ZÁZNAM KE STAŽENÍ

Přítomni: náměstek starostky SH ČMS: Jan Aulický, vedoucí rady: Kučera Robert, členové rady: Růžička Milan, Kučera Milan, Karásek Martin, Děd František, Hepnar Petr, Andrýsek Leopold, Suchý Pavel

Hosté: Hanuška Zdeněk, Kratochvíl Stanislav, Bloudíček Martin  

Zapisovatel: Martin Štěpánek

Omluveni: Salivar Jaroslav, Morávek Pavel, Vojtěch Feher, Kobylka Michal, Letocha Tomáš, Šimek Václav, Zuber Zbyšek, Homolka Vítězslav, Pumprla Stanislav

 

Jednání uvedl vedoucí ÚORR, přivítal přítomné na jednání ve zbrojnici SDH Velké Meziříčí.

1) Zahájení

Zahájil vedoucí rady R. Kučera, přivítal přítomné na jednání ÚORR. Přednesl přítomným omluvy z účasti na jednání, program dle pozvánky a požádal o připomínky a náměty.

Program:

10:00 h.                       Zahájení jednání rady

Program jednání:

1)         Zahájení a organizační záležitosti rady represe

2)         Informace z jednání VV SH ČMS a vedení SH ČMS

3)         Informace ze sekce hasičských kynologů

4)         Příprava celostátního instruktážně metodického zaměstnání vedoucích rad represe 2023

5)         Informace z ÚHŠ – průběh kurzů v odloučených třídách v rámci krajů

6)         Řešení celostátních akcí v následujícím funkčním období - Pyrocar 2023 v Přibyslavi

7)         Informace o průběhu MČR a soutěžích (vyprošťování, MČR TFA ve Štramberku)

8)         Průběh aktualizace dokumentů v oblasti represe SH ČMS

9)         Koncepce oblasti Represe SH ČMS 2021+ a strategický plán oblasti represe - jednání s GŘ HZS

10)       Diskuse, ostatní + informace z krajů + vystoupení hostů

11)       Závěr

16:00 h.           Předpokládaný konec

■ Rada program schválila.

■ Trvalý úkol: zasílat vedoucímu ÚORR zápisy z jednání KORR a termíny jednání následujícího – všichni členové rady.

2) Informace z jednání vedení a VV SH ČMS                                               

J. Aulický – na VV SH ČMS, který proběhl dne 6. 10. 2022 v Přibyslavi, byly předány informace ohledně zvažovaného prodeje nebo pronájmu Hotelu Přibyslav ke konci roku 2022. Z tohoto plyne závěr, že nastanou komplikace ohledně pořádání pravidelných porad nebo seminářů. Pro tyto je nutné zajistit dostatečně velký objekt pro cca 80 lidí s možností přespání a zajištěným jídlem. Jednou z variant je pořádat semináře pro JSDHO v Bílých Poličanech.

J. Aulický informoval o zahájení příprav na pořádání akce Pyrocar v 18. – 19. srpen 2023, rozbíhá se jednání s firmami a GŘ HZS ČR o podpoře projektu. Na VV SH ČMS byl schválen plán činnosti na příští rok. Je návrh uspořádat akci průvod praporů v Telči k výročí 160. let založení SDH Velvary. Mimořádné úspěchy českých sportovců na olympiádě v Cejle. J. Aulický ale také konstatoval, že požární sport je bohužel záležitost spíše východoevropských zemí, ve světě je preferováno CTIF.

Informace k datovým schránkám – každý sbor má od příštího roku povinnost zřídit si datovou schránku, přes kterou bude podávat daňová přiznání, či jinak komunikovat s úřady. Datová schránka bude ovšem zřízena i v případě, kdy si ji sbor sám nezařídí – schránka bude aktivována právní fikcí v průběhu jara roku 2023.

Informace ke změně Stanov SH ČMS – v současné době probíhá úprava Stanov směrem k jejich zjednodušení nebo vyjasnění pozice statutára, pracuje na tom organizační rada.

Covid narušil pravidelnost voleb, zejména na Ústředí, předpokládané řešení je prodloužení volebního období z 5 na 6 let, musí to schválit Shromáždění starostů SH ČMS. R. Kučera - Další varianta je, že funkční období centrálně skončí v roce 2025.

Zvyšují se odvody SDH na Ústředí na 50,- Kč za osobu/rok, tedy jak za dospělé, tak i za děti.

Situace na zámku Přibyslav – radikální zvýšení plateb za energie. Schváleno 2,5 mil. na opravu vyhořelé vinárny. Na zámku jsou dostatečně velké místnosti, takže by de facto nebyl problém s prostorami pro školení, jednání nebo semináře, ale problémem je nedostatek míst pro nocleh přespolních. V Přibyslavi taková možnost není. Existují připravené projekty na rozsáhlejší přestavbu/úpravy zámku, ale Covid, růst cen stavebnin a stavebních prací odsunuly veškeré plány na neurčito.

Z. Hanuška – informace z GŘ HZS:        

dotace na 2023:

dotace investiční: 150 žádostí o CAS, přes 400 DA a nové přívěsy, včetně stavba nebo rekonstrukce zbrojnice

 • Od 2016 pořízeno na 358 nových CAS a přes 2300 nových DA
  • HZS a FZŠ - navýšení dotací z 2,5 mil. na 4 mil. na CAS
 • 408 mil. na rok 2023 jde na dotaci na CAS
 • DA na rok 2023: 400 žádostí, vyčleněno 310 mil

dotace neinvestiční: dotace k proplácení všech nákladů v souvislosti s Hřenskem

 • stanovena částka na 100,- Kč/osobohodina
 • na akceschopnost jde 100 mil., z toho je vyčleněno 68 mil. na akceschopnost JPO II a III a mimokrajskou pomoc

Rok 2023: vypadá to na úspěšný dotační rok

Dotaz – jak se jednotky dostanou k penězům za Hřensko?

Z. Hanuška – na základě stávajících předpisů, dotace na odměny jsou účelově vázány – obec dostane peníze na účet a tyto peníze (100,- Kč/osobohodina) převede hasičům

■  Rada vzala informace na vědomí

3) Informace ze sekce hasičských kynologů – celostátní a mezinárodní akce

R. Kučera – Kvůli nemoci se nemohl zúčastnit J. Morávek, aby podal informace ohledně činnosti kynologů. Informuje R. Kučera - Kynologové novelizovali předpisy pro činnost psovodů SH ČMS. Novelizované znění je na webu SH ČMS.

Z. Hanuška – vysvětlení rozdělení rolí záchranářských psů, a jaké změny to přináší: 2 druhy záchranářských psů:

- vyhledávání/pátrání v sutinách X pátrání po osobách

Pátrání po osobách spadá do dikce Policie ČR – domluva na větší participaci činnosti kynologů SH ČMS ze strany PČR:

 • zkoušky těchto záchranářských psů bude dělat PČR
 • zástupce spolku, který nominuje psa do zkoušek, nebude v hodnotící komisi, stejně tak jako HZS – pouze PČR
 • administrativa s tím spojená jde přes HZS ČR

Na rok 2023 se zřejmě zvedne dotace na výcvik sutinových záchranářských psů.

■  Rada vzala informaci na vědomí.

4) Příprava celostátního instruktážně metodického zaměstnání vedoucích rad represe

R. Kučera – na příští rok se plánují přípravy celostátního instruktážně metodického zaměstnání vedoucích rad represe. Hlavním problémem pro příští rok je místo pořádání. Hotel Přibyslav zřejmě končí a je nutné najít nové prostory. Varianta zkrácení 2denního semináře na 1denní se jeví jako nevhodná, tudíž se s touto možností dále nepočítá.

Možné varianty:

 • zámek Přibyslav – vhodné prostory i pro více lidí, letos se semináře zúčastnilo 80 lidí. Problémem je ale ubytování. Je nutné počítat s tím, že lidé by museli bydlet v okruhu cca 15-20 km v okolí Přibyslavi. Také je nutné vzít v potaz venkovní teplotu. Zámek se v zimním období pouze temperuje. Nutné uspořádat školení více na jaře. Není ale ani jisté, že dojde k pronájmu/prodeji zámku, takže možnost pořádat seminář na zámku stále existuje.
 • ÚHŠ Bílé Poličany - v únoru nemusí být zkolaudován objekt, který je momentálně stavěn, případně hrozí, že nebude vybaven a tudíž je nepoužitelný.
 • Jiné prostory – žádost na členy rady, aby sami hledali a dávali návrhy. Je nutné zohlednit počet míst ke školení, přespání, zajištění jídla a omezené finance, které jsou k dispozici. Použít prostory HZS např. v Brně není moc vhodné kvůli nástupním kurzům nových příslušníků HZS.

R. Kučera – schválen termín 17. březen 2023: jednání rady represe + zkoušky odbornosti Hasič, 18. – 19. březen 2023 seminář instruktážně metodické zaměstnání, místo bude upřesněno

■ Úkol do příští rady – složit témata a plán instruktážně metodického zaměstnání, najít místo pro pořádání, komise pro zkoušky odbornost Hasič bude stanovena na příštím jednání rady represe.

5) Informace z odborné přípravy a ÚHŠ

R. Kučera - školy vypsaly termíny kurzů a kurzy se daří naplňovat. Kvóty jsou naplněny, cca 1000 absolventů – kurzy OO, vyprošťování, motorová pila atd. Je možnost organizace kurzů pod hlavičkou ÚHŠ v jednotlivých krajích.

Z důvodu energetických úspor v průběhu zimy přechází škola k modelu výuky v místě JSDHO. Kurzy je tak možné pořádat v místě dislokace JSDHO, tedy zajištění přítomnosti instruktora/lektora z ÚHŠ ve zbrojnici objednavatele kurzu/školení. Podmínkou je nutnost alespoň 12členné skupiny hasičů. Je tedy možnost spojit školení více JSDHO najednou. Pro objednání kurzů kontaktovat Martina Čížka z ÚHŠ Bílé Poličany (606 033 605, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Bezproblémově se plní se kurzy ZOP (40 hod.).

Debata nad povinností mít ZOP u členů JSDHO

Z. Hanuška – doba se mění, je vysoká časová náročnost života, a ne každý má čas zúčastnit se plné ZOP. Musí se nakombinovat studium e-learning + prezenční.

■  Rada vzala informace na vědomí.

■ Trvalý úkol: Všichni členové rad represe na všech stupních, provedou rozšíření povědomí o možnosti organizace kurzů pod záštitou ÚHŠ v jednotlivých krajích. ÚHŠ mohou organizovat kurzy přímo v místě potřeby školení nových funkcí. Kurzy mohou probíhat na okrskové, okresní či krajské platformě.

■ Úkol: Přenést do jednotlivých krajů, okresů a okrsků signál k nutnosti spoluorganizování praktických výcviků, seminářů a zaměstnání v součinnosti s HZS.

6) Řešení celostátních akcí v následujícím funkčním období - Pyrocar 2023 v Přibyslavi

Litoměřické slavnosti – poděkování Milanu Růžičkovi a Milanu Kučerovi za činnost na slavnostech

 • kritika vlajkové čety, která na akci nedorazila a ani nedala o této skutečnosti/záměru zavčas vědět – konstatování, že spolupráce s některými členy rady represe je neuspokojivá.

Mistrovství ČR ve vyprošťování – zastřešuje HZS LbK, MČR se uskuteční na přelomu září/říjen 2023

Mistrovství ČR TFA 2024 – chybí pořadatel, apel na KSH, aby se tohoto mistrovství některý kraj zhostil (září/říjen)

Pochvala MsK za skvěle zvládnutá pořádání MČR v TFA, nabídka rady represe k technické a organizační pomoci i dalším krajům v (záměru) uspořádání Mistrovství ČR v TFA v příštích letech.

■  Rada vzala informace na vědomí.

7) Informace o průběhu MČR a soutěžích (vyprošťování, MČR TFA ve Štramberku)

Proběhlo MČR TFA ve Štramberku, 86 závodníků, přímý přenos na FireTv.

 • Vysoce kladně hodnocena organizace celé akce a činnost organizačního štábu
 • Akce hodnocena jako dosud nejzdařilejší

MČR ve vyprošťování – v letošním roce nebylo, proběhlo 2021 v Praze, příští 2023

 • Letos proběhla krajská kola – jmenovitě Tábor a Rožmitál pod Třemšínem kladně hodnoceny, zejména za simulaci reálného zásahu

Rescue Days v Mladé Boleslavi – významná je spolupráce se soukromým sektorem

R. Kučera – je důležité informovat členy JSDH o pořádaných soutěžích dostatečně dopředu kvůli naplánování osobního času. Doporučení větší spolupráce se soukromými firmami, se kterými se dá navázat dlouhodobá spolupráce a získat tak více možností osahat si techniku a taktiku členy JSDHO.

8) Průběh aktualizace dokumentů v oblasti represe SH ČMS

R. Kučera – změna v pohledu na činnost žen v požární represi na základě vývoje u HZS ČR  – zrušení metodického pokynu starosty SH ČMS o zapojování žen v rámci represe z webu SH ČMS.

Novelizace Metodického pokynu odbornost Hasič I. – III.

 • Představení pracovní verze – každý člen rady represe obdržel prozatím neveřejný výtisk návrhu
 • Změny:
  • Pokyn je určen pro členy SDH a JSDHO, kteří jsou členy SH ČMS
  • Vyřazena oblast požární prevence
  • Rozšířena oblast krizového řízení a OO, včetně zkoušení
 • Podoba zkušební komise:
  • Vyřadit CHH a ÚHŠ – pouze rady represe (ústřední, krajské nebo okresní)
 • Úprava názvu kapitol a upravena terminologie
 • Možnost výjimek k udělení osvědčení odbornosti Hasič:
  • Jakékoliv výjimky se ruší – už nebude existovat možnost získat odznak odbornosti na základě předchozího vzdělání nebo kurzů – všichni musí absolvovat zkoušky odbornosti pro získání osvědčení
 • Změna nastala i u ústních otázek
  • Doplněny zejména v oblasti B, C, D
  • Týká se to hlavně oblasti B, oblast D byla doplněna o nové trendy v hašení (elektromobilita apod.)

Koncepce represe je schválena a v souladu se Strategickým plánem

■ Rada vzala informace na vědomí.

■ Úkol pro všechny – prozkoumat otázky a odpovědi v Metodickém pokynu odbornost Hasič I. – III. jestli jsou srozumitelné, ne mnohoznačné a správné. Dekaline je 31. října – R. Kučera připomínky poté zapracuje.

9) Koncepce oblasti Represe SH ČMS 2021+ a strategický plán oblasti represe

R. Kučera informuje o novelizaci hlášení o činnosti SDH. Doba se mění, činnost hasičů se rozšiřuje a je nutné zjišťovat činnost nejenom u JSDH, ale také činnost SDH. Je to nutné zejména s ohledem na prokazování činnosti SDH kvůli jednání s dalšími subjekty (např. MV ČR apod.) – činnost při MU bývá připisována pouze JSDHO, přitom ale mnoho činnosti vykonávají členové a členky SDH za své SDH, viz MU tornádo nebo požár v Hřensku, KACPU, včetně samotné aktivity v obci apod.

Pro současný rok platí hlášení v podobě:

 • hlášení o činnosti z oblasti klimatických změn (např. doprava vody, zalévání atd.)
 • globální krizové stavy (např. pandemie, ukrajinská krize atd.)

požadovaná data: událost + počet akcí + počet lidí

na OSH bude rozeslán formulář + manuál

 • tento manuál bude k dispozici na webu SH ČMS

10) Diskuse a Závěr jednání rady

R. Kučera – společně se S. Pumprlou provedou jednání na ŠVZ ve vztahu k provedení školení rozhodčích TFA. Přihlášky se množí. Škola však nyní vypsala termín jen v pracovních dnech, což dobrovolným hasičům nevyhovuje. Školení bychom zorganizovali společně se ŠVZ v zařízení SH ČMS o víkendu.

- další jednání rady represe – 2. 12. 2022 od 10 hod.

 • Úkol pro všechny – hlášení chodí pouze ze 2 krajů pouze zápisy, z ostatních nechodí
 • Úkol pro S. Pumprlu – kontaktovat ŠVZ a zjistit možnost organizace kurzu TFA o víkendu.

R. Kučera – provedl závěr jednání rady a poděkoval všem za účast.

Zapsal dne 30. 10. 2022                                              

Martin Štěpánek