KE STAŽENÍ

Záznam z  jednání Ústřední odborné rady represe

22. - 24. 2. 2019 v Přibyslavi

Přítomni: náměstek starosty SH ČMS Salivar Jaroslav, vedoucí rady Kučera Robert,  členové rady  Šeps Jiří, Růžička Milan, Šimek Václav, Pumprla Stanislav, Kobylka Michal, Schejbal František, Bárta Miloslav, Suchý Pavel,  Homolka Vítězslav, Zbyšek Zuber.

Odborní konzultanti: za VV SH ČMS Zips Jiří,

Přizváni: Aulický Jan, Morávek Pavel,

Zapisovatel: Robert Kučera

Omluveni:  Klos Tomáš, Šefr Jan, Šulc Bohuslav,  Kubále Zdeněk, Hulec Václav, Procházka Ludvík, Lacina Oldřich. Mácha Roman, Kohel Tomáš, Ježek Miroslav

 

1) Zahájení

Zahájil vedoucí rady R. Kučera, přivítal přítomné na čtvrtém jednání ÚORR. Přednesl přítomným pozdravy vedení, omluvy z účasti na jednání, program dle pozvánky a požádal o připomínky a náměty.

Program:

1)         Zahájení a organizační záležitosti rady represe

2)         Informace z jednání VV a vedení SH ČMS

3)         Strategický plán oblasti represe

4)         Informace ze sekce hasičských kynologů – celostátní a mezinárodní akce

5)         Dopady změn klimatických podmínek na hasiče

6)         Informace z rady hasičských soutěží

7)         Příprava MČR ve VOZHV 2019

8)         Příprava zkoušek HASIČ I. st.

9)         Zkoušky na prodloužení oz. Rozhodčích TFA

10)       Příprava semináře vedoucích OORR a KORR

11)       Diskuse + informace z krajů + vystoupení hostů

12)       Závěr

■ rada program schválila.

2) Informace z jednání VV a vedení SH ČMS

J. Salivar, informoval radu represe o průběhu posledních jednání Vedení a VV SH ČMS. Dále informoval o jednání vedení SH ČMS na GŘ HZS ČR v ohledu na hasičské soutěže. Dále hodnotil oblast represe, kde konstatoval velký pokrok. Nadále však poukazuje, že oblast represe je klíčová v rámci celého SH ČMS. Je potřeba i nadále pracovat na propagaci úspěchů celé oblasti represe.

■  Rada vzala informace na vědomí. 

3) Strategický plán oblasti represe

R. Kučera presentoval souhrnné informace ke Strategickému plánu oblasti represe. Ve strategickém plánu je podrobný souhrn výsledků jednání o potřebách dobrovolných hasičů.

■  Rada vzala informaci na vědomí.

 

4) Informace ze sekce hasičských kynologů

P. Morávek informoval, že se stále hlásí nová družstva psovodů. Je to potěšující. Informoval také o proběhlém závodu záchranných psů SH ČMS, který byl zároveň výběrovým závodem. Dále jsme pro družstva psovodů uspořádali dvě pracovních setkání a dvoje zkoušky psovodů. Máme za sebou dobré výsledky i v praktickém vyhledávání osob. Velice děkujeme, že máme v rozpočtu SH ČMS alokované finanční prostředky na naší činnost. V letošním roce bude provedeno větší množství taktických cvičení s účastí kynologů SH ČMS.

■  Rada vzala informaci na vědomí.

 

5) Dopady změn klimatických podmínek na hasiče

R. Kučera presentoval nové hrozby, na které je potřeba zahájit markantní přípravu dobrovolných hasičů ve sborech i jednotkách.

■  Rada vzala informace na vědomí a hodlá se tímto tématem i nadále zabývat

 

6) Informace z rady hasičských soutěží

S. Pumprla zhodnotil spolupráci tak jak je nastavena. Podal informace o směrnici hasičských soutěží. Rada hovořila o problematice začlenění překážky „domeček pro ženy“ do okresních a krajských kol požárního Sportu.

■  Rada vzala informace na vědomí 

 

7) Příprava MČR ve VOZHV 2019

Z. Zuber informoval členy odborné rady o přípravě MČR ve VDN jednotek SDH obcí. Materiály z požádání mistrovství z roku 2018 byly elektronicky předány plk. Ing. Petru Ošlejškovi, včetně nominace rozhodčích a figurantů. Do dnešního dne proběhlo jednání mezi zástupci KSH Olomouckého kraje a HZS Olomouckého kraje. Na jednání se řešilo místo konání mistrovství, ubytování soutěžících, místo konání semináře a další organizační záležitosti.

J. Aulický informoval o jednání v OLK, kde se starosta SH ČMS sešel s ředitelem HZS OLK plk. Ing. K. Kolaříkem. Na jednání se především řešila finanční spoluúčast sdružení k soutěži, místo konání soutěže a záležitosti televizního přenosu společnosti Fire TV. Také se jednalo o sponzorech a hostech.

 

8) Příprava zkoušek HASIČ I. st.

R. Kučera stanovil zkušební komise pro zkoušky Hasičů I. stupně. Byla připravena administrativní stránka zkoušek.

■  Rada vzala informace na vědomí a souhlasí

 

9) Obnovení zkoušek rozhodčích TFA

M. Bárta informoval o obnově odborné způsobilosti pro rozhodčí TFA a o provedení těchto zkoušek v ÚHŠ Bílé Poličany ve dnech 13. – 14. 4. 2019.

■  Rada vzala informace na vědomí a souhlasí

 

10) Příprava instruktážně metodického zaměstnání vedoucích ORR a KRR

R. Kučera informoval o připravených tématech a nutnosti provedení dílčích změn v obsahu. Tyto změny však nijak nenaruší obsah ani průběh.

Sobota:

 • Informace o strategickém plánu represe a výhodách dobrovolných hasičů - R. Kučera
 • Presentace „Hasiči a klimatické změny“ – R. Kučera
 • Služební kynologie SH ČMS – F. Schejbal, P. Morávek
 • Spolupráce psovodů SH ČMS a PČR – kpt. V. Makeš
 • Presentace ochrany obyvatelstva – B. Martínek
 • Hasičské soutěže – P. Maršál
 • Organizační předpisy SH ČMS – J. Aulický
 • Výcvikový rok 2019 – J. Šeps

Neděle:

- zahájení

 • - spolupráce SH ČMS a HZS ČR – brig. gen. F. Zadina
 • - diskuse
 • - závěr

■  Rada vzala informace na vědomí a souhlasí.

 

11) Metodický pokyn representace

R. Kučera – přednesl závěrečnou podobu metodického pokynu pro financování representace družstev TFA a VOZHV

■  Rada vzala informace na vědomí a souhlasí

 

12) Diskuse (informace z krajů, různé)

Zástupci jednotlivých krajů a ÚHŠ podali podrobné referáty z jednotlivých krajů. Globálně nejsou zaznamenány žádné systémové problémy.

■  Rada vzala informace na vědomí 

10) Závěr jednání rady

Vedoucí provedl závěr jednání rady a poděkoval ještě jednou všem za účast.

 

Sobota 23. 2. 2019

 • Zahájení instruktážně metodického zaměstnání
 • R. Kučera a J. Aulický zahájili celou akci. Pozdravili přítomné a uvedli organizační pokyny.
 • Informace o strategickém plánu represe a výhodách dobrovolných hasičů
 • R. Kučera presentoval strategii oblasti represe. V průběhu presentace se rozběhla konstruktivní diskuse. Účastníci IMZu hodnotili informace jako velice přínosné. Na dotazy vedoucí rady odpověděl.
 • Presentace „Změny klimatu a Hasiči“
 • R. Kučera presentoval změny klimatu ve vztahu k bezpečnostní situaci a následným hrozbám, na které by dobrovolní hasiči měli reagovat.
 • Služební kynologie SH ČMS
 • M. Schejbal, P. Morávek presentovali úspěchy kynologů. Dále přednesli plán na rok 2019.
 • Služební kynologie SH ČMS a PČR
 • kpt. Ing. Vladimír Makeš presentoval spolupráci hasičských kynologů SH ČMS s Policií ČR. Ocenil velmi vysokou spolupráci mezi hasiči a PČR. Označil jako obrovskou devizu to, že se dobrovolní hasiči dokáží velice rychle a ve velice velkém počtu mobilizovat.
 • Presentace ochrany obyvatelstva
 • B. Martínek přednesl systém ochrany obyvatelstva u SH ČMS. Dále přednášel o družstvech OO a CO v SDH.
 • Hasičské soutěže
 • P. Maršál informoval o hasičských soutěžích a činnosti rady soutěží
 • Změna organizačních dokumentů SH ČMS
 • J. Aulický přednesl změny stanov, které proběhly v roce 2017, a připomněl všechny platné organizační pokyny SH ČMS
 • Výcvikový rok 2019
 • J. Šeps přednesl záležitosti výcvikového roku 2019, včetně témat a záznamů o školení

Neděle 24. 2. 2019

 • Zahájení instruktážně metodického zaměstnání – II. den
 • R. Kučera a J. Aulický zahájili a přivítali představitele HZS ČR
 • Spolupráce SH ČMS a HZS ČR

Brig. gen. F. Zadina přednesl presentaci o činnosti hasičů v roce 2019

 • 97% důvěry veřejnosti v hasiče.
 • K zásahům nutno posílat techniku určenou k represi, ne k soutěžím
 • Zachráněno 84990 osob
 • Poděkování za spolupráci při akcích typu Pyrocar, Hasičská fontána……
 • Diskuse a závěr
 • R. Kučera a J. Aulický provedli vyhodnocení diskuse a následně provedl závěr.

 

Zapsal dne 24. 2. 2019                                                         

Bc. Robert Kučera