ZÁZNAM KE STAŽENÍ

Jednání se účastnili: R. Kučera, M. Kobylka, M. Růžička, V. Šimek, P. Morávek, M. Kučera, R. Kadlec, P. Černohous, Z. Zuber, V. Feher, J. Salivar, P. Hepnar, S. Pumprla

Nezúčastnili se: F. Děd, M. Karásek, L. Andrýsek, T. Letocha, M. Štěpánek

Program oběžníku:

 • TFA
 • Pozvánka na radu dne 1. 3. 2024
 • Zkoušky Hasič I. st.
 • Celostátní seminář represe 2024
 • Zajištění akce 160. let v Telči
 • Investiční dotace 2024
 • Ostatní

 

Body jednání:

 • Kučera

Na GŘ HZS ČR proběhlo pracovní jednání komise pro TFA. Na základě podnětů byla na programu mino jiné tyto témata:

 • kurzy rozhodčích (forma, konání, úprava stanov, uvolňování…)
 • český pohár v TFA
 • pravidla TFA a FCC
 • Kurzy rozhodčích, odborná příprava, školství
 1. Shrnul jsem období za uplynulé 4. roky v oblasti odborné přípravy rozhodčích TFA a vysvětlil proč došlo k nastalému stavu v oblasti rozhodčích.

– bez připomínek ostatních

 1. Ing. Martin Legner přednesl požadavek na snížení zátěže ŠVZ HZS v Brně. Já jsem v rámci tohoto přednesl náš požadavek, abychom si své členy řešili jen prostřednictvím ÚHŠ SH ČMS samozřejmě pod odbornou garancí HZS ČR.

– bez připomínek ostatních

 1. Ing. Lukáš Drozdík upozornil na zřejmou nutnost reorganizace systému rozhodčích v rámci TFA. (Základní a opakovací kurzy, úroveň rozhodčích, odborná způsobilost).

Já jsem v plném rozsahu souhlasil a nastínil náš záměr:

 1. Otevřít možnost získání kvalifikace Rozhodčí instruktor i pro dobrovolné hasiče, ovšem s pevně stanovenou kvótou jako má HZS ČR. (zámysl na 1. rozhodčí instruktor na 1 KSH + jedno místo pro garanta – člena ÚORR SH ČMS, takže v rámci dobrovolných hasičů max 15. osob).
 2. Základní kurzy pro získání odbornosti Rozhodčí TFA a Rozhodčí TFA instruktor řešit pro dobrovolné hasiče v ÚHŠ viz bod b).
 • Opakovací kurzy vůbec neřešit.
 • Rozhodčí budou po dobu 5. let sbírat „kredity“ za účast na soutěžích.
 • Rozhodčí instruktoři budou po dobu 5. let sbírat „kredity“ za účast na soutěžích a budou dle potřeby zváni na odborné semináře ve vztahu k situaci v oblasti TFA.
 • V případě, že se rozhodčí nebude po dobu 5. let účastnit akcí a „nenasbírá potřebné množství kreditů“, bude mu zrušena odbornost.
 • Sbor rozhodčích na soutěžích TFA bude řešen obdobně jako u Požárního sportu – Rozhodčí disciplín (úseků), hlavní rozhodčí – budou muset být rozhodčí instruktoři. Ostatní rozhodčí (na jednotlivých postech) budou v podstatě jako pomocní rozhodčí.
 • Před každou soutěží TFA bude provedeno seznámení rozhodčích se situací což se stejně děje.
 • Systém „kreditů“ bude řešen pro HZS i SH ČMS shodně, přičemž každá organizace si povede vlastní agendu.
 1. Nastavený systém umožní vzájemnou (SH ČMS/HZS ČR) výpomoc rozhodčích instruktorů, v případě možného personálního výpadku rozhodčích instruktorů.

Návrh bez zásadních připomínek ostatních. Plk. Ing. Martin Legner s návrhem souhlasí a pověřil Bc. Roberta Kučeru a kpt. Ing. Lukáše Drozdíka přípravou materiálu pro řešení rozhodčích s termínem do září tohoto roku, aby mohla být v druhé polovině roku předložena ke schválení. S platností od 1. 1. 2025.

 • V tomto roce 2024 však dodržíme dosavadní záměr, uskutečnit pro všechny dosavadní rozhodčí opakovací kurz rozhodčího TFA v UHŠ BP. Tím dojde k ucelení znalostí stávajících rozhodčích a automatickému aktualizování seznamu rozhodčích. Na konci tohoto roku bychom měli mít na stole aktuální seznam s počtem rozhodčích, kteří od 1. 1. 2025 začnou sbírat kredity podle stanoveného řádu. V druhé polovině roku 2024 bude po schválení dostatečný prostor uskutečnit v ÚHŠ SH ČMS odborný kurz pro Rozhodčí instruktory z řad SH ČMS, tak aby byly připraveni k 1. 1. 2025.
 • Počet rozhodčích instruktorů u organizací nesmí klesnout pod 10 osob. Aby byla zajištěna kontinuita a případná možná výpomoc s rozhodčími mezi HZS ČR a SH ČMS.
 • Garantem v oblasti TFA zůstává za HZS ČR Hasičský záchranný sbor Královehradeckého kraje.

 

 1. Kobylka

Organizační zabezpečení MČR TFA 2024 v Brně je z větší části připraveno. (viz návrh v příloze). Označeno červeně se bude ještě měnit. Losování obvykle probíhalo na ÚORR v únoru na zasedání při semináři. Logo, mapa bude doplněna. V tuto chvíli nemám nic na doplnění.

R. Kučera – Děkuji Michalovi Kobylkovi za informování a dodání konceptu.

M. Růžička – propozice bez závad, možná bude diskuse o váze figuríny v kategorii žen dle pravidel TFA (dořešíme 1. 3. 2024 v ÚHŠ BP)

(2) Druhý úsek:

 1. věcné a technické prostředky
 • 1 ks trenažér pro údery palicí (dále jen „Hammer box“), alternativním prostředkem je tzv. Keiser box, popis obou boxů viz příloha č. 1
 • 2 ks obouruční palice s min. hmotností (bez topůrka a kovové násady) 6 kg, s minimální délkou 800 mm, konstrukčně totožné
 • 1 ks figurína o hmotnosti 80 až 90 kg, v kategorii žen může být hmotnost snížena až o polovinu
 • 2 ks kužel
 • 1 ks tunel (viz příloha č. 1), alternativou je podobný technický prostředek se světlou výškou 1100 mm a délkou 4800 mm 
 • 1 ks barel naplněný vodou nebo pískem o celkové hmotnosti 20 kg
 • 1 ks bariéra 3 m vysoká (viz příloha č. 1), alternativním prostředkem je bariéra 2 m
 • Kučera

Dne 1. 3. 2024 se bude konat presenční jednání Ústřední odborné rady represe od 11:00 hodin. Pozvánka je přílohou tohoto materiálu.

Program:

11:00 h.: Příjezd, ubytování, oběd

13:00 h.: Zahájení jednání rady

Program jednání:

 • Zahájení a organizační záležitosti rady represe
 • Informace z jednání VV SH ČMS a vedení SH ČMS
 • Příprava celostátního instruktážně metodického zaměstnání vedoucích rad represe 2024
 • Informace z ÚHŠ
 • TFA 2024
 • Příprava celostátních akcí – Velvary, Telč
 • Příprava zkoušek HASIČ I. stupeň
 • Diskuse, ostatní + informace z krajů + vystoupení hostů
 • Závěr

Účast na Semináři potvrdili – Kučera R., Růžička M., Kučera, R. Kadlec, Z. Zuber, V. Feher, P. Hepnar, J. Salivar,

P. Suchý KSH ÚNL – Bohužel musím se omluvit z jednání UORR konané 1. 3. 2024 i z následného IMZ 2. a 3. 3. 2024 z důvodu neodkladných povinností ve svém sboru.

 • Kučera

Zkoušky Hasič I. stupně byly vyhlášeny 31. 1. 2024, proběhnou dne 1. 3. 2024 v ÚHŠ BP od 16:00 hodin.

Znovu byly informovány OSH v KSH Vysočina, Středočeský kraj, Plzeňská kraj, Moravskoslezský kraj, Královehradecký kraj.

 • Kučera

Pozvánka byla zveřejněna dne 31. 1. 2024, včetně programu.

Program 2. 3. – 10:00 hod:

 • Úvod – úvodní slovo, zahájení semináře
 • Informace z oblasti represe a informace o jednáních na ústřední úrovni orgánů státní správy
 • Koncepce oblasti represe 2021+
 • Informace v oblasti represe vybraného kraje
 • Informace o činnosti sekce ÚORR – kynologie
 • Oblasti a ochrany obyvatelstva SH ČMS
 • Prezentace dodavatelů mobilní požární techniky
 • Diskuse, dotazy

Program 3. 3. – 8:30 hod:

 • Úvod (diskuse k předešlému dni semináře)
 • SH ČMS a HZS ČR
 • Diskuse, dotazy

Přihlášky na seminář jsou v pozvánce. Elektronicky musí být přihlášeni na seminář i členové rady!

 • Kučera

Výročí 160. let Českého dobrovolného hasičstva je v přípravě. Jako styčný člen s organizátory a radou je Radek Kadlec. V tuto chvíli je přihlášeno bezmála 500 hasičských praporů. Je to opravdu velká sorta. Počítám se zapojením vás všech. Moje vize je že povedete delegaci praporů za své kraje. Vše dopřesníme na březnovém jednání rady.

Dne 21. 2. 2024 proběhne jednání společně se zástupci vedení SH ČMS přímo na místě v Telči. Radku předpokládám, že o schůzce víš a budeš přítomen. Já dorazím na toto jednání rovněž. Jednání bude zásadní, neboť již budeme znát konkrétní čísla a budeme moci připravit koncept průvodu a dekorování.

Jak jsem uvedl, předpokládám aktivní účast členů rady. Příjezd členů rady do Telče bude dne 14. 6. 2024 ve 14:00 hodin. Proběhne organizační jednání a následně praktické seznámení s prostorem. Následně odjedou všichni členové rady do Přibyslavi, kde budou mít zajištěnou večeři, nocleh a následnou sobotní snídani. Příjezd zpět do Telče bude do 10:00 v sobotu 15. 6. 2024. Po ukončení oficiální akce v Telči pro nás úkoly končí. To znamená, že pokud bude chtít někdo zůstat na další program, pak může ale nic již není organizováno.

Účast na oslavách potvrdili – Kučera R., Růžička M., Z. Zuber, P. Hepnar, R. Kadlec

P. Suchý KSH ÚNL – omlouvám svou účast na setkání praporů 14. a 15. 6. 2024 v Telči

V. Feher – ve stejném datu je v MSK krajské kolo v PS ve Třinci

 • Kučera

Dne 29. 1. 2024 byli zcela uzavřeny a zveřejněny schválené dotační tituly na investiční dotace na mobilní požární techniku a rekonstrukce a výstavbu požárních zbrojnic.

M. Růžička – zástupci ve Středočeském kraji byli informováni a vzali na vědomí

R. Kadlec – na Vysočině jsme předali informace přes členy KORR do jednotlivých OSH.

Z. Zuber – zástupci PLK vzali informace na vědomí

 • Ostatní

R. Kučera

Zúčastnil jsem se jednání s vedoucím ÚORHM, doc. Liškou. Dostali jsme nabídku na možnost organizace specializačního kurzu týkajícího se vystupování, ceremonií a pořadové přípravy při slavnostech a obřadech. Kurz bude 8. hodinový pod vedením příslušníka AČR – Hradní stráže.

Navrhuji tuto nabídku rozpracovat. Kurz by proběhl pod záštitou ÚHŠ BP. Termín prvého kurzu II. polovina roku 2024. Projednáme s ředitelem ÚHŠ. Nebude se jednat o kurz praktické pořadové přípravy nýbrž o získání znalostí k provádění ústroje a ceremonií.

M. Růžička – plně podporuji tento projekt a aktivně se budu realizovat.

R. Kadlec – S kurzem souhlasím. Bylo by dobré, kdyby s toho byl nějaký manuál a účastník kurzu by s ním pak mohl dále pracovat ve svém kraji

Z. Zuber – Pokud bude vhodný termín, rád se zúčastním.

V. Feher – Souhlasí, zásadní bude termín konání.

P. Hepnar – Získání znalostí k provádění ústroje a ceremonií není určitě na škodu dle možností se zúčastním.