Záznam z  jednání Ústřední odborné rady represe

18. 10. 2016 Praha

Přítomni: vedoucí rady Kučera Robert, členové rady Kobylka Michal, Klos Tomáš, Šeps Jiří, Šefr Jan, Kohel Tomáš, Růžička Milan, Pumprla Stanislav, Ježek Miroslav, Homolka Vítězslav, Kejmar Richard, Salivar Jaroslav, Kubále Zdeněk, Schejbal František.

Odborní konzultanti: za VV SH ČMS Zips Jiří,

Přizváni: za GŘ HZS Nepovím Pavel, za kynology Morávková Karolína

Zapisovatel: Aulický Jan

Omluveni: Šulc Bohuslav, Mácha Roman, Suchý Pavel, Šimek Václav, Hulec Václav, Procházka Ludvík, Lacina Oldřich, Bárta Miloslav.

1) Zahájení

Zahájil vedoucí rady R. Kučera, přivítal přítomné a hosty na čtvrtém řádném jednání ÚORR. Přednesl přítomným pozdravy vedení, omluvy z účasti na jednání. Přednesl program dle pozvánky, který rozšířil o bod spolupráce SH ČMS a HZS a požádal o připomínky a náměty.

Program jednání:

1)      Zahájení a organizační záležitosti rady represe

2)      Spolupráce HZS ČR s SH ČMS

3)      Informace ze sekce hasičských kynologů

4)      Informace z jednání VV SH ČMS

5)      Koncepce jednání ÚORR na období 2017

6)      Informace z hasičských soutěží v sezoně 2016

7)      Informace ke strategickému plánu oblasti represe

8)      Diskuse + informace z krajů

9)      Závěr

■ rada program schválila.

2) Spolupráce HZS ČR s SH ČMS

R. Kučera představil zástupce HZS ČR Ing. Nepovíma a nastínil mu příslib Dr. Hanušky z jednání ÚORR    6. 5. 2016, kde se jednalo o možnosti spolupráce portálu ALL a KPO 6.

P. Nepovím o tomto příslibu moc informací nemám, ale s portálem ALL pracuji, ten je stále ve zkušebním provozu a zatím se do něj JPO připojují a učí se s ním pracovat. Celou záležitost prověřím.

R. Kučera slíbil zaslat na GŘ HZS kontakt na provozovatele programu KPO 6.

2) Informace ze sekce hasičských kynologů

F. Schejbal informoval o prvním pracovním setkání  psovodů SH ČMS v Hejnicích 6. - 7. 8. 2016. Obsahem pracovního setkání byly informace ohledně již vzniklých, popřípadě zamýšlených novinek v oblasti sekce psovodů v SH ČMS, zkušebního řádu a obecně chodu a fungovaní sekce psovodů SH ČMS. V současné době je registrováno 11 družstev psovodů ve kterých působí cca 80 osob. Nově se do struktury zařadil ještě psovod čekatel a bude tam zařazen i krajský koordinátor psovodů, který bude fungovat i v krajských odborných radách represe SH ČMS. Snažíme se připravit co nejvíce psů na atesty GŘ HZS, tak aby bylo více družstev zařazených jako ostatní složka IZS se smlouvou plánované pomoci na vyžádání.

■  Rada vzala informace na vědomí.

3) Informace z jednání ústředních a rozhodovacích orgánů SH ČMS

R. Kučera informoval, že v meziobdobí jednání ÚORR se uskutečnily dvě jednání VV SH ČMS Nejdůležitější informací pro ÚORR je úkol věnovat se více koncepci rozvoje represe u SH ČMS a to rozpracováním strategického plánu činnosti represe u SH ČMS. Dále stále trvá úkol úzce spolupracovat s ÚORHS a koordinovat činnosti na hasičských soutěžích společně a to hlavně v okresech a krajích.

■  Rada vzala informace na vědomí.

4) Koncepce jednání ÚORR na období 2017

R. Kučera připravil plán jednání ÚORR na rok 2017. V tomto roce nás čeká především spolupráce na Hasičských slavnostech 2017 a možná na zajištění MČR ve vyprošťování. Také nás čeká již příprava akce Pyrocar 2018. Dále byla do diskuse dána otázka zda do plánu dát pevné termíny jednání.

J. Aulický doplnil p. Kučeru, že na Hasičských slavnostech bude rada zabezpečovat velení při nástupu a vlajkovou četu pro centrální prapor SH ČMS.

Dále přítomné informoval, že se připravuje i akce Pyros 2017 v Brně na výstavišti. Pořadatelé prodloužili veletrh o jeden výstavní den, který budou věnovat dobrovolným hasičům. Program na tento den se připravuje, ale předběžně jsme byli požádáni zda se aktivně nezúčastníme programu.

■  Rada vzala informace na vědomí a schválila doplnění termínů jednání rady a doporučuje VV SH ČMS vyhlášení akce Pyrocar na srpen 2018 v termínu 17. – 19. 8. 2018, tak aby se nezasahovalo do MČR v PS 2018.

5) Informace z hasičských soutěží v sezoně 2016

S. Pumprla zhodnotil MS v PS mužů, žen a dorostu v Ostravě, MČR v PS mužů a žen v Brně, jako velice zdařilé akce, které zase ukázali, že v tomto sportu jsme jak jako organizátoři tak jako sportovci na světové úrovni. Všem, kteří se o obě akce starali je potřeba moc poděkovat.

J. Aulický pohovořil o MČR v klasických disciplínách CTIF, které bylo tentokrát i nominační na mezinárodní soutěž Villach 2017. Co do počtu družstev je 10 družstev mužů, 6 družstev žen a jedno družstvo profesionálních hasičů rekordní účast v počtu českých účastníků na MČR CTIF vůbec. Soutěže se zúčastnili také tři zahraniční družstva z Polska a Slovenska. Soutěž byla velice dobře připravena ve spolupráci s HZS a KSH Královehradeckého kraje a i jim je potřeba moc poděkovat.

T. Klos informoval o II. MČR v TFAII. Za příjemně teplého počasí se na místním náměstí představilo celkem 64 mužů ze všech krajů České republiky a hlavního města Prahy rozdělených do dvou věkových kategorií a dvě ženy, které startovaly mimo soutěž. Je otázka zda v budoucnosti udělat i kategorii žen s úlevami. Také se musí udělat již koncept jak tyto soutěže pořádat v pravidelném režimu. Na MČR byla nabídka od HZS zda soutěže TFA a vyprošťování nedělat společně.

■  Rada vzala informace na vědomí a doporučila dále jednat na možnosti společných soutěží v TFA a vyprošťování.

J. Salivar k hodnocení sportovních aktivit SH ČMS doplnil, že u SH ČMS se sport posunul zase kousek dopředu. Máme tu nové sportovní odvětví „Hasičský sport“ které je mediálně hodně sledované. Určitě jste zaznamenali náš průnik na všechny programy ČT (ČT1, ČT sport, ČT24 a ČT:D). Všechna naše ,,Mistrovství“ a propagaci práce s mladou generací vidělo či slyšelo prostřednictvím  prezentace v pořadech Sport v regionech, sportovní zprávy, BBV, Zprávičky, Lvíčata, Téma pro listy a další několik set tisíc lidí. Celkem jsme byli 8x v BBV, sportovní zprávy 5x, sport v regionech 10x, Dobré ráno 2x, Téma pro hosty 4x. Mediální výstupy z MS a MČR vidělo přes 3 mil. televizních diváků ve věku 15+. Hasičský sport je a bude stále doménou rad represe a rad hasičských soutěží. Stále je tento technický sport odbornou přípravou a spolupráce na všech úrovních v SH ČMS musí jít ruku v ruce. Koncepce ÚORR se touto problematikou musí také zaobírat.

VV SH ČMS  hledal pro propagaci SH ČMS a získávání finančních prostředků partnera, který záměry tzv. fundraisingu v SH ČMS bude realizovat. Našla se společnost  Eurowint – sport s.r.o. která s námi spolupracoval na MS v PS v Ostravě a snad nám v budoucnu přinese kýženou medializaci a větší přínos finančních prostředků na podporu a modernizaci sdružení a hasičského sportu.

6) Strategický plán represe

R. Kučera přednesl přítomným doplněnou pracovní verzi Strategického plánu represe na toto volební období. Je to stále pracovní verze, která je neveřejná. Tuto verzi dostanou ke konzultaci členové rady společně se zápisem k dopracovaní na další jednání rady. Poté bude plán předložen k jednání VV SH ČMS.

P. Nepovím požádal o možnost připomínkování tohoto materiálu.

■  Rada vzala informace na vědomí.

7) Různé, diskuse

V tomto bodu členové rady podali informace o činnosti v jednotlivých krajích. Hovořili převážně o spolupráci s HZS při různých akcích, o proběhlých hasičských soutěží v PS, TFA a také CTIF, odborné přípravě a odbornosti Hasič II. a III. stupně. Také se hovořilo o začleňování JPO V do taktických a prověřovacích cvičení.

Z. Kubále všem ukázal Směrnici hry Plamen, kde kritizoval nakreslené obrázky ke kterým mají soutěžící určit čím se hasí. Obrázky nejsou vůbec konkrétní a děti můžou odpovědět pouze to co je určené ve Směrnic a přitom k hašení existují i jiné varianty.

J. Aulický požádal ÚORR o zajištění zkoušek Hasič II. a III. stupně při ÚDH v Přibyslavi. Zkoušky by měly proběhnout dne 9. 12. 2016 v Přibyslavi.

■  Rada schválila předsedou komise Miroslava Ježka.

Další jednání rady proběhne v Přibyslavi ve dnech 1. – 2. 12. 2016 společně s radou hasičských soutěží.

R. Kučera na závěr poděkoval za vstřícné jednání a popřál všem šťastnou cestu domů.

Zapsal dne 18. 10. 2016 Ing. Jan Aulický