ZÁZNAM KE STAŽENÍ

Přítomni:

Kučera Robert, Štěpánek Martin, Letocha Tomáš, Andrýsek Leopold, Černohous Pavel,

Děd František, Feher Vojtěch, Hepnar Petr, Kadlec Radek, Pumprla Stanislav, Ježek Miroslav,

Růžička Milan, Suchý Pavel, Šimek Pavel, Zuber Zbyšek, Kučera Milan.

Omluveni:

Bidmon Josef, Homolka Vítězslav, Karásek Martin, Homolka Michal, Salivar Jaroslav.

Nepřítomni:

Morávek Pavel, Schejbal František.

Program:

1 – Zahájení

2 - Organizační záležitosti, kontrola úkolů z minulého jednání rady, plán práce na r. 2023

3-   Informace z VV SHČMS a vedení SHČMS

4 - Informace od hasičských kynologů

5 - Příprava celostátního IMZ vedoucích rad represe

6 - Informace z ÚHŠ

7 - Výcvikový rok 2023

8 – Příprava celostátních akcí, Pyrocar, MČR VDN 2023

9 – Různé. Zprávy z krajů

1 - Přítomné přivítal vedoucí rady Robert Kučera, seznámil s programem a omluvil členy,   

      kteří se omluvili.

2 – Proškolení rozhodčích TFA, tento úkol byl projednán se školícím střediskem HZS Brno, 

      očekává se výsledek.

      Návrh na ocenění člena SH ČMS pana plk. Dr. Ing. Zdenka Hanušky, člena SDH Velké  

      Meziříčí, Řádem svatého Floriána. Návrh byl předán kanceláři SH ČMS.

      Vedoucí rady oznámil, že úprava nových metodických pokynů pro získání Hasič byla 

      schválena a požádal Martina Štěpánka, aby na webu sdružení byla toto aktualizováno, a

      viditelně zveřejněno, zároveň požádal členy rady, aby toto proběhlo na webech krajských 

      a okresních sdružení.

      Plán práce rady na rok 2023.- Jednání rady 17.3. Přibyslav a 2.9. Liberec, účast na akci

      Pyrocar, jako vedoucí sekcí.

3 – Informace z jednání VV SHČMS – návrh na Viceprezidenta CTIF, panu Nytrovi končí 

       mandát.

       Hotel Přibyslav – výběr ze 2 zájemců o provozování hotelu, vybrána společnost, která   

       předložila dobré podmínky pro sdružení. Podepsána smlouva na dobu určitou.

4 - Hasičští kynologové – Vedoucí rady informoval radu, že dostal informaci, že dokumenty 

       kynologů byli aktualizovány, jak bylo ohlášeno na minulém jednání rady.

 5 – Celostátní IMZ vedoucích rad represe.

       17.3. jednání rady od 10 hod, od 16 hod zkoušky Hasič I.

       18.3. 9–16 hod – IMZ – zámek, včetně oběda

       19.3. 9–12 hod – IMZ – zámek, včetně oběda

       Účast přes elektronický přihlašovací formulář.

       Na letošním IMZ bude prezentace Ústeckého kraje – p. Pavel Suchý.

       Je potřeba upravit prezentace, vykonají R. Kučera a V. Feher.

  6 – Informace z ÚHŠ Bílé Poličany, škola je zazimována, ale proškolování členů jednotek

       pokračuje v jejich prostorech na vyžádání.

     

  7 - Výcvikový rok 2023 – bohužel, do dnešního dne nic z GŘ HZS nepřišlo, až se stane, rada

      zpracuje a zveřejní a vedoucí rady rozešle vedoucím radám represe.

  8 - Akce Pyrocar 2023, přípravný výbor pokračuje v přípravě a jak vedoucí rady informoval 

       přítomné, počítá se s účastí členů rady na řízení úseků, tak jak to bylo v roce 2018.

       MČR VDN 2023 Liberec, k tomuto bodu se vyjádřil p. Zuber, připravuje se proškolení 

       rozhodčích a jsou aktualizovány pravidla těchto soutěží.

  9 – Různé – vedoucí rady navrhnul, aby rada navrhla Ing. Jana Dvořáka, který tragicky 

        zahynul při zásahu na vyznamenání Za hrdinství. Přítomní členové jednomyslně souhlasí.

        p. Martin Štěpánek radu informoval o jednání rady ochrany obyvatelstva, tak jak

        v předešlé době, s ochranou obyvatelstva to není jednoduché, hledají se lidi, členové

        jednotek jsou mimo, mají svoji činnost, k tomuto bodu proběhla diskuze, ale je to stále

        stejné, pokud ve sboru je o tuto činnost zájem, nemají vybavení, tedy techniku, pokud

        tuto činnost nepodpoří obec?

                                                                                                           Zapsal Milan Kučera