Záznam z  jednání Ústřední odborné rady represe

10. – 11. 12. 2015 Přibyslav

Přítomni:  vedoucí rady Kučera Robert, členové rady Kobylka Michal, Mácha Roman, Pumprla Stanislav, Klos Tomáš, Ježek Miroslav, Šulc Bohuslav, Šeps Jiří, Šefr Jan, Suchý Pavel, Homolka Vítězslav, Kohel Tomáš, Kubále Zdeněk, Růžička Milan, Kučera Milan,

odborní konzultanti Bárta Miloslav, Schejbal František a za VV SH ČMS Zips Jiří.

Zapisovatel: Aulický Jan

Části jednání se zúčastnili: starosta SH ČMS Karel Richter, náměstkové starosty SH ČMS Jaroslav Salivar, Monika Němečková a členové Ústřední odborné rady hasičských soutěží.

1) Zahájení

Zahájil vedoucí rady R. Kučera, přivítal přítomné na prvním řádném jednání ÚORR přednesl přítomným program dle pozvánky, rozšířil program o dva bodu a požádal o připomínky a náměty.

Po zahájení vedoucí rady vyzval, aby se všichni vzájemně představili. Rada zasedá poprvé od V. sjezdu a někteří jsou v radě nováčci.

■ rada program schválila.

2) Organizační záležitosti rady represe

Člen VV SH ČMS Stanislav Pumprla a ředitel Kanceláře Jan Aulický, předali členům rady dekrety o zvolení.

R. Kučera informoval, jak se rada skládala a že tato rada je jednou z rad kde je zastoupení  ze všech krajů s odborníky na kynologii a školství. Rada má i velké zastoupení z členů                     VV SH ČMS.

Diskuse rady se vedla ohledně změny názvu z rady velitelů na radu represe a toho, že v současné době Statut odborných rad tento název nezná a v krajích a okresech jsou stále rady velitelů.

■ rada vzala informace na vědomí a doporučuje VV SH ČMS iniciovat změny Statutu odborných rad SH ČMS.

3) Informace z jednání ústředních a rozhodovacích orgánů SH ČMS                                               

R. Kučera  informoval, že před jednání této první rady proběhlo od V. sjezdu několik jednání jak Ústředních, tak rozhodovacích orgánů SH ČMS. Nejdůležitější informací pro ÚORR je úkol věnovat se více koncepci rozvoje represe u SH ČMS. 

S. Pumprla informoval o jednáních VV SH ČMS a SS OSH kde se především projednávaly otázky a úkoly dané V. sjezdem SH ČMS, jednání s představiteli ministerstev k financování dobrovolných hasičů a sportu, problémy s Komorou velitelů JSDH a dalších záležitostí spojených s chodem SH ČMS.

Další informace z jednání vrcholových orgánů  SH ČMS je možné najít na www.dh.cz .

■  Rada vzala informace na vědomí. 

4) Koncepce činnosti ÚORR na období 2015 - 2020

R. Kučera  rozdal přítomným písemný materiál k tomuto bodu jednání a konstatoval, že materiál byl již projednán a schválen na jednání VV SH ČMS.

R. Kučera ovšem informoval, že z materiálu bude rada vycházet při zpracovávání koncepce rozvoje ÚORR. Rady by měla vycházet ze zpracovaného materiálu mládeže.  Musíme si určit strategický plán tak aby se zpracoval ucelený dokument, který bude obsahovat statistické údaje, vnitroorganizační strukturu, pořádání akcí a veřejné vystupování hasičů atd.

■  Rada uložila vedoucímu rady určit členům rady úkoly ke zpracování Koncepce rozvoje ÚORR.

5) Příprava zkoušek specializace Hasič I. stupně

R. Kučera  navrhl vyhlásit zkoušky Hasič I. stupně po plánovaném termínu jednání rady na den 26. 2. 2016. Před zkouškami by proběhlo jednání ÚORR a v sobou a neděli 27.2. – 28.2. 2016 navrhuje uspořádat Seminář vedoucích odborných rad velitelů (represe) krajů a okresů. 

Seminář uspořádat s programem se seznámením s vnitroorganizačními dokumenty, legislativou na úseku represe a informacemi od HZS ČR z úseku IZS. Jedním z bodů by měla být i přednáška p. Studníka k programu Kancelář pro obec a evidenčního programu SH ČMS.

■  Rada návrh a termín schválila a doporučila návrh semináře a zkoušek Hasič I.   k projednání na VV SH ČMS.  Vyhlášení zkoušek Hasič I. vzhledem k časovému presu doporučila rada zveřejnit okamžitě.

6) Výcvikový rok 2016

R. Kučera  předložil radě zpracovaný ucelený dokument Výcvikový rok 2016. Tento materiál je pomocníkem pro JSDHO a členy SH ČMS v těchto jednotkách pro školení a vzdělávání. Materiál byl zpracován dle témat z GŘ HZS ČR.

■  Rada schválil dokument Výcvikový rok 2016 a doporučila jeho okamžité zveřejnění.

7) Zpráva SDH Hejnice (kynologie)

F. Schejbal předložil radě písemnou komplexní zprávu Psovodů SDH Hejnice. Krátce pohovořil o činnosti psovodů za rok 2015, o provedených zásazích a zkouškách psovodů a jejich psů, které provádějí v rámci SH ČMS.  

■  Rada vzala zprávu na vědomí. 

8) Společné jednání Ústřední odborné rady hasičských soutěží a Ústřední odborné rady represe

J. Salivar náměstek starosty pro represi a hasičské soutěže vyzval přítomné k vzájemnému představení. Dále p. Salivar hovořil o složení obou rad. Ve svém vystoupení požádal členy obou rad o úzkou spolupráci. Obě rady musejí pro toto funkční období v úzké součinnosti zpracovat koncepční materiál daného úseku. Každý člen by se měl zamyslet nad otázkami co se má zlepšit, kde jsou rezervy a co by se mělo dělat. Z toho se zpracuje stručný a výstižný materiál.

Dále hovořil o spolupráci se Sdružením sportovních svazů, členech tohoto sdružení, co se momentálně ve sdružení řeší, kolik financí je možno touto spoluprací pro náš hasičský sport získat. Pár vět řekl ke spolupráci s Českým olympijským výborem i to, že i u této instituce jsme neopomenutelným sportovním odvětvím.

Poté hovořil o sportu a obecně o financování sportu všeobecně.

K. Richter starosta SH ČMS promluvil k členům rad, poděkoval všem za práci a požádal o  aktivní  přístup k nastávajícím úkolům obou rad. Dále informoval o činnosti Komory velitelů JPO obcí a zdůraznil, že tato komora není řádným členem SH ČMS a za prohlášením, které vydalo SS OSH si SH ČMS stojí.

9) Různé

T. Klos  informoval o přípravách MČR v TFA, které se pro členy SH ČMS bude po roční pauze konat dne 1. 10. 2016 ve Štramberku.  Pohovořil o přípravách propozic a změn kategorií, školení rozhodčích před soutěží a požádal krajské zástupce o uspořádání kvalifikačních závodů.

S. Pumprla vznesl návrh aby se zápisy z rady hasičských soutěží posílaly i členům rady represe.

J. Aulický pohovořil o činnosti Kanceláře SH ČMS a o změnách které se chystají na úseku vnitroorganizačním a úseku hasičských soutěží. Dále vznes námět, že by se rada měla začít zaobírat i přípravou akce Pyrocar. 

Po diskusi k akci Pyrocar rada doporučuje  ustavit do funkce vedoucího p. Aulického a termínu konec srpna 2018 (v návaznosti na konání MČR v PS 2018)

■  Rada vzala informace na vědomí a doporučuje VV SH ČMS vyhlásit akci Pyrocar na rok 2018 s termínem srpen 2018 a schválit do vedoucí funkce akce Pyrocar 2018 p. Aulického.

Zapsal dne  10. - 11. 12. 2015   Jan Aulický