olomouckém kraji
 • Ochrana obyvatelstva a krizové řízení v pohledu SH ČMS
 • Odškodňování dobrovolných hasičů v případě újmy na zdraví
 • Dotazy a diskuse
 • Druhá část:
 • Spolupráce SH ČMS a HZS ČR
 • Statistika činnosti JPO v roce 2021
 • Dotazy a diskuse
 • Závěr jednání
 • Rada vzala informaci na vědomí a souhlasí. V případě nepříznivé bezpečnostní situace rada navrhuje, aby proběhlo pouze jednání rady a zkoušky HASIČ a IMZ byl přeložen na jiný termín.
 • Úkoly: Kučera společně s kanceláří připraví zdárný průběh akce v ohledu na aktuální situaci. P. Morávek a F. Schejbal připraví presentaci psovodů. L. Andrýsek připraví presentaci Olomouckého kraje. O presentaci OO a KŘ bude požádán vedoucí ÚOROO P. Říha. O presentaci novel předpisů a statistiky požádáme zástupce GŘ HZ ČR.

 

7)  Informace z ÚHŠ Bílé Poličany

R. Kučera informoval, že školy splnily stanovený počet vyškolených hasičů a tím byl zachován dotační grant MV GŘ HZS ČR. ÚHŠ obhájily a obdržely certifikaci pro provádění odborné přípravy a organizování kurzů.

M. Kučera, kurzy v ÚHŠ BP probíhají podle stanoveného plánu. Jsou organizovány i kurzy v místě krajů, mimo ÚHŠ. Ze školy jsou delegováni jen lektoři a zkušební komise. Kurzy probíhají. Znovu upozornil všechny zástupce z krajů na možnosti organizace specializačních kurzů přímo v krajích u jednotek, které školení potřebují pod záštitou ÚHŠ.

R. Kučera, stále se stává, že z různých částí ČR docházejí informace o požadavcích na školení a výcvik. O možnosti organizace kurzů v místě však hasiči neví! Poslední takové dotazy jsme odpovídali velitelům jednotek a zástupcům OSH v uplynulém týdnu. Dotazy typu zdali ÚHŠ mají veškeré potřebné oprávnění pro provádění kurzů a zdali kurzy mají stejnou platnost a oprávnění jako kurzy u HZS ČR, jsou takřka běžné.

 • Rada vzala informace na vědomí.
 • Úkoly: Všichni členové rad represe na všech stupních, provedou rozšíření povědomí o možnosti organizace kurzů pod záštitou ÚHŠ v jednotlivých krajích. ÚHŠ mohou organizovat kurzy přímo v místě potřeby školení nových funkcí. Kurzy mohou probíhat na okrskové, okresní či krajské platformě.

8)  Řešení celostátních akcí v následujícím funkčním období

R. Kučera shrnul situaci okolo restrikcí v rámci COVID 19, které ovlivnili organizaci celostátních akcí. Dále uvedl, že některé celostátní akce, které neorganizuje přímo SH ČMS, již naplánovány byly. Jedná se zejména o Celostátní sraz hasičů v Litoměřicích, který bude probíhat v roce 2022 a to konkrétně 9. 6. – 11.

6. 2022. Za SH ČMS je do přípravného výboru kooptován vedoucí ÚORH pan Václav Liška. S panem Liškou bylo již jednáno, aby přenesl z přípravného výboru požadavky na organizaci slavnostního nástupu, který byl tradičně doménou ÚORR. Po jednání přípravného výboru budeme informováni o konkrétních požadavcích.

Organizace Pyrocaru by měla být doménou roku 2023. Akce je v plánu v srpnu 2023.

 • Rada vzala informace na vědomí a souhlasí.
 • Úkoly: Členové ÚORR se zapojí do zahajovacího slavnostního ceremoniálu dle domluvy mezi vedením SH ČMS a přípravným výborem Celostátních hasičských slavností v Litoměřicích.

9)  Příprava aktualizace dokumentů v oblasti represe SH ČMS

R. Kučera informoval radu o plánovaných novelizacích směrnic a metodických nařízení v oblasti represe SH ČMS. Novelizace se bude týkat:

 • Koncepce činnosti oblasti represe SH ČMS 2021+
 • Směrnice pro získání specializace HASIČ – III. Z roku 2014
 • Metodický pokyn starosty SH ČMS z roku 2017 – Psovodi SH ČMS
 • Metodický pokyn starosty SH ČMS z roku 2017 – VELITEL SH ČMS
 • Metodický pokyn starosty SH ČMS z roku 2017 – STROJNÍK SH ČMS
 • Příručka strojníka.

Na příručce pro strojníky pracuje odborný garant Milan Kučera – rozpracovanost příručky je cca 75

%. Koncem roku, by měla být příručka kompletně aktualizována. Pokud dokument projde revizemi, předložíme únoru na IMZu velitelům. Následně by byla připravena k distribuci. O formátu distribuce rozhodne VV SH ČMS na základě návrhu ÚORR.

Novelizace směrnice Hasič I. – III., byla zahájena. Součástí zápisu z rady bude seznam všech otázek, které budou přehodnoceny a případně aktualizovány. Do příštího jednání rady bude předložen i návrh řešení aktuálního znění směrnice.

Novelizace dokumentů psovodů, již probíhá. Zodpovídá za ni F. Schejbal a P. Morávek.

 • Rada vzala informace na vědomí.

 

 • Úkoly: členové rady se zapojí do novelizace dle své rozvahy. Na následujícím jednání bude předložen stav a průběh plnění tohoto úkolu s informací o zapojení jednotlivých členů rady.

10)  Změny v hlášení o činnosti SDH a statistika nasazení při pandemii COVID

R. Kučera hovořil o splněném úkolu o nutnosti aktualizace Hlášení o činnosti Sboru dobrovolných hasičů. Změna je nutná ve smyslu získávání aktuálních statistických čísel o současné činnosti členů SDH. Nejedná se o dublování statistiky HZS ČR. Přesná čísla o nasazení jednotek SDH obcí získáváme od HZS ČR. My však potřebujeme výstupy týkající se zapojení SDH do oblasti represe, ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Z důvodu pandemické vlny, nebylo možné změnu sběru dat projednat presenčně a tak se stalo systémem Per rollam. Hlášení bylo upraveno a je i součástí elektronického sběru dat z Centrální evidence členů SH ČMS. Data takto získaná budou použita především k zásadní argumentaci při blížící se aktualizaci legislativních předpisů v oblasti krizového řízení, IZS a PO.

Aktuální sběr dat

 
   
 • Rada vzala informace na vědomí.

11)  Diskuse + informace z krajů + vystoupení hostů

R. Kučera,

 • aktualizace Řádu výkonu služby v jednotkách PO, SH ČMS bylo osloveno GŘ HZS ČR s žádostí o vyjádření k novele předpisu. Rada návrh projednala Per rollam a doporučila Vedení SH ČMS zaslat souhlasné stanovisko s Vedoucí rady připravil návrh na odpověď.
 • aktualizace Vyhlášky o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany č. 247/2001 Sb. SH ČMS bylo osloveno GŘ HZS ČR s žádostí o vyjádření k novele předpisu. Rada návrh projednala Per rollam a doporučila Vedení SH ČMS zaslat souhlasné stanovisko s novelou. Vedoucí rady připravil návrh na odpověď.
 • SH ČMS zahájilo aktivní spolupráci s Výzkumným ústavem bezpečnosti práce a VŠB TÚ Ostrava na projektu výzkumu bezpečnosti RESIMAS. Projekty mají za cíl získat relevantní informace, které budou podkladem k návrhu zlepšení podmínek členů JSDHO v oblasti bezpečnosti práce. Jedná se o zjištění stavu zajištění bezpečnosti a všech návazných záležitostí v ohledu na jednotky SDH obcí. Jsem přesvědčen, že pro nás získaná data budou velmi cenná. Pokud bude zapojení do dotazníkového řízení kontinuální na celém území ČR, bude možné sestavit v závěru „mapu“ se zásadními daty, které můžeme využít nejen pro podporu našich projektů, ale i k argumentaci v rámci jednání s orgány ústřední i územní správy a místní samosprávy.

 

 • v ÚHŠ BP proběhl ve dnech a 14. 1. 2022 presentační den ohledně nové izolační dýchací techniky. Za radu byl přítomen R. Kučera a M. Kučera.

12)  Závěr jednání rady

R. Kučera – provedl závěr jednání rady a poděkoval všem za účast.

Zapsal dne 20. 1. 2022

Bc. Robert Kučera v. r.