ZÁZNAM KE STAŽENÍ

Přítomni:

náměstek starosty SH ČMS: Salivar Jaroslav, vedoucí rady: Kučera Robert, asistent rady: Martin Štěpánek

členové rady: Růžička Milan, Šimek Václav, Pumprla Stanislav, Kobylka Michal, Suchý Pavel, Karásek Martin, Hepnar Petr, Andrýsek Leopold, Černohous Pavel, Kadlec Radek, Feher Vojtěch, Pavel Morávek

Omluveni: Kučera Milan, Děd František, Letocha Tomáš, Zuber Zbyšek

Hosté: Zips Jiří, Grepl Tomáš

1. Zahájení

Jednání zahájil vedoucí rady R. Kučera, přivítal přítomné na dalším jednání ÚORR. Přednesl přítomným pozdravy vedení, omluvy z účasti na jednání, program dle pozvánky a požádal o připomínky a náměty.

Program:

1. Zahájení a organizační záležitosti rady represe

2. Informace z jednání VV a vedení SH ČMS

3. Příprava semináře vedoucích OORR a KORR

4. Informace z UHŠ

5. Výcvikový rok 2023 – zhodnocení přípravy a zveřejnění

6. Příprava celostátních akcí-Pyrocar 2023.MČR VOZHV 2023

7. Aktualizace dokumentů v oblasti represe SH ČMS, Strategický plán 2023 HZS ČR, aktualizace prezentací, jednání s ostatními subjekty

8. Příprava zkoušek HASIČ I. st.

9. Diskuse + informace z krajů + vystoupení hostů

10. Závěr

■ Rada program schválila.

2. Informace z jednání VV a vedení SH ČMS

J. Salivar, informoval radu represe o průběhu posledních jednání Vedení a VV SH ČMS. Dále informoval o jednání vedení SH ČMS na GŘ HZS ČR v ohledu na hasičské soutěže.

· CTIF, TFA – je záhodné rozvíjet tento typ sportovní přípravy.

· Práce na nových stanovách pokračují. Upravené stanovy mají být zestručněny a vyřešit chronické problémy SH ČMS.

J. Salivar dále hodnotil oblast represe, kde konstatoval značný pokrok. Ocenil vstřícný přístup GŘ HZS ČR směrem k dobrovolným hasičům, zejména přístup gen. Vlčka. Náměstek Salivar poukazuje, že oblast represe je klíčová v rámci celého SH ČMS. Zvyšuje se podíl zásahové činnosti JSDHO z celkového počtu zásahů a predikce do budoucnosti není jiná, předpoklad navýšení počtu zásahové činnosti u JSDHO, včetně rozšíření portfolia zásahů z oblasti OO.

Technika se stále rychleji obnovuje, je jí čím dál více a je čím dál modernější, ale v bezpečnostních sborech chybí lidé. Tato skutečnost platí jak u státních, tak u dobrovolných hasičů. Oboje zvyšuje tlak na JSDHO. Je jasné, že SH ČMS musí mít pro jednání s politiky a bezpečnostními sbory definováno, co přesně požaduje, sumarizované požadavky, definovat si, co “chceme” a k tomu mít zpracované návrhy a plány.

· Jak získat nové lidi.

· Jakou techniku a pro jaký typ činnosti.

· Jaký druh vzdělávání.

· Jak více a lépe komunikovat s obecními zastupitelstvy a občany.

· Je potřeba i nadále pracovat na propagaci úspěchů celé oblasti represe.

V současné době vyvstává problém generační výměny v SDH, a zvláště v jednotkách PO napříč všemi kategoriemi. Jedním z mnoha důvodů je problematika účasti členů JPO na odborných kurzech a školeních, které poukazují na trend snižování skutečných počtů členů JPO. Skutečný počet akceschopných členů JPO je nižší, než udávají oficiální statistická čísla. Dalším problematickým bodem je získávání nových členů do jednotek, a to jak přechodem ke kolektivů mládeže, tak mimo sdružení.

Na toto téma proběhla diskuse mezi členy rady o zkušenostech z jednotlivých krajů. Jedno z témat, které debata otevřela, byla debata nad průměrným věkem v JSDHO. Ukázalo se, že není známo, jaký je věkový průměr členů JSDHO a jaké je věkové složení JSDHO. Vše jsou odhady, data nejsou k dispozici. Ze zkušeností vyplívá, že dětí a dorostu je v řadách SH ČMS dostatek, ale nejsme schopni je udržet až do základní odborné přípravy v JSDHO. Situace začíná být dramatická, je předpoklad, že členská základna JSDHO stárne a zmenšuje se. Jeden z úkolů členů rady, potažmo všech členů SH ČMS je, aby komunikovali se zastupitelstvy, politiky a občany a snažili se je získat do řad JSDHO. Otevřela se debata nad možnostmi, jak by SH ČMS mohlo pomoci při náboru nových hasičů. Zlepšit by se měla mediální prezentace sborů/jednotek, je potřeba metodické podpory sborům k a v mediální propagaci ze strany SH ČMS. Zároveň je potřeba lepšího a modernějšího vzdělávání JSDHO, včetně apelu na zvýšení motivace pro vstup do těchto jednotek.

Požadavek J. Salivara na členy rady represe, aby podali zpětnou vazbu o spolupráci s HZS ČR.

Úkol pro členy rady – podat popis spolupráce s HZS krajů a návrhy, jak přilákat více zájemců o službu v JSDHO.

■ Rada vzala informace na vědomí.

3. Příprava instruktážně metodického zaměstnání vedoucích ORR a KRR

R. Kučera informoval o připravených tématech a nutnosti provedení dílčích změn v obsahu. Tyto změny však nijak nenaruší obsah ani průběh IMZ. Proběhlo představení programu a jednotlivých přednášek, které v sobotu a v neděli zazní, včetně stanovení času přednášek. Nahlášená je účast 65 lidí.

Program:

18. 3. 2023

1. Informace z oblasti represe, jednání na úrovni orgánů státní správy.

2. Informace z oblasti represe Ústeckého kraje se zaměřením na požár v NP České Švýcarsko

- taktika, strategie, týlní zabezpečení, činnost a zapojení JSDHO a SDH,

- pro tento blok bude věnována mimořádná časová dotace.

3. Informace hasičských kynologů.

4. Novelizované dokumenty v oblasti represe-pojištění a náhrady.

5. Informace z oblasti ochrany obyvatelstva – dobrovolní hasiči a globální krize.

6. Prezentace výrobců mobilní požární techniky – Požární přívěsy, čtyřkolky a HTZ pro hašení v lese.

19. 3. 2023

1. Diskuse k předneseným tématům z předešlého dne

2. Spolupráce SH ČMS a GŘ HZS – prezentace zástupců MV – GŘ HZS ČR

- vyhodnocení roku 2022, spolupráce s JSDHO

■ Rada vzala informaci na vědomí.

4. Informace z ÚHŠ

Zástupce se z jednání omluvil a svoji prezentaci přednese na semináři. Robert Kučera proto pouze stručně informoval členy o novinkách z oblasti ÚHŠ. Plány na přesunutí ÚHŠ Bílé Poličany do jiných prostor. Je možné, že areál školy, který je v majetku HVP, bude odprodán. Pravděpodobné místo bude v Pardubickém kraji. Plán přípravy byl vydán a je k dispozici na www.dh.cz/ oblast represe.

5. Výcvikový rok 2023

R. Kučera presentoval vydání nového dokumentu. V rámci OP byly presentovány všechny zdroje výuky, které jsou volně dostupné na internetu. Všechny zdroje jsou plně dostačující k tomu, aby mohl být výcvikový plán 2023 bezezbytku splněn.

Debata nad zájmem o činnost v okresních a krajských radách represe, neboť mezi mladšími členy není příliš zájmu o činnost v těchto radách. Obvyklý problém je v tom, že mladší členové se chtějí věnovat činnostem represe, ale místo toho musí řešit přípravu soutěží v požárním sportu, o který není příliš velký zájem, zejména jejich plánování a organizování.

Úkol pro M. Štěpánka – zjistit, jestli by nebylo možné informovat v plánu příprav o pořádání soutěží jak v hasičském sportu, tak zároveň v TFA v jednom kalendáři.

■ Rada vzala informace na vědomí.

6. Příprava celostátních akcí PYROCAR 2023 a MČR VOZHV 2023

Informace z jednání Pyrocar 2023

M. Štěpánek informoval o průběhu příprav akce a témat, která bude připravovat a zaštiťovat ÚORR. Stále platí apel na členy rady, aby cíleně hledali a oslovovali potenciální vystavovatele, zejména ale už jen ty, kteří nabízejí zajímavá technická řešení nebo produkty pro hasiče. A zároveň, aby přicházeli s nápady pro plánované bloky ukázek činnosti IZS. Jeden z bloků patří ukázkám činnosti JSDHO.

Návrh ukázek do bloku ukázek JSDHO:

- Ukázka hašení lesního požáru formou přeshraniční spolupráce JSDHO Janovice nad Úhlavou a německé dobrovolné jednotky.

- Ukázka dronů s termovizí, noktovizorem a teleobjektivem od firmy DronPro, včetně odborného výkladu.

- Návrh na ukázku – činnost dalších NNO (Adra, ČČK, SDOO apod.).

- Návrh ukázek preventivně výchovné činnosti – hašení hořícího oleje, hašení kuchyňské linky apod. Zde je úkol zajistit JSDHO, které mají zkušenosti s touto formou PVČ. Nabídka R. Kadlece, že se pokusí sehnat kontakty na tyto JSDHO.

R. Kučera informoval o zařazení členů do organizačního zabezpečení v rozsahu, který byl v roce 2018 a požádal členy o spolupráci v termínu konání akce.

Příprava MČR VOZHV v Liberci probíhá podle plánu, na místě UORR zastupuje paní Ing. Jiřina Brichcí, která podává informace z přípravných komisí.

Úkol pro všechny členy rady:

· hledání menších nástavbářů, neboť velcí nástavbáři jsou již pro Pyrocar k dispozici,

· malí nástavbáři by mohli být dobrým zpestřením a oživením.

■ Rada vzala informace na vědomí.

7. Aktualizace dokumentů v oblasti represe SH ČMS

R. Kučera navrhl aktualizaci všech prezentací v oblasti represe z důvodu velmi rychle se měnící geopolitické situace a stále intenzivnějšími projevy klimatické změny s následnými konsekvencemi, včetně potřeby na tyto reagovat (humanitární krize a pomoc uprchlíkům, spolupráce se spolky působící v ochraně obyvatelstva, zvládání pomoci při odstraňování následků přírodních jevů, odolná společnost, mít dostatek moderní a adekvátní techniky atd.). Platí zvýšená pozornost nad potřebou připravovat se na možná budoucí rizika z této oblasti. Pro příklad, o navýšení zásahové činnosti JSDHO uvedl R. Kučera tuto statistiku:

Statistika zásahové činnosti JSDHO:

· Roční nárůst MU v roce 2022 je o cca 10 tis. vyšší než v roce 2021,

· v roce 2022 JSDHO likvidovaly 151 619 MU, v roce 2021 JSDHO zasahují u 31 % MU, v roce 2022 zasahují u 33 % všech MU,

· samostatné zásahy u JSDHO – v roce 2021 zasahují u 68 193 MU, v roce 2022 samostatně zasahují u 73 391 MU,

· počty JSDHO – meziroční úbytek JSDHO je 56 JSDHO oproti roku 2021:

o JPO II jsou stabilní počty, celkem 244 JPO II,

o JPO III – v roce 2021 bylo 1 386 JPO III, v roce 2022 již bylo 1 403 JPO III,

o JPO V – v roce 2021 existovalo 4 658 JPO V, v roce 2022 to již bylo 4 585 JPO V, tzn. pokles o 66 JPO V (z toho 10 JPO V se přesunulo do kategorie JPO III),

· v roce 2021 nevykázalo žádný zásah 2 186 JSDHO, v roce 2022 nevykázalo zásahovou činnost 2 046 JSDHO,

· rozdílné podmínky ve vybavenosti JPO V napříč kraji, např. v Plzeňském kraji je v JPO V velmi mnoho CAS, v systému povolávání se řeší spíše nikoli kategorizace JPO, ale dojezdové časy. To však neplatí ve všech krajích.

8. Příprava zkoušek HASIČ I. stupeň

R. Kučera stanovil zkušební komisi pro zkoušky Hasič I. stupně. Byla připravena administrativní stránka zkoušek. Letos byli 2 zájemci o složení zkoušek odbornosti, oba zájemci byli kvalitně připraveni a zkoušky odbornosti oba složili.

■ Rada vzala informace na vědomí a souhlasí.

9. Diskuse (informace z krajů, různé)

Zástupci jednotlivých krajů podali podrobné referáty z jednotlivých krajů.

Otevřena problematika prodloužení odbornosti ROZHODČÍ TFA, R. Kučera informoval o velmi nízké komunikaci a zpětné vazbě ze strany ŠVZ HZS ČR. Na dopis o možnosti organizace kurzu rozhodčích TFA v zařízení SH ČMS v den pracovního klidu, dosud nebyla poskytnuta odpověď. Komunikace bude nadále pokračovat. P. Hepnar informoval, že proběhl kurz pořádaný HZS ČR ve školícím středisku u Náchoda s nízkým počtem uchazečů. Konal se opět v pracovní dny. Po krátké diskusi bylo konstatováno, že pro členy není komfortní brát si dva dny dovolené na průběh kurzu pořádaných v pracovních dnech.

■ Nadále trvá úkol snažit se jednat se ŠVZ HZS ČR o organizaci kurzu v zařízení SH ČMS ve dnech pracovního volna.

10. Závěr jednání rady

Vedoucí rady provedl závěr jednání rady a poděkoval ještě jednou všem za účast.

Po 16 hodině proběhly zkoušky HASIČ I. stupně. Oba uchazeči ve zkoušce uspěli.

Instruktážně metodické zaměstnání

víkendový seminář pro členy krajských a okresních rad represe

Sobota 18.3

1. Zahájení instruktážně metodického zaměstnání

R. Kučera uvedl celou akci, pozdravil přítomné a uvedl organizační pokyny.

2. Informace z oblasti represe a jednáních na úrovni ústředních orgánů

R. Kučera presentoval strategii oblasti represe. Byla podrobně rozebrána statistika činnosti dobrovolných hasičů za uplynulý rok. A to jak v SDH, tak i v JSDH obcí. V průběhu presentace se rozběhla konstruktivní diskuse, kdy účastníci IMZu hodnotili informace jako přínosné. Na dotazy vedoucí rady odpověděl.

3. Informace z oblasti represe Ústeckého kraje se zaměřením na požár v NP České Švýcarsko

Člen rady za Ústecký kraj P. Suchý charakterizoval geografické rozložení Ústeckého kraje, jeho strukturu z pohledu HZS a OSH. Na něho plynule navázal ředitel územního odboru Teplice HZS Ústeckého kraje, plk. Ing. Adolf Langer, který přednesl obsáhlou prezentaci o průběhu požáru v Českém Švýcarsku, jeho hašení a nové poznatky a osobní zkušenosti při zdolávání této mimořádné situace. Plk. Langer seznámil členy rady jak s detaily organizování eliminace požáru, velení, tak také skutečnou “jemnost” v přístupu velících důstojníků a logistiků. Bylo skutečně nesmírně zajímavé slyšet všechny detaily, které jsou nezbytné a vedou k úspěšnému zvládnutí mimořádné události. Od zajištění dostatečného počtu hasící techniky a hasičů, až po zajištění posledního šroubku pro jakoukoliv nasazenou techniku, která často nevydržela takové extrémní nasazení, zejména vozidla dříve vyrobená. Neméně zajímavé byly popisy nasazení vrtulníků a letadel v prostoru zasažené plochy. Plk. Langer vyzdvihl činnost dronů a vyjádřil přesvědčení, že drony se pro svou prospěšnost a vysokou efektivitu stanou běžnou součástí vybavení JPO. Vyzdvihl přirozenou spolupráci mezi zasahujícími příslušníky HZS ČR a členy JSDHO, bez níž by nebylo možné požár úspěšně zvládnout. V průběhu prezentace členové rad pokládali dotazy na různá úskalí při zdolávání této mimořádné události.

V průběhu diskuse k tomuto tématu, byla vyzdvižena obětavost nejen dobrovolných hasičů zařazených v jednotkách PO, ale i dobrovolných hasičů členů SDH, zejména členek SDH, které se velmi obětavě staraly o zajištění týlových potřeb a stravy pro zasahující hasiče. V tomto příkladu se opět ukázalo, jako v předchozím roce na Jižní Moravě při tornádu, že zvládnutí tak velkého a rozsáhlého zásahu na úseku týlu bez pomoci občanských sdružení je jen špatně myslitelné.

4. Služební kynologie SH ČMS

P. Morávek přednesl plán práce a činnosti kynologů SH ČMS na rok 2023. Členům rad přiblížil činnost, podobu a počty členů kynologů SH ČMS. V současné době existuje celkem 11 družstev kynologů SH ČMS s jedním čekatelským družstvem. Celkem mají kynologové SH ČMS více než 100 členů. Zároveň také informoval o úpravách směrnice činnosti kynologů, zejména pak vypuštění zkoušek CADAVER (vyhledávání mrtvých na základě pachových stop) a kondiční zkoušku (kontrola vytrvalosti a síly záchranářského psa). Také představil nové dokumenty, nezbytné pro činnost kynologů SH ČMS – Požadavky na zkoušky psovodů SH ČMS a Obsah vzdělávání psovodů SH ČMS. První dokument je již hotov a čeká na schválení, druhý je v procesu tvorby. Zájemci o činnost psovodů SH ČMS naleznou veškeré informace na jejich webu, www.psovodi-dh.cz.

5. Prezentace novelizace dokumentů v oblasti represe (pojištění a náhrady)

S prezentací o možnostech pojištění jak zdraví, tak také materiálové základny členů SH ČMS a JSDHO, vystoupila ředitelka pobočky Hasičské vzájemné pojišťovny ve Žďáru nad Sázavou, paní Ludmila Žáková. Paní Žáková přednesla přehled smluv, které se týkají pojištění rizik při činnosti JPO, stejně tak

při činnosti SDH. SDH mohou např. uzavřít pojistné smlouvy na pořádání sportovních akcí ve sportovní disciplíně Plamen a dorost (přípravy na sportovní akce, sportovní soutěže nebo náborové i propagační akce pro sportovní činnost). Mezi další formy pojištění patří i úrazové pojištění při volnočasové a vzdělávací činnosti (tzn. pořádání brigád členů, společných výletů, pořádání kulturních akcí nebo jakékoliv jiné, kulturně společenské setkávání kolektivu MH, dorostu a dospělých členů SH ČMS). Samozřejmostí je také nabídka pojištění odpovědnosti za škodu vedoucích. Samostatnou kapitolou je pojištění členů JSDHO, kde nabídka HVP zcela pokrývá veškerou činnost hasičů, řeší odpovědnost za škodu nebo újmu, úrazové pojištění apod. Zároveň je také možnost pojistit zásahový automobil, a to i pro případy, kdy vozidlo stojí v garáži a není na cestě nebo na místě mimořádné události.

6. Informace z oblasti OO SHČMS

M. Štěpánek přednesl prezentaci o rozvíjejících se projektech v oblasti ochrany obyvatelstva u SH ČMS a spolupráci SH ČMS s dalšími subjekty v oblasti bezpečnostního výzkumu a vzdělávání. Potřeba modernizace vzdělávání a vzdělávacích materiálů SH ČMS má být jednou z priorit naší organizace. Jednou z možných, a dle již uskutečněných jednání poměrně slibných cest, je projekt moderních učebnic, FutureBooks z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy (www.futurebooks.cz). Do tohoto projektu by bylo možné se zapojit skrze výzkumný projekt Univerzity národní obrany v Brně, Humanitární logistika, ve kterém SH ČMS participuje. Tento projekt si klade za cíl zefektivnit logistickou činnost při humanitárních zásazích a představit (činnosti) zapojených organizací. Projekt je primárně určen pro neziskový sektor, sběr informací o činnosti NNO ze zásahové činnosti, lessons-learned nebo vytvoření uceleného vzdělávání a vzájemného předávání si informací/vzdělávání. Do projektu je zapojeno také GŘ HZS, GŠ AČR, vybrané státní instituce, včetně několika univerzit. Veškeré poznatky, které se díky tomuto projektu získají, budou mimo jiné uplatněny v novém projektu SH ČMS, Skupiny dobrovolníků ochrany obyvatelstva (SDOO). Podoba a struktura SDOO se v současné době reviduje tak, aby jeho podoba reflektovala (radikální a velmi dynamické) změny v bezpečnostním prostředí a v bezpečnostním diskurzu. Cílem snah SH ČMS je etablovat moderní a přínosnou organizaci v oblasti ochrany obyvatelstva, která zajistí týlní zabezpečení JPO při dlouhodobých zásazích, včetně efektivnějšího vzdělávání členů Skupin.

7. Prezentace dodavatelů mobilní požární techniky

Poslední prezentaci si tento den připravila společnost ZHT group s modulárním systémem pro čtyřkolky. Majitel společnosti Radim Zábranský a obchodní zástupce ZHT group představili účastníkům semináře své nové produkty, které ve stále větší míře oslovují nejenom dobrovolné hasiče. Jako první prezentovali výměnné moduly určené pro snadnou zástavbu na čtyřkolky. Zákazník si může vybrat z několika modulů o různých vlastnostech. Např. hasící modul je možné vybavit až třemi rozdílnými nádržemi na vodu (od 200 po 300 litrů), tažení vody je skrze D hadici. Set obsahuje vlastní benzínové čerpadlo. Celý set lze z vozidla sejmout a používat i stacionárně. Dále výrobce nabízí různé ženijní nástavby, včetně přepravy pacientů nebo volného materiálu. ZHT group také připravila mezi dobrovolnými hasiči stále populárnější přívěsný vozík. Přívěs je opět modulární, což znamená, že si zákazník může navolit takovou podobu vozíku, která plně vyhovuje jeho potřebám. Vozík splňuje váhový limit do 750 kg, takže se na něj nevztahuje povinnost vlastnit řidičské oprávněná skupiny E, postačí skupina B. Více o přívěsech lze nalézt na stránkách výrobce: https://www.zht.cz/nastavby-polymodule-a-specialni-automobily/specialni-automobily/pozarni-privesy/

Neděle 19.3

8. Zahájení instruktážně metodického zaměstnání – II. den

R. Kučera zahájil a přivítal představitele MV – GŘ HZS ČR, brig. gen. Ing. Petra Ošlejška a plk. Ing. Martina Legnera.

9. Spolupráce SH ČMS a HZS ČR

Brig. gen. Ing. Petr Ošlejšek přednesl prezentaci o činnosti hasičů v roce 2022. Z velmi bohaté prezentace statistiky výjezdů, počtu a druhu požárů nebo o činnosti JPO, zmiňme několik zajímavých čísel. Oproti roku 2021 došlo k navýšení počtu zásahů v roce 2022 o cca 10 tis., na 151 tis. Velmi významně stoupl počet požárů v přírodě, zejména v lesích. V roce 2021 došlo k 3 588 požárů ve volné přírodě, v roce 2022 to již činilo 10 164 požárů. Extrémní rok 2022 zaznamenal 2 488 lesních požárů oproti roku 2021, kdy došlo “pouze” k 1 517. Při činnosti JPO došlo ke zranění 547 hasičů (oproti roku 2021 nárůst o cca 100 případů zranění), 1 hasič zemřel (rok předtím zemřeli při výkonu služby 2 hasiči). Uchráněné hodnoty tvoří 12 686,4 mil. Kč. Dále pak gen. Ošlejšek referoval o velkých zásazích JPO v loňském roce, včetně zapojení HZS ČR do mezinárodní spolupráce. Gen. Ošlejšek prezentaci zakončil výhledovými plány HZS ČR pro rok 2023. Hlavními plány je získání dostatečných finančních prostředků na provoz, snižování vnitřního dluhu na technice nebo získání nových příslušníků HZS ČR do výjezdu. Nezapomíná se ani na dobrovolné hasiče, kdy dojde k navýšení podpory zřizovatelům JSDHO, jsou snahy urychlit převody provozuschopné techniky HZS ČR směrem k dobrovolným hasičům, stejně tak jako podpora HZS ČR s propagací činnosti a náboru nových dobrovolných hasičů.

Jako další řečník vystoupil ředitel odboru IZS a JPO MV – GŘ HZS ČR, plk. Ing. Martin Legner. Plk. Legner si připravil prezentaci o možnostech čerpání státních dotací poskytovaných skrze MV – GŘ HZS ČR směrem k JSDHO. Dobrovolní hasiči mohou čerpat finanční prostředky skrze účelovou neinvestiční dotaci na financování činnosti JSDHO v celkové alokované částce 100 mil. Kč pro rok 2023. Dotace je poskytována na krytí mzdových nákladů, zvyšování odborné způsobilosti, zásahovou činnost mimo území zřizovatele nebo na nákup věcného vybavení pro JPO II a III. Účelové finanční dotace jsou určeny pro JSDHO na nákup mobilních prostředků, případně na stavbu nebo rekonstrukci hasičské zbrojnice. Pro rok 2023 je vyčleněno celkem 710 mil. Kč. Na CAS je poskytována dotace až do výše 70 % ceny vozidla, maximálně však 4 mil. Kč. Oproti minulému roku tak došlo k navýšení o 1,5 mil. Kč na vozidlo. U DA platí stejné podmínky, maximální výše podpory může dosáhnout až 450 tis. Kč. U zbrojnice tvoří procentuální krytí výše max. 50 %, celková maximální výše příspěvku je 4,5 mil. Kč. Od roku 2016 bylo realizováno více než 3 400 projektů v celkovém objemu 3,4 mld. Kč. Z toho cca 3 tis. CAS a DA, příspěvek na stavbu nebo rekonstrukci zbrojnice byl přiznán ve více než 400 případech.

10. Ukončení programu instruktážně metodického zaměstnání

Po skončení příspěvků hostů z MV – GŘ HZS ČR byl pro posluchače připraven společný oběd, volná debata a následné rozloučení se. Dle reakcí účastníků se povedlo zorganizovat povedený seminář s mnoha zajímavými a přínosnými prezentacemi. Tyto prezentace budou po jejich shromáždění volně k dispozici na stránkách www.dh.cz, oblast represe, stejně jako budou rozeslány všem účastníkům semináře.