Záznam z  jednání Ústřední odborné rady represe

17. 2. 2017 Přibyslav

Přítomni: náměstek starosty Salivar Jaroslav, vedoucí rady Kučera Robert, členové rady Kobylka Michal, Klos Tomáš, Ježek Miroslav, Šulc Bohuslav, Šeps Jiří, Šefr Jan, Suchý Pavel, Homolka Vítězslav, Kubále Zdeněk, Růžička Milan, Šimek Václav

Odborní konzultanti: za VV SH ČMS Zips Jiří, Kejmar Richard

Přizváni: GŘ HZS Hanuška Zdeněk

Zapisovatel: Aulický Jan

Omluveni: Mácha Roman, Kohel Tomáš, Pumprla Stanislav, Hulec Václav, Bárta Miloslav, Schejbal František.

1) Zahájení

Jednání zahájil vedoucí rady R. Kučera, přivítal přítomné na řádném jednání ÚORR a přítomným přednesl program dle pozvánky.

■ rada program schválila.

2) Příprava na zkoušky Hasič I. stupně

J. Aulický informoval členy rady, že je přihlášeno 15 uchazečů na získání odznaku Hasič I. stupně a z toho jedna žena.  V Kanceláři SH ČMS byly připraveny všechny podklady. Pro každého je připraven jeden individuální test. Je potřeba najmenovat komise pro písemné a ústní zkoušky.

Rada rozhodla, že se zkoušek zúčastní všichni členové rady, přičemž vedoucím komise č. 1 je      Kučera Robert a komise č. 2 Šeps Jiří.

R. Kučera poděkoval za přípravu a pozval všechny členy komise na 16:00 hod.

■ rada vzala informace na vědomí a schválila složení komisí.

3) Příprava instruktážně metodického zaměstnání vedoucích OOR

J. Aulický informoval, že byla poslána pozvánka a přihlašování proběhlo přes web, tento systém se osvědčil a bude užíván i nadále. Přihlásilo se 68 osob ze všech krajů ČR. Ke všem tématům byli pozváni fundovaní lektoři a v neděli akci navštíví náměstek generálního ředitele HZS p. Zadina.

■  Rada vzala informace a přípravu na vědomí.

4) Příprava zahajovacího ceremoniálu na Hasičských slavnostech v Litoměřicích.

J. Aulický informoval, že proběhla první zahajovací schůzka, kde se SH ČMS zavázalo jmenovat velitele nástupu a vlajkovou četu pro centrální prapor SH ČMS.

Nástup na Mírovém náměstí v Litoměřicích 10. 6. 2017 začne v 10:00 hod. Velitelem byl na minulém jednání schválen R. Kučera.

R. Kučera vyzval členy rady, aby se přihlásili do vlajkové čety, která ponese centrální prapor SH ČMS a vzdá s ním hold nastoupeným jednotkám a čestným hostům. Je potřeba, aby si četa natrénovala tento pochod s praporem dle cvičebního řádu.

■  Rada vzala informace na vědomí a schválila do vlajkové čety Růžičku Milana, Kobylku Michala a Homolku Víťu.

5) Informace z odborné rady hasičských soutěží.

J. Salivar informoval, že proběhlo jednání Ústřední odborné rady hasičských soutěží, kde se projednávala především koncepce sportu u SH ČMS, vyhlášení hasičských soutěží, vzorové organizační zabezpečení hasičských soutěží, vyhlášení kurzu pro trenéry požárního sportu, kurzy pro obnovu RI a nové RI. Bylo projednáno s ŠVZZ Brno.

Především se musí stále myslet na spolupráci obou rad jak ÚRRR, tak ÚORHS. Na semináři proto bude o činnosti rady soutěží informovat její vedoucí p. Henc.

■  Rada vzala informace na vědomí.

6) Strategický plán oblasti represe

R. Kučera předložil radě znovu rozpracovaný Strategický plán represe. Po  minulém jednání tento dokument dostál velkých grafických i textových úprav. Na plánu se intenzivně pracuje. Materiál bude všem členům poslán ke konzultaci a případné doplnění.

K materiálu se rozvinula diskuse, ze které vyplynuly připomínky a doplnění.

■  Rada vzala informace na vědomí a doporučila doplnit matriál o připomínky.

7) Informace z krajů

Členové ÚORR postupně informovali o činnostech na úseku represe v jednotlivých krajích. Informovali o různých problémech a o plnění specializací odznaku Hasič II. a III. stupně. Dále proběhly informace o spolupráci s HZS, přípravách soutěží, školeních a dalších akcích v okresech a krajích.

8) Různé

J. Aulický přednesl členům rady novelu Metodického pokynu z oblasti kynologie. Na to navazuje i novela Statutu odborných rad, kde je nutné doplnit a zlegalizovat sekci kynologů.

Statut odborných rad bude ještě zaslán všem vedoucím ÚO rad k možnosti jejich doplnění.

■  Rada po diskusi a doplnění doporučila k předložení VV SH ČMS doplněný Statut odborných rad a Metodický pokyn z oblasti kynologie.

Z. Hanuška přednesl úvahu o vhodnosti spolupráce velitelů okrsků (kde jsou ustaveny) s veliteli stanic HZS při pořádání okrskových cvičení z důvodu lepšího vzájemného poznání členů jednotek jednotlivých hasebních obvodů.

■    Rada po diskusi konstatovala, že by to byl krok správným směrem a bude se tímto tématem zabývat na příštím jednání.

R. Kučera přednesl členům rady novelizované předpisy odbornosti Velitel a Strojník. Metodický pokyn Strojník a Velitel byl doplněn o možnost nošení odznaku Velitel a Strojník i po uplynutí doby platnosti odborné způsobilosti. Metodický pokyn Velitel byl doplněn o možnosti získání odznaku  při složení zkoušek Taktického řízení.

■  Rada po diskusi a doplnění doporučila k předložení VV SH ČMS doplněný Metodický pokyn Velitel a Strojník.

R. Kučera poděkoval všem  za příkladný přístup k jednání a vyzval komise zkoušek Hasič I. aby se připravily k výkonu zkoušek.

Zapsal dne  17. 2. 2017   Jan Aulický