KE STAŽENÍ

Záznam z  jednání Ústřední odborné rady represe 15. - 18. 8. 2018 v Přibyslavi

Přítomni:  vedoucí rady Kučera Robert, členové rady, Salivar Jaroslav, Mácha Roman, Šeps Jiří, Kohel Tomáš, Růžička Milan, Procházka Ludvík, Šimek Václav, Šulc Bohuslav, Pumprla Stanislav, Ježek Miroslav, Homolka Vítězslav,.

Odborní konzultanti: za VV SH ČMS Zips Jiří,

Přizváni: Aulický Jan

Zapisovatel: Kučera Robert

Omluveni:  Kobylka Michal, Klos Tomáš, Šefr Jan, Schejbal František, Suchý Pavel, Kubále Zdeněk, Hulec Václav, Lacina Oldřich, Bárta Miloslav.

1) Zahájení

Zahájil vedoucí rady R. Kučera, přivítal přítomné na třetím řádném jednání ÚORR. Přednesl přítomným pozdravy vedení, omluvy z účasti na jednání, program dle pozvánky a požádal o připomínky a náměty. Konstatoval, že po jednání rady represe, následuje plnění úkolů při organizaci akce Pyrocar 2018. Zápis z rady tedy bude rozšířen i o případné poznatky, či řešení bodů, jenž souvisejí z oblastí represe a budou řešeny v následujících dnech.  

Program:

1)         Zahájení jednání

2)         Kontrola plnění usnesení

3)         Informace z jednání a VV SH ČMS

4)         Aktualizace směrnic a interních dokumentů SH ČMS – shrnutí stavu

5)         Zhodnocení dosavadních soutěží v sezoně 2018

6)         Informace ze sekce hasičských kynologů

7)         Informace o průběhu akcí organizovaných v rámci oslav 100. let státnosti

8)         Zajištění akce Pyrocar 2018

            9)        Příprava MČR v TFA

10)       Diskuse (informace z krajů, různé)

11)       Závěr

■ rada program schválila.

2) Kontrola plnění usnesení

R. Kučera veškeré úkoly rady byly od posledního jednání splněny. Usnesení je tedy splněno.

■ rada vzala informace na vědomí.

3) Informace z jednání ústředních a rozhodovacích orgánů SH ČMS

R. Kučera, S. Pumprla, L. Procházka, členové VV SH ČMS informovali radu represe o průběhu posledního jednání VV v červnu.

■  Rada vzala informace na vědomí. 

 

4) Aktualizace směrnic a interních dokumentů SH ČMS – shrnutí stavu

R. Kučera informoval, že rada může Výkonnému výboru SH ČMS hlásit splnění úkolu. Veškeré směrnice a interní dokumenty SH ČMS v oblasti represe jsou v tuto chvíli aktuální. Poslední co bylo odevzdáno, byla aktualizace Rukověti funkcionáře SDH.

- Dále bylo diskutováno na téma dotazu vnitro organizační rady, zdali je vhodné skládat podobnou „Rukověť“ i na okresní úrovni. Rada se jednomyslně shodla, že tento krok by byl nevhodný.

- Další diskuse se vedla na téma dokumentu Normy znalostí člena SH ČMS. Rada jednomyslně vyjádřila obavu, aby se v oblasti represe neopakovalo několik obecně závazných norem. Pro funkce v požární represi platí normy znalostí vydané MV GŘ HZS ČR. Ty jsou zcela zásadní a závazné pro všechny hasiče v ČR. Z tohoto důvodu panuje všeobecná obava, aby nebyla Norma znalostí člena SH ČMS, týkající se oblasti represe kopií již platného předpisu. V takovém případě ji kvalifikujeme jako zbytečnou. Zavádějící je podle našeho názoru i název „Norma znalostí“. Máme obavu, aby se nezaměňovala Norma znalosti člena SH ČMS za Normu znalosti hasiče.

■  Rada vzala informace na vědomí. Pro vyřešení situace ohledně Normy znalostí, rada doporučuje uskutečnit své poslední letošní jednání v ÚHŠ Jánské Koupele. Zde prosí vedení školy o konzultaci, před dořešením problematiky.  

 

5) Zhodnocení dosavadních soutěží v sezoně 2018

Členové rady všichni postupně zhodnotili dosavadní hasičské soutěže v sezoně 2018. V rámci všech příspěvků se objevuje totožné. V bodech shrnutí:

  • Soutěže jsou připravovány na vysoké technické úrovni.
  • Průběhy soutěží a kvalita je v jednotlivých krajích a okresech přímo úměrná výkonům pořádajících orgánů.

J. Šeps vyjádřil dotaz a podiv nad změnou kalendáře celostátních soutěží. Změna nastala u soutěže CTIF. O změně nebyl nikdo oficiálně informován a tak došlo k tomu, že členové zapojeni do akce a další příznivci CTIF, kteří si na původní termín zajistili volno, se nemohou nyní akce zúčastnit.

J. Ježek, V. Homolka vyjádřili kritiku na téma propagace pivovaru Litovel na okresních akcích. Jako organizátoři neměli žádné informace o smlouvě týkající se propagace pivovaru. A tak se stal střet s místními sponzory okresních akcí. R. Kučera odpověděl, že vzniklá situace je věcí okresních a krajských článků. Za prvé tento problém nesouvisí s oblastí represe, tudíž rada nebude do uvedené problematiky zasahovat. Dále uvedl, že všechny články SH ČMS byly o uzavření smlouvy informovány. A to nejen emailem od tiskové mluvčí, ale i v zápisu z VV SH ČMS a na webu SH ČMS.

■  Rada vzala informaci na vědomí.

 

6) Informace ze sekce hasičských kynologů

R. Kučera přednesl přítomným, že kynologové v letošní letní sezoně organizovali několik akcí s mezinárodní účastí. Doporučil, aby byl na další jednání rady přizván vedoucí sekce s jeho zástupcem, kteří podají komplexní informace.

■  Rada vzala informace na vědomí a souhlasí  

 

9) Informace o průběhu akcí organizovaných v rámci oslav 100. let státnosti

Členové rady podali ucelené informace o akcích SDH, okresů a krajů, které jsou organizovány u příležitosti výročí státnosti. Rovněž je mnoho akcí, které jsou organizovány s podtitulem výročí státnosti.

- Akce mají velmi kladný ohlas a vysokou organizační úroveň, zejména akce jednotlivých SDH.

- Akce jsou hojně navštěvovány i veřejností.

- Kritika se však ozývá od SDH, které se účastnili celostátních akcí. Jedná se o akci RE-PUBLICA a Hasičská fontána v Praze. Obě akce byly v režii nehasičských organizací, které se jen hasiči zaštítili, a podle toho akce vypadaly.

R. Kučera, S. Pumprla, L. Procházka konstatovali, že naprosto stejný názor vyjádřili i starostové OSH a KSH, včetně zástupců ve VV SH ČMS. Akce byly mnohde opravdu jen komerční záležitostí, při kterých byli hasiči pojati jen, jako levná síla která přitáhne mnoho pozornosti.

■  Rada vzala informace na vědomí a souhlasí se všeobecným názorem.

 

8)         Zajištění akce Pyrocar 2018

J. Aulický informoval členy rady o průběhu přípravy akce. Dále informoval o aktuálním dění ve štábu přípravy. Členové rady převzali předem stanovené úkoly a začali je plnit. Toto probíhalo od 15. - 18. 8. 2018.

■  Rada vzala informace na vědomí.

 

9) Příprava MČR v TFA

T. Kohel podal podrobnou zprávu o průběhu příprav MČR v TFA. Přípravy probíhají na 100%. OZ je již zveřejněno a rozhodčí informováni. Technické záležitosti jsou řešeny ve spolupráci s HZS PK.

T. Kohel konstatoval, že akci je ze strany organizátorů věnována dostatečná pozornost. Vše je prakticky vyjasněno a dořešeno. Schází pouze vyřešit drobné organizační záležitosti, které již řeší Domažlice a kancelář SH ČMS. Poděkoval všem zúčastněným na přípravách za perfektní nasazení a požádal o tlumočení poděkování i do zapojených SDH a OSH Domažlice.

 

10) Diskuse (informace z krajů, různé)

T. Kohel, R. Kučera informovali radu o nasazení jednotek PO z Plzeňského kraje do mezinárodního cvičení hasičů v Bavorsku. Poprvé byl využit institut požárního odřadu utvořeného z JSDHO a HZS ČR. Nasazení českých hasičů bylo velice vysoce hodnoceno všemi řídícími orgány a Bavorskou státní správou.

V. Homolka v KVK proběhne v dohledné době velké cvičení na leteckou nehodu. Cvičení se bude konat ve vojenském prostoru Doupov.

Členové rady další informace z krajů jsou více méně totožné. V bodech:

- Je třeba maximálně poděkovat všem dobrovolným hasičů za nasazení při řešení všech mimořádných událostí spojených s katastrofálním suchem a tropickými teplotami. Zdaleka se nejedná pouze o požáry, ale i o další činnosti. Nezanedbatelná je i pomoc obcím a zemědělcům z dopravou vody. Statisticky můžeme zhodnotit dosavadní činnosti dobrovolných hasičů jako velice dobré. Drtivá většina požárů přírodním prostředí je zlikvidována v prvé či druhé fázi požáru. Toto svědčí o dobré akceschopnosti dobrovolných hasičů. A to i denní pracovní době. V rámci ČR bylo zaznamenáno několik požárů, kdy si nasazení sil a prostředků vyžádalo vyhlášení vyšších stupňů požárního poplachu. Mnohé požáry, hasiči řešili i několik dní. U vyšších stupňů poplachu a u vícedenních zásahů opět dobrovolné hasičské sbory dokazují svoji nezastupitelnost v systému IZS.

R. Kučera v souvislosti s nasazením JSDHO v letošním velmi suchém období, by bylo vhodné zajistit statistické shrnutí činnosti dobrovolných hasičů. Vycházíme-li ze situace, kdy dobrovolné hasičské sbory mimo řešení většího počtu požárů zajišťují i další činnosti, bylo by velice přínosné znát procento takových činností. O tomto bylo diskutováno i s brig. gen. Ing. Zadinou. Bohužel v polovině roku nelze tento údaj do celostátní statistiky HZS ČR již vložit. Panuje však všeobecný názor, že se jedná zejména v posledních letech o celkem opomíjenou oblast. Rada je přesvědčena o nutnosti zjištění zapojení jednotek sborů dobrovolných hasičů do pomoci zmírnění následků dlouhotrvajícího sucha a všech aspektů s tím spojených.

  • Hašení požárů – sleduje Statistické sledování událostí HZS ČR
  • Pomoc obcím – doprava vody, doprava pitné vody (na sportovní stadiony, zalévání zeleně, kropení ulic, atd)
  • Pomoc zemědělcům – doprava vody do zemědělských provozů a chovů
  • Ostatní pomoc – požární asistence při činnostech v době zvýšeného nebezpečí požárů atd.

■  Rada vzala informace na vědomí. Rada doporučuje VV SH ČMS zařadit do letošního statistického hlášení o činnosti SDH tuto problematiku. Získaný statistický údaj bude velice zásadní pro argumentaci a další případné jednání se státní správou.

 

J. Šeps informoval o dění v ÚHŠ Bílé Poličany. Podal zprávu o snaze kolektivu v ÚHŠ BP., řešení problematiky nováčků v jednotkách požární ochrany. Bylo konstatováno všemi členy rady jednomyslně, že se jedná o dlouhodobý problém, který je potřeba řešit. Tento bod je i součástí strategického plánu. Vedoucí rady pověřil J. Šepse zpracováním souhrnného materiálu s návrhem řešení. Materiál bude podkladem k jednání příští rady represe.

J. Šeps dále informoval, že se na trhu objevila společnost, která nabízí za úplatu komplexní školení členů jednotek SDH obcí, podle ročního zaměření. Rada se jednomyslně shodla na závěru, že tento způsob zajištění odborné přípravy je sice pohodlný, nicméně nekoncepční. Pakliže budou pro hasiče zajišťovat pravidelnou odbornou přípravu firmy dodavatelsky, povede stav věci k degradaci organizačních a školících schopností velitelů všech stupňů. V konečném výsledku budou velitelé a členové sborů schopni pouze zajistit účast na školení. Jejich odborná, školící a přednášková schopnost nebude prakticky existovat. To se následně projeví na osobní potřebě získávat povědomí o nových trendech a znalostech v oboru požární ochrany.

■  Rada vzala informace na vědomí. Rada doporučuje VV SH ČMS a všem článkům SH ČMS před takovými dodavatelskými činnostmi varovat. Samozřejmě se nejedná o školící služby ve speciálních činnostech hasičů, které si nejsme sami schopni zajistit. Je myšleno roční základní pravidelné školení člena JPO. 

 

11) Závěr

Vedoucí provedl závěr jednání rady a poděkoval ještě jednou všem za účast, nasazení v přípravě Pyrocaru 2018. Požádal o tlumočení díků všem hasičům zapojeným do extrémního nasazení v letošní sezoně.

Zapsal dne 15. 8. 2018         Bc. Robert Kučera