ZÁZNAM KE STAŽENÍ

Přítomni:

vedoucí rady: Kučera Robert

členové rady: Morávek Pavel, Kučera Milan, Kadlec Radek, Feher Vojtěch, Schejbal František, Suchý Pavel, Pumprla Stanislav, Andrýsek Leopold, Černohous Pavel, Hepnar Petr

Hosté: Brychcí Jiřina

Zapisovatel: Martin Štěpánek

Omluveni: Karásek Martin, Šimek Václav, Letocha Tomáš, Kobylka Michal, Zuber Zbyšek, Děd František, Růžička Milan, Salivar Jaroslav

Nepřítomni: Homolka Vítězslav

Jednání uvedl vedoucí ÚORR, přivítal přítomné na jednání v Hasičském domě v Praze.

1) Zahájení

Jednání rady zahájil vedoucí rady R. Kučera, přivítal přítomné na jednání ÚORR. Přednesl přítomným omluvy z účasti na jednání. Slabší účast členů na jednání rady vedla k požadavku, aby v případě nutnosti, kdy se z objektivních důvodů nemohou dostavit na jednání rady, členové rady ustanovili zástupce své osoby, který by byl zplnomocněn pro jednání rady na ústřední úrovni. Zároveň přivítal zástupkyni KSH Libereckého kraje paní Jiřinu Brychcí, která uvede informace ohledně pořádání MČR ve vyprošťování. Vedoucí rady dále odprezentoval program dle pozvánky a požádal o připomínky a náměty.

Stále dochází k prodlevě u proplácení cestovních příkazů. Byl připraven nový tiskopis cestovních příkazů, z kraje roku 2022 došlo k zastavení fyzického proplácení CP ve prospěch proplácení CP platbou na účet. Spolu se zápisem z jednání ÚORR dojde k rozeslání prázdných a aktuálních formulářů CP, včetně předvyplněného ukázkového formuláře CP. CP se budou odevzdávat na jednání rady do rukou M. Štěpánka, který zajistí kontrolu jejich správnosti a zprocesování.

Program:

10:00 h. Zahájení jednání rady

Program jednání:

1) Zahájení a organizační záležitosti rady represe

2) Informace z jednání VV SH ČMS a vedení SH ČMS

3) Informace ze sekce hasičských kynologů

4) Příprava celostátního instruktážně metodického zaměstnání vedoucích rad represe 2023

5) Informace z ÚHŠ – průběh kurzů v odloučených třídách v rámci krajů

6) Řešení celostátních akcí v následujícím funkčním období - Pyrocar 2023 v Přibyslavi

7) Informace o průběhu MČR a soutěžích (vyprošťování - Brychcí)

8) Průběh aktualizace dokumentů v oblasti represe SH ČMS

9) Koncepce oblasti Represe SH ČMS 2021+ a strategický plán oblasti represe - jednání s GŘ HZS

10) Diskuse, ostatní + informace z krajů + vystoupení hostů

11) Závěr

16:00 h. Předpokládaný konec

■ Rada program schválila.

■ Trvalý úkol: zasílat vedoucímu ÚORR zápisy z jednání KORR a termíny jednání následujícího – všichni členové rady.

■ Trvalý úkol: předávat vyplněné CP do rukou Martina Štěpánka, který zajistí

■ Ustanovit svého zástupce pro případ, kdy se člen z objektivních důvodů (nemoc, služební cesta atd.) nemůže osobně zúčastnit jednání rady

2) Informace z jednání vedení a VV SH ČMS

VV SH ČMS – Jiřina Brychcí

Informace z jednání k hotelu Přibyslav

Objevili se dva zájemci o provoz jednání hotelu. Jde o podnikatele, kteří mají zkušenosti s provozem pohostinství. Hotel by fungoval jako doposud a byl by k dispozici pro potřeby SH ČMS tak, jako dosud. Probíhá jednání, smlouva dosud není uzavřena.

Termínový kalendář byl schválen, během ledna se objeví na webových stránkách www.dh.cz

Informace k datovým schránkám

Každý sbor má od příštího roku povinnost zřídit si datovou schránku, přes kterou bude podávat daňová přiznání, či jinak komunikovat s úřady. Datová schránka bude ovšem zřízena i v případě, kdy si ji sbor sám nezařídí – schránka bude aktivována právní fikcí v průběhu jara roku 2023.

Datová schránka je zřízena pouze subjektům, které jsou zaregistrovány a mají právní subjektivitu, pro jiné ne. Typické zejména pro okrsky.

Informace k činnosti SDH – v případě, že je sboru zrušen, musí být likvidátorem správně zlikvidován. Problém je v případě, kdy sbor vlastní akcie. Byl vydán manuál k likvidaci SDH, který bude rozeslán na okresy.

Informace k úmrtí dobrovolného hasiče při požáru v LBK

V případě této smutné události byla upřesněna otázka plnění pojistné události ze strany HVP, kdo oznamuje pojistnou událost pojišťovně. Kdo zpracovává a podává dokumenty potřebné k odškodnění. Dle dohody u této události, komunikuje HZS s obcí jako zřizovatelem jednotky PO. Odškodnění je plněno od státu i prostřednictvím pojištění SH ČMS.

Sbírka pro pozůstalé – zřizuje obec, pod hlavičkou obce. SH ČMS o sbírce poskytuje informace a mediální podporu.

Problém se zveřejňováním informací o mimořádných událostech ze strany hasičů

Je třeba vyčkat na zveřejnění oficiálních informací ze strany orgánů PČR a nezveřejňovat textové, ani obrazové materiály z místa události neštěstí. Zásadní je zákon č. 133/1985 Sb. – Zachování mlčenlivosti. Jedná se o fakt, kdy v mnoha případech uniknou záznamy z místa události na sociální sítě dříve, než jsou zúčastněné strany o neštěstí informovány. Toto se přímo nevztahuje na událost v LBK. Děje se tak všeobecně.

3) Informace ze sekce hasičských kynologů – celostátní a mezinárodní akce

Jakub Morávek informuje o činnosti kynologů

Počet družstev psovodů (2) je neměnný. Všechny plánované akce proběhly. V listopadu proběhlo celostátní setkání psovodů v Českých Budějovicích. Klesá zájem o členství u kynologů, což je ale celorepublikový problém. Jde o náročnou činnost, která je pevně svázaná pravidly s vysokým nárokem na kynology a psy. Panuje shoda na tom, že je vhodné nebrat každého, případně pracovat s každým družstvem kynologů, pokud nehodlá respektovat vysoké nároky na činnost. Vhodnější je jít cestou kvality než kvality.

Kynologové novelizovali předpisy pro činnost psovodů SH ČMS. Jedna ze změn je v sepsání tzv. průvodního dokumentu, který může být snadněji novelizován. Zde jsou zaznamenány podmínky kladeny na zájemce o kynologii.

Předání pozvánek na jednání zástupců kynologů a GŘ HZS v Přibyslavi na den 7. 12. 2022.

Plánovaná cvičení – pořádají se standardní akce. V roce 2022 nebylo uspořádáno MČR v psovodech, plánuje se na rok 2023.

Úkol: Požadavek, aby kynologové sepsali termíny všech akcí, který se stane součástí kalendáře akcí rady. Bylo by vhodné, aby školení a další akce byly pořádány v hotelu Přibyslav. Požadavek na alokaci financí na podzimní setkání kynologů, který bude projednán na blízkém VV.

■ Rada vzala informaci na vědomí. A pověřila Františka Schejbala a Pavla Morávka zajištěním podkladů.

4) Příprava celostátního instruktážně metodického zaměstnání vedoucích rad represe

R. Kučera – na rok 2023 se plánují přípravy celostátního instruktážně metodického zaměstnání vedoucích rad represe. Hlavním problémem pro příští rok je místo pořádání. Je ale možné, že hotel zůstává s novým nájemcem pro potřeby hasičů otevřený, a tedy je možné, že se tato akce uskuteční právě zde. Momentálně se počítá s touto variantou, jiná řešení se vzhledem k vývoji situace v Přibyslavi se nehledají.

R. Kučera dojedná s ředitelkou CHH, že ubytování a jídlo zajistí hotel, samotná akce proběhne v zasedacím sále na zámku Přibyslav.

R. Kučera – schválen termín 17. březen 2023 od 14:00: jednání rady represe + zkoušky odbornosti Hasič (od 16:00), 18. – 19. březen 2023 od 9:00 seminář instruktážně metodické zaměstnání, místo bude upřesněno

Témata: hlavně praktická

 • - kynologové,
 • - zástupce GŘ HZS – vyhodnocení roku 2022, spolupráce s JSDHO, prezentace nasazení JPO v Hřensku,
 • - požár Hřensko – taktika, strategie, týlní zabezpečení, činnost a zapojení SDH (prezentace činnosti SDH krajskými funkcionáři SH ČMS),
  • pro tento blok bude věnována mimořádná časová dotace,
 • - zkoušky hasiče budou probíhat podle nového metodického pokynu, který je již finalizován a poznámky zapracovány
  • budou upraveny i testové otázky ve zkoušecím programu (M. Hoffman).

■ Úkol do příští rady – domluvit s ředitelkou možnost pořádat akci na zámku.

■ Úkol pro členy rady: předat informaci o novelizaci metodického listu zkoušek odbornosti hasič na okresy a SDH, stejně tak jako aktualizovat znění na jednotlivých webových stránkách.

■ Program metodického zaměstnání bude projednán a schválen na lednovém jednání rady.

5) Informace z odborné přípravy a ÚHŠ

Milan Kučera

Bílé Poličany – Proškoleno 1 680 absolventů. Z důvodu energetických úspor v průběhu zimy přechází škola k modelu výuky v místě JSDHO. Kurzy je tak možné pořádat v místě dislokace JSDHO, tedy zajištění přítomnosti instruktora/lektora z ÚHŠ ve zbrojnici objednavatele kurzu/školení. Podmínkou je nutnost alespoň 12členné skupiny hasičů. Je tedy možnost spojit školení více JSDHO najednou. Pro objednání kurzů kontaktovat Martina Čížka z ÚHŠ Bílé Poličany (606 033 605, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Obě školy, BP a JK splnily všechny požadavky z dotačního projektu MV-GŘ HZS. Jánské Koupele už mají na příští rok naplněnou kapacitu pro školení.

Informace ohledně školení rozhodčí ch TFA:

Školící výcvikové zařízení ŠVZ HZS v Brně nemá problém navrátit se k původnímu modelu, kdy se rozhodčí TFA z řad dobrovolných hasičů školili o víkendech. Ředitel školy požaduje žádost ze strany SH ČMS, aby odborná příprava mohla být provedena ve dnech pracovního klidu. SH ČMS zašle dopis na MV-GŘ HZS s žádostí o umožnění pořádat kurz o víkendech a dojednat tuto možnost. Současný stav neumožňuje plnou účast z řad dobrovolných hasičů kvůli pracovním povinnostem a mnoha rozhodčím TFA tak končí platnost oprávnění. Systém přihlašování zůstává beze změny skrze web MV-GŘ HZS, řeší se pouze otázka umožnění víkendových školení.

Je otázkou, jestli by nebylo vhodné přihlašovat rozhodčí a instruktory TFA na školení centrálně skrze SH ČMS a neponechávat to pouze na jednotlivcích (Michal Kolka).

Informace z výcvikového roku:

Čeká se na vydání plánu zaměření odborné přípravy na rok 2023.  MV-GŘ HZS zatím zaměření nevydalo, jakmile bude k dispozici, bude zpracován Výcvikový rok a vystaven na webu www.dh.cz.

NDT – upozornění na zhoršování ústrojové kázně dobrovolných hasičů (zkušenost z ÚHŠ a pravidelné odborné přípravy organizované HZS), nosí se plnovousy nebo řetízky, prsteny apod. Odpovědnost leží na veliteli jednotky a každém uživateli IDP. V příslušných předpisech i v rámci pravidelné OP jsou všichni upozorňováni na úpravu zevnějšku hasiče. Nedodržení zásad znamená ohrožení zdraví a života uživatele IDP.

Organizace praktických výcviků – dle informací z krajů je ve všech obdobný názor: e-learningové kurzy nebyly shledány jako vhodné, do minulého výcvikového roku s e-learningem se přihlásilo pouze minimum % z JSDHO, byla narychlo uspořádána organizace prezenčních školení, které bylo okamžitě naplněno. Žádost ze strany HZS v mnoha krajích o užší spolupráci s SH ČMS na organizaci praktických výcviků (Rescue days, velitelské dny, podpora z KSH nebo OSH apod.). Rada v tomto směru nabízí pomoc všem jednotlivým krajům.

■ Rada vzala informace na vědomí.

■ Trvalý úkol: Všichni členové rad represe na všech stupních, provedou rozšíření povědomí o možnosti organizace kurzů pod záštitou ÚHŠ v jednotlivých krajích. ÚHŠ mohou organizovat kurzy přímo v místě potřeby školení nových funkcí. Kurzy mohou probíhat na okrskové, okresní či krajské platformě.

■ Úkol: Přenést do jednotlivých krajů, okresů a okrsků signál k nutnosti spoluorganizování praktických výcviků, seminářů a zaměstnání v součinnosti s HZS.

■ Úkol: sepsat dopis na MV-GŘ HZS ohledně žádosti o umožnění školení rozhodčích TFA v Přibyslavi o víkendu.

 

6) Řešení celostátních akcí v následujícím funkčním období - Pyrocar 2023 v Přibyslavi

Informace z jednání Pyrocar 2023

M. Štěpánek – informování členů rady o pokrocích v jednání o uspořádání akce. Apel na členy rady, aby přicházeli s nápady pro plánované bloky ukázek činnosti IZS. Jeden z bloků patří ukázkám činnosti JSDHO.

Členové rady budou zajišťovat organizaci některých obslužných aktivit akce – řízení dopravy apod. Organizační složka (zajištěná hasiči a dalšími dobrovolníky) bude mít podobu a složení jako v minulých letech (např. proviant budou mít k dispozici SDH, které ho měly na starosti i v minulosti).

 • Ukázky by měly mít podobu represe, být dynamické a divácky atraktivní. Je třeba nápady konzultovat s HZS, aby nedošlo ke krytí s ukázkami HZS,
 • psovodi, vyprošťování, čtyřkolky,
 • je důležité dodržet přesný časový plán ukázek, tzn. 1 hodina,
 • ukázky dronů, snaha domluvit speciální zkušební jednotku HZS Karlovy Vary.

Letáček Pyrocar bude přiložen k zápisu.

Registrace automobilů se spouští 1. ledna 2023

7) Informace o průběhu MČR a soutěžích (MČR ve vyprošťování)

Informace k pořádání MČR ve vyprošťování

J. Brychcí

Datum pořádání akce je 2. září 2023, Liberecký kraj, kdy je jediné možné schůdné datum.

J. Brychcí bude zajišťovat tok informací a požadavků z místa konání soutěže ve směru k SH ČMS. Ekonomicko-organizační aspekty připadnou opět na kancelář SH ČMS (M. Štěpánek) – rozpočet, komunikace apod. Technicky je akce dostatečně zajištěna spoluorganizátory akce (HZS LBK, Asociace hasičských důstojníků).

Automobily na stříhání budou pravděpodobně zajištěny ze Škody MB, včetně mobilního lisu.

1. 9. 2023 jednání rady v LbK od 18:00, místo bude upřesněno. Následující den se členové rady zúčastní MČR ve vyprošťování.

■ Rada vzala informace na vědomí.

 

8) Průběh aktualizace dokumentů v oblasti represe SH ČMS

R. Kučera – bod byl de facto probrán v informacích o kynolozích. Stažení pokynu o doporučení zapojení žen v JSDHO z webu www.dh.cz.

Lednovému VV bude předložen zcela nový předpis pro plnění odbornosti HASIČ I – III. – zajistí R. Kučera i s komentářem.

Debata nad podobou připravované novelizace aktualizace předpisů školení strojníků (forma publikace), jestli má být tištěná nebo v elektronické podobě. Rada se přiklání k tištěné podobě. Forma by měla mít podobu listů, aby mohlo snadno docházet k výměně nebo vyřazení již neaktuálních listů.

 • selekce a zúžení témat

■ Rada vzala informace na vědomí.

9) Koncepce oblasti Represe SH ČMS 2021+ a strategický plán oblasti represe

R. Kučera informuje o potřebě přepracovat prezentace o změnách klimatu a řešení MU při živelních pohromách, které jsou vyvěšeny na www.dh.cz.

 • Aktualizace prezentací ze zkušeností z posledních pěti let,
 • zapracování nových témat, např. kdo a jak v jednotce zpracovává pojistné události, kam se má kdo obrátit, odškodnění za zranění/smrt při zásahu apod.,
 • nutná redukce textu,
 • prezentace vyvěšené na webu budou zaslány spolu se zápisem,
 • prezentace mají být aktualizované do začátku března tak, aby byla k dispozici na celostátním instruktážně metodickém zaměstnání.

10) Diskuse a Závěr jednání rady

Informace z krajů:

Zlínský kraj: Krajská rada represe se pravidelně schází. Úzká spolupráce s HZS Zlínského kraje zejména v oblasti školení členů JSDHO. Fungující systém soutěží v požárním sportu s hojnou účastí družstev. Vzrůstá popularita soutěže TFA.

Kraj Vysočina: Krajská rada represe se pravidelně schází.

Moravskoslezský kraj: Krajská rada represe se pravidelně schází. Značná popularita soutěží TFA, kde jednotlivci i družstva mají výborné výsledky v republikovém srovnání.

Pardubický kraj: Krajská rada represe se pravidelně schází. Velmi dobrá spolupráce s HZS. Spolupráce se soukromou firmou ohledně školení pilařů JSDHO – spolupráce funguje k oboustranné spokojenosti. Rescue days – spolupráce s firmou Pyrex.

Středočeský kraj: Krajská rada represe se pravidelně schází. Problém se sháněním rozhodčích na soutěže v požárním sportu, kdy chybí zkušení rozhodčí. Snaha řešit centrálně spoluprací se všemi okresy, kdy se vytváří skupina rozhodčích, kteří by objížděli soutěže.

Plzeňský kraj: Krajská rada represe se pravidelně schází. Velký úpadek zájmu o požární sport mezi hasiči a diváky. Souběžně s úpadkem zájmu o PS upadá i zájem o pozici rozhodčích. Např. krajských kol se zúčastňují třeba 4 družstva soutěžících atp. Útlum je především v celkovém požárním sportu, zejména v postupových soutěžích. Požární útok na nejnižších úrovních takový úpadek nezaznamenává. Situace v Plk kopíruje situaci v celé republice.

Královehradecký kraj: Krajská rada represe se pravidelně schází. Spolupráce s HZS je příkladná, JSDHO často slouží na stanicích HZS jako záloha. Problém s nedostatkem rozhodčích na PS.

Ústecký kraj: Krajská rada represe se pravidelně schází. TFA funguje velmi dobře. Několik závodníků TFA se poměrně úspěšně zúčastnilo MČR TFA ve Štramberku. V Ústeckém kraji proběhla i soutěž ve výstupu na věž. Spolupráce s HZS běží na uspokojivé úrovni.

Liberecký kraj: Soutěž Jablonecké haly – jednodenní akce se 40letou historií (mládež a dospělí). Odborná příprava funguje, kvalitní spolupráce s HZS. Úzká spolupráce s ČČK, sídlí ve společné budově. Vzájemně prospěšná činnost, kdy se jedna organizace učí od druhé. Hodně JPO z kraje zasahovalo v Hřensku, kladně hodnoceno poděkování hasičům ze strany krajského HZS a krajského úřadu.

V závěru jednání vedoucí rady J. Kučera předal zdravici a poděkování od starostky SH ČMS
M. Němečkové, která se jednání bohužel nemohla zúčastnit a popřál všem členům vše nejlepší do nového roku, včetně šťastné cesty domů.

Zapsal dne 5. 1. 2023

Martin Štěpánek