ZÁZNAM KE STAŽENÍ

Přítomni:

náměstek starosty SH ČMS: Salivar Jaroslav, vedoucí rady: Kučera Robert

členové rady: Růžička Milan, Děd František, Kobylka Michal, Suchý Pavel, Karásek Martin, Hepnar Petr, Andrýsek Leopold, Černohous Pavel, Kadlec Radek, Feher Vojtěch

Omluveni: Kučera Milan, Pumprla Stanislav, asistent rady: Martin Štěpánek, Šimek Václav, Tomáš Letocha

1.     Zahájení

Jednání zahájil vedoucí rady R. Kučera, přivítal přítomné na dalším jednání ÚORR. Přednesl přítomným pozdravy vedení, omluvy z účasti na jednání, program dle pozvánky a požádal o připomínky a náměty.

Program:

 • Zahájení a organizační záležitosti rady represe

-       Zhodnocení činnosti rady v roce 2023

 • Zhodnocení aktivity členů rady v průběhu volebního období

2)    Informace z jednání VV SH ČMS a vedení SH ČMS

 • Zhodnocení celostátních akcí 2023

4)    Příprava celostátních akcí v roce 2024

 • Telč 2023–160. let dobrovolných hasičů

-       MČR TFA 2024

 • Rozhodčí TFA, řešení problematika OZ

6)    Příprava zkoušek HASIČ I. st. 2024

 • Příprava celostátního semináře vedoucích rad represe 2024

8)    Dotační tituly na činnost a součinnost s oblastí rady ochrany obyvatelstva v roce 2024

 • Koncepce oblasti Represe SH ČMS 2021+, Zaměření na personální stavy dobrovolných hasičů

-       Jednání s AV JSDHO

 • Informace z GŘ HZS ČR

-       Zapojení se do programů dotačních grantů (MO, MV, atd)

 • Diskuse, ostatní + informace z krajů

11)  Závěr

 

 • Rada program schválila.
 • Zhodnocení činnosti rady v roce 2023

Vedoucí rady zhodnotil práci rady, zejména ve smyslu zapojení se do celostátních akcí, které byly organizovány v průběhu roku. Velký důraz byl kladen na shromažďování dat a analytickou činnost při sběru podkladů pro jednání vedoucích funkcionářů SHČMS s orgány ústřední správy a politickými špičkami. Spolupráce rady a vedení rady se zástupcem MV GŘ HZS ČR, plk. ING. Martinem Legnerem bylo hodnoceno nanejvýš velmi pozitivně.

Velký důraz byl kladen na předávání informací v oblasti represe. Bylo opět konstatováno, že v této oblasti máme velké rezervy. Oproti předchozím obdobím se jistou část rezerv podařilo snížit odesíláním informací mimo členů rady za jednotlivé kraje i do kanceláří KSH. I přesto zaznamenáváme nedostatky.

Rada se podílí na aktualizaci a zpracování projektů se kterými se SH ČMS přihlašuje do nových dotačních programů. A to nejen MV a MŠMT ale i Ministerstva obrany ČR.

 • Zhodnocení aktivity členů rady v průběhu volebního období

 

Byla zpracována tabulka účasti členů rady na jednáních. Viz příloha tohoto záznamu.

2.     Informace z jednání VV a vedení SH ČMS

J. Salivar, informoval radu represe o průběhu posledních jednání Vedení a VV SH ČMS. Dále informoval o jednání vedení SH ČMS a GŘ HZS ČR.

J. Salivar dále hodnotil oblast represe, kde konstatoval v některých směrech značné pokroky. Naopak v jiných směrech pociťujeme stagnaci. Velkým přínosem je organizace takzvaných Rescuecampů, nebo podobných projektů v některých krajích.

Proběhly jednání na ústředních orgánech státní správy v ohledu na financování dosavadních projektů a činnosti SH ČMS. Zejména v ohledu na navrhované úspory ve státním rozpočtu. Nyní čekáme, jak se celá věc vyvine, neboť příslib navrácení výpadku financí nebyl v písemném návrhu zákona o státním rozpočtu.

V současné době probíhá příprava podkladů pro Memorandum o spolupráci Ministerstva Obrany s NNS, do kterého spadá i SH ČMS.

 • Rada vzala informace na vědomí.

3.     Zhodnocení celostátních akcí 2023

 

 • Pyrocar 2023

R. Kučera poděkoval všem členům rady, kteří se akce účastnili. Svým rozsahem se jednalo o jednu z největších akcí SH ČMS a dosud největší Pyrocar od doby svého fungování. Ve štábu akce jsme zaznamenali některé organizačně správní záležitosti, které vyvstaly v ohledu na rekordní účast návštěv, účastníků akce i firem. Z akce byl učiněn závěr a příští organizační výbor bude potupovat tak abychom byli na zjištěné nedostatky připraveni.

J. Salivar také poděkoval všem zúčastněným a shrnul Pyrocar 2023 z pohledu vedení SH ČMS jako velmi zdařilou. Konstatoval, že akce plně poukazuje na sílu dobrovolného hasičstva a má svoji přidanou hodnotu v propagaci všech složek IZS, které s námi na Pyrocaru spolupracují. Akce byla po finanční stránce zisková. Vygenerovaný zisk z akce, který se blíží 1. mil. Kč bude alokován jako základní kapitál pro organizaci následujícího ročníku Pyrocaru.

M. Růžička zhodnotil akci jako velmi zdařilou, a to nejen svým pohledem ale i pohledem účastníků akce ze Středočeského kraje. Nedostatky byly zaznamenány a však mnoho věcí bylo vyřešeno operativně.

 • MČR Vyprošťování osob z havarovaných vozidel

Z. Zuber jako hlavní rozhodčí provedl komplexní zhodnocení celého mistrovství. Hodnotil zejména úroveň družstev z jednotlivých krajů, kdy vyjádřil obrovské potěšen nad úrovní a připraveností dobrovolných hasičů. Rovněž poděkoval všem zúčastněným za nasazení, a to včetně týmu rozhodčích.

R. Kučera konstatoval rovněž nutnost poděkování organizátorům, a to jak z řad HZS LBK tak KSH LBK. Obrovský kus práce odvedl tým pod vedením starostky KSH, Ing. Jiřiny Brichcí za což jí a celé skupině patří poděkování.

4.     Příprava celostátních akcí v roce 2024 a dále

 

 • Telč 2023–160. let dobrovolných hasičů

R. Kučera Akce proběhne v Telči v termínech 14 – 16.6.2024. Rada bude plně nápomocna organizačnímu štábu akce v organizaci a koordinaci, zejména v ohledu na účast, defilé a dekorování hasičských praporů. Rada jednomyslně deleguje zástupce rady za kraj Vysočina pana Radka Kadlece, jako styčnou personu mezi organizátory a radou. Pan Kadlec je pověřen přenosem informací a požadavků z KSH Vysočina na ÚORR v ohledu k této akci.

4.2.  MČR TFA 2024

M. Kobylka mistrovství proběhne v Brně, a to v termínech 12.10.2024. Změna termínu o týden je v důsledku změny místa organizace. Akce se nebude konat na BVV ale v areálu Vysokého učení technického v Brně. Změna je z důvodu vysokých finančních nároků ze strany BVV.

Plán na další léta:

2025 – Setkání hasičů v Litoměřicích, MČR VDN v Jihočeském kraji 2026 – Pyrocar 2026 v Přibyslavi, MČR TFA zatím není stanoveno

 • Rada vzala informace na vědomí.
 • Rada pověřuje pana Radka Kadlece zastupováním rady na jednáních přípravného výboru akce v Telči a přenosem informací týkajících se akce v Telči. Rada pověřuje vedoucího rady informováním KSH O svém rozhodnutí.
 • Rada pověřuje všechny své členy, aby provedli průzkum možné organizace MČR TFA ve svých krajích v roce 2026

5.     Rozhodčí TFA, řešení problematika OZ

R. Kučera po roce a půl nejasností a organizačních problémů došlo k vyřešení celé situace. Po velice konstruktivním jednání s plk. Ing. Martinem Legnerem – ředitelem odboru IZS a výkonu služby, se v závěru uplynulého roku uskutečnili první kurzy pro rozhodčí TFA v ÚHŠ Bílé Poličany. Zároveň byla škola pověřena okamžitou organizací dalších opakovacích i základních kurzů od I. čtvrtletí následujícího roku. Kurzy budou tedy vypsány na webu ÚHŠ. Přihlašovací údaje na kurzy budou prostřednictvím systému ÚHŠ SH ČMS.

 • Rada pověřuje všechny své členy, aby tuto informaci přenesli do svých krajů

6.     Příprava zkoušek HASIČ I. st. 2024

Zkoušky HASIČ I. st. Budou provedeny v termínu 1.3.2024 v Ústřední hasičské škole Bílé Poličany.

Program na generování zkouškových testů a ústních otázek v tuto chvíli nebude aktualizován. Je to zejména ve vztahu k měnícím se vnitro organizačním předpisům. Program bude nově aktualizován po schválení všech změn týkajících se zákonných a podzákonných předpisů.

 • Rada vzala informace na vědomí a připraví zkoušky v termínu konání.

7.     Příprava celostátního semináře vedoucích krajských a okresních odborných rad represe 2024

R. Kučera informoval o problematice místa konání semináře. Seminář se na nabídku ÚHŠ Bílé Poličany bude konat v místě školy. Termín bude 2. a 3. března 2024. Témata semináře budou zveřejněna v druhé polovině ledna 2024.

 • Rada vzala informaci na vědomí.

8.     Dotační tituly na činnost a součinnost s oblastí rady ochrany obyvatelstva v roce 2024

V rámci stávajících i nových dotačních programů

 • Ministerstvo vnitra ČR
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 • Ministerstvo obrany ČR

Byla zásadním způsobem změněna a novelizována dokumentace žádostí a dotačních projektů. V tomto ohledu žádáme o finanční granty na některé projekty nově i resort Obrany. Z tohoto důvodu se v mnoha směrech objevuje i důraz na brannou výchovu a připravenost členů SH ČMS a ve své podstatě i obyvatelstva. Na tomto spolupracuje velmi úzce oblast represe s oblastí ochrany obyvatelstva a prevencí.

 • Rada vzala informace na vědomí a je připravena k dalším případným krokům.

 

9.     Koncepce oblasti Represe SH ČMS 2021+

 

 • Změna zákoníku práce –

R. Kučera od 1.10. 2023 došlo je změně pracovně právní legislativy v ČR. Změny v zákoníku práce jsou pro jednotky SDH obcí naprosto devastující v ohledu na náhrady pro členy jednotek PO. Právní úprava je naprosto neaplikovatelná na členy jednotek SDH obcí. V rámci této problematiky se uskutečnilo několik jednání v uplynulých dvou měsících na úrovni vedení SH ČMS a vedení GŘ HZS ČR a na úrovni Ústřední odborná rada represe a Odbor IZS a výkonu služby GŘ HZS ČR.

Nakonec i SH ČMS – Ministerstvo práce a sociálních věcí. V současné době probíhá ze strany MPSV ČR analýza vzniklého stavu. Zřejmě dojde k podzákonné úpravě předpisu. Ve smyslu výjimky pro členy jednotek SDH obcí.

Z mnoha obcí a jednotek SDH obcí v tuto chvíli zaznamenáváme velké množství dotazů na vzniklou situaci. Po konzultaci s GŘ HZS ČR všechny tazatele informujeme, aby stávající stav nechali běžet, neboť se celá situace intenzivně řeší. Jakákoli současná změna by mohla znamenat zhoršení stavu na místní úrovni.

 • Rada vzala vzniklou situaci na vědomí a konstatuje, že vzniklá pracovně právní norma nikterak nepomáhá dobrovolnému hasičstvu, ba právě naopak znesnadňuje práci zřizovatelům JSDHO a potažmo členům jednotek SDH obcí. Norma je navíc v přímém rozkolu s Koncepcí oblasti represe 2021+, která hovoří o zvýhodňování dobrovolných hasičů v rámci pracovního i sociálního života.

9.2.  Novelizace předpisů v PO, IZS a KŘ -

J. Salivar podal zprávu o jednání vedení SH ČMS a GŘ HZS ČR ve vztahu ke změnám zákonných norem v oblasti represe. MV GŘ HZS ČR iniciuje změnu balíku krizových zákonů, dalších návazných zákonů, prováděcích vyhlášek a nařízení.

 • zákon o Požární ochraně + prováděcí vyhlášky
 • zákon o Integrovaném záchranném systému
 • zákon o Krizovém řízení A další
 • Rada vzala informaci na vědomí. Vyjádřila podporu v novelizacích zejména v některých oblastech požární ochrany, které měli být novelizovány již dříve. Rada dále vyjádřila přání, aby SH ČMS jako největší OS na úseku PO mělo možnost diskutovat novelizace norem před podáním na odborné profesní úrovni.

9.3.  Zaměření na personální stavy dobrovolných hasičů –

R. Kučera informoval, že proběhlo jednání s ředitelem Odboru IZS a výkonu služby GŘ HZS ČR v ohledu k personální problematice členů jednotek SDH obcí. Bylo konstatováno že se problematika úzce dotýká i Hasičského záchranného sboru ČR, a to jak na úrovni spolupráce, tak i na úrovni možného čerpání kádrů z řad dobrovolných hasičů do řad HZS ČR. Na pracovní úrovni bylo diskutováno několik možných projektů na podchycení mládeže do požární ochrany komplexně. Nabídli jsme vytvoření pracovní skupiny, pro analýzu stavu a vytvoření návrhů na řešení.

 • Rada vzala informaci na vědomí. Vyjádřila podporu zřízení pracovní skupiny SH ČMS a GŘ HZS ČR.

9.4.  Jednání s AV JSDHO –

Zatím se neuskutečnilo. Zejména z důvodu obrovské pracovní zaneprázdněnosti. Původně jsme předpokládali schůzku v druhé polovině roku. Ovšem práce na grantových programech a jakož to i návazná jednání s dalšími složkami nám neumožnilo najít vhodný termín.

 • Rada vzala informace na vědomí a je připravena k jednání.

 

9.5.  Výcvikový rok 2024

Výcvikový rok je sestaven v souladu s Pokynem generálního ředitele HZS ČR č. 4/2021, kterým se stanoví základní zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany, vyhlásil náměstek generálního ředitele HZS ČR pro IZS a operační řízení základní témata, která mají   být v roce 2024 povinně proškolena v rámci pravidelné odborné přípravy členů jednotek SDH obcí a členů jednotek SDH podniků.

Výcvikový rok 2024 je přílohou tohoto zápisu

 • Rada vzala informace na vědomí. Úkol pro M. Štěpánka – zjistit, vyvěšení Výcvikového roku na webu SH ČMS. Všem členům rady rozeslat VR 2024 na své nižší články SH ČMS.

10.  Diskuse (informace z krajů, různé)

Zástupci jednotlivých krajů podali podrobné referáty z jednotlivých krajů.

11.  Závěr jednání rady

Vedoucí rady provedl závěr jednání rady a poděkoval ještě jednou všem za účast.

V Přibyslavi dne 8. 12. 2023                                                             

Zapsal: Bc. Robert Kučera