KE STAŽENÍ

Záznam z  jednání Ústřední odborné rady represe 6. - 7. 10. 2018 v Domažlicích

Přítomni: I. náměstek starosty SH ČMS Salivar Jaroslav, vedoucí rady Kučera Robert,  členové rady  Mácha Roman, Šeps Jiří, Kohel Tomáš, Růžička Milan, Šimek Václav, Pumprla Stanislav, Ježek Miroslav, Kobylka Michal, Schejbal František, Bárta Miloslav.

Odborní konzultanti: za VV SH ČMS Zips Jiří,

Přizváni: Aulický Jan, Pavlas František, Morávek Pavel,

Zapisovatel: Aulický Jan

Omluveni:  Homolka Vítězslav, Klos Tomáš, Šefr Jan, Suchý Pavel, Šulc Bohuslav,  Kubále Zdeněk, Hulec Václav, Procházka Ludvík,  Lacina Oldřich.

1) Zahájení

Jednání zahájil vedoucí rady R. Kučera, přivítal přítomné na čtvrtém jednání ÚORR. Přednesl přítomným pozdravy vedení, omluvy z účasti na jednání, program dle pozvánky a požádal o připomínky a náměty.

Program:

1)         Zahájení a organizační záležitosti rady represe

2)         Informace z jednání VV a vedení SH ČMS

3)         Informace z průběhu hasičských soutěží v sezoně 2018 – II. část

4)         Informace ze sekce psovodů SH ČMS – celostátní a mezinárodní akce

5)         Informace o průběhu akcí organizovaných v rámci oslav 100. let státnosti – II. část

6)         Zhodnocení akce Pyrocar 2018

7)         Prezentace oblasti represe (Součást strategického plánu)

8)         Řešení základní odborné přípravy nových členů JPO

9)         Diskuse + informace z krajů + vystoupení hostů

10)       Závěr

■ rada program schválila.

2) Informace z jednání VV a vedení SH ČMS

J. Salivar informoval radu represe o průběhu posledních jednání Vedení a VV SH ČMS, která se věnují především přípravě volby nového starosty SH ČMS. Dále informoval o jednání vedení SH ČMS s ministrem vnitra, o navýšení grantů MV ČR na mzdy aparátu spolku a také o tom, že soutěže ve vyprošťování a soutěže v disciplínách TFA budou v gesci ÚORR. Informoval také o situaci v Hasičských novinách, kde od nového roku nebude šéfredaktor, resp. bude nový. 

■  Rada vzala informace na vědomí. 

 

3) Informace z průběhu hasičských soutěží v sezoně 2018 – II. část

R. Kučera informoval, že všechny centrální naplánované soutěže v roce 2018 proběhly na vysoké úrovni a poděkoval všem za přispění k průběhu soutěží.

■  Rada vzala informaci na vědomí.

4) Informace ze sekce hasičských kynologů – celostátní a mezinárodní akce

P. Morávek: Informoval o vzniku nového družstva a zániku jednoho družstva čekatelů. Další člen SDH má splněné podmínky pro založení družstva psovodů a dokončují se administrativní úkony. Je to potěšující.

Informoval také o uskutečněném závodu záchranných psů SH ČMS, který byl pořádán jako taktické cvičení složek IZS a zároveň byl výběrovým závodem na MČR psovodů IZS. Na tomto MČR  skončilo družstvo psovodů SH ČMS celkově na třetím místě jako nejlepší neprofesionální družstvo a obhájilo tak skvělé umístění z loňského roku. Dále seznámil přítomné s účastí na praktických nasazeních a další činnosti jako jsou cvičení, ukázky, pořádání mezinárodní závodů, praktických přezkoušení psovodů atd. Poděkoval za alokování finančních prostředků v rozpočtu SH ČMS na činnost psovodů. Zároveň však uvedl, že tyto již nepokryjí potřeby činnosti psovodů a nemalá část finančních prostředků je vydávána z vlastních finančních prostředků a prostředků psovodů SDH Hejnice. Proto požádal o navýšení rozpočtu na 50 000,- Kč pro rok 2019.

■  Rada vzala informaci na vědomí.

 

5) Informace o průběhu akcí organizovaných v rámci oslav 100. let státnosti – II. část

R. Mácha informoval o průběhu akce s prapory na olomouckém náměstí.

R. Kučera vzpomněl i proběhlou akci Pyrocar 2018, kde byla velká výstava techniky k 100. výročí vzniku samostatného Československa, a celá akce byl k tomuto výročí koncipována.

J. Aulický informoval o připravované akci na Evropské třídě a Letenské pláni ve dnech 27. – 28. 10. 2018, kde proběhne i za účasti 14 krajských praporů SH ČMS vojenská přehlídka. Poděkoval všem, kteří se časově a fyzicky náročného nácviku účastní.

K nácviku se rozvinula diskuse, ze které vyplynulo, že je potřeba rozvíjet pořadovou přípravu u členů SH ČMS.

■  Rada vzala informace na vědomí  

 

6) Zhodnocení akce Pyrocar 2018

J. Aulický zhodnotil akci Pyrocar na jednání VV SH ČMS a radě předá písemný materiál. Děkuje všem, kteří se na akci podíleli.

■  Rada vzala informace na vědomí 

 

7) Prezentace oblasti represe (Součást strategického plánu)

R. Kučera přednesl radě represe prezentaci z činnosti represe u SH ČMS.

 

8) Řešení základní odborné přípravy nových členů JPO

M. Bárta informoval o problematice školství u hasičů. Zvláště pak školení nových členů JPO. Odborná příprava členů JPO je poddimenzovaná a kapacity nestačí pokrývat zájem o školení.

 

9) Diskuse (informace z krajů, různé)

R. Kučera informoval, že je v přípravě změna hlášení o činnosti SH ČMS v souvislosti s nasazením JSDHO v suchém období.

Dále se připravuje Metodický pokyn k poskytování příspěvků na reprezentaci jednotlivců a družstev k reprezentaci SH ČMS, dle úkolu od VV SH ČMS.

R. Mácha požádal ÚORR o možnost udělat zkoušky Hasič I. stupně při KSH Olomouckého kraje. Zkoušky proběhnou 15. listopadu.

■  Rada souhlasí, aby KSH OL vykonala pro své členy zkoušky Hasič I. stupně. Komise musí být složena dle Metodického pokynu.

 

R. Kučera informoval, že plánovaný Seminář KORR a OORR se uskuteční v Přibyslavi ve dnech 23. – 24. 2. 2019. Dne 22. 2. 2019 proběhne jednání ÚORR a zkoušky Hasič I. stupně. Seminář bude zveřejněn v celostátním plánu práce vedení VV a SS OSH SH ČMS.

■  Rada vzala informace na vědomí 

10) Závěr

Vedoucí provedl závěr jednání rady a poděkoval ještě jednou všem za účast, nasazení v přípravě a konání MČR v TFA 2018. Požádal o tlumočení díků všem hasičům zapojeným do extrémního nasazení v letošní sezoně.

Zapsal dne 6. – 7. 10. 2018         Ing. Jan Aulický