Záznam z jednání Ústřední odborné rady represe 26. 2. 2016 Přibyslav

Přítomni: vedoucí rady Kučera Robert,členové rady Kobylka Michal, Mácha Roman, Pumprla Stanislav, Klos Tomáš, Ježek Miroslav, Šeps Jiří, Šefr Jan, Suchý Pavel, Homolka Vítězslav, Kohel Tomáš, Kubále Zdeněk, Růžička Milan, Kučera Milan.

odborní konzultanti: Bárta Miloslav a za VV SH ČMS Zips Jiří, Richard Kejmar.

Zapisovatel: Aulický Jan

Omluveni: Šulc Bohuslav, Schejbal František

1) Zahájení

Zahájil vedoucí rady R. Kučera, přivítal přítomné na druhém řádném jednání ÚORR přednesl přítomným program dle pozvánky a požádal o připomínky a náměty.

Program:

1) Kontrola plnění usnesení

2) Informace z jednání ústředních a rozhodovacích orgánů SH ČMS

3) Příprava semináře vedoucích KORR a OORR

4) Příprava zkoušek Hasič I. stupně

5) Informace z KORR

6) Různé

■ rada program schválila.

2) Kontrola plnění usnesení

R. Kučera informoval, že na jednání VV dne 28. 1. 2016 informoval o jednání ÚORR, co rada projednala. Statut odborných rad byl změněn a proto je nutné se podle toho v okresech a krajích řídit, výcvikový rok byl zveřejněn a již se podle tohoto dokumentu pracuje, zkoušky Hasič I. byly vyhlášeny, Seminář vedoucích OORR a KORR svolán a podmínky k účasti na MČR v TFA byly též vydány. VV SH ČMS pouze odložil rozhodnutí o vyhlášení akce Pyrocar na rok 2018.

■ rada vzala informace na vědomí a doporučuje VV SH ČMS vyhlásit akci Pyrocar na rok 2018 s termínem srpen 2018. Rada dále doporučuje svolat k organizačnímu zajištění akcí samostatné jednání, které se bude zabývat pouze technicko organizačním zajištěním vedení a průběhu akcí.

3) Informace z jednání ústředních a rozhodovacích orgánů SH ČMS

R. Kučera informoval, že v meziobdobí jednání ÚORR se uskutečnilo jedno jednání VV SH ČMS. Nejdůležitější informací pro ÚORR je úkol věnovat se více koncepci rozvoje represe u SH ČMS a to rozpracováním strategického plánu činnosti represe u SH ČMS.

S. Pumprla informoval jednání VV SH ČMS dne 28. 1. 2016 podrobněji a zdůraznil především plnění úkolů vedení SH ČMS při rozpracování vládních návrhů k činnosti JPO a SH ČMS. Byly vyhlášeny dotace na dopravní automobily a zbrojnice, připravuje se autoškola pro členy JPO, proběhlo jednání s ministryní školství, a jedná se o nemocenské a dalších možných výhodách pro členy JPO. Další informace z jednání vrcholových orgánů SH ČMS je možné najít na www.dh.cz .

■ Rada vzala informace na vědomí.

4) Příprava semináře vedoucích KORR a OORR

J. Aulický informoval, že je přihlášeno 67 účastníků semináře. Pozvánky byly rozeslány přes OSH a KSH. Též se pozvánky dala do programu evidence SDH. Program se podařilo obsadit lektory a o spolupráci s HZS ČR bude hovořit brig. gen. Ing. František Zadina.

R. Kučera poděkoval všem, kdo si připravili příspěvky k semináři a navrhl aby za radu o semináři a vůbec o činnosti rady některý člen pravidelně informoval.

■ Rada vzala informace na vědomí a schválila jako stálého dopisovatele pro média p. Milana Růžičku.

5) Příprava zkoušek specializace Hasič I. stupně

R. Kučera informoval, že zkoušek Hasič I. stupně se zúčastní 23 uchazečů a navrhl udělat pro ústní zkoušky dvě komise. Rád by aby se zkoušek zúčastnili jako pozorovatelé všichni členové rady.

První komisi rada jmenovala ve složení:

Vedoucí komise: Bc. Robert Kučera a členové Miloslav Bárta, Růžička Milan

Druhou komisi rada jmenovala ve složení:

Vedoucí komise: Stanislav Pumrla a členové Ing. Jiří Šeps a Roman Mácha

J. Aulický předal vedoucím komisí vygenerované testy a ústní otázky, kdy pro každého uchazeče byl udělán jedinečný test.

■ Rada schválila složení zkušebních komisí a poděkovala za vzornou přípravu zkoušek p. Aulickému.

6) Informace z jednání KORR

Členové ÚOOR informovaly o činnosti represe v krajích a souhrnně se informace nesly v duchu dobré spolupráce s HZS ČR, společných akcích, činností JPO a spoluprací s SDH, školení a konání odborností Hasič a přípravou soutěží a to jak místních tak celorepublikových.

■ Rada vzala informace na vědomí.

9) Různé

T. Klos informoval o přípravách MČR v TFA, které se pro členy SH ČMS bude po roční pauze konat dne 1. 10. 2016 ve Štramberku. Byla rozeslána informace o podmínkách a konání MČR. Nyní se musí rozhodnout o kategoriích. Rada souhlasila s nominací krajů pro 3 závodníky do 35 let a dva závodníky nad 35 let. Budou osloveni rozhodčí, kteří se den před soutěží zúčastní IMZ.

■ Rada schválila, že kraje vyšlou na MČR v TFA v kategorii do 35 let tři závodníky a v kategorii nad 35 let dva závodníky.

R. Kučera informoval o dopisech, které byly rozeslány Kanceláří SH ČMS ke spolupráci s programem Kancelář pro obec. Tento program nám umožní dobrou komunikaci v rámci represe s členy JPO. K tomuto bodu se rozvinula obsáhlá diskuse: program je drahý, nefunkční, nekomunikuje se státní správou, a proč se vlastně program používá pro evidenci členů SH ČMS.

■ Rada vzala informace na vědomí a p. Aulický všechny body v diskusi osvětlil. Členům bylo též doporučeno pohovořit s tvůrcem programu na Semináři, kde bude přednášet.

R. Kučera dále poděkoval všem, kteří zaslali příspěvky do připravovaného dokumentu Strategický plán represe u SH ČMS a navrhl vytvořit video spot pro nábor členů do JPO a SH ČMS. Mělo by se také přemýšlet nad tím, jak podchytit dorostence aby zůstávali u hasičů a stávali se členy JPO.

Zapsal dne 26. 2. 2016 Ing. Jan Aulický