Záznam z jednání Ústřední odborné rady represe 5. - 6. 5. 2016 Bílé Poličany

Přítomni: vedoucí rady Kučera Robert, členové rady Kobylka Michal, Mácha Roman, Klos Tomáš, Šeps Jiří, Šefr Jan, Kohel Tomáš, Růžička Milan, Šimek Václav, Schejbal František.

Odborní konzultanti: Bárta Miloslav a za VV SH ČMS Zips Jiří,

Přizváni: Kučera Milan, Morávek Pavel, Martínek Bohumír, Studník Mojmír, Čížek Martin, Hanuška Zdeněk

Zapisovatel: Aulický Jan

Omluveni: Šulc Bohuslav, Pumprla Stanislav, Ježek Miroslav, Homolka Vítězslav, Kejmar Richard, Salivar Jaroslav, Suchý Pavel, Kubále Zdeněk, Hulec Václav, Procházka Ludvík, Lacina Oldřich.

  1. 1)Zahájení

Zahájil vedoucí rady R. Kučera, přivítal přítomné na třetím řádném jednání ÚORR. Přednesl přítomným pozdravy vedení, omluvy z účasti na jednání, program dle pozvánky a požádal o připomínky a náměty.

Program:

1) Kontrola plnění usnesení

2) Informace z jednání SS OSH a VV SH ČMS

3) Informace ÚHŠ - nástin spolupráce s ÚORR

4) Zhodnocení semináře represe a zkoušek Hasič I. stupně

5) Příprava metodiky zařazování SDH mezi ostatní složky IZS (Metodický pokyn)

6) Strategický plán represe

7) Diskuse (informace z krajů, informace k medializaci okresů, různé)

rada program schválila.

2) Kontrola plnění usnesení

R. Kučera informoval, že na jednání VV dne 31. 3. 2016 informoval o jednání ÚORR, co rada projednala, jak proběhly zkoušky Hasič I. a Seminář vedoucích OORR a KORR. VV SH ČMS poděkoval za zvládnutý seminář a práci rady.

Rada vzala informace na vědomí.

3) Informace z jednání ústředních a rozhodovacích orgánů SH ČMS

R. Kučera informoval, že v meziobdobí jednání ÚORR se uskutečnily dvě jednání VV SH ČMS a jednání SS OSH. Nejdůležitější informací pro ÚORR je úkol věnovat se více koncepci rozvoje represe u SH ČMS a to rozpracováním strategického plánu činnosti represe u SH ČMS. Zajištění MČR v TFA dobrovolných hasičů a dále pracovat na informovanosti úseku represe. Více na www.dh.cz .

J. Aulický informoval, že na SS OSH byla schválena novela Stejnokrojového předpisu, kde se nově zavadí polokošile ke stejnokroji člena SH ČMS a dámské šaty.

Rada vzala informace na vědomí.

4) Informace ÚHŠ - nástin spolupráce s ÚORR

M. Čížek všechny přítomné provedl po areálu ÚHŠ. Informoval o všech kurzech, které škola provádí, o běžné činnosti školy a problémech s financemi na provoz ÚHŠ. Dále hodnotil i znalosti absolventů kurzů, které se zhoršují a je dost absolventů, kteří kurz musí opakovat. Dále konstatoval, že se počet frekventantů v kurzech neustále zvyšuje, což je potěšující.

Rada vzala informace na vědomí.

5) Příprava metodiky zařazování SDH mezi ostatní složky IZS (Metodický pokyn)

B. Martínek přednesl informaci o návrhu zařazovat nečleny JPO do skupin dobrovolníků ochrany obyvatelstva. Zpracovává se k tomu Metodický pokyn, který se konzultuje s GŘ HZS. Z. Hanuška tento záměr potvrdil a řekl, že jde o to mobilizovat i nečleny JPO k činnosti pomoci při mimořádných událostech např. v evakuačních centrech, v týlu řešit stravu, pitný režim atd.

R. Kučera informoval, že jeden z podporovaných systémů bude uzavírání rámcových smluv mezi SDH a HZS Krajů. Tímto krokem se Sbory dobrovolných hasičů stanou regulérními ostatními složkami IZS. Tak bude zajištěno kontinuity s obecně právními předpisy. Přičemž není vyloučeno, že si tímto krokem SDH „sáhnou“ do budoucna na dotační tituly.

Rada vzala informaci na vědomí a doporučila na metodickém pokynu dále pracovat.

6) Strategický plán represe

R. Kučera přednesl přítomným pracovní verzi Strategického plánu represe na toto volební období. Je to stále pracovní verze, která je neveřejná. Tuto verzi dostanou ke konzultaci členové rady společně se zápisem.

Rada vzala informace na vědomí.

7) Různé, diskuse

T. Klos informoval o přípravách MČR v TFA, které se pro členy SH ČMS bude po roční pauze konat dne 1. 10. 2016 ve Štramberku. Byla rozeslána informace o podmínkách a konání MČR. Nyní se připravují propozice. Po propočtu soutěžících se pořadatelé rozhodli zanechat 5 soutěžících za kraj, ze kterých musí být alespoň jeden nad 35 let. Kraje mohou ovšem v této kategorii poslat i dva závodníky. Budou osloveni rozhodčí, kteří se den před soutěží zúčastní IMZ. Přihlášky se budou posílat do 20. Září. Losování krajů bylo provedeno na KSH MSK za přítomnosti starosty SH ČMS.

Rada schválila předložené propozice a změnu vysílání závodníků, tak že kraje vyšlou na MČR v TFA celkem 5 závodníků a v kategorii do 35 let tři – čtyři závodníky a v kategorii nad 35 let jednoho anebo dva závodníky.

M. Studník informoval o programu KPO. Shrnul jeho vývoj a dnešní funkci, kdy se program využívá prakticky k veškeré činnosti JPO a SDH. Je propojen s členskou evidencí SH ČMS a má velké využití pro obec. Využil přítomnosti p. Hanušky a nabídl propojení tohoto programu s programem HZS (portál ALL).

Z. Hanuška portál ALL je ve zkušebním provozu na HZS krajů a proto se nadá dnes určit, zda a jak se bude dále vyvíjet. Ovšem můžeme o tom jednat. V ohledu ke spolupráci při propojení dat mezi KPO a portál ALL, se Z. Hanuška vyjádřil kladně a nabídl spolupráci na úrovni informatiků. Konstatoval, že s propojením dat by došlo k získání cenných informací nejen ze strany HZS ale i opačně. K tomuto navrhl jednání pracovní komise pro stanovení koncepce, s tím, že na propojení by se mohlo pracovat následně v průběhu příštího roku.

Rada vzala informace na vědomí.

R. Kučera dále představil zástupce kynologů velitele a člena rady p. Schejbala a zástupce velitele p. Morávka. Kynologie se u SH ČMS rozvíjí, a proto přišli kolegové s návrhem ustavit sekci u ÚORR.

F. Schejbal nastínil návrh, jak by bylo vhodné sestavit organizační strukturu psovodů SH ČMS. Dnes je již deset skupin psovodů a ty se musí podchytit a dát jim řád. Metodický pokyn k provádění odbornosti SH ČMS v oblasti psovodů záchranných psů je již platný od roku 2003 a od té doby se mnoho změnilo. První velké setkání všech velitelů psovodů u SH ČMS je plánováno na 6. – 7. 8. 2016 do Hejnic.

Z. Hanuška podpořil návrh psovody podchytit a pracovat s nimi. Zkušenosti s psovody SDH Hejnice jsou velice dobré a tito psovodi mají velké schopnosti.

R. Kučera navrhl zřídit u ÚORR pracovní skupinu (sekci) psovodů záchranných psů a vydat k Metodickému pokynu dodatek zřizování družstev psovodů u SH ČMS a organizační strukturu.

Rada vzala informace na vědomí a doporučila předložit návrh VV SH ČMS.

R. Kučera představil nového člena rady a zároveň zástupce Hl. m. Prahy. Dosavadnímu dlouholetému členovi rady velitelů a represe panu Milanu Kučerovi poděkoval za odvedenou práci a popřál mu mnoho dobrého.

M. Kučera poděkoval a nabídl své dlouholeté zkušenosti v rámci represe, soutěží, odborné přípravy i zkušenosti nabyté v rámci služebního poměru u HZS v roli dopisovatele hasičských periodik a propagátora oblasti represe a soutěží. Ze strany vedoucího ÚORR byla nabídka přijata.

R. Kučera na závěr poděkoval za vstřícné jednání a popřál všem šťastnou cestu domů.

Zapsal dne 6. 5. 2016 Ing. Jan Aulický