Záznam z  jednání Ústřední odborné rady represe 5. 2017 Praha

Přítomni:  náměstek starosty Salivar Jaroslav, vedoucí rady Kučera Robert, členové rady Pumprla Stanislav,  Ježek Miroslav, Šulc Bohuslav, Šeps Jiří, Šefr Jan,  Kubále Zdeněk, Růžička Milan, Šimek Václav, Mácha Roman, Kohel Tomáš a Schejbal František,

Odborní konzultanti: za VV SH ČMS Zips Jiří, Bárta Miloslav

Přizváni: kynologové Morávek Pavel

Zapisovatel: Aulický Jan

Omluveni: Hulec Václav, Klos Tomáš, Kobylka Michal, Suchý Pavel, Homolka Vítězslav, Procházka Ludvík, Lacina Oldřich,

1) Zahájení

Zahájil vedoucí rady R. Kučera, přivítal přítomné na řádném jednání ÚORR přednesl přítomným program dle pozvánky.

■ rada program schválila.

2) Informace z jednání VV SH ČMS a SS OSH

 1. Kučera tento bod uvedl, řekl že nebyl účasten posledního VV SH ČMS a SS OSH, ale písemné vyjádření o činnosti rady na jednání zaslal. Dále předal slovo p. Pumprlovi, který tento materiál předložil na jednání VV SH ČMS.
 2. Pumprla informoval, že jednání VV SH ČMS a SS OSH se neslo v duchu schvalování novely Stanov SH ČMS. Více podrobností je možno si přečíst v zápisech na www.dh.cz

3) Vyhodnocení zkoušek Hasič I. stupně

 1. Kučera poděkoval za přípravu a provedení zkoušek Hasič I. stupně, bohužel musel konstatovat, že z 15 přihlášených dva uchazeči úplně propadli a dle vědomostí by neměli nárok ani na odbornost Hasič II. stupně. Nejlépe připravena byla jediná žena ze všech uchazečů. Je potřeba v krajích a okresech hlídat tyto zkoušky aby měly určitou úroveň. Zkoušky Hasič I. stupně budou nadále v hodnocení na vysoké úrovni. Z tohoto trendu ÚORR neuhne.

■ rada vzala informace na vědomí  

4) Vyhodnocení semináře vedoucích OORR a KORR

R Kučera, seminář byl dle hodnocení posluchačů na velmi dobré úrovni. Dle přihlášených jsou to už druhý rok skoro stejní lidé, tak navrhuje radě změnu struktury semináře na teoretickou a odbornou část. Proto se další rok plánuje seminář v zařízení HZS Zbiroh, kde by se především školilo praktickými ukázkami.  

 1. Salivar, tyto akce jsou velice důležité pro činnost celého SH ČMS, ovšem je potřeba dělat také mediální výstupy, jak do médií regionální, tak do místních ale i celostátních.

■  Rada vzala informace a přípravu semináře na rok 2018 na vědomí. 

5) Informace ze sekce hasičských konologů 

 1. Schejbal informoval, že byla dokončena registrace družstev dle nového Metodického pokynu. Konalo se několik cvičení a ukázek včetně mezinárodního cvičení ve Frýdlantu. Dále se připravují další akce.
 2. Morávek psovodi pracují dle schváleného metodického pokynu a bylo by potřeba z rozpočtu SH ČMS vyčlenit část finančních prostředků na vybrané akce většího významu a na jedno celostátní setkání vedoucích psovodů, tak abychom mohli činnost rozvíjet.
 3. Kučera podporuje tuto činnost, ovšem když se u SH ČMS o těchto akcích nic neví, tak se nedají podporovat. Musí se zpracovat plán akcí sekce psovodů, aby bylo možné některé akce podpořit a také zviditelnit.
 4. Aulický informoval, že SH ČMS má smlouvu o spolupráci se společností SABE a TOI TOI kde jsou určité možnosti na poháry a toalety.

■  Rada vzala informace na vědomí a uložila p. Scejbalovi předat kanceláři SH ČMS kompletní seznam zaregistrovaných družstev, vytvořit plán akcí psovodů a nastínit finanční nárok na rok 2018 pro zajištění akcí. 

                                           

6) Strategický plán oblasti represe

 1. Kučera informoval radu o dalším postupu tvorby Strategického plánu represe. Po  minulém jednání tento dokument dostál velkých grafických i textových úprav. Na plánu se intenzivně pracuje.

■  Rada vzala informace na vědomí a doporučila doplnit matriál o připomínky.

7) Příprava zahajovacího ceremoniálu na Hasičských slavnostech v Litoměřicích.

 1. Aulický, informoval, že se s R. Kučerou zúčastnili schůzky kde se projednalo, že zajistíme nástup, který bude na Mírovém náměstí v Litoměřicích 10. 6. 2017 a začne v 10:00 hod. Na minulém jednání bylo domluveno, že vlajkovou četu zajistí Růžička Milan, Kobylka Michal a Homolka Vítězslav. Velitelem nástupu bude Kučera Robert. Ústroj pro vlakovou četu byl určen slavnostní uniforma, čepice brigadýrka, polobotky a bílé rukavice. Je potřeba aby si četa natrénovala tento pochod s praporem dle cvičebního řádu. Cvičení proběhne dne 9. 6. v 18.30 na Mírovém náměstí. Tam musí celá četa přijít na poučení.

■  Rada vzala informace na vědomí a schválila do vlajkové čety Růžičku Milana, Kobylku Michala a Homolku Víťu.

8) Zajištění zkoušek rozhodčí TFA

 1. Aulický informoval, že požádal GŘ HZS o možnost konání dvou kurzů rozhodčích TFA a bylo nám vyhověno. Byla rozeslána pozvánka s přihlášením. Do dnešního dne se přihlásilo 44 uchazečů. Přihlašování se uzavře 30. 6. 2017. Po dohodě se školitelem p. Drozdíkem proběhne kurz ve dvou termínech v měsíce října a listopadu.

V roce 2018 se musí udělat obnovovací kurz po pěti letech, tak abychom měli kvalitní rozhodčí na MČR v TFA.

MČR v TFA v roce 2018 zajišťuje kraj Ústecký a v roce 2020 požádal kraj Plzeňský.

■  Rada vzala informace na vědomí.

9) Informace z krajů

Členové ÚORR postupně informovali o činnostech na úseku represe v jednotlivých krajích. Informovali o různých problémech a o plnění specializací odznaku Hasič II. a III. stupně. Dále proběhli informace o spolupráci s HZS, přípravách soutěží, školeních a dalších akcích v okresech a krajích.

10) Různé

 1. Aulický přednesl členům rady návrh testových otázek pro velitele, které zpracovala ÚHŠ JK. Ředitel školy požádal členy ÚORR aby se na otázky podívali a případně doplnili. Připravují testovací program podobný tomu co je na zkoušky Hasič.
 2. Bárta vůbec o takovéto iniciativě neví a ÚHŠ BP má připraveno a čeká na schválení HZS kraje, pro všechny kurzy k získání nebo prodloužení odborné způsobilosti velitelů a strojníků.

K tomuto materiálu se rozvinula diskuse ze které vyplynulo:

-       že otázky se rozešlou ke kontrole všem členům rady

-       ředitelé ÚHŠ se spojí a domluví spolupráci, tak aby se nedělaly v jedné organizaci dvě rozdílné věci

-       vše společně prodiskutují a sladí s radou vzdělávání.

■  Rada vzala materiál na vědomí a uložila p. Bártovi projednat doporučení rady.

 1. Bárta informoval, že ÚHŠ zabezpečuje dopravu jednotných stříkaček na krajské soutěže a že v tabulce, kterou dostal z Kanceláře nejsou kontakty s kým se spojit. Pro lepší přepravu doporučil zakoupit přívěs za osobní automobil, který by se upravil pro převoz stříkaček, protože zajišťujeme jak soutěže dospělých, tak mládeže a pokud jsou soutěže ve stejném termínu, nejsme schopni odvoz zajistit.
 1. Šeps přednesl členům rady prosbu, že před lety byli proškoleni rozhodčí klasických disciplín CTIF a že všem končí platnost. Kdy bude provedeno prodloužení?
 2. Aulický vysvětlil, že prozatím není metodika dle které by se školení provádělo. ÚORHS na tomto pracuje.
 1. Kučera poděkoval všem za příkladný přístup k jednání.

Zapsal dne  30. 5. 2017   Jan Aulický