ZÁPIS ke stažení

Instruktážně metodické zaměstnání – ÚHŠ Bílé Poličany

Zápis z víkendového semináře pro členy krajských a okresních rad represe. IMZ se zúčastnilo celkem 73 účastníků z celé republiky.

 

Sobota 2. 3. 2024

 1. Zahájení instruktážně metodického zaměstnání

R. Kučera uvedl celou akci, pozdravil přítomné a uvedl organizační pokyny. Zároveň přednesl program IMZ:

Program 2. 3. – 10:00 hod:

 1. Úvod – úvodní slovo, zahájení semináře
 2. Informace z oblasti represe a informace o jednáních na ústřední úrovni orgánů státní správy
 3. Koncepce oblasti represe 2021+
 4. Informace v oblasti represe vybraného kraje
 5. Informace o činnosti sekce ÚORR – kynologie
 6. Oblasti a ochrany obyvatelstva SH ČMS
 7. Prezentace dodavatelů mobilní požární techniky
 8. Diskuse, dotazy

Program 3. 3. – 8:30 hod:

 1. Úvod (diskuse k předešlému dni semináře)
 2. Spolupráce SH ČMS a HZS ČR
 3. Diskuse, dotazy
 1. Informace z oblasti represe a informace o jednáních na ústřední úrovni orgánů státní správy

Informace z vedení SH ČMS – Bidmon Josef (SH ČMS)

Seminář zahájil vedoucí Ústřední odborné rady represe Robert Kučera a hned poté se slova ujal náměstek starostky SH ČMS Josef Bidmon. Informoval o chystaných celostátních akcích, jako je Průvod praporů v Telči nebo oslavy 160. výročí založení SDH Velvary. Dále informoval o dění v SH ČMS a o aktivitách v ÚHŠ SH ČMS a CHH Přibyslav.

 1. Koncepce oblasti represe 2021+

Hašení lesních požárů: Poznatky ze cvičení – Klouček Josef, Mertová Jana (ProIZS)

Bod uvedl vedoucí ÚORR R. Kučera a upozornil na fakt, že oblast represe SH ČMS byla první, kdo poukázal již v roce 2015 na problematiku následující doby, kdy budou dobrovolní hasiči stále více zapojování do likvidace mimořádných událostí spojených se změnou klimatu. Ústřední odborná rada represe v tomto i nadále rozvijí aktivitu a spolupráci nejen s GŘ HZS ČR ale především s radou ochrany obyvatelstva.

 Následoval blok věnovaný problematice hašení lesních požárů. Josef Klouček z SDH Olešnice v Orlických horách a Jana Mertová ze společnosti ProIZS sdíleli poznatky ze součinnostního cvičení hašení lesního požáru, Czech Wildfire Academy 2023. Přítomným hasičům přednesli poznatky, včetně doporučení ohledně oblečení, vybavení a taktiky. Cvičení, kterého se zúčastnili i instruktoři ze Spojených států amerických a Španělska, zdůraznilo důležitost použití lehkého oblečení, kvalitní obuvi a ochrany očí, namísto klasického zásahového vybavení hasičů, které bylo spatřeno jako nepříliš vhodné z důvodu velké váhy nebo neprodyšnosti. Zároveň doporučili nepoužívat dýchací přístroje při lesním požáru. Vhodnější je užití speciální roušky.

https://www.proizs.cz/clanek/czech-wildfire-academy-2023/30

https://www.youtube.com/watch?v=4XUZ914xbLM

 

Zveřejňování informací a záběrů ze zásahové činnosti – Benešová Jaroslava (HZS LBK)

Tisková mluvčí HZS Libereckého kraje Jaroslava Benešová připravila prezentaci na ožehavé téma, a to zveřejňování informací a obrazového materiálu ze zásahu ze strany hasičů.

Zdůraznila nutnost respektovat soukromí osob, chránit citlivé informace, zejména obětí. Nerespektování těchto zásad může osobě, která materiály zveřejnila, přinést závažné problémy nejenom s úřady. Prezentaci přednesl její kolega, František Laňka.

(prezentace ke stažení na webu SH ČMS)

 

 1. Informace v oblasti represe vybraného kraje

Problematika využití vodních nádrží pro lesní požáry, zapojení dobrovolných hasičů (členů SDH) při údržbě vodních zdrojů určených pro hašení – Laňka František (HZS LBK)

Druhý příspěvek z Libereckého kraje přednesl příslušník HZS LBK František Laňka. V okrese Jablonec n/N probíhá projekt mapování vodních zdrojů vhodných pro čerpání vody pro hašení. Součástí projektu je určení přesných lokací vodního zdroje, příjezdová cesta a možnost zřízení čerpacího stanoviště, včetně množství zásoby vody i v obdobích sucha. Tyto materiály budou zpracování jak v tištěné, tak elektronické formě a budou dostupné všem JPO v ÚO Jablonec n/N.

(prezentace ke stažení na webu SH ČMS)

 

 1. Služební kynologie SH ČMS

Činnost kynologů SH ČMS – Čápová Lenka, Schejbal František (SDH Hejnice)

Kynologové František Schejbal a Lenka Čápová z SDH Hejnice představili činnost kynologů SH ČMS v uplynulém období. Prezentovali výcvik psů pro vyhledávání osob, včetně ukázek z polygonu, který mimo jiné slouží jako výcvikový prostor ve vyhledávání osob v sutinách.

 

 1. Oblasti a ochrany obyvatelstva SH ČMS

Skupiny dobrovolníků ochrany obyvatelstva – Říha Pavel (SH ČMS, PAK)

Vedoucí Ústřední odborné rady ochrany obyvatelstva Pavel Říha informoval o stavu přípravy směrnice o Skupinách dobrovolníků ochrany obyvatelstva (SDOO) a diskutoval o možnostech jejich zapojení do zásahové činnosti.

 

 1. Prezentace dodavatelů mobilní požární techniky

VR FOK – Virtuální realita ve vzdělávání hasičů – Rathauský Zdeněk, Dočekal Jan (CPBS)

Zdeněk Rathauský a Jan Dočekal ze spolku CPBS představili novou cvičební pomůcku ÚHŠ Bílé Poličany a Jánské Koupele – rozšířenou virtuální realitu – flashover kontejner (VR FOK – ohňový kontejner). VR FOK pouze s pomocí brýlí virtuální reality a proudnice se senzory, umožňuje hasičům simulovat pohyb v hořící budově a nacvičovat tak zásah v realistických podmínkách.

(odkaz VR FOK)

 

Neděle 3. 3. 2024

 1. Zahájení instruktážně metodického zaměstnání – II. den

R. Kučera přivítal MV – GŘ HZS ČR plk. Ing. Martina Legnera a tímto zahájil druhý den IMZ.

 1. Spolupráce SH ČMS a HZS ČR

Informace z odboru IZS a JPO: Legner Martin (MV-GŘ HZS ČR)

Seminář zakončil plk. Martin Legner z MV-GŘ HZS ČR obsáhlými informacemi aktuálních tématech a chystaných změn v oblasti integrovaného záchranného systému a jednotek požární ochrany.

(prezentace ke stažení na webu SH ČMS)

Obsah přednášky

Nové stanice HZS

V souvislosti s budováním nových dálnic plánuje HZS ČR zřízení nových hasičských stanic. Cílem je zajistit co nejrychlejší dojezdové časy v případě dopravních nehod a dalších mimořádných událostí. Dále upozornil na komplexní ochranu liniových staveb, a to nejen dálnic ale i nově vznikajících rychlostních železnic a dalších objektů dopravní infrastruktury. Na této problematice HZS ČR úzce spolupracuje s HZS SŽ.

Novelizace zákona o požární ochraně

V návaznosti na zkušenosti z lesních požárů v minulých letech se chystá novela zákona o požární ochraně. Ta by měla zahrnovat koncepci hašení lesních požárů, včetně budování lesních cest a vodních zdrojů. Novelizace by se měla dále týkat vyhlašování opatření ve venkovním prostředí na základě vyhlášeného stupně Firerisk (ČHMÚ) a kupříkladu i změn v vysílání sil a prostředků v daných lokalitách a celých území lesních masivů.

Novelizace zákona o IZS

Novelizace zákona o IZS se zaměřuje především na změny ve vztahu k Ostatním složkám IZS. Probíhá debata o změně jejich financování, s cílem zajistit stabilní a adekvátní podporu pro jejich činnost.

Novelizace vyhlášky o technické způsobilosti mobilní požární techniky

        Označení MPT, barva MPT, problematika čtyřkolek a jejich pasivní i aktivní bezpečnosti atd.

Letecká služba

V roce 2027 by HZS ČR měl dostat k dispozici vrtulník s nosností 3 000 litrů hasební vody. Plánuje se nákup až 6 takových vrtulníků, které budou sloužit k hašení lesních požárů a záchranným pracím.

Rozšíření Modulů civilní ochrany EU

HZS ČR se chystá rozšířit Moduly civilní ochrany EU, které zajišťuje. Jedná se o specializované týmy pro vyhledávání a záchranu osob v troskách, protipovodňové práce a další. Připravuje se certifikace modulů pro hašení lesních požárů.

Dotace obcím na provoz JSDHO

Pro rok 2024 dochází k navýšení investičních dotací pro obce na nákup mobilní techniky, plánuje se pořídit 131 CAS, celková alokací dotační podpory je 524 milionů korun. Neinvestiční dotace se naopak omezují.

Balistická ochrana pro hasiče

V návaznosti na tragickou událost hromadné střelby na FF UK a válku na Ukrajině, HZS ČR nakoupí 1 000 balistických vest pro hasiče.

Projekty IROP CLLD

Možnost čerpat dotace ze strany JSDHO na nákup CAS nebo opravu zbrojnice. Informace podá Místní akční skupina (MAS).

Jednotný systém varování

HZS ČR plánuje modernizaci jednotného systému varování. Cílovým stavem je přechod na novou zabezpečenou infrastrukturu. Momentálně je v ČR provozováno více než 9 500 koncových prvků varování (požárních sirén). Z toho 5000 rotačních sirén a zbytek inteligentní mluvící sirény. Záměr je úplný přechod na elektronické mluvící sirény. A to co možná v nejkratším možném časovém úseku v návaznosti na současný geopolitický bezpečnostní stav. 

Lokalizační systém pomocí mobilního signálu

Je součástí JSVV. V současné době dovede HZS ČR poslat varovné SMS ve vybrané lokalitě. Rozšiřuje se CELLBROADCAST – zasílání informační zprávy velkému počtu mobilních zařízení ve velmi krátkém čase. Systém je již funkční. V uplynulém roce bylo použito tohoto systému varování v 5. ostrých případech s varováním 159 000 osob.

Čeští hasiči proti sršním asijským!

Čeští hasiči se budou i nadále aktivně podílet na boji proti invazivnímu druhu sršně asijské, která ohrožuje české včely medonosné! V uplynulé době byl invazivní druh zaznamenán v Plzni a v logistickém centru na okraji Prahy. Bude zpracován postup likvidace sršně asijského jednotkami požární ochrany včetně systému informování příslušných úřadů o výskytu sršně asijského. Sršeň asijská, ani sršeň obecná nejsou zákonem chráněné druhy, jak se objevili některé dezinformace. Ve vztahu k ochraně proti bodnutí sršní asijskou bude potřeba dbát příslušných ochranných prostředků, neboť tento druh má jiné parametry žihadla než dosud běžná sršeň obecná (tvrdost žihadla, délka). 

 1. Dotazy a odpovědi:

Branná povinnost členů JSDHO – V ohledu na geopolitickou situaci a bezpečnostní situaci bylo ve směru od velitelů položeno několik dotazů na brannou povinnost členů jednotek SDH obcí. Vedoucí rady R. Kučera a plk. Ing. Martin Legner shrnuli celou problematiku a vysvětlili systém.

Zproštění branné povinnosti z důvodu zabezpečení úkolů požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu

Obec na základě § 29, odst. 3, písm. b), zákona č. 133/85 Sb. je povinna zajistit úkoly požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu a zároveň dle § 16 Nařízení vlády č. 172/2001 Sb. vést dokumentace obce k zabezpečení úkolů požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu, která obsahuje seznamy osob určených do jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a v případě, že obec uvedenou jednotku nemá, seznam osob určených obcí do požární hlídky.

Dle § 17 zákona č. 585/2004 Sb., zákona o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), se zprošťují výkonu mimořádné služby z důvodu důležitého zájmu bezpečnosti České republiky vojáci v záloze zabezpečující úkoly obcí na úseku požární ochrany, nebo zabezpečení nezbytné ochrany obyvatel. Žádost o zproštění výkonu mimořádné služby podává zaměstnavatel (tedy obec) pro svého zaměstnance (tedy pro své hasiče) za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu u krajského vojenského velitelství podle místa trvalého pobytu zaměstnance. Krajské vojenské velitelství (KVV) rozhoduje o zproštění výkonu mimořádné služby a vede evidenci zproštěných vojáků v záloze.

Z těchto důvodů vydává obec „Dokument k zabezpečení úkolů požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu“ ve kterém je jmenný seznam osob a prostředků. Tuto dokumentaci předává KVV, která řeší zproštění branné povinnosti a vede o tom dokumentaci tzn. vyjme členy jednotky plnící výše uvedené úkoly branné povinnosti.

Spolupráce SH ČMS a HZS ČR v oblasti činnosti JSDHO

Součástí posledního bloku přednášek, a rovněž součástí diskuse přítomných členů rad represe   SHČMS se zástupcem MV-GŘ HZS ČR bylo postavení Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska v rámci organizačně správních činností týkajících se jednotek SDH obcí a jejich členů. K tomuto tématu první hovořil vedoucí ÚORR SH ČMS R. Kučera, který jasně vysvětlil, že SH ČMS ani žádný z jeho organizačních článků nemá a ani nemůže mít mandát k jakémukoli řízení činnosti jednotek SDH obcí. Tato úloha náleží Obcím a Hasičskému záchrannému sboru ČR.

A druhou stranu je nutné konstatovat, že v jednotkách SDH obcí je zařazeno bezmála 68.000 členů SH ČMS. Pro tyto členy chceme a jsme povinni provádět určitý servis. Servis na platformě předávání informací, školení a výcviku. (tak jako tomu je na tomto odborném semináři). Servis na platformě jednání s ústředními orgány při sociálním zvýhodňování členů JSDHO. Servis na úrovni výchovy mladých hasičů pro činnost v jednotkách PO. A kupříkladu v neposlední řadě i náhrady v případě újmy člena JSDHO při výcviku nebo zásahu.

O tomto tématu pak dále hovořil plk. Ing. M. Legner, který uvedl, že všechny uvedené činnosti SH ČMS jsou legitimní. §75. Zákona č. 133/1985 Sb. vzpp jasně hovoří o spolupráci Občanských sdružení, veřejně prospěšných organizací a jiných orgánů a organizací působících na úseku požární ochrany s orgány státní správy. Členové SH ČMS se řídí stanovami, kde v čl. 2. v cílech a základních podmínkách činnosti čteme o spolupůsobení při vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných událostech. Hasičský záchranný sbor ČR také uzavřel se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska memorandum o spolupráci. Memorandum jasně hovoří mimo jiné i o spolupráci v oblasti hasičské represe.

 

 1. Ukončení programu instruktážně metodického zaměstnání

Dle reakcí účastníků se povedlo zorganizovat povedený seminář s mnoha zajímavými a přínosnými prezentacemi. Tyto prezentace budou po jejich shromáždění volně k dispozici na stránkách www.dh.cz, oblast represe, rubrika „Seminář“.

zapsal: Mgr. Martin Štěpánek