KE STAŽENÍ

Záznam z  jednání Ústřední odborné rady represe

 1. - 5. 10. 2019 v Olomouci

Přítomni: vedoucí rady Kučera Robert,  členové rady  Šeps Jiří, Mácha Roman, Růžička Milan, Pumprla Stanislav, Kobylka Michal, Ježek Miroslav, Homolka Vítězslav.

Odborní konzultanti: za VV SH ČMS Zips Jiří,

Přizváni: Aulický Jan, Soural Jan  

Zapisovatel: Aulický Jan

Omluveni:  náměstek starosty SH ČMS Salivar Jaroslav. Členové rady Šimek Václav, Klos Tomáš, Šefr Jan, Děd František, Suchý Pavel, Schejbal František, Kohel Tomáš, Zuber Zbyšek. Odborní konzultanti Bárta Miloslav, Hulec Václav, Procházka Ludvík, Lacina Oldřich,  

1) Zahájení 4. 10. 2019

Zahájil vedoucí rady R. Kučera, přivítal přítomné na jednání ÚORR. Přednesl přítomným pozdravy vedení, omluvy z účasti na jednání, program dle pozvánky a požádal o připomínky a náměty. Dále informoval že od posledního jednání nás opustil člen rady za Pardubický kraj Bohuslav Šulc. Do VI. sjezdu bude kraj zastupovat p. Soural Jan.

Program:

1)         Zahájení a organizační záležitosti rady represe

2)         Informace z jednání VV a vedení SH ČMS

3)         Informace ze sekce hasičských kynologů – celostátní a mezinárodní akce

4)         Informace z ÚHŠ Bílé Poličany

5)         Informace z rady soutěží

6)         Aktuální stav Strategického plánu

7)         Informace o podílu jednotek SDH u MU v roce 2019

8)         Řešení základní odborné přípravy nových členů JPO

9)         Řešení návrhů vyplývajících z posledního jednání rady

10)       Diskuse + informace z krajů + vystoupení hostů

11)       Závěr

■ rada program schválila.

2) Informace z jednání VV a vedení SH ČMS                                               

 1. Kučera, předal slovo S. Pumprlovi, který informovali radu represe o průběhu posledních jednání VV SH ČMS. Na posledním VV SH ČMS se hodnotily republikové akce MČR v PS, MČR dětí a MČR dorostu. Též proběhla informace o MS v PS v Saratově. VV SH ČMS probral také plán práce na rok 2020, průběžné plnění rozpočtu roku 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020 včetně návrhu plánu oprav a investic. Též se jednalo o návrhu změn Stanov SH ČMS pro VI. sjezd a byla schválena pomůcka pro sbory Příručka funkcionáře SDH.
 2. Aulický doplnil že stálým bodem VV SH ČMS je příprava VI. sjezdu SH ČMS, který se bude konat 11. 7. 2020 v Brně na výstavišti v areálu nazvaném Rotunda. Dále informoval že VV SH ČMS schválil nového člena ÚORR za zesnulého p. Kubáleho. Nadále bude ÚORR zastupovat za Jihočeský kraj p. František Děd.

■  Rada vzala informace na vědomí. 

3) Informace ze sekce hasičských kynologů – celostátní a mezinárodní akce

 1. Kučera informoval, že p. Schejbal se omlouvá a zasílá písemné vyjádření k tomuto bodu.

Napsal p. Morávek Pavel

Před prázdninami proběhlo historicky první společné cvičení psovodů SH ČMS se zkouškou opravňující nasazení. Víkendová akce se uskutečnila ve Starých Splavech. Článek a fotky jsou na webu i facebooku.

Jako psovodi jsme o prázdninách organizovali několik akcí. Krom několika táborů po celé ČR samozřejmě i pravidelné výcviky (2x týdně).

Závod záchranných psů SH ČMS, který byl organizován jako taktické cvičení s 8 JPO včetně 2 stanic HZS i psovodů HZS. Článek je na webu, požárech i v posledních hasičských novinách na úvodce.

Konce prázdnin pak hasičské zkoušky, kde bylo přezkoušeno 14 týmů. Úspěšní psovodi byli zařazeni do výjezdových jednotek a doporučeni k atestu MV.

Účastnili jsme se MČR IZS, kde se nám tedy nedařilo jako v minulých letech.  Další pracovní setkání se koná v Pardubicích.

■  Rada vzala informaci na vědomí.

4) Informace z ÚHŠ Bílé Poličany

 1. Aulický informoval, že p. Bárta, který zastupoval ÚHŠ B. Poličany jako odborný konzultant již v ÚHŠ nepracuje a momentálně se i omluvil pro nemoc. Jeho nástupce musí vyřešit ředitel ÚHŠ.

  

■  Rada vzala informaci na vědomí.

5) Informace z rady hasičských soutěží

 1. Kučera konstatoval, že pozvaný vedoucí ÚORHS nedorazil a proto informace nejsou k dispozici. o problematice začlenění překážky „domeček pro ženy“ do okresních a krajských kol požárního Sportu.

■  Rada vzala informace na vědomí 

6) Aktuální stav Strategického plánu

 1. Kučera znovu poukázal na fakt, že se jedná o živý dokument. Strategický plán oblasti represe reaguje na dynamický vývoj oblasti represe. Zejména sledujeme situaci okolo odškodňování dobrovolných hasičů v případě újmy při zásahu. Na toto téma je složena presentace, která byla poskytnuta radou široké členské základně. Strategický plán je i nadále zapracován v elektronické presentaci, která je průběžně aktualizována v případě zjištění změn v oblasti represe.

■  Rada vzala informace na vědomí 

 

7) Informace o podílu jednotek SDH u MU v roce 2019

 1. Kučera informoval o statistice za 1. pololetí tohoto roku. Požádal znovu členy rady o informování vašich nižších článků, okresů, okrsků a sborů. Zejména musíme věnovat pozornost zásadnímu podílu jednotek SDH obcí. Je třeba presentovat informaci, že jen za prvé pololetí tohoto roku se díky jednotkám SDH obcí a jejich členům (78.000 členů SDH) zvýšil podíl dobrovolných hasičů na celkovém počtu mimořádných událostí o 4,8% na celkových 32,9%. To samozřejmě koresponduje s počtem mimořádných událostí, jejichž počet se zvýšil o celých 19%. Jen u požárů se jedná o 7% nárůst. Jedná se o meziroční nárůst oproti stejnému období roku předešlého. Velkou pozornost si zaslouží i neemergenční zásahy. Takzvaná Ostatní činnost JPO. V tomto se odráží zejména pomoc dobrovolných hasičů obcím a dalším subjektům. Upozornil, že se v tomto statistickém čísle stále více odráží i pomoc hasičů s následky katastrofálního sucha. Předeslal, že jsme jediní (SH ČMS), kdo statisticky sleduje nasazení dobrovolných hasičů při zmírnění dopadů dlouhotrvajícího sucha na naši společnost. Toto si rovněž zaslouží maximální pozornost! Rada je přesvědčena o dalším budoucím zásadním využití naší i státní statistiky zabývající se nasazením dobrovolných hasičů v rámci tohoto globálního problému.

            Dále podotkl, že se jedná o trend, který SH ČMS nejen dlouhodobě sleduje, ale především na který poukazujeme. Uvedená statistika je cenným podkladem pro celou oblast represe SH ČMS nejen při seminářích a odborné přípravě, ale především pro jednání s partnery a orgány státní správy a samosprávy.

■  Rada vzala informace na vědomí

8) Řešení základní odborné přípravy nových členů JPO

 1. Kučera informoval radu, že dva pilotní kurzy odborné přípravy nových členů JPO proběhly v ÚHŠ BP. Ovšem nebylo to zatím nikde prezentováno. Vzhledem k tomu, že rada represe se problematikou kurzů Základní odborné přípravy dlouhodobě zaobírá, budeme tomuto věnovat stálou zvýšenou pozornost. Personální absence zástupce UHŠ BP v ÚORR bohužel zapříčinila nedostatek informací v jednání rady.

■  Rada vzala informace na vědomí a souhlasí a pověřuje vedoucího rady a ředitele kanceláře, vyřešením problematiky okolo absence zástupce ÚHŠ BP.

9) Řešení návrhů vyplývajících z posledního jednání rady

 1. Kučera informoval že veškeré návrhy rady z květnového jednání byly prostřednictvím zástupce rady ve VV SH ČMS předány jednání VV. Jedná se o:

■  Rada vzala informace o rapidním poklesu zájmu o požární sport na vědomí. Navrhuje se tímto stavem nadále zabývat ve spolupráci s radou soutěží. Rada navrhuje VV SH ČMS ustavit pracovní komisi složenou z odborníků napříč VV SH ČMS, Radou hasičských soutěží a Radou represe, která by situaci důkladně analyzovala a navrhla její případné řešení.

■  Rada doporučuje VV SH ČMS přijmout nabídku ze Svitav na organizaci MČR TFA 2020. Bylo schváleno a proběhne ve Svitavách.

■   Problematika přenosu informací z oblasti odborné přípravy, zejména ve vztahu k JSDHO. Rada doporučuje vedení SH ČMS zabývat se možností rozšíření počtu zástupců SH ČMS v odborných komisích GŘ HZS ČR, zejména v oblasti odborné přípravy tak aby bylo dosaženo kontinuity předávání informací ve vztahu k dobrovolným hasičům.   

■  Rada vzala informace na vědomí a pověřuje vedoucího rady znovu informovat VV SH ČMS

10) Diskuse + informace z krajů + vystoupení hostů

 1. Kučera – informoval, že v médiích proběhla zpráva, že dobrovolní hasiči z Pardubického kraje budou nasazeni na boj s kůrovcovou kalamitou. Prezentováno to bylo jako hotová věc i z vystoupení zástupce GŘ HZS.
 2. Soural informoval že je vše jinak. Nasazení jednotek SDH obcí záleží pouze v rámci výcviku a na dobrovolnosti.

K tématu se rozvinula diskuse, která vyústila k návrhu, aby vedoucí rady a p. Soural vypracovali článek s vysvětlením celé situace.

■  Rada vzala informace na vědomí a souhlasí s úkolem.

 1. Soural informoval, že se začalo s přípravami MČR v TFA, které se uskuteční 3. 10. 2020 ve Svitavách. Je zapotřebí přemýšlet o propozicích a zařazení žen do soutěže. Rada doporučila projednat návrhy s p. Klosem, který má za ÚORR TFA na starosti. Rada se nebrání zařazení žen do soutěže, v tom případě že nebudou mít úlevy a moc se neprodlouží čas konání soutěže.
 1. Aulický požádal radu, aby se zahájilo s přípravami VI. ročníku akce Pyrocar. Akce by se měla uskutečnit v roce 2021 a je zapotřebí, aby se od ledna roku 2020 začala připravovat.

Na ÚORR čeká nelehký úkol s přípravami akce.

 1. Kučera vznesl na členy rady represe, zda konat či nekonat seminář pro vedoucí okresních a krajských odborných rad represe v únoru roku 2020. Rada se shodla na tom, že bude dobré seminář uspořádat. Navrhuje termín 22. – 23. 2. 2020 v Přibyslavi. Semináři by předcházelo jednání ÚORR a zkoušky Hasič I. stupně.

Další jednání rady je plánováno na termín 6. – 7. 12. 2020 do Karlových Varů

10) Závěr jednání rady

Vedoucí provedl závěr jednání rady a poděkoval ještě jednou všem za účast.

Sobota 5. 10. 2019

V 8:00 hod proběhlo zahájení V. Mistrovství ČR JSDHO ve vyprošťování u dopravních nehod. Členové rady se akce zúčastnily.

Soutěžnímu klání v pátek předcházel seminář, který měl za úkol prohloubit znalosti, dovednosti a připravenost jednotek dobrovolných hasičů na reálné zásahy u dopravních nehod. Série přednášek se zaměřila především na bezpečnost hasičů při zásazích.

Pomačkaný vrak auta zdeformovaný kolem traktoru a uvnitř uvězněná zraněná žena. To byl jeden ze scénářů, které musela řešit čtyřčlenná družstva na V. Mistrovství ČR JSDHO ve vyprošťování u dopravních nehod, které se konalo v sobotu 5. 10. v Olomouci na parkovišti u Galerie Šantovka.

Úkolem velitelů družstev bylo vyřešit, jak bezpečně, efektivně a rychle vyprostit osobu pomocí hydraulických rozpínáků a nůžek a poskytnout jí předlékařskou první pomoc. Týmy měly na rozlousknutí zapeklitých a těžkých scénářů, které mají simulovat reálné podmínky při dopravních nehodách, časový limit 20 minut. Rozhodčí hodnotili taktiku zásahu, techniku i charakter první pomoci. S náročným zadáním si nejlépe poradil tým z Březové nad Svitavou v Pardubickém kraji. Druhou příčku získalo družstvo ze Zbirohu v Plzeňském kraji a třetí pak Rumburk z Ústeckého kraje.

Zapsal dne 4. 10. 2019                                                                                                         Ing. Jan Aulický  

Revidoval dne 15. 10. 2019                                                                                                 Bc. Robert Kučera