KE STAŽENÍ

Záznam z  jednání Ústřední odborné rady represe  16. 2. 2018 Přibyslav

Přítomni:  náměstek starosty Salivar Jaroslav, vedoucí rady Kučera Robert, členové rady Pumprla Stanislav, Šulc Bohuslav, Kobylka Michal, Šeps Jiří, Šefr Jan, Suchý Pavel, Růžička Milan, Mácha Roman, Kohel Tomáš a Homolka Vítězslav

Odborní konzultanti: za VV SH ČMS Zips Jiří

Zapisovatel: Aulický Jan

Omluveni: Hulec Václav, Klos Tomáš, Schejbal František, Šimek Václav, Procházka Ludvík, Kubále Zdeněk, Ježek Miroslav a Lacina Oldřich

1) Zahájení

Zahájil vedoucí rady R. Kučera, přivítal přítomné na řádném jednání ÚORR přednesl přítomným program dle pozvánky.

■ rada program schválila.

2) Příprava na zkoušky odbornosti Hasič I. stupně

R. Kučera tento bod uvedl a informoval, že bylo přihlášeno 7 osob, ale během posledního týdne se před zkouškami 4 osoby omluvili.

J. Aulický informoval, že i tak se zkoušky neodvolaly a vše je připraveno k uskutečnění.

Rada se shodla na jedné komisi pod vedením předsedy komise p. Šepse a dvou členů rady.

■  Rada vzala informace na vědomí. 

3) Příprava semináře vedoucích KORR a OORR

J. Aulický informoval, že seminář je připraven a je přihlášeno 70 osob. Přednášky jsou připraveny a program bude určitě pro přihlášené přínosný. Seminář se koná již po čtvrté a stálost počtu účastníků svědčí o tom, že má opodstatnění.

■  Rada vzala informace na vědomí. 

4) Příprava akce Pyrocar 2018

J. Aulický informoval, že se akce připravuje. Pyrocar 2018 proběhne ve dnech 17. – 18. 8. 2018 v Přibyslavi. Proběhly tři jednání. Již je zajištěna finanční záležitost a řeší se ostatní nutné záležitosti k akci. Okomentoval písemný materiál z jednání přípravného výboru, který bude přílohou zápisu. Požádal o součinnost členy ÚORR jako velitele jednotlivých organizačních skupin. Požádal členy i o vytipování SDH v počtu cca 15 až 20 osob, které by zajišťovaly pořádkovou službu, řízení dopravy, parkování exponátů, službu pro řešení odpadového hospodářství, službu pro pořádek na toaletách. Dále požádal všechny přítomné, aby se připojili ve vyhledávání vystavovatelů z řad firem.

■  Rada vzala informace na vědomí. 

 

5) Příprava MČR v TFA

R. Kučera tento bod uvedl a informoval o problémech plzeňského kraje a to že MČR v TFA, které se bude konat 6. 10. 2018 v Domažlicích projednal VV SH ČMS a rozhodl, že MČR se bude konat za pořadatelství SH ČMS a OSH Domažlice.

T. Kohel informoval, že se připravují propozice a jsou připraveni k jednání a výběru rozhodčích.

Je zapotřebí udělat upozornění na KSH o podmínkách kvalifikace na MČR V TFA.

Dále rada vylosovala pořadí krajů:

Olomoucký kraj č. 1, Středočeský kraj č. 2, Ústecký kraj č. 3, Moravskoslezský kraj č. 4, Praha č. 5, Liberecký kraj č. 6, Karlovarský kraj č. 7, Královehradecký kraj č. 8, Zlínský kraj č. 9, Pardubický kraj č. 10, Jihočeský kraj č. 11, Plzeňský kraj č. 12, Kraj Vysočina č. 13, Jihomoravský kraj č. 14.

Rada rozhodla, že rozhodčí nastoupí v PS II a budou pro ně vyrobeny čepice s nápisem Hasiči a rozlišovací vesty s nápisy Rozhodčí TFA. Na MČR budou pozváni i rozhodčí na zácvik. Celkem bude pozváno 21 rozhodčích.

R. Kučera navrhl, aby se při tomto MČR konala dne 5. 10. 2018 ÚORR.

■  Rada vylosovala pořadí nástupu krajů na MČR v TFA a odsouhlasila poslání informací na KSH. Propozice před vydáním musí odsouhlasit rada. 

6) Informace z odborné rady hasičských soutěží

J. Aulický informoval, že novelizovaná pravidla požárního sportu by měly být dnes podepsány. ÚORHS již změny do Směrnice hasičských sportovních soutěží implementuje a v letošní sportovní sezóně se bude soutěžit dle nových Směrnic. Více o tom bude na Semináři hovořit člen ÚORHS p. Maršál.

S. Pumprla informoval, že se stále řeší školení rozhodčích instruktorů požárního sportu a stále jsou problémy a nedaří se proškolit všechnu uchazeče. I když jsou zváni na učiliště HZS do Brna, tak nemají možnost si v pracovním týdnu brát dovolenou.

■  Rada vzala informace na vědomí

7) Strategický plán oblasti represe

R. Kučera tento bod uvedl prezentací stávajícího pracovní verze. Plán bude do budoucna sloužit jako prezentace činnosti oblasti represe SH ČMS. Do doby než bude ucelený dokument vydán, bude zpracována jednoduchá prezentace pro představení oblasti represe a shrnutí širokého rozsahu této oblasti u dobrovolných hasičů. Na plánu se neustále pracuje, přesto že je nosná kostra hotová. Bohužel ale není možné plán v této chvíli vydat. Vzhledem k situaci na politické scéně vzniklé po parlamentních volbách, není s kým jednat o potřebách dobrovolných hasičů. Situaci okolo Strategického plánu SH ČMS neulehčilo ani GŘ HZS, které představilo svůj plán rozvoje. Dokumenty totiž v některých oblastech kolidují.   

8) Různé

Členové rady informovali o činnosti odborných rad represe ve svých krajích a okresech. Všichni se shodli, že spolupráce s HZS vesměs funguje při školení a výcviku na dobré úrovni.

Připravují se krajská a okresní kola v požárním sportu a krajská kola TFA.  Dále byla rada informována o odborné přípravě a konání zkoušek Hasič III a II.

R. Kučera informoval o návrhu převést Vyprošťování z havarovaných vozidel od rady soutěží pod radu represe. Tento návrh přednese na jednání VV SH ČMS.

Členové rady dále informovali akcích, které se konají v rámci oslav 100. výročí vzniku Československa:

Olomoucký kraj – 22.10. 2018 Přehlídka hasičů

Jihomoravský kraj – výstaviště Brno projekt RE:publika 1918 – 2018

Zlínský kraj – pouť na Hostýně + propagační jízda SH ČMS

Ústecký kraj – oslavy 100 let vzniku Československa společně s HZS ÚO Žatec

R. Kučera informoval o tom, že GŘ HZS udělalo pár změn v Statistickém sledování událostí (dále jen SSU). Příloha zápisu. Nasazení nové verze již proběhlo. Seznamte s novinkami všechny, kteří zadávají data k událostem do SSU.

J. Salivar informoval členy rady o jednání v poslanecké sněmovně o hasičích kde byla představena koncepce HZS na příští období. V koncepci, která s námi nebyla žádným způsobem projednána, je pouze okrajová zmínka o dobrovolných hasičích (jednotky typu JPO II a obecná nutnost naplnit plošné pokrytí jednotkami PO), což považujeme za nedostatečné. Požární ochrana je jedna a stojí na dvou nohách - profesionální a dobrovolné. Rozvoj jedné bez druhé nemá velkou logiku. Požadavek na navýšení rozpočtu HZS do r. 2021 o 7 miliard a na personální posílení HZS o 696 míst do r. 2022 je formulován jasně. Stejně jako konstatování, že současný stav financování HZS ČR ze státního rozpočtu není možné dlouhodobě tolerovat. O to víc se jeví zvláštní, že o financování dobrovolných jednotek požární ochrany se nehovoří vůbec.

Ve Výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny byly zřízeny podvýbory, jejichž samotné názvy tuto nelogičnost odrážejí. Vedle podvýboru pro PČR, obecní policii a soukromé bezpečnostní služby byl zřízen podvýbor pro HZS. O jednotkách SDH, zařazených do plošného pokrytí, tedy o základní složce IZS, není zmínka žádná, byť je přítomna u třetiny všech zásahů.

Vyzval všechny členy rady represe k důsledné prezentaci naší práce v jednotkách na veřejnosti i směrem dovnitř SH ČMS, k průběžnému zvyšovaní odborných znalostí a spolupráci při práci s mládeží na stanicích, k důsledné práci se členy jednotek v okrscích, okresech a krajích a k přátelské a  korektní spolupráci s HZS ČR.

Dále hovořil o dotacích na sport, o dotacích od MV ČR a MŠMT.

R. Kučera poděkoval všem za příkladný přístup k jednání.

Zapsal dne 16. 2. 2018  Jan Aulický